RUNES ANALYSER 13/2-11

Stigande matpriser skapar politisk oro "Hungersnöd" början på "Födslovåndan"

Förändrade livsmedelspriser har tillsammans med hög arbetslöshet och en växande klyfta mellan rika och fattiga varit en bidragande orsak till den nu rådande situationen med folkliga protester och politisk oro i både Mellanöstern och Nordafrika. Egyptens inflationstakt på livsmedel visar på en 18-procentig ökning på årsbasis. Fakta som knappast förändras genom Mubaraks avgång. Nyligen har det också framkommit att Georg Soros och NWO kan ha ett finger med i spelet beträffande revolterna i de aktuella områdena. Med undantag av väderfaktorer så kan man misstänka att NWO även tar en aktiv del i att styra världens livsmedelspriser dit man vill, för att på så vis skapa oordning i rådande politiska system. Föråldrade politiska strukturer försöker nu vidta strategier för att om möjligt undfly den oro som med hast sprider sig i Mellanöstern. I samband med det inledande upproret i Tunisien tog Algeriet ett snabbt beslut om att öka importen av vete. Redan under årets fyra första veckor importerade landet över 1 miljon ton vete. Avsikten var att man därmed ville försöka kväsa alla försök till protester, denna taktik verkar dock misslyckas. Även Jordanien har försökt att sänka prisnivån på vissa livsmedel.

De signaler som man idag kan avläsa beträffande 2011 års livsmedelsproduktion tyder på fortsatta prisökningar. Under 2010 var det framför allt sviterna av ryska bränder och kanadensiska stormar som påverkade livsmedelsproduktionen och drev upp priserna, nu under vintern har vi också sett översvämningar i Australien. En hård vinter i Nordamerika kan nu ytterligare försvåra läget. Februari inleddes med ännu en krafttig snöstorm som lade 5 decimeter snö över delar av viktiga odlingsområden för spannmål. Samtidigt med detta pekar en nyligen släppt rapport från US Department of Agriculture på rekordlåga lager av spannmål. Trotts detta fortsätter omvandling av säd för att användas i etanolbilar. Förra året gick drygt 25 procent av USA:s spannmålsproduktion till dess destillerier. Runt årsskiftet frös stora skördar av grönsaker bort i Florida och nu har även Mexico drabbats mycket hårt och i vissa odlingsområden har nästan hela grönsaksskördar förstörts.

Kinas aktuella vädersituation påverkar nu också prisbilden. Stora delar av landet har drabbats av torka och en av dess viktigaste provinser för veteproduktion riskerar nu den värsta torkan på 200 år. Kina är världens största producenter av ris och vete och även en stor producent av soja. Landet har tidigare i stort sett varit självförsörjande på dessa livsmedel men om man nu till viss del kan tvingas importera dessa grödor så kommer det att sätta ytterligare press på exempelvis det redan höga vetepriset. Till detta kommer att stora uppköpare av främst vete nu spekulerar i en ytterligare prisstegring vilket i sig också påverkar prisbilden.

Oljepriset är även det en viktig faktor som påverkar kostnaderna för livsmedelsproduktion. Prisutvecklingen på olja har visat stora fluktrationer under de senaste åren men det senaste kvartalet har priset varit konstant i stigande. Här kan man tala om en ond cirkel. Politisk instabilitet i Mellanösterns oljerika länder får ökande oljepriser till följd, ökningar som påverkar produktionskostnaderna av livsmedel och som i sin tur kommer att höja matpriserna. Egyptens politiska kris är långt ifrån löst och risken är att de effekter som denna hitintills skapat fortplantar sig till övriga arabländer i området. Om oroligheterna når Saudi-Arabien, världens största oljeexportör, skulle detta sända chockvågor över hela världen. Tänkbart är också att Suezkanalen eller olje- och gasledningar i området kan utsättas för attentat.

Penningmängden är den tredje och kanske viktigast orsaken till att vi ser stigande priser på livsmedel. De kvantitativa lättnader (QE, betyder i praktiken att riksbanken trycker nya sedlar) som USA satt i verket under senare tid har med all säkerhet också påverkat prisbilden i negativ riktning. Man kan ha misstankar om att NWO genom bl.a. kontakter inom FED (amerikanska riksbanken) också fortsatt försöker påverka inflationstakten i negativ riktning. Flera ekonomer höjer nu ett varningens finger för att FED någon gång under 2011 kommer att tillkännage planer på en QE3. Om så blir fallet tror man att en av 2011-års stora överraskningar kommer att bli hur fort inflationstakten kommer att accelerera, inte minst på livsmedel. En allt större och växande penningmängd skall då slåss om en allt mer krympande livsmedelstillgång på världsmarknaden. En allvarlig inflationsspiral riskerar att inledas.

En mängd faktorer som har en negativ inverkan på livsmedelspriserna tillsammans med de nu eskalerande oroligheterna i Mellanöstern och Nordafrika pekar alla på att vi kan befinna oss i entrén till Matt 24:7-8 ”Folk skall resa sig mot folk och rike mot rike, och det skall bli hungersnöd och jordbävningar på den ena platsen efter den andra. Men allt detta är bara början på 'födslovåndorna”. Formuleringen ”folk skall resa sig mot folk” kan eventuellt tolkas så att det skall bli oroligheter och revolter inom respektive land, revolter där stigande livsmedelspriser kan vara en viktig katalysator. Mvh Rune