Läror & Debatter: Sverige - Karins nyhetsbrev 21/12-10

<< Tillbaka

Guds Frid vänner i Herren Jesus Kristus,

Nu är det åter igen ”jule-tider”... Det jag har att skriva om denna gång är ej lätt...då jag känner att det är viktigt att jag uttrycker mig rätt och jag är medveten om att MÅNGA kommer att reagera och kanske t.o.m. bli illa till mods...men det är inte syftet med mitt brev!
Detta brev är inte ”politiskt korrekt”, ej heller ”kyrkligt korrekt”... och i dagens samhälle kan det absolut tyckas kontroversiellt...
Det jag ämnar ta upp är så ”djupt indoktrinerat” i samhället och kristenheten att det blivit en del av vår kultur – en del av de flestas familjer...
Men är det ”Bibliskt korrekt”? Ja, det är det viktigaste att ta reda på! Och det är vad jag vill lyfta fram i detta brev...

Jag skriver detta med en hängivenhet att lyfta fram Sanningen och avslöja falska villoläror med hjälp av Guds Ord! Jag skriver också detta efter att själv ha prövat och rannsakat mig och själv valt att ta avstånd från detta.
Jag skriver INTE detta med fördömelse – jag skriver för att ”informera” så att var och en ska kunna veta och själv ta ställning!

För att få fram mitt budskap så ska jag först lyfta fram några kommentarer från olika artiklar...

”Guds sjufaldiga förbund” av Sten Nilsson - >>
Ockultismen och kyrkan förenas!
Sålunda blev år 378 det babyloniska religionssystemet en del av den kristna kyrkan, ty biskopen i Rom, som senare blev överhuvud för den organiserade kyrkan, var redan överstepräst i den babyloniska orden. All undervisning från det hedniska Babylon och Rom blev gradvis upptagen i den kristna religionsorganisationen. Strax efter det att Damascus blivit påve, började Babylons riter komma i förgrunden. Den romerska kyrkans gudsdyrkan blev babylonisk, och under hans tid restaurerades och förskönades de hedniska templen, och ritualer stadfästes. På grund av allt detta fick det korrumperade religionssytemet, symboliserat av en kvinna med en gyllene bägare i sin hand, som berusar alla nationer med sin otukt, av Gud namnet ”Det stora Babylon, hon som är moder till skökorna och till styggelserna på jorden” (Upp 17:5). När kyrkan i Rom hade ingått i den oheliga unionen med den babyloniska mysteriereligionen och kallade sig den allmänna,/Katolska/kyrkan, begynte den verkligt mörka medeltiden, vars andliga mörker ännu vilar över många institutionella kyrkor med församlingar kringbyggda av murar, liknande dem som Nimrod uppförde för att skydda sina städer från fientliga angrepp.

Det håller på att ske på nytt!
I det andliga halvmörkret börjar man i vår tid ropa till den katolska kyrkan med begäran om ett ”samtal” som innebär en önskan om ett närmande till varandra. Vad innebär detta för den fria evangeliska kyrkan? Det är inte svårt att förstå. Den evangeliska församlingens bekännelse är att Jesus Kristus är Herre. Men den katolska kyrkan tillber Himladrottningen fast under det skyddande namnet Maria, Guds Moder. Bilden av kvinnan med barnet tillbads långt före Kristus.
Den
ursprungliga modern var Semiramis, Nimrods drottning, som ju var mönsterbilden för den tygellösa lutan. Hon identifierades med Venus, orenhetens moder. Samma kvinna med barnet och bägaren tillbeds praktiskt taget över hela världen under skilda namn. I Egypten tillbads modern och barnet under namnes Isis och Osiris; i Indien Isi och Iswara; i Östasien Sybele och Deoris; i det hedniska Rom Fortuna och Jupiter; i Grekland Ceres eller som Irene med Platus i sina armar. Shing Moo, Kinas andliga moder, är också representerad med ett barn i sina armar.
Varifrån fick dessa nationer denna gemensamma gudamoder om inte just från Babylon? Tillbedjan av Maria som Guds Moder och med en gosse på sitt knä har sitt ursprung i Babylon. I Bibeln finns inte ett spår av sådan tillbedjan. Listan på villolärorna i den kyrka, som förenade sig med den babyloniska mysteriereligionen, kan göras hur lång som helst. Vi skall bara nämna några dogmer, som olika påvar infört till minne av sig själva.

Ovan artikel finns på Aletheia som PDF:
>> som finns på >> .

Åter igen hänvisar jag till denna dröm: >> - Vittnesbörd & Uppenbarelser -
Dröm: Varning för mariadyrkan 2/11-10
Fakta: Theotokos betyder gudaföderska. Bruket att dyrka Maria som Guds moder blev en erkänd dogm vid kyrkomötet i Efesus 431. Maria ärades med titeln Theotokos. Det blev öppningen för en hednisk dyrkan av Maria. De hedniska gudinnorna Isis och Astarte kallades ”himmelens drottning”, Kybele alla heligas moder. Alla dessa titlar används på Maria idag.

Dan 11:38 Men fästenas [H 4581 maoz] gud skall han i stället ära, en gud som hans fäder inte har känt skall han ära med guld och silver och ädla stenar och andra dyrbara ting. 39 Han skall göra vad han vill med starka befästningar med en främmande [H 5236 nekar som betyder hednisk] guds hjälp. De som erkänner honom skall han bevisa stor ära. Han skall låta dem härska över många, och han skall dela ut land åt dem till belöning.

Den här versen beskriver världsledaren, antikrist, och det finns en intressant tolkning att "fästenas gud" är Jupiter, krigsguden, samtidigt som antikrists budskap är världsfred, "fred och säkerhet" >> . Det skulle innebära att antikrists styrka har med militärmakt och armé att göra (och katolik?). Moder-son-kulten syns idag i Romersk Katolska kyrkans Mariatillbedjan [Fortuna] och den eukaristiske Jesus [Jupiter].

Maoz betyder även trupp, styrka, befästning (makt och besittning). Antikrist kopplas samman med en 10-statsallians (10 horn i Upp 13, Dan 7) som utgör en armé. De skall "föra krig mot de heliga" i ändens tid (Dan 7:21). Vi ser redan hur religionerna dras samman med Rom som säte. Skökan Baylon samlar till sig själv och sina hedniska gudar. "Mariauppenbarelser" är vanligt sedan länge och Bibeln förutsäger falska under och tecken. De är falska därför att de leder till avgudadyrkan, tillbedjan av "Maria". Gud ropar:

Upp 18:4 "Och jag hörde en annan röst från himlen säga: "Gå ut från henne, mitt folk, så att ni inte tar del i hennes synder och drabbas av hennes plågor".

(slut citat)

Ja, nu har ni listat ut att det kommer att handla om Romersk Katolska Kyrkan igen... ja, faktiskt om deras mest grundlurande villolära i historien - nämligen Julen!
Jag vill här påpeka att jag inte har något emot enskilda katoliker (jag har faktiskt bekanta som är katoliker), det är Katolska Kyrkans religion och obibliska läror (doktriner) som jag har ett problem med!

Jag vet att detta med Julen är ett enormt ”känsligt” ämne...och svårt för de flesta kristna...det vet jag av egen erfarenhet!
När jag först fick se en DVD som hette ”The Unwrapping of Christmas - Its History, Myths and Traditions” (Avslöjandet av Julen – Dess Historia, Myter och Traditioner) som en vän hade köpt december 2003, så sa jag; ”jag vill vänta tills efter Jul med att se den”... Jag hade nämligen en liten plastgran med julklappar där under!
Jag älskade nämligen att fira Jul med massor av julklappar och julmat...vara med familj och släkt...och gå till Julotta eller Midnattsmässa!!! (visste ej då vad Mässa innebar!)

Som en född på nytt skapelse (1995!) så hade jag slutat med Jultomten, men allt annat höll jag kvar vid eftersom jag inte visste bättre...jag firade precis som förut...
Tomten – det vet vi ju är lögn!
Kanske därför som Tomten oftast är så fet...för det är en enda stor fet lögn!!!

Tänk om det finns fler saker med Julen som också är osanning eller rent av lögn? Det är det väl värt att ta reda på?! Speciellt om man är en hängiven kristen som är medveten om alla villoläror som florerar idag och för de som vill förbli i Kristus och som inte vill till Rom!

Det finns många kristna som ändå har ”funderingar” kring Julen och undrar om alla seder och traditioner...en del känner att det inte är rätt, men kan inte förklara...
Detta brev är först och främst ägnat till dem!

”The Unwrapping of Christmas” är samproducerad av bl.a. Caryl Matrisciana från ”Caryl Productions”:
>>  

Hennes webbsida går att hitta hos Lighthouse Trails som promotar och säljer hennes DVD & böcker...
>> - Caryl Matrisciana

As co-producer of Jeremiah Films for 23 years, Caryl contributed research and expertise to more than 55 documentaries and also served as the Creative and Marketing Director.
In 2002, she founded Caryl Productions, (visit
www.caryltv.com) which produces cutting edge video journalism and information to help discern the times in which we live.
Som medproducent av Jeremiah Film i 23 år bidrog Caryl med forskning och expertis till mer än 55 dokumentärer och fungerade också som Kreativ- och Marknadsdirektör.
År 2002 grundade hon Caryl Productions, (besök www.caryltv.com) som tillverkar journalistik video och information i främsta ledet för att hjälpa att urskilja den tid i vilken vi lever.

>> Born and Raised in India, Caryl Matrisciana was surrounded by a strange and mystical religion, seeing firsthand the effects Hinduism had on the people of that nation.
After leaving India as a young adult, she became involved in the counter-culture hippie movement, only to find that the elements of Hinduism and the New Age were very much the same.

Född och uppvuxen i Indien, var Caryl Matrisciana omgiven av en märklig och mystisk religion, då hon såg med egna ögon effekterna som Hinduismen hade på folket i det landet.
Efter att ha lämnat Indien som en ung vuxen, blev hon involverad i motkulturen hippierörelsen, bara för att finna att inslagen/elementen från Hinduism och New Age var i stort sett detsamma.

Då Caryl var med Jeremiah Films så medproducerade hon även en serie kallad ”Pagan Invasion” (Hednisk Invasion)
>>

Det är 13 delar fyllda med information som avslöjar mörkrets makter bakom bl.a. Halloween, Hinduism, Meditation, Evolution, Antikrist, Sinnes kontroll, Mormonism...
Det är så välsignat att hon även vågar avslöja lögner och felaktiga läror angående Julen!

Caryl är en apologet som vågar avslöja villoläror...om ni inte kan tro vad jag skriver – så tro henne!

Här nedan är en filmsnutt från ”The Unwrapping of Christmas - Its History, Myths and Traditions”
Was December 25th really Jesus’ birthday? Have you ever wondered why we decorate the Christmas tree, put up lights around the house, and teach our children to believe in Santa Claus and his magical reindeer? This exciting video explores the history of many traditions surrounding the Christmas holiday and examines their connections to paganism. Viewers will discover the real story of Christmas and be challenged to take advantage of "the holiday season" to proclaim the truth.
Var verkligen den 25 december Jesus födelsedag? Har du någonsin undrat varför vi dekorerar Julgranen, sätter upp lampor runt huset, och lära våra barn att tro på Jultomten och hans magiska renar? Denna spännande video utforskar historien om många traditioner kring Julhelgen och granskar deras kopplingar till hedendom. Tittarna kommer att upptäcka den verkliga historien om Jul och utmanas att utnyttja "helgdagarna" att förkunna sanningen.

>> Ett måste att se – för alla som söker Sanningen!
Denna DVD går även att beställas här: >> - KLART VÄRD ATT SES I SIN HELHET!
(Jag har översätt denna DVD...så om Herren dröjer och vi får leva, så kommer den förhoppningsvis så småningom att finnas med svensk text!)

Läsvärd artikel (Krubban och Korset) av en seriös och högt aktad apologet i USA!
>> - The Cradle & the Cross - By Dave Hunt   (Tyvärr på engelska!)

Jag har arbetat med detta brev sedan tidigt i höstas, men p.g.a. andra brev och heltidsarbete så har jag inte kunnat få det färdigt förrän nu...
Så när jag den 5/12-2010 tipsades om en artikel om Julen på Aletheia så fick jag en glad överraskning! Där fann jag flertalet kristna som också insett det här om Julen och alla dess hedniska seder! Vad välsignad jag blev!
>> (det finns en del ”oseriösa” inlägg också...det är de som vågar tala om Julens ursprung som jag vill uppmärksamma!)

Här kommer några utdrag från ”Sanningen om Julen”:

  1. Sanningen om Julen:

Ed Tarkowskis vän Stephanie fick i sin uppenbarelse från Anden se den inkarnerade solguden i Babylon som ett barn som var omstrålad av solljus!
Det är väldigt intresserad för det knyter ihop det ännu mer till Katolska kyrkan – Hans namn är Tammus!
Tammus namn betyder ”gjorts perfekt genom eld”.

 Om vi går tillbaka till ordet ”Merry Christmas”, som låter kristet, så ska vi nu se vad det verkligen står för…
Ordet Christmas är taget från två ord, Christ och Mass (Kristus och Mässa). I den Romersk-katolska religionen betyder ordet ”Mass” död. Det latinska ordet ”missa” är taget från det persiska ordet ”Mizd” (engelska mässa) som var en solformad bulle (oblat), med Mithra svärdet (korset) i mitten, som förkroppsligade det gudomliga köttet och blodet av offret till Mithra. Ett annat namn för kommunionskakan (nattvardsbrödet) är ”hostia” (host) som betyder ”victim” (”offer”). I korthet, en mässa är inte en födelse utan snarare en död.   Mass är ett ord som inom religiös användning innebär ”dödsoffer”.
Följaktligen betyder ordet ”Christmas” direkt Kristi död. Dessa fakta är skrämmande och chockande; för när miljoner människor säger ”Merry Christmas” säger de egentligen ”Merry death of Christ” (God/Glad Kristi död). Vidare, när den feta mannen klädd i röd dräkt skrattar djupt och säger ”Ho, ho, ho, Merry Christmas”, hånar han och skrattar åt den lidande och blödande Frälsaren, som dog för våra synder. Han gör detta medans föräldrar placerar sina små barn i hans knä… TÄNK PÅ VAD DET ÄR DU SÄGER NÄR DU SÄGER ”MERRY CHRISTMAS” ELLER GOD JUL… Vad är det som är så roande eller gott med vår Frälsares smärtsamma död? Vad är det som är så roligt?

Och för att ännu mer påminna om Julens ursprung och vem som blandade in den i kristendomen...så kommer här en ”spännande” och mycket bra artikel som jag blev tipsad om förra året – strax efter att ”Sanningen om Julen” tryckts upp: >> - Rena Julafton?  Snälla, läs hela artikeln – den är viktig!
Det finns inget nytt under solen.

Ordet Jul sägs härstamma från kaldeiskans “Yule”, som betyder “spädbarn” och har att göra med den babyloniska avguden Tammuz återfödelse den 25 dec. Vid den tid vår Frälsare vandrade på jorden var denna högtid mycket spridd i Romarriket under namnet Saturnelia (Saturnus födelse). Idag uppehålls exakt samma traditioner (men med en viss kosmetisk förändring) som då, speciellt genom dKK1 i Bethlehem där man fortfarande gör processioner med och tänder rökelse åt en barnstaty.
(OBS! MISSA INTE ATT KOLLA LÄNKEN OM BARNSTATYN! >> )

Detta mina vänner är INTE Bibelns Jesus Kristus!
Vi tillber inte en hjälplös baby som ligger i en krubba.  Vi tillber en uppstånden och upphöjd Kristus som har all makt i himmelen och på jorden (Matt. 28:18).
Vi, som är frälsta, vet ju att vi tillber och väntar på en uppstånden och levande Kristus, som sitter på Guds högra sida (Kolosserbrevet 3:1), inte ett litet hjälplöst barn som ligger i en krubba. Jesusbarnet i krubban inger ingen Gudsfruktan, som enl. Ordspråksboken 9:10 är början till vishet; ”Att frukta HERREN är början till vishet, att känna den Helige är förstånd.” Jesus Kristus sitter på Tronen, vid Guds högra sida, Han är inte i en liten krubba!!!När Jesus kommer tillbaka så kommer Han ridande på en häst med makt, ”med eld i sina ögon och ett svärd i sin mun”, Han kommer som konungarnas Konung och herrarnas Herre (Uppenbarelseboken 19:11-16). Gudsfruktan hjälper oss att hålla oss redo när Han kommer... Kommer vi att känna igen Honom och tro på Honom när Han kommer? Men skall Människosonen finna tro på jorden då Han kommer? (Lukas 18:8) Låt oss fokusera på Jesus Kristus – Den Han ÄR NU, inte den Han var!!! Han kommer tillbaka – låt oss vara redo!

Fortsättning utdrag från >> - Rena Julafton? 
Ett tredje exempel är historien om Samariternas ursprung i 2 Kon 17:24f. De är hedningar av olika folkslag som bosätter sig i Israels land. Eftersom de inte fruktar HERREN sänder Gud lejon som angriper dem. En levitisk präst bosätter sig bland dem för att lära dem hur de ska frukta den Evige. De lär sig visserligen frukta den Evige men tjänar dessutom sina egna gudar på samma sätt som de folk de kom ifrån. Här gör bibeln en parentes och förtydligar hur fel det är att de håller kvar vid sina folks seder, istället för att lära sig av Guds bud, hur HERREN vill bli fruktad och tillbedd.
Detta kallas, som du säkert känner mycket väl till, för religions-synkretism. Gud hatar religions-synkretism. Han manar gång på gång sitt folk att inte tillbe HERREN på samma sätt som andra gudar tillbes.
Gud är mycket tydlig med att poängtera, om och om igen, att hans folk ska vara avskilt, och hans Namn skall avskiljas. Gud avskyr när vi blandar ihop den Sanna Guden med avgudarna och upphöjer Guds Namn på samma sätt som avgudarna upphöjs. Samtidigt är det ofta på detta sätt som motståndaren går till väga när han förför Guds folk in i avgudadyrkan; genom synkretism.

Ja, kanske detta är anledningen till varför det är så lätt med synkretism i våra dagar av alla olika slags religioner... som kommer att leda till en världsreligion...

Jag talade med en syster i Herren för en vecka sedan som berättade vad hennes ateistiska sjukgymnast hade sagt till henne – hon skickade det via e-mail:
Du ville att jag skulle skriva vad den ateistiska sjukgymnasten sa apropå jul. Han sa alltså: "Du firar väl inte jul, för det är ju en hednisk högtid".
Ja se, ateister vet om Sanningen om Julen - i alla fall väldigt många av dem! Det är de flesta av oss i kristenheten som inte vet...eller som inte vill erkänna det!

De flesta av oss som har växt upp i kristna eller ”kristet moraliska” hem, har fina och ljusa minnen av julfiranden...och det vill många ge vidare till sina barn...
Men fakta är att i hem där man inte har ”kristen moral” råder ofta sprit och bråk...precis i enlighet med de gamla hedniska julblotsfiranden...
Det är tragiskt i många hem – just denna tid på året! Bifogad skannat inlägg kunde man läsa i SKLT den 15 december i år - den bekräftar detta mycket starkt!

Jag vill åter igen rekommendera Elvors sammanfattningar och kommentarer till Andrew Stroms Kundalinivarning - Håller orena andar på att invadera kyrkan? >> detta är värt att läsas om flera gånger!
Jag vill lyfta fram detta som finns att läsas där (gul text gjord av mig!): "Utan predikan av det sunda evangeliet, går all gudsfruktan förlorad." Trots ockulta manifestationer och de mest dåraktiga beteenden, är det att föredra när det så uppenbart är fel. Det mest förrädiska är de sammanhang som verkar sunda (och som har en heldel sund biblisk undervisning), men ändå leder vilse därför att det finns gift inblandat. De har öppnat för villoandar och inbjuder villolärare som ofta utger sig för att vara "smorda". Inget är så farligt som när sanningen blandas med en nypa lögner, som leder totalt vilse.

Guds ord är klart med att vi inte kan blanda heligt och oheligt, äkta och falskt, sanning och lögn. Israels folk skulle leva avskilda för Herren, överlåtna till honom. Varje gång de sökte hjälp eller slöt förbund med hednafolken blev konsekvensen att de själva påverkades till avfall - istället för att de påverkade hedningarna att söka himlens Gud. Varför? Därför att sådant samarbete alltid leder till kompromiss, precis som Gud hade varnat dem för. Gudsfruktan byts ut mot människofruktan och människoupphöjelse, som snärjer, när strävan blir att vara till lags och rädsla för att hamna "utanför" binder.
1 Kon 11:2 De hörde till folk som HERREN hade talat om och sagt till Israels barn: "Ni skall inte gå in till dem, och de inte till er, eftersom de kommer att förleda era hjärtan att följa deras gudar..."
2 Mos 23:32 Du skall inte sluta förbund med dem eller deras gudar. 33 De skall inte bo kvar i ditt land, för att de inte skall få dig att synda mot mig. Du kunde då tjäna deras gudar och detta skulle bli en snara för dig.
Ändå är det precis så som många kristna ledare resonerar idag i den organiserade EKUMENIKEN (D Hedegård: ekumenismen). Vid inträdet i SKR ville protestanter vara med "för att påverka".

Har det lett till att katolikerna och ortodoxa har omvänt sig och kastat ut sina avgudar (Mariastatyer, ikoner, radband, avlatsbrev mm)?
Eller har tvärtom många präster och pastorer öppnat alltmer för avguderiet och tagit efter det?! "Gå inte i ok..."
Läs om SKR:s ordförande och om "den teologiska nyorienteringen och omtolkningen av evangelium och missionssyn inom Svenska baptistsamfundet..."

>> (Om en katolik tar emot Jesus Kristus, till frälsning, överbevisar den helige Ande om synd och nödvändigheten av att göra sig av med avgudar och tillbedjan av sådana. Om det inte sker, utan man dras ännu djupare in i Maria-dyrkan, "Maria-uppenbarelser" och liknande mystiska upplevelser, är det inte Guds Ande man har att göra med. Det är ett annat evangelium och en annan ande - antikrists ande).
När sunda pingstförsamlingar samarbetar med exempelvis trosförsamlingar med framgångsteologi (eg. Dominion) är frågan - vem påverkar vem?
(slut citat)

Församlingen jag tillhörde 2003 (i USA) då jag fick reda på ”Sanningen om Julen” – tack vare Caryl Matriscianas DVD - gjorde INGET för att avslöja alla lögner!
Dessvärre så predikade man att ”Jesus Is the Reason for the Season” (Jesus är orsaken för Säsongen/Helgen) och för barnen i söndagsskolan gjorde man en stor tårta och sjöng ”Happy Birthday Jesus” (Grattis på födelsedagen Jesus)... Ja, vad kunde man förvänta sig av mig? Jag visste ju inte bättre - jag trodde naturligtvis på detta, för inte kunde jag tro att pastorer och ledare kunde tillåta lögner i församlingen!

Vad är det som gör att det är så svårt att konfrontera alla lögner om Julen?  Är det så att traditionen är starkare än överlåtelsen och viljan att tro och lyda Guds Ord!
”Inget är så farligt som när sanningen blandas med en nypa lögner”...

Om en falsk, förvillande lära framställs som sanning under lång tid, så antas den slutligen som en sanning... och detta är uppenbarligen vad som skett med ”Julen”!!! 
(det håller nu också på att ske med Yogan...”Kristen Yoga”...”Tikva”...Kontemplativ Bön...Oneness Blessing m.m. Redan idag är detta accepterat i vissa ”kristna sammanhang”...)

Att ”fira Jul” innebär att man dyrkar och ärar Gud på hedningarnas vis... precis som man gjorde med Guldkalven...

>> - Obs! Missa inte EFS Prästen Evalotta Kjellberg predikan Mp3 >>   
Hon säger att kristenheten i Sverige har fått en Guldkalvsreligion.

”Guldkalvsreligionen byggs inte i den profana världen, alltså utanför kyrkan, utan den byggs mitt i Min Helgedom. Det är i Mitt Hus som den avskyvärda avgudadyrkan byggs.”
(Denna predikan är endast 36 minuter - värt att lyssna till!)

Jag är helt införstådd med att detta är nytt för en del... Jag vet att det finns familj, släkt och vänner att ta hänsyn till...
Detta är en ”process” – börja med att ta reda på Sanningen och bed att Herren leder dig vad du bör göra!

Fortsättning utdrag från >> - Rena Julafton? 
Så länge vi håller på med dessa seder förblindas vi av dem. När vi i tro ändrar vår livsstil händer det något, och då förstår vi vilka väldiga andemakter som döljer sig bakom dessa hedniska seder. Det är lätt att bli chockerad över det enorma motstånd man utsätts för, när man bryter med detta.
Du som läser kanske inte håller med om allvaret i det här. Det är möjligt att du t.o.m. tycker det är rena fantasierna. Men stilla dig en stund och tänk efter. Lyssna till uppbrottssignalen som ljuder. Hur pass långt är du beredd att gå för att tjäna Gud. Om Gud börjar mana dig att bryta upp, är du då beredd att ta de konsekvenser det kommer att innebära med familj, släkt och vänner. Jag vet att det är mycket bekvämt att köra vidare i samma gamla upptrampade hjulspår som finns i de sammanhang man befinner sig i. Alla sammanhang har sina hjulspår.
Har du beredskapens skor på dina fötter? Var inte en av de som följer med strömmen, de som bara fortsätter i gamla hjulspår. (JUL-spår!)
Överväg om Gud faktiskt bryr sig om det här med julen, eller om detta budskap bara är fantasier från fanatiska tokstollar som läst bibeln uppochner.

Jag fick höra på en undervisning nyligen att Sanningen tas emot i fyra faser:
1. Skepticism
2. Förlöjligande/hån
3. Fientlighet
4. Accepterad som faktum när den blir uppenbar
Jag är beredd på att få mest 1-3 som reaktioner på detta mail… Men med Guds Helige Andes överbevisning, så kanske det inte blir så  ; -D)
Jag ber endast; vänligen - bed och sök själv och låt Skriften vara störta auktoritet!

Mycket mer kan skrivas om detta ämne... Tag emot detta eller förkasta det – var och en ska själv stå inför Herren en dag!
Som jag ser att Bibeln lär så handlar det om att ”lämna allt” och följa Jesus Kristus...
Denna YouTube (tyvärr på engelska) visar på ett starkt sätt allvaret att helt överlämna mitt liv till Hans Suveräna Herravälde – Han som dog på korset för mig!

>> - It Will Cost You Everything By Steve Lawson (Det kommer att kosta Dig Allt av Steve Lawson)
Från webbsidan ”I’ll be honest – will you?” (Jag ska vara ärlig – kommer du att vara det?)
Här kan man höra hela hans predikan som YouTube-filmen är inspirerad/hämtad från: >>

Det finns ju massor av ”hedniskt” i vårt samhälle... Men det som vi absolut kan ”ta på” och med fakta säga kommer ursprungligen från Babylon/hedendom borde vi väl ändå vilja avstå ifrån??!! Det handlar inte om ”mig och mina rättigheter eller friheter i Kristus Jesus” – det handlar om att Gud, Hans Son och Hans Helige Ande skall bli förhärligade i mitt liv och i min livsstil! Gud Är Helig och värd att tillbes på det sätt som Han har sagt i Sitt Ord!

Julstressen då? Skulle den komma från Herren? Nej, tro aldrig det!
Jesus Kristus sa själv: ”Frid lämnar jag åt er. Min frid ger jag er. Jag ger er inte det som världen ger. Låt inte era hjärtan oroas och var inte rädda.” Johannes 14:27
”Ty han är vår frid. Efeserbrevet 2:14

Jag brinner inte för ”Sanningen om Julen”... Jag brinner för Kristi Evangelium och att avslöja (så gott jag kan!) det som är villolära, vilket julen är en del av!
Låt oss vända om till Guds Ord och Hans Rena Evangelium!

För Sanningen om Julen
Karin Jansson

Ty inte mot sanningen förmår vi något, utan endast för sanningen. 2 Kor. 13:8   


ps. Jag håller nödvändigtvis inte med om allt annat som står skrivet på de webbsidor som jag länkat till i detta nyhetsbrev – det är just den artikeln jag länkat till som jag vill framhäva.