Läror & Debatter: Sverige - Karins nyhetsbrev 26/8-10

<< Tillbaka

Guds Frid vänner i Herren Jesus Kristus! Har än en gång fått kännedom om en konferens, vars sammanhang jag på det fullaste, ÅTER IGEN, vill varna för! Jag är medveten om att jag har varnat för en hel del sammanhang i år... >>

”Finns det inget som är bra då?” kan man undra...
Ja, Lennart Jareteg har på ett mycket starkt sätt påmint oss om varningen i Bibeln; om ett STORT AVFALL.>>
DET ÄR DAGS ATT TA DETTA PÅ STORT ALLVAR!

Efter min förra varning (se kopia längre ner) om detta Nätverk; ”Skandinaviskt Nätverk för Apostolisk Kristendom”, så skrev Kurt Johansson; ”Jag har tagit del av ditt mail angående det apostoliska nätverket.
Tidigare i år beslutade jag mig för att lämna min plats i detta nätverk. Mitt namn kom med av misstag i inbjudan till träffen i januari. SOS har skrivit till mig och bett om ursäkt för detta misstag”.

Kurt Johansson är måhända inte längre med i ledningen, men det är uppenbart att han inte har tagit avstånd från dessa villoläror. Ej heller offentligt bett om ursäkt för att varit delaktig och bidragit till att vilseleda.
Jag har därför valt att inte ta bort det jag skrev om honom i mitt förra e-mail från förra året, se kopia nedan, eftersom han fortfarande ”bejakar” detta sammanhang...bl.a. genom att bjuda in dem som talare på Smålandskonferensen i Ralingsås 2010! Här kan man se att Smålandskonferensen är starkt påverkade och ”bejakare” av Trosrörelsen och Profetrörelsen...och Katolicismen, tyvärr! >>

Se även bifogad annons som fanns i tidningen Inblick, Årgång 2, Vecka 17, 2010. Men vänligen, när ni läser nedan - kom ihåg att han nu inte är med i ledningen i detta nätverk. Men det står inte att han har gått ur nätverket! >>
Inte heller nämner Johannes Amritzer att Kurt har gått ur i Dagen-artikeln lite längre ner! (Min varning om Katolicism och länkar om dess läror kan ni läsa här:>>

Detta är bland annat vad jag svarade Kurt Johansson:

Ett stort TACK för svar! Det var glädjande att du tog del av mitt mail och att höra att du lämnat din plats i detta nätverk! Vad var det som gjorde att du tog detta beslut? Det vore intressant att få veta! Men, tyvärr, får jag härmed meddela att mina ”varningar” om dig, Trosgnistans Mission och Smålandskonferensen kvarstår...och vädjar härmed att du bedjande läser det jag har att säga nedan. Det jag skrev i mitt e-mail är fortfarande lika aktuellt och allvarligt.
Som jag skrev; tills idag så har du/ni ännu inte öppet tagit avstånd från detta och därför så har ni faktiskt ”tagit ställning”...

Här hade jag namn på konferenstalare och sammanhang som de stod för...

Detta ovan säger mer än ord!

Som jag skrev i mitt e-mail så ber jag härmed att du/ni verkligen sätter er in i de doktriner Trosrörelsen, Profetrörelsen och Apostoliska Nätverket för in i kristenheten.

Jag har verkligen nöd för Sverige och kristenheten – människor som älskar Jesus Kristus men som inte läser Hans Ord för att lära känna Honom!!! Utan som hellre väljer ”upplevelser och manifestationer” istället för sund doktrin/lära! Där allt som ”låter kristet” accepteras utan att kolla med Skriften! Men det är ni, som kristna ledare, som faktiskt är medskyldiga! Ni har inte ställt er på muren och varnat och tagit avstånd för felaktiga läror! Ni har kallat på dessa villolärare och tillåtit spridningen på era konferenser... Är det verkligen denna ”kristendom” ni vill stå för och föra in i Sverige?

Besök bibelfokus.se >> och se på DVDn ”Det Stora Avfallet” >> och våga rannsaka det ni förkunnat och varit med om att sprida! Än finns det tid och Guds Nåd att vända om och göra bättring! Än finns tid att förändra Sverige med Kristi Evangelium!

Det är dags att kalla på förkunnare som vet vad dessa läror innebär och som kan informera och varna och som vågar stå för Sanningen! Eller ta itu med detta själva och börja upprätthålla Guds Ord och Hans doktriner! Ni kan inte längre figurera som ”neutrala” – det är långt förbi...

Besök Lighthouse Trails >> som avslöjar “Nyandlighet” (New Spirituality). I dessa dagar kan vi inte vara naiva och blunda för saker – vi måste våga ta reda på hur det ligger till och rätta oss efter det som bevisas med Bibeln vara rätt. Läs också igenom alla länkar jag hade med i mitt första e-mail...för att förstå vad jag verkligen menar... Jag VET att du/ni har en äkta kärlek till vår Herre och Frälsare Jesus Kristus – det är inte fråga om det. Jag VET att du/ni har en sann iver och längtan att föra människor till Honom – att se människor befriade och renade i Lammets blod! Jag VET att du/ni arbetar hårt och mycket och har stora visioner för mission för att nå så många som möjligt. Och för detta respekterar jag dig/er.” Kurt svarade aldrig på detta e-mail!

Ny medlem i ledningen är nu Thomas Jonsson! >>
Han är även med i ledningen i ”Europe Advance" >> & >>

Thomas Jonsson is Senior Pastor of Kristet Center Väst. KCV is a multi-site church in Stenungsund, on the west coast of Sweden. Besides being a Lead Team member of Europe Advance, he is the Swedish coordinator for John Maxwell’s leadership school EQUIP and a board member of Scandinavian Apostolic Network and Business Class, a Christian businessmen’s network.Thomas is married to Ann-Margréth with two daughters, Kimberly and Kelly. He entered full-time ministry in 1992 when he traveled into the Eastern Bloc countries preaching the gospel. In 1994, Thomas and his wife Ann-Margréth moved to Kenya as missionaries. There he planted several churches and had leadership conferences and crusades. Thomas and Ann-Margréth worked with Wilfred Lai at the Jesus Celebration Center, in Mombasa, a church of 25,000 members.

Thomas founded the mission organization Words of Victory International, which has started churches in several African countries. He has also started Pastors Partnership, a network for pastors and leaders in Africa, and Christian Business Connection. He returned to Sweden 1997. Thomas then based his ministry in Uppsala to work with Pastor Ulf Ekman at Word of Life Church, Scandinavia’s largest charismatic church. For nine years He was a minister and Bible teacher at Word of Life Bible Center. Thomas is also the author of several books translated to many languages, ministers worldwide.

Thomas Jonsson är senior pastor i församlingen Kristet Center Väst. KCV är en ”multi-site” (= fler plats) kyrka i Stenungsund på västkusten i Sverige. Förutom att vara en ledande Team medlem i Europa Advance, är han den svenska samordnaren för John Maxwells ledarskaps skola EQUIP (= utrusta) och en styrelseledamot i Skandinaviskt Nätverk för Apostolisk Kristendom och Business Class, ett kristet nätverk för affärsmän.

Thomas är gift med Ann-Margréth med två döttrar, Kimberly och Kelly. Han gick in i heltidstjänst 1992 när han reste in i östblocksländerna och predikade evangeliet. År 1994 flyttade Thomas och hans fru Ann-Margréth till Kenya som missionärer. Där planterade han flera kyrkor och hade ledarskapskonferenser och korståg. Thomas och Ann-Margréth arbetatde med Wilfred Lai på Jesus Celebration Center, i Mombasa, en kyrka med 25,000 medlemmar.

Thomas grundade missionsorganisationen Words of Victory International, som har startat kyrkor i flera afrikanska länder. Han har också startat Pastors Partnership (Partnerskap för Pastorer), ett nätverk för pastorer och ledare i Afrika, och Christian Business Connection (Kristna Affärsförbindelser). Han återvände till Sverige 1997. Thomas baserade då sin ”ministry” i Uppsala för att arbeta med pastor Ulf Ekman på Livets Ord (Word of Life Church), Skandinaviens största karismatiska kyrka. I nio år var han en pastor och Bibel lärare på Livets Ord Bibelcenter. Thomas är också författare till flera böcker som är översatta till många språk, ”ministers” (betjänar/predikar) över hela världen.

Uppenbarligen så hade de besök av Matt Fry och hans ”Church Planting Roundtables” (CPR) den 3-4 juni i Göteborg i år! >> Mycket intressant och SKRÄMMANDE att man även kan hitta Matt Frys bok här: >> under Church Planting in the 21st Century - Growing Your Church, Matt Fry Jag varnade för detta sammanhang tidigare i år: ”Empowered 21” >>

Angående John Maxwell: >> In one sense, since Schuller’s call for a reformation based on self-esteem was made 26 years ago, one could argue that it never happened. Of course the idea of self-esteem is still around and taught by many evangelicals, but it never became the one key idea of the church. In another sense, however, Schuller’s reformation was broadened and transferred to others. In 2005 Schuller claimed the following as noted alumni of his institute: Bill Hybels, John Maxwell, Bishop Charles Blake, Rick Warren, Walt Kallestad, and Kirbyjon Caldwell. Bill Hybels himself credited Robert Schuller as a key person who influenced his ideas.9 Though Rick Warren disputes Schuller’s influence on his theology, he has carried forward Schuller’s idea of creating a church that meets people’s felt needs and thus attracts them.

På ett sätt, eftersom Schullers anrop för en reformation som var grundad på självkänsla gjordes för 26 år sedan, skulle man kunna hävda att det aldrig hänt. Naturligtvis finns idén om självkänsla fortfarande kvar och lärs ut av många evangeliska, men det blev aldrig kyrkans grundläggande idén. På ett annat sätt var, emellertid, Schullers reformation breddad och överförd till andra. Under 2005 gjorde Schuller anspråk på följande som kända/berömda ex-studenter för sin institution: Bill Hybels, John Maxwell, biskop Charles Blake, Rick Warren, Walt Kallestad och Kirbyjon Caldwell. Bill Hybels själv tillräknade Robert Schuller som en viktig person som påverkat hans ideer.9 Trots att Rick Warren bestrider Schullers inflytande på hans teologi, så har han överfört Schullers idé om att skapa en kyrka som möter människors kända behov och därmed lockar dem.

Bara att John Maxwell nämns i samband med Robert Schuller gör allting så mycket mer bedrövande!

Men det bekräftas här: >> Maxwell's mentor, Robert H. Schuller, has had a variety of noted evangelical pastors preach at his megachurch since his son, Robert A. Schuller, resigned as senior pastor in 2008. Maxwell has returned to preach at the Crystal Cathedral several times, and his messages are broadcast worldwide on the Hour of Power television program, seen by an estimated 20 million viewers.

Maxwell's mentor, Robert H. Schuller, har haft en rad olika kända/berömda evangeliska pastorer predika i hans megakyrka/jättekyrka sedan hans son, Robert A. Schuller, avgick som senior/ledande pastor under 2008. Maxwell har återvänt för att predika i Crystal Cathedral/Kristallkyrka flera gånger, och hans budskap sänds över hela världen på TV-programmet Hour of Power, sedd av uppskattningsvis 20 miljoner tittare. >>

Major concerns about Maxwell's material, broadly speaking, are: First, the manner in which Maxwell handles the Scriptures to "teach" his principles is sometimes egregiously mistaken, i.e., the Bible is not teaching the principles that Maxwell contends it is. His handling of the Scripture indicates Maxwell does not know (or at least is not utilizing) the proper methods of Biblical interpretation. Second, Maxwell either implicitly or explicitly endorses some New Age teachers and doctrines. Third, Maxwell employs questionable theological doctrines—such as a mistaken notion of the miraculous, a conspicuous absence of the cross, and various psychological doctrines, including self-esteem psychology and temperaments psychology. >>

Stor oro angående Maxwells material, i stora drag, är: För det första, det sätt på vilket Maxwell hanterar Skriften att "lära ut" hans principer är ibland oerhört missförstådda/förväxlade, d.v.s. Bibeln undervisar inte de principer som Maxwell påstår att den gör. Hans hantering av Skriften indikerar att Maxwell inte vet (eller åtminstone inte nyttjar/använder) de rätta metoderna för Biblisk tolkning. För det andra, Maxwell stöder antingen underförstått/outtalat eller vågat/tydligt New Age lärare och doktriner/läror. För det tredje, sysselsätter Maxwell tvivelaktiga teologiska doktriner/läror - såsom en felaktig uppfattning/föreställning om det mirakulösa, en iögonfallande frånvaro av korset och olika psykologiska doktriner/läror, inklusive självaktnings/självkänslo psykologi och temperament psykologi.

Här står även att han citerar New Age-aren Norman Vincent Peale's The Power of Positive Thinking, Napoleon Hill som undervisar om ockulta läror, New Age mystic writer Richard Foster, New Age Psychologist James Allen med mera.

Norman Vincent Peale var en 33:e gradens Frimurare! >> & >> & >> Oral Roberts hade också djupt samarbete med William Branham som jag skrev om då ”väckelsen i Lakeland 2008” höll på... >>

DAGEN ARTIKELN: >> (Johannes Amritser svarar på frågor)

Vad är det apostoliska tänket egentligen?

Det bottnar i att man vill forma församlingar som liknar de som fanns i urkyrkan och som man kan läsa om i Apostlagärningarna. Och då gäller det inte bara synen på ledarskapet, utan även hela livet som Apostlagärningarna presenterar, med under, tecken, änglabesök, visioner och drömmar och allt sådant.

”Allt sådant”...jag hoppas innerligt att i ”allt sådant” ingår Evangelisation – förmedlandet av Kristi Evangelium som är Guds kraft till frälsning!”Änglabesök” – inte om de är änglar som kommer med finanser, guldstoff och 3:de himmel visitationer al la Todd Bentley och Rick Joyner! Det är Ockultism och Gnosticism!

Det finns en rad andra nätverk som sysslar med församlingsplantering, både ekumeniska och inom samfund. Är de några ni kommer att närma er och samarbeta med? Ja, det vore jättekul. Kan flera nätverk som satsar på församlingsplantering komma samman och utbyta erfarenheter så är det bara positivt. Uppenbarligen helt OK med Ekumeniken! Man kan ju undra varför de inte får drömmar & visioner som varnar om denna falska enhet som går under Påvens banér...
Hur ser du på församlingsplanterandet i Sverige?

Det är jättepopulärt att prata om det och att propagera för det. Men sen är det väldigt få som gör det konkret. EFK har varit föredömliga och startat en rad församlingar. Men pingströrelsen och trosrörelsen, som jag befunnit mig mest i, får nog komma igen lite på den här punkten. Ska vi överleva som frikyrkorörelse i Sverige så måste vi plantera nya församlingar. Det handlar inte om att ”överleva som frikyrkorörelse” – det handlar om att förvara Guds Ord intakt och förmedla det vidare till själars frälsning!

På sidan 16 (baksidan) av denna >> Segerrapport Sommar 2010 så annonseras det om SOS Church - 1-års dag med Reinhard Bonnke.  Här kan ni läsa om Bonnke: >> Skrolla ner lite mer är halva sidan till punkten 4.5. Reinhard Bonnke till Världspingstkonferensen i Stockholm, 24-27 augusti, 2010 samt till Mission SOS konferens ”Harvest cry” 29 augusti.
Ja, med all denna information så har jag fått ytterligare belägg och anledning att fortsätta varna för Skandinaviskt Nätverk för Apostolisk Kristendom och deras nästkommande ”Ledardagar” i september! De fortsätter i samma spår och då måste jag säga; Tag varning och varna andra!

Som jag skrev i e-mailet nedan, så är Johannes Amritzer medlem i Profetrörelsen ICA – International Coalition of Apostles, som har ”Super Aposteln” C. Peter Wagner i spetsen. Wagner är också ledare för NAR = New Apostolic Reformation, Som förr kallades NOLR = New Order of Latter Rain... Detta är vad C. Peter Wagner säger i en intervju från 2000 (ej perfekt översatt!):

”Jag har fördelen av att vara en horisontell apostel, och en horisontell apostel är en person som kan föra samman vertikala apostlar, medan det är mycket svårt för vertikala apostlar att kalla andra vertikala apostlar samman (notera: vertikala apostlar är ledare för apostoliska nätverk, medan horisontala apostlar är benådade av Gud att ge apostoliskt ledarskap och ledning/riktning i vissa områden i Kristi kropp som helhet). Men om apostlar inte först har relationer med varandra, så kommer det att bli mycket svårt att kommunicera i stort sett om relationer med profeter.”  ”Jag tror att ett av de hinder för Gud att sända väckelsen som vi har bett för har varit att ledningen i kyrkan inte har varit ordentligt på plats. Och nu när styrelsen i kyrkan kommer på plats, ser vi redan att Gud litar på Kristi kropp med saker vi var helt omedvetna om tidigare innan detta. När styrelsen kommer på plats, då kan Gud göra vad han vill med Kristi kropp,och en av de saker som de flesta av oss är överens om är att han vill sända den stora utgjutelsen av den Helige Ande som vi skulle kalla den världsomfattande väckelsen. Så mitt engagemang för resten av min karriär är att använda de gåvor Gud har gett mig för att bidra till utvecklingen av den världsomfattande Nya Apostoliska Reformationen. Och detta (sammankoppling av apostlar och profeter) är en viktig del!” >>

Och detta är intressant: ”Men andra i den apostolisk-profetiska rörelsen tror att "apostlar" och "profeter" ger nya doktrinära uppenbarelser till kyrkan (nya läror som inte finns i Bibeln) och att alla kristna skall underkasta sig (underordna sig) "apostlarna" och "profeterna" - i själva verket så måste hela världen underkasta sig dem. En välkänd anhängare av dessa läror är C. Peter Wagner... Han kallar den apostolisk-profetiska rörelsen ” New Apostolic Reformation” (Nya Apostoliska Reformationen).” >>

Det är väl detta som är ”kärnan” med att anordna dessa ”Apostoliska Ledardagar” i Sverige!?

Jag blåser i basunen med nöd i hjärtat! Och jag menar det – det är allvar! Jag gör inte detta för att det är roligt. Har faktiskt aldrig skrivit ”blåser i basunen” förut...Jag är mycket medveten om att namn nämns och att det är ett känsligt ämne, men dessa är kända och de predikar offentligt och då berör det oss alla kristna i Sverige!
Jag var tidigare glad över att få sitta och ta del av undervisning av Daniel Viklund och att åka till Smålandskonferensen, men med allt som uppdagats om villoläror och dess Profetrörelser och Apostoliska nätverk, så måste jag tyvärr fortsätta att varna. Jag kan inte tiga och bara låta dem vilseföra med ”profetior och apostoliska mandat” utan att åtminstone varna de som vill bli varnade! Jag måste stå upp för Guds Ord först och främst och kan därför inte ”bortse/ignorera” på grund av känslor för att jag har tyckt om deras förkunnelse en gång i tiden! (Innan Lakeland 2008 - då ”allt” uppdagades för mig!)

Jag säger som Charles Spurgeon sa i en predikan den 28 april, 1878:

”Detta är förräderi emot Kristus, förräderi mot sanningen, och grymhet mot själar. Om vi älskar vår Herre skall vi hålla Hans ord och stå fasta i tron, komma (gå) ut ifrån de falska lärarna; detta är inte heller förenligt med välgörenhet, för den sannaste kärlek till dem som felar är inte att förbrödra sig med dem i deras fel/misstag, utan att vara trogna Jesus i allt.”

”This is treason to Christ, treachery to truth, and cruelty to souls. If we love our Lord we shall keep his words, and stand fast in the faith, coming out from among the false teachers; nor is this inconsistent with charity, for the truest love to those who err is not to fraternise with them in their error, but to be faithful to Jesus in all things.” >>

Jag har rekommenderat och kommer fortsätta att rekommendera boken Allt är inte Gud som glimmar som nu finns i ny upplaga och går att beställas här: >> eller läsas här >> På Sven Reichmanns hemsida >> står det: Det går ett rykte att jag inte längre skulle stå för den bokens innehåll. Det ryktet är falskt. Jag står för vartenda ord. Denna boken hjälper dig att se och förstå skillnaderna på Trosrörelsen och Evangelisk Bibeltro!

Det är djupt tragiskt vad som skett/sker i kristenheten idag...
Läser just nu en bok som försöker definiera ”Emergent Church”...vilket är mycket svårt, men deras största nämnare är att de förnekar en ”slutlig dom”. SÅ ILLA HAR DET GÅTT OCH TILLÅTITS AV KRISTNA LEDARE!

Guds Ord säger tydligt: ”Och såsom det är människorna förelagt att en gång dö och sedan dömas, så skall Kristus, som en enda gång har offrats för att ta bort mångas synder, ses en andra gång utan synd, till frälsning för dem som väntar honom.” Hebréerbrevet 9:27-28

Men Herrens dag skall komma som en tjuv om natten, och då skall himlarna med ett våldsamt dån förgås, och elementen skall smälta av brännande hetta, och jorden med de verk som finns på den skall brännas upp. Eftersom nu allt detta skall förgås, hur heligt och gudfruktigt bör ni då inte leva, medan ni väntar och ivrigt längtar efter Guds dags tillkommelse, då himlarna skall förgås av eld och elementen smälta av hetta. 2 Petrus 3:10-12

Ty vi måste alla bli uppenbarade inför Kristi domstol, för att var och en skall få, efter vad han har handlat medan han levde, vare sig det är gott eller ont. Eftersom vi nu vet, vad det är att frukta Herren, söker vi att övertyga människor, men för Gud är det uppenbart hurdana vi är och jag hoppas att det också är uppenbart för era samveten. 2 Korintierbrevet 5:10-11  (Hämtade från Reformationsbibeln)


Kanske mer om detta vid annat tillfälle... men jag vill nämna om en annan varning som nämns i denna bok:“Increasingly over the last few years the word 'Jesus', separated from the content of the Scriptures, has become the enemy of the Jesus of history, the Jesus who died and rose and who is coming again and is the eternal son of God. So let us take care. If evangelical Christians begin to slip into the dichotomy, to seperate an encounter with Jesus from the content of the Scriptues (including the discussable and the verifiable), we shall, without intending to, be throwing ourselves and the next generation into the millstream of the modern system”. (page 67 - The Emergent Chruch - Undefining Christianity, by Bob Dewaay)

”Alltmer under de senaste åren har ordet "Jesus", som åtskilts/separerats från innehållet i Bibeln, blivit fiende till historians Jesus, den Jesus som dog och uppstod, och som kommer igen och som är den eviga Gudens son. Så låt oss vara försiktiga. Om evangeliska kristna börjar glida in i dikotomin, att separera/skilja på ett möte med Jesus från innehållet i Skrifterna (inklusive det diskuterbara och verifierbara), så kommer vi, utan att avse det, kasta oss själva och nästa generation in i kvarnströmmen av det moderna systemet”. (sidan 67 – The Emergent Church  – Undefining Christianity  av Bob Dewaay, ”Den Framväxande Kyrkan – Omdefiniera Kristendomen”)

Jag skulle vilja påstå att Trosrörelsen, Profetrörelsen, Apostlarörelsen kommer med just sådana Jesusmöten, upplevelser och maniestationer som besrkivs här...de har separerats från Skrifterna och faktiskt blivit Obibliska och villoläror! De går inte att se Skriftens Jesus Kristus i detta! Denna länk bekräftar detta på ett mycket bra sätt, tycker jag.

The dangers of 'Int'l House of Prayer' and the Prophetic Movement!  a note from one of my friends regarding the IHOP end of charismania: Farorna med "Int'l House of Prayer" och Profetrörelsen! noteringar från en av mina vänner angående IHOP slutet av “charismania”:  >> (här kan det läsas på engelska)

Farorna med IHOP och den profetiska rörelsen!

Igår kväll under mitt uppehåll i Atlanta gick jag till Sbarro's i hopp om att få en bit pepperoni pizza. Till min bestörtning, var de på väg att stänga och hade helt slut på Pepperoni och så erbjöd de mig en skiva ost i stället. Jag funderade ett ögonblick om jag verkligen ville ha ostskivan innan jag köpte den. När jag åt upp ostskivan  var jag mycket nöjd med smaken - mer nöjd än jag var med smaken på pepperoni pizza biten som jag hade tyckt om vecka innan på Charlotte-Douglas International Airport (Internationella flygplats). På samma sätt som jag trodde att jag behövde Pepperoni som en tillsats till min pizza för att förbättra smaken, så vänder många kristna sig till en rörelse som erbjuder tillsatserfarenheter för att förbättra nivån på deras tro. Denna rörelse har under årens lopp gått genom en rad titlar som börjar med ”the Latter Rain Movement” (Det Senare Regnet eller Vårregnet Rörelsen) 1949, sen blev den ”New Charismatic Renewal ” (Den Nya Karismatiska Förnyelsen) på 1960-talet, ”the Kansas City Prophets” (Kansas City Profeterna) på 1980-talet, ”the Third Wave” (den Tredje Vågen) på 1990-talet, och i dag är den känd som ”the Prophetic Movement” (Profetrörelsen) och ”the International House of Prayer movement” (Internationella Bönehusrörelsen).

När någon spårar denna rörelse från dess ursprung på 1940-talet till i dag, kommer han/hon att upptäcka att även om titeln på rörelsen ofta förändras – så har namnen och ansiktena på de som ”drar i trådarna” (de ansvariga) förblivit de samma. Du tänker förmodligen för dig själv just nu, ”hur kan det komma sig, är inte de flesta av dem döda." Svaret på detta är ja - men den påstådda makten av dessa ledare från 1940-talet har på något sätt kanaliserats från graven.

Det största namnet i främsta ledet för ”the Latter Rain Movement” (Det Senare Regnet eller Vårregnet Rörelsen) på 1940-talet var William Marion Branham. Branham var känd överallt för miraklerna, tecken och under på hans väckelse-stil möten. Branham, fastän ursprungligen ordinerad som en baptistpastor konverterade till ”Assemblies of God” och stannade där tills han hade sitt certifikat/rekommendationsbrev 1949. Anledningen till att Branham hade sitt certifikat/rekommendationsbrev bortplockad/avlägsnat är att trots hans "mirakel och helande"-gudstjänster, så främjade/promotade han också falska läror, såsom förnekandet av treenigheten, undervisningen att Zodiaken (kretsloppet) och Pyramiderna var lika mycket Guds ord som Bibeln, doktrinen/läran om ormens utsäde  som undervisade att Eva hade sex med Satan för att bli havande med Kain, och mest bisarrt av allt var att han populariserade doktrinen/läran om ”the Manifested Sons of God” (Guds Manifesterade Söner)  som ursprungligen postulerades av Earl G. Paulk. Denna doktrin/lära undervisade att i stället för att Kristus återvänder fysiskt i hans andra ankomst, så skulle det finnas ett återställande/återupprättande av de apostoliska och profetiska ministries (tjänsterna) och att kvarlevan/återstoden som vandrade i dessa ministries (tjänster) skulle vandra så mycket i Guds kraft att de skulle bli uppfyllelsen av den Andra Ankomsten. Även efter att han fick sitt  certifikat/rekommendations-brev bortplockad/avlägsnat 1949, så fortsatte Branham att ha mycket anhängare som följde hans ”ministry” (tjänst). Många av hans anhängare/efterföljare var så lurade att när Branham dog i en bilolycka 1965, så väntade de vid hans grav i flera dagar och förväntande helt att han skulle uppstå från de döda på samma sätt som Kristus gjorde. Även om Branham är fortfarande i sin grav, så lever hans arv av bedrägeri vidare i en grupp av män som känner sig prästvigda av Gud för att fortsätta hans arbete.

Dessa män är ”Morningstar Fellowship Church” (Charlotte, NC) pastor Rick Joyner, Grundare av ”The Call” Lou Engle, siarprofeten Bob Jones (inte att förväxlas med grundaren av ”Bob Jones University”) och Direktör för ”International House of Prayer” world headquarters (världshuvudkontor)  i Kansas City, Missouri Mike Bickle. Ända sedan Branhams död på 1960-talet och de snabba bortgångarna av flera andra ledare från den tiden, inklusive Jack Coe, och A.A. Allen – har dessa män tillsammans med Paul Kain (som avlägsnades/avskedades från ”ministriy” (tjänsten) efter att hans homosexuella förhållanden uppdagades 2004) försökt allt möjligt för att återuppliva/återföda denna helande och väckelse ”ministry” (tjänsten) som i deras ord är tänkt "att ledsaga/föra in Guds Rike till jorden."

Det senaste försöket av detta var 2008 när unge kanadensiske evangelisten Todd Bentley bröt fram på scenen i Lakeland och proklamerade/kungjorde tusentals helanden och mer än 30 uppståndelser från de döda. Bentley påstod sig ha fått smörjelsens mantel och även att ha tilldelats samma ängel som guidade/ledsagade ministreriet (tjänsten) för William Branham på 1940-talet. Denna väckelse i Lakeland kom till ett skrikande stopp när det avslöjades att Todd Bentley hade en affär/ett förhållande med en av sina anställda och att han även blev full nästan varje kväll under väckelsen. Sorgligt nog, trots att han skiljde sig från sin fru och gifte sig med älskarinnan som han hade affären/förhållandet med, så har Bentley blivit  fullt upprättad/återställd till ministry (tjänst) av Rick Joyner.

Under tiden, så har en påstådd ”awakening” (uppvaknande) brytit ut vid International House of Prayer world headquarters i Kansas City, Missouri. Detta uppvaknande sägs vara uppfyllandet av en profetia av Bob Jones som leder fram till det officiella inrättandet av en apostolisk och profetisk regering/styrelse som ska härska över den kristna tron från och med 2012. Profetian som getts av Jones tros av dessa män att föra oss ett steg närmare att uppfylla ankomsten av ” the Manifest Kingdom of God” (Guds Manifesterade Rike). Sorgligt nog, så leds denna rörelse av samma hundar som försöker nya trick. På 1980-talet utnämnde/dubbade Joyner, Jones, Cain, Bickle, och John Paul Jackson sig själva som ”the Kansas City prophets” (Kansas City Profeterna) och förkunnade att de skulle upprätta en profetisk ministry (tjänst) i varje stad och att alla kyrkor skulle vara förenade/sammanlänkade under den profetiska ministry (tjänsten) basen i deras respektive städer.

Under tiden, så har en påstådd ”awakening” (uppvaknande) brytit ut vid International House of Prayer world headquarters i Kansas City, Missouri. Detta uppvaknande sägs vara uppfyllandet av en profetia av Bob Jones som leder fram till det officiella inrättandet av en apostolisk och profetisk regering/styrelse som ska härska över den kristna tron från och med 2012. Profetian som getts av Jones tros av dessa män att föra oss ett steg närmare att uppfylla ankomsten av ” the Manifest Kingdom of God” (Guds Manifesterade Rike). Sorgligt nog, så leds denna rörelse av samma hundar som försöker nya trick. På 1980-talet utnämnde/dubbade Joyner, Jones, Cain, Bickle, och John Paul Jackson sig själva som ”the Kansas City prophets” (Kansas City Profeterna) och förkunnade att de skulle upprätta en profetisk ministry (tjänst) i varje stad och att alla kyrkor skulle vara förenade/sammanlänkade under den profetiska ministry (tjänsten) basen i deras respektive städer.

Efter att ha läst ovan om det officiella inrättandet av en apostolisk och profetisk regering/styrelse som ska härska över den kristna tron från och med 2012 , så är det helt förståeligt och logiskt att de annonserar se kopia på e-mail nedan >> om Johannes Amritzers nya bok om Apostelns tjänst! ”I samband med Ledardagarna så lanseras Johannes Amritzers fjärde och mycket högaktuella bok Ett skådespel för världen - en bok om apostelns tjänst och apostolisk kristendom. Kom och köp med dig ett rykande färskt exemplar!” De siktar tydligen mot 2012...

Även om allt detta verkligen är mycket bisarra detaljer, så är roten till problemet det kontinuerliga nedsättandet av Guds Ord. Efter många år utan framgång av att ha försökt rättfärdiga sin rörelse i enlighet med Guds Ord, så har nu har rörelsen ”deemphasized” (lagt mindre vikt på) betydelsen av Guds Ord. De har gått så långt som att anklaga folk som spenderar för mycket tid i Ordet att de dyrkar Bibeln mer än de dyrkar den Helige Ande. Medan den Helige Ande  verkligen är en mycket viktig aspekt i Kristen doktrin/lära, så har,  från dess tidigaste katekeser i första och andra århundradet e.Kr. till idag, kyrkan konsekvent förkunnat att den Helige Andes roll aldrig är att upphöja sig själv utan att föra oss till ljuset av all sanning som finns i den levande Guds Ord, Kristus Jesus själv.

För att erbjuda bevis till de bisarra detaljer som jag har berättat om i detta meddelande, så bifogas två video. I en video, så profeterar Bob Jones att det kommer en ny “sword of the Spirit”  ("Andens svärd") som kommer att medföra ett paradigmskifte till kristendomen som aldrig förr. Deduktivt, eftersom det enda i Bibeln som refereras till/kallas "Andens svärd" är skriften själv – så kan Bob Jones endast profetera/förutsäga att en ny grund kommer som kommer att ersätta Guds Ord. Efter år av att ha forskat om rörelsen, verkar detta helt logiskt eftersom rörelsen ofta har lärt att vad människor behöver för att verkligen förbättra sin vandring med Kristus är ny och fräsch/färsk uppenbarelse. Hellre än att söka efter ny uppenbarelse, vad Kristi kropp desperat behöver är att bli mer bekant med uppenbarelsen som redan givits i Guds Ord - Bibeln. Den andra videon är från en episod av ”extreme prophetic” (extremt profetiskt) med Patricia King, Bob Jones och Todd Bentley. I denna video talar de om att besöka den tredje himlen. Bob Jones hävdar att han går upp till tredje himlen varje dag.

Kolla in videorna här: >> & >>

Jag passar på att länka till Elvor och Jannes artiklar om Kundalinivarning – häftet som Andrew Strom nyligen skrivit. VÄRT ATT LÄSA! Speciellt för dig som inte kan läsa Andrews bok på engelska!

”Var och en som överträder och inte förblir i Kristi lära, han har inte Gud. Den som förblir i Kristi lära har både Fadern och Sonen. Kommer någon till er och inte har den läran med sig, så ta inte emot honom i era hus, och hälsa honom inte heller. Ty den som hälsar honom gör sig delaktig i hans onda gärningar.” 1 Johannesbrevet 2:9-11 (Reformationsbibeln) Kristi lära är hela summan av Guds Ord!

”Det förvånar mig att ni så snart avfaller från honom, som har kallat er i Kristi nåd, till ett annat evangelium! Fastän det inte finns något annat, utan endast några som förvillar er och vill förvränga Kristi evangelium. Men om vi eller en ängel från himlen predikade ett annat evangelium för er, än det som vi har predikat för er, så vare han förbannad! Så som vi redan förut har sagt, så säger jag än en gång: Om någon predikar ett annat evangelium för er än det ni har tagit emot, så vare han förbannad! Galaterbrevet 1:6-9 (Reformationsbibeln)

Märk väl; det är Guds Ord som säger så här - inte Karin Jansson!
Låt mig klargöra att det handlar inte om att göra som jag säger och är övertygad om – det handlar endast om att vända tillbaka till Gud och Hans Ord!

Ja, kopia på detta e-mail har skickats till Daniel Viklund, Johannes Amritzer, Thomas Jonsson och Kurt Johansson.
Med bön och hopp om att de ska bli övertygade (”convicted”) av Guds Helige Ande och få kraft och mod att vända om. De måste också, som alla andra, hållas ”accountable” (ansvariga) för vad de lär ut och sprider.

Vänner, låt oss hålla oss nära Jesus Kristus och Hans Ord allena! För Sanningen, Karin Jansson

Ty inte mot sanningen förmår vi något, utan endast för sanningen. 2 Kor. 13:8

Obs! Här kommer en PDF av Karins brev förra året >>

Bif filer Pdf (Gratis PDF Läsare HÄR >>)