Läs mer

Grekiska ordet 225 Aletheia

Ordet kommer av 2 ord A + Letho som betyder att någonting som är gömt och fördolt kommer fram och blir synligt. Och man kan då förstå vad som menas med att vandra i ljuset. Sanningen (225 Aletheia) är någonting som avtäcks och blir synligt. Det är något man förstår och det ligger till grund för ett beslut som jag…
Läs mer
Läs mer

Grekiska ordet 5611 Horaios

Underbar och har en djupare mening som också innebär en tidpunkt som är rätt alltså den rätta tiden. Roten till Horaios är nämligen Hora som just betyder den rätta eller bestämda tiden. Man skulle därför kunna säga att Horaios kan betyda att en underbar sak skall bli förlöst vid den rätta tiden. HORAIOS och PORTEN Horaios beskriver det som skall…
Läs mer
Läs mer

Grekiska ordet 5590 PSUCHE

Henry Alford skriver att Psuche är centrum av vår personlighet det är vårt JAG och vår personlighet. Själen är i varje person bunden till anden som är människans högre del. Och till kroppen som är den understa delen. Man kan dras antingen uppåt genom anden eller nedåt genom kroppen. Den som sjunker ner är köttslig och den som tar tid…
Läs mer
Läs mer

Grekiska ordet – 5351 PHTEIRO

Upp 19:1 Sedan hörde jag liksom en mäktig röst från en stor skara i himlen säga: ”Halleluja! Frälsningen och äran och makten tillhör vår Gud, 19:2 ty sanna och rättfärdiga är hans domar. Han har dömt den stora skökan som fördärvade [5351 phtheiro] jorden med sin otukt (avgudadyrkan, äktenskapsbrott), och han har utkrävt hämnd på henne för sina tjänares blod.”…
Läs mer
Läs mer

Grekiska ordet 5244 HuperEfhanos

Jas 4:6 Men så mycket större är den nåd han ger därför heter det: ”Gud står emot de högmodiga (5244 Huperefhanos) men de ödmjuka ger han nåd. HÖGMOD – Greek: 5244 huper-ephanos att skina over andra Huper – Över något Phaino – Att skina att lysa att visa sig över någon annan Står emot – Anti-tassomai – en militär term…
Läs mer
Läs mer

Grekiska ordet 5046 Teleios

Matt 5:48 Var alltså fullkomliga såsom er Fader i himlen är fullkomlig. (5046 Teleios) TELEIOS = Vara fullkomlig – Vara fullvuxen – Vara uppfylld – Komplett i karaktär. Innan den här versen i Matt 5 så står det att vi skall Agape vår nästa och då är vi hans Söner (Huios – Fullvuxen son) Vi skall alltså växa ifrån ett…
Läs mer
Läs mer

Grekiska ordet 5319 PHANEROO

Ordet 5319 Phaneroo kommer från en rot som betyder att göras synlig med ljus att ge ljus över någonting. Att föra till ljuset och göra känt det som är osynligt för vårt eget öga. Till exempel kan ingen människa veta vad Gud har berett åt oss om inte han visar det för oss (1 Kor 2) Vine summarizes phaneroo… in…
Läs mer
Läs mer

Grekiska ordet 4893 Suneidesis = Samvetet

Spiro Zodhiathes Hebrew – Greek beskriver ordet: Detta ord kommer från 4894 Suneido – I ordet ligger betydelsen att veta någonting tillsammans med någon. I ordet 4983 Sun – Eide – Sis finner vi alltså ordet 1492 Eido och det ordet handlar inte bara om att se utan också om en andlig intuition. Samvetet verkar nu tillsammans med Guds ord…
Läs mer
Läs mer

Grekiska ordet 4735 STEPHANOS

Grekiska ordet för krona som har sin rot i ordet STEPHO som betyder att omsluta, att vrida, eller att tvinna. En krona ELLER KRANS var på Jesu tid någonting som vreds ihop för att sättas på huvudet. Den kunde bestå av olika material som Ek och Fikonträd eller några växter eller blommor. Idag får segraren i OS en medalj men…
Läs mer
Läs mer

Grekiska ordet 4653 SKOTIA – Mörker

Spiro Zodhiates Word – Study beskriver ordet 4653 som syndens konsekvens. I Ordet ligger förståss både nederlag negativa känslor och sorg. I ordet ligger meningen av en djup inre otillfredställelse. Och även en känsla av fördömelse. (Rom 8:1 – beskriver samma sak i ordet fördömelse = domens konsekvens) Nu talar vi om andligt mörker så vi talar om Gud (Domaren)…
Läs mer