Profetiskt: Styggelsen som orsakar Katastrofen

<< Tillbaka

När det är 3 1/2 år kvar till Jesu tillkommelse så säger bibeln att något mycket speciellt skall ske som till och med kan bedra hans utvalda. Denna händelse är uppsättandet av "Styggelsen som leder till Katastrofen"

Mat 24:15 När ni då ser 'förödelsens styggelse', som profeten Daniel talar om, stå (upphöjas) på helig plats - den som läser detta bör noga lägga märke till det -

Dan 12:11 Från den tid då det dagliga offret blir avskaffat och förödelsens styggelse uppställd (Upphöjd) skall det gå 1 290 dagar.

Dan 9:27 Han skall stadfästa förbundet med de många under en vecka, och mitt i veckan skall han avskaffa slaktoffer och matoffer. Och på styggelsers vinge (Utspridande) skall förödaren komma, till dess att förstöring och oryggligt beslutad straffdom utgjuts över förödaren." (Vredesskålarna)

  1. Styggelsen skall alltså utsprida sig på jorden.(2 Tess 2:7)(1 Joh 4:3)(Dan 9:27)
  2. Styggelsen skall upphöjas och ta Jesu Plats (Vedermödan - 3 1/2 år)(Mt 24:15)Dan 12)(2 Tess 2)
  3. Se Ohlins funderingar 30/5 - 10 >> FN - New Age.

Jesus själv ger oss ovärdelig information lite senare i Mt 24

Mat 24:21 Ty då skall det bli en så stor nöd att något liknande inte förekommit sedan världens begynnelse och aldrig mer skall förekomma.

Jesus säger här att något liknande har redan skett när världen (Kosmos) kom till.

2 Kor 4:4 Ty den här tidsålderns (165 Aion) gud (theos - Magistrates) har förblindat de otroendes sinnen, så att de inte ser ljuset som strålar ut från evangeliet om Kristi härlighet - han som är Guds avbild.

Theos är precis som Elohim >> en som drar upp regler och ordningar. Satan är denna tidsålder (Aion) och världens (Kosmos) gud och har en egen ordning. Och den ordningen är ond (1 Joh 5:19) Tiden är ond (Ef 5:16)

Vi ser alltså ett stort uppror komma mot Gud själv när "styggelsen som orsakar förödelsen" har spridits och har "upphöjts" (Det stora avfallet (upproret) i 2 tess 2)

Det är märkligt det Alice Bailey skriver genom sin falske "kristus" men det är precis vad som nu sker i världen.

I boken The Externalization of the Heirarchy från 1934 skriver Alice Bailey att nu sker början med att organisera kvinnor och män för att samarbeta för att få fram "en ny världsordning" genom "broderskapare" (Frimurare och Hemliga ordnar? ) och genom ljusets (mörkrets) krafter (mystika upplevelser?) så skall den nuvarande kulturen och civilisationen förstöras och en "ny världsordning måste få växa fram"

Nästan alla höga politiker idag är med i frimurarorden eller en hemlig loge. Och de är redskap idag att genomföra den här planen. Men bakom allting är det Gud som tillåter detta ske.

Det är precis som om det falska hela tiden har arbetat sida vid sida genom historien för att i de sista 3 1/2 åren få visa sig öppet. Laglöshetens hemlighet skall få träda fram öppet denne "antikristus" (Lögnen)

DET SOM SKER I SLUTET AV TIDEN SKEDDE I BEGYNNELSEN

Och nu säger Jesus i Mt 24:21 Att någonting Liknande skedde när tiden startade och ormen denna tidsålders gud gjorde uppror mot den sanne Guden.

Så redan innan människan skapades så hade "Denna tidsålders gud" "världen" i sitt våld. Han hade skapat sig en egen ordning (Jud v6 + v8)

1 Mos 1:1 I begynnelsen skapade Gud himmel och jord. 2 Jorden var (Heb: Blev genom en katastrof) öde och tom, och mörker var över djupet. Och Guds Ande svävade över vattnet. 3 Gud sade: "Varde ljus!" Och det blev ljus. 4 Gud såg att ljuset var gott, och han skilde ljuset från mörkret. 5 Gud kallade ljuset dag, och mörkret kallade han natt. Och det blev afton och det blev morgon. Det var den första dagen.

När tiden skapades så fanns det 2 riken genom Satans fall i himlen.

Nu skall alltså människan göra uppror mot Gud precis som de fallna änglarna gjort i himlen. Upproret mot Gud är allstå den Nöd och den Katastrof som Jesus menade i Mt 24:21.

Adam och Eva sattes alltså i en insluten trädgård för att vakta mot vad? Att göra sig delaktiga och ett med vem? Guds Rike eller Satans Rike. Vems mat och vems bägare skulle man göra sig ett med?

Är det laglöshetens hemlighet? Många skall komma i mitt namn och säga: Jag är kristus! (Mt 24:5) Är det denna "Sammansatta" enhet som egentligen är "Den laglöse"? I vilket fall somhelst så är det den läran som kommer att gälla.

Därför skall vi vara på vår vakt när vi får höra: Att vi är en liten del av någonting stort. Och här i detta dokumentet om Tikva >> sägs uttryckligen: Målet med Tikva är att du skall känna att du är en del i någonting stort! >>

Det är mycket lätt att se av frukten vart det här kommer ifrån. Ställ dig nu frågan: Vem blir upphöjd och stark i dig genom de här övningarna? Är det själen (Jag) eller är det Kristus (Ande?) Utan tvekan så upphöjer det här min själ och då är det världen >>

Har gått så långt att kristenheten i det här landet totalt har förlorat urskiljningen och förmågan att skilja Gott ifrån Ont.? Man tar in världen i kyrkan och argumentet: Vinna människor för Gud!

Då måste man ju ställa sig frågan: Vilken Gud?

Jes 5:10 En vingård på tio plogland skall ge endast ett batmått, och en homers utsäde skall ge endast en efa. 11 Ve dem som stiger upp tidigt på morgonen för att jaga efter starka drycker och sitter uppe till sena natten, upphettade av vin! 12 Vid sina dryckeslag har de harpor och psaltare, pukor, flöjter och vin. (Själisk berusning och upphöjelse) Men HERRENS gärningar bryr de sig inte om, hans händers verk intresserar dem inte. (Korset och förutberedda gärningar) 13 Därför skall mitt folk föras bort i fångenskap, ty de saknar kunskap. Dess ädlingar skall lida hunger och dess larmande skaror försmäkta av törst. 14 Därför ökar dödsriket sitt begär, och spärrar upp sitt gap utan gräns. (skökan en djup grop) Stadens främsta måste fara dit ner tillsammans med de larmande och bullrande skaror som jublar därinne. 15 Människorna skall bli nerböjda, var och en förödmjukad. Ja, de stoltas ögon skall förödmjukas. 16 Men HERREN Sebaot blir upphöjd genom sin dom, Gud, den Helige, bevisar sig helig genom rättfärdighet. 17 Då skall lammen beta som på sin egen mark, och på de rikas ödetomter skall främlingar få sin föda. 18 Ve dem som drar fram missgärning med lögnens band och synd som med vagnslinor, 19 dem som säger: "Låt honom hasta, låt honom skynda med sitt verk, så att vi får se det. Låt det som Israels Helige beslutat närma sig och komma, så att vi lär känna det!" 20 Ve dem som kallar det onda gott och det goda ont, som gör mörker till ljus och ljus till mörker, som gör bittert till sött och sött till bittert! 21 Ve dem som är visa i sina egna ögon och håller sig själva för kloka! 22 Ve dem som är hjältar i att dricka vin och duktiga att blanda starka drycker, 23 dem som för mutor frikänner den skyldige och berövar den rättfärdige hans rätt.

Det här kännetecknar dem som druckit ur skökans bägare Upp 18:6-7

SKÖKAN OCH HENNES BLANDADE BÄGARE SYMBOLISERAR KUNSKAPENS TRÄD OCH MÄNSKLIG VISDOM

När vi nu tittar närmare på skökan och tittar på hennes karaktär förstår vi snart att hon måste känneteckna någonting som är en kombinerad sköka. Precis som bruden är en kombinerad sammansatt enhet av människor.

Upp18:6 Ge henne lika för lika, ge henne dubbelt igen för vad hon har gjort. Blanda dubbelt åt henne i den bägare som hon har blandat. 7 Ge henne lika mycket plåga och sorg som hon har skaffat sig ära och lyx.(4763 Strenaio) Hon säger i sitt hjärta: Jag sitter som drottning, jag är inte änka och skall aldrig behöva känna någon sorg. 8 Därför skall hennes plågor komma på en enda dag: död och sorg och svält, och hon skall brännas upp i eld. Ty mäktig är Herren Gud, han som har dömt henne.

Ordet 4763 Strenaio betyder att samtidigt som hon blivit själisk rik.

Skökans blandade vin eller kunskapens träd på Gott - Ont gör oss alltså starka i vår egen själ och hårdhjärtade. Vi blir berusade men vi blir samtidigt i avsaknad av härligheten från Gud.

Upp 19:2 Ty rätta och rättfärdiga är hans domar; han har dömt den stora skökan, som fördärvade jorden (hjärtats jordmån) genom sin otukt, och han har utkrävt sina tjänares blod av hennes hand."

Hennes blandade vin (Lära) förstörde alltså Gk: "Jordmånen i hjärtat" (se 4763 Strenaio) Skökans undervisning orsakar alltså "Svält i Landet"

Ord 6:26 Ty för skökan måste du lämna din sista brödbit, och den gifta kvinnan vill fånga din dyrbara själ.

Predikaren 7:27 Och jag fann: Bittrare än döden är den kvinna vars hjärta är som snaror och nät, vars händer är som bojor. Den som är god inför Gud (god inför hans ansikte) undgår henne, men syndaren fångas av henne. (Detta stämmer exakt med Kain 1 Mos 4:4-8)