IMG_9670-x1

Bli en dåre för att bli vis

Predikan: Elvor Ohlin
Parousia Mission
7 oktober 2018
Lyssna HÄR (Mp3)

1Kor 1: 18  Ty detta budskap om korset är en dårskap för dem som blir förtappade, men för oss som blir frälsta är det en Guds kraft. 19  Det står ju skrivet: Jag skall göra de visas visdom om intet, och de förståndigas förstånd skall jag slå ner. 20  Var är de visa? Var är de skriftlärda? [vi kan citera hur många bibelverser som helst – om inte Ordet få ingång i våra hjärtan så att vi ser vem det handlar om, är det meningslöst] Var är den här världens ordvrängare [1917 års övers. -klyftiga, ständigt diskuterande]? Har inte Gud gjort den här världens visdom till dårskap? 21  Jo, eftersom världen i sin visdom inte lärde känna Gud i hans vishet, beslöt Gud att genom den dårskap som vi predikar frälsa dem som tror.

Dårskap för vem?
Nattjobb för många år sedan: ”Säg inte att du tror på Bibelns skapelseberättelse! Har du gått på det?” sa sköterskan till mig när hon fick veta att jag är kristen. ”Jo, jag tror på hela Bibeln”, sa jag. Kände mig ganska liten av det där men Gud manade mig att be för henne och ca ett halvår senare: ”Elvor, vad står det i Bibeln om det här?” Jag svarade (minns inte frågan idag). ”Ja, man borde nog läsa Bibeln egentligen” sa hon.

22  Ty judarna begär tecken och grekerna söker visdom. 23  Men vi predikar Kristus som korsfäst, för judarna en stötesten och för hedningarna en dårskap. 24  Men för de kallade, både judar och greker, predikar vi Kristus som Guds kraft och Guds vishet. 25  Ty Guds dårskap är visare än människor, och Guds svaghet är starkare än människor. 26  Bröder, se på er egen kallelse. Inte många av er var visa om man ser till det yttre, inte många var mäktiga, inte många av förnäm släkt. 27  Nej, det som för världen var dåraktigt har Gud utvalt för att låta de visa stå där med skam, och det som för världen var svagt har Gud utvalt för att låta det starka stå där med skam, 28  och det som för världen var oansenligt och föraktat, ja, det som inte var till, har Gud utvalt för att göra till intet det som var till, 29  för att ingen människa skall berömma sig inför Gud. 30  Honom har ni att tacka för att ni är i Kristus Jesus, som Gud för oss har gjort till vishet, rättfärdighet, helgelse och återlösning, 31  för att det skall ske som står skrivet: Den som berömmer sig skall berömma sig av Herren.

3:16  Vet ni inte att ni är ett Guds tempel och att Guds Ande bor i er? [betyder permanent boende, inte tillfälligt] 17  Om någon fördärvar [phteiro] Guds tempel, skall Gud fördärva [phteiro] honom. Ty Guds tempel är heligt, och det templet är ni. 18  Bedra inte er själva. Om någon bland er tycker att han är vis i den här världen, måste han bli en dåre för att bli vis. 19  Ty den här världens visdom är dårskap inför Gud. Det står skrivet: Han fångar de visa i deras slughet, 20  och vidare: Herren känner de visas tankar och vet att de är tomma.

Grekiska phteiro betyder orena, vissna, skrumpna (bli torr och hård) – samma som om skökan (Upp 19). Det handlar om hjärtats jord. Jag brukar ta upp det mer noga i undervisningen om Ändens tid. Att föra in världens visdom till Guds folk är mycket allvarligt.

”För hedningarna en dårskap”

Varför är det så farligt att hämta företagsstrukturer och andra tankar från världen in i församlingen – om det fungerar?
Svar:

 • det leder aldrig till Jesus eller att man lär känna honom
 • det leder alltid bort från korset och ställer människan i centrum = humanism (människoupphöjelse och människodyrkan – människan är ”gud”)
 • Man börjar förlita sig på mänskliga faktorer och förmågor istället för enbart på HERREN. Det är vad som händer.

Jesus sa:
Matt 12:30  Den som inte är med mig är emot mig, och den som inte samlar med mig, han skingrar [scorpizo].

Att föra in världens visdom i församlingen är att förskingra. Ordet är Scorpizo (grek. förskingra, splittra) – substantivet är ”skorpion” (sv). Det är villolärare i det profetiska ordet. Profeten Hesekiel ”var omgiven av törne och tistel och bodde bland skorpioner” (Hes 2:6). Det var fullt med villolärare och falska profeter runt honom. Att predika Guds ord och Guds visdom är att samla med Jesus och till honom!

I Guds rike är JESUS i centrum – inte vi.
Kol 1:16  Ty i honom skapades allt i himlen och på jorden, det synliga och det osynliga, tronfurstar och herradömen, makter och väldigheter. Allt är skapat genom honom och till honom. [allting kretsar kring Jesus]

Guds vishet   …stannar alltid hos Jesus och fördjupar insikten om korsets budskap.
Guds vishet   …har det himmelska och evigheten i sikte, hoppet.

Ställ dig frågan:
Uppmuntrar budskapet till att lära känna Jesus mer?
-eller uppmuntrar det till att vinna fördelar och bli stor med hjälp av Jesu namn?
Uppmuntrar budskapet till att lägga ned sitt liv för Jesus? ”förlora för att vinna…” (Matt 16:25)
-eller uppmuntrar det till att bevara sitt liv och fortsätta sträva efter det jordiska? Att tjäna Mammon.

Jak 4:2  Ni vill ha men får inget, ni dödar och är ivrare men kan inte vinna något. Ni kämpar och strider men har inget, därför att ni inte ber. 3  Ni ber men får inget, därför att ni ber illa – för att slösa bort allt på njutningar.Ni trolösa, vet ni inte att vänskap med världen är fiendskap mot Gud? Den som vill vara världens vän blir Guds fiende.

Faran i Korint var att man sökte anpassa sig till världen och tona ned det ”anstötliga” med korsets budskap. Paulus skriver att första gången han kom dit (2:2) var han ”svag, rädd och mycket orolig …och utan mänsklig visdom”.
Varför? Kanske för att hans budskap inte upphöjde människans ego. Det var inte det man ville höra, som kliar i öronen.

”Vi har ju fått ett förstånd att använda”, säger man kanske då. Javisst!
Gud har skapat intellektet. Han har skapat intelligenta människor. Men det är först när man har lagt ned sitt liv i total överlåtelse som Gud uppenbarar sina planer och sin vilja.

Korsets budskap är: ”bli en dåre (i världens ögon) för att bli vis”.

 • det är att älska Gud med hela sitt förstånd.
 • då kan Gud använda en intelligent människa på ett underbart sätt.
  Vi kan ta Sven Reichmann som exempel. En läkare och forskare som helt lade ned sitt liv och senare blev en fantastisk bibellärare, som har hjälpt och hjälper många. Även om han är hemma hos Herren nu, finns hans undervisning.

I församlingen i Korint var de flesta vanliga människor utan status, hög utbildning eller inflytande.
Vi har ett uttryck: ”Vi lever i världen men inte av världen”. Det betyder att vi lever i den här världen som alla andra men vi formas inte efter världens tankar. Nej, ”vi likformas inte efter denna världens och tidsålderns mönster utan låter oss förvandlas genom Anden till ett förnyat sinne” (Rom 12:2) Inget beror på våra förmågor, enbart på den Helige Andes närvaro i våra liv.

Jag kommer så väl ihåg när Gud/den helige Ande gav ljus över: överlåt dina gåvor och talanger till mig. Jag blev först förvånad för det var ju sådant som Gud har skapat och gett. Senare öppnade Jesus helt nya möjligheter och då får man en glädje som man aldrig haft förut. Skillnaden? Gud renar våra motiv.

”Eftersom världen i sin visdom inte lärde känna Gud i hans vishet…”

Hela skapelsen vittnar om (Rom 1:20) Guds ”osynliga egenskaper, hans eviga makt och gudomliga natur genom de verk som han har skapat”. Ändå vill människor med stor kunskap om djur och natur inte böja sig och tro. Människan med all sin visdom och kunskap kan missa själva meningen med livet och det enda nödvändiga.

Stolthet hindrar från att ta emot – att se sin synd och inse sitt behov av frälsning.

Ords 11:2  När högfärd [zadon = arrogans, stolthet (pride)] kommer, följer förakt, men hos de ödmjuka är vishet. Det gäller alltså att få tag på Guds visdom ovanifrån.

”Judarna begär tecken”
De kanske ville ha
något spektakulärt som gav applåder och människors beröm. Något som tillfredsställer de köttsliga begären, människans ego. Kanske något som bekräftar mina själviska ambitioner, att det är ok för Gud? Hade de gillat änglafjädrar? Guldstoff? Guldtänder till de redan rika eller andra trollkonster?

Jesus erbjöd ett enda tecken:
Matt 12:39  Han svarade dem: ”Ett ont och trolöst släkte kräver ett tecken, men det skall inte få något annat tecken än profeten Jonas tecken.

Jona tecken   – Jesu död och uppståndelse – en Messias som är svag och lider och dör…?! ..Förbannad på träet, på korset?! Så blev han en stötesten.

Jesus var inte intresserad av människors applåder och beundran. Han sökte upp det förlorade, frälste de ångerfulla, befriade och helade. Han såg nöden.

Luk 19:10  Ty Människosonen har kommit för att uppsöka och frälsa det som var förlorat.” 11  När de hörde detta, berättade Jesus ännu en liknelse, eftersom han var nära Jerusalem och de tänkte sig att Guds rike genast skulle träda fram på ett synligt sätt.

Ett rike utan kors?
I Luk 6 räknas en del lärjungar upp.
Luk 6:15  …och Simon som kallades ”ivraren”
Ivrare är samma som selot. Denne Simon var selot – och troligen flera av lärjungarna. Seloter ”ivrade” för nationen och de väntade på ett politiskt och materiellt, synligt gudsrike och befrielse från romarnas ockupation.

Jesus var inte ens i uppror mot romarna. Han betalade skatt som alla andra. Vi ska inte vara i uppror mot ”överheten” – regering och riksdag.

Rom 13:1  Varje människa skall underordna sig den överhet hon har över sig. Ty det finns ingen överhet som inte är av Gud, och den som finns är insatt av honom. 2  Den som sätter sig emot överheten står därför emot vad Gud har bestämt, och de som gör så drar domen över sig själva.
4  Överheten är en Guds tjänare till ditt bästa. Men gör du det onda skall du frukta, ty överheten bär inte svärdet förgäves.
[= vapen] Den är en Guds tjänare, en hämnare som straffar den som gör det onda. 5  Därför måste man underordna sig den inte bara för straffets skull utan också för samvetets skull.

Överheten är insatt av Gud. Den är nödvändig för att bromsa och i bästa fall stoppa ondska och brottslighet. Vi har poliser, väktare, domstolar, ett försvar.. Överheten – i sin tur – ska granskas och ställas till svars om den missbrukar sin makt. Det här har Gud lärt människan. Det betyder inte att vi inte har rätt att protestera och reagera över beslut och orättfärdiga lagar.

Vad händer då om myndigheter försöker hindra eller stoppa evangeliets spridning? Då råder en högre lag. Då passeras en gräns där vi måste säga som apostlarna: ”Man måste lyda Gud mer än människor” (Apg 5:28). Vi läser om förföljelsen i Kina som verkar ta ny fart. 279 pastorer skrev ett brev till landets kommunistregim. De är beredda att ge sina liv.
Citat:Ledarna skriver att man är beredd att utstå förföljelse, och även martyrdöd, om det krävs för att vara trogen överlåtelsen till Jesus”.
Citat från brevet: “Av kärlek till våra medmänniskor är vi beredda att ge upp alla våra jordiska rättigheter. ..För evangeliets skull är vi beredda att förlora allt, även vår frihet och våra liv”.
Det är korsets väg. Sann efterföljelse. Vilka föredömen! De kompromissar inte med världen för att ”bevara sina liv”. Må Gud hjälpa oss så att vi säger detsamma, om vi en dag skulle stå i en sådan situation.

Judarna väntade att Messias/ Kungen skulle upprätta ”Riket nu” (Kingdom now). Guds rike skulle komma synligt med en gång, befria från romarna och göra Israel till ett maktcentra med Messias som kung. Det var väl det som profeterna i GT hade sagt? De hade blandat ihop begreppen.

Samma tankar om ett synligt ”gudsrike” finns idag, som vi vet. Det är nutida Fariséer och kom ihåg hur de behandlade Jesus! De gjorde gemensam sak med världen (romarna) för att döda Jesus, Guds Son. Vi kan förvänta oss samma i den här tiden, när den kommande globala världskyrkan och det religiösa systemet gör gemensam sak med den politiska makten, den globala Agendan. Då har vi Uppenbarelseboken 13.

Jesus sa: …Har man kallat husets Herre (Jesus själv) för Beelsebul, hur mycket mer skall man då inte kalla hans tjänare så. Var alltså inte rädda för dem. Ty ingenting är dolt som inte skall uppenbaras… (Matt 10:25-26)

Allt kommer att avslöjas. Men Jesus sa också ”var inte rädda för dem”. Varför rädd? De uteslöts från synagogan och det betydde att man uteslöts från det mesta i det sociala livet.

Idag:
(En kort påminnelse och sammanfattning om den falska apostlarörelsen)
NAR – Nyapostoliska Reformationen – starta
des av C Peter Wagner på 90-talet. Han utnämnde 500 apostlar i 42 länder i nätverk (jag brukar säga att det kryllar av falska apostlar). Alla dessa ”höga apostlar” har egna nätverk under sig. På det sättet kan de bli rika och bygga megakyrkor. De blir utnämnda och ”smorda” på stora konferenser för det är ju alltid mycket pengar i detta. Människor betalar för att vara med. Du måste vara under apostlarnas ”covering”, annars har du inget beskydd, heter det. (Det finns ett fåtal sunda megakyrkor men de flesta har kommit till så här). Wagner kallade sig för ”en horisontell apostel”. Det finns också ”vertikala apostlar”. Allt byggs i pyramid. Läran är Dominion (trosrörelsens Herraväldesteologi) och Kingdom Now (Riket nu):

 • Satan har stulit människans mandat att regera på jorden
 • Församlingen är Guds redskap att ta tillbaka det han har stulit
 • Jesus kan inte komma tillbaka förrän kyrkan har utfört sitt uppdrag att lägga jorden under sig
  = en maktfullkomlig kyrka = ett falskt evangelium

Citat: ”När vi talar om omvandling av ett samhälle talar vi om att Gud invaderar de sju samhällsområdena.” (Thomas Muthee) NAR:s strategi är 7 bergen-läran. Det handlar om ett politiskt, materiellt, andligt och synligt gudsrike här och nu. Man uppmanas därför att sträva efter pengar, maktpositioner, kändisskap, göra karriär osv.

Bibeln säger att girighet är avgudadyrkan. Hjärtat blir bundet till det jordiska och man tjänar Mammon.

Cellgrupper /cellkyrkostrukturen G12 är ett effektivt sätt och en medveten strategi att leda alla in under ”apostlarnas makt/auktoritet”. ”När dessa apostlar och profeter har intagit sina maktpositioner blir det världsväckelse”, säger man. ”Hela länder ska kristnas”.

Bibeln säger: ”Uppträd inte som herrar…” – men det är precis vad de gör. Nutida fariséer.

Wagner lärde ut ”andlig krigföring” och ”andlig kartläggning av territoriella andemakter”. Därför används begrepp som ”bönegeneraler, bönekrigare”, bönekonferenser, bönemanifestationer. Detta trots att vi varnas mycket allvarligt för denna s k andliga krigföring i Judas brev och 2Petr 2, eftersom det leder till högmod. Vem får äran? Människor – man gör sig ett namn.

Sverigebönen är ett redskap för att sprida 7-bergenläran och få ekumenik som naturligtvis samlar till den store aposteln i Rom, påven, ekumenikens mål. 27 okt 2018 kommer C Peter Wagners NAR-apostel John Mulinde från Afrika till Sverigebönen i Citykyrkan i Stockholm. Man visar öppet sitt samarbete med NAR.

Det handlar om att man ersätter Guds rike med en maktfullkomlig kyrka och maktmänniskor i fårakläder. Om predikanter är med i något nätverk får de kallelser och är accepterade – om inte blir man utestängd. Det var det som hände oss i våras när en bönedag blev stoppad en vecka innan. Det var inbjudan från Jesus for Life och vi skulle undervisa. Men vi förstod att det här inte skulle gå när vi insåg läget. Vi varnar för det många av dem står för. Jag var på assistentjobb när sms kom från Janne att vi stoppats från att komma till den kyrkan. ”Tack, Jesus att du räddar oss”, var min tanke. Men det märkliga var att ledaren för Jesus for Life hade valt en lördag – som var den enda lördagen från januari till juni som Janne och jag var lediga samtidigt och kunde medverka. Gud var med i detta ändå och i valet av dag. Så blev bönedagen flyttad och vi hade en härlig dag i Kungsbacka. ”Var inte rädda för dem!” sa Jesus. Var inte rädd för att uteslutas eller bli utfryst. Nej, akta dig för deras nätverk!

Det mest förrädiska i de här sammanhangen är att man blandar sanning och lögn. Världens visdom blandas med biblisk undervisning som görs i olika mängd så att en hel del kan vara bra – men sen vrider man alltihop för att leda dit man själv vill. ”Lite surdeg syrar hela degen…”. Det behövs inte mycket surdeg, det räcker med lite. I vissa fall är det stora mängder surdeg och lätt att genomskåda och uppenbart att det är mörker och t o m ockulta krafter.

Har detta fått inflytande? Svaret är ja. Stort inflytande och kanske i de flesta kyrkor. Knappast ingen varning går ut. Inte undra på att Bibeln talar om avfallet i bestämd form. Det indikerar ett stort avfall från den smala vägen.

Jag tänker på synen jag fick den där gången när den planen/ strukturen hade intagit församlingen som vi hade gett våra liv till. Bön från morgon till em, undervisning, evangelisation och soppa för missbrukare och utslagna.. Jag satt hemma och sörjde. Då ledde Gud mina tankar till Jer 12. ”Om du inte klarar att gå ikapp med fotgängare, hur ska du då kunna springa ikapp med hästar!” Herren liksom sa till mig: ”Om du klagar över det lilla sammanhanget – vad ska du då säga när det stora kommer?” Och jag såg en syn med jorden och en global jättepyramid över hela jorden. Jag förstod att det här kommer bara att öka och växa.

Fil 3:18  Vad jag ofta har sagt till er, det säger jag nu under tårar: många lever som fiender till Kristi kors. 19  De får sitt slut i fördärvet. De har buken till sin gud och sätter sin ära i det som är deras skam, dessa som bara tänker på det jordiska. [vad menas med att ”ha buken till sin gud”? Det låter konstigt på svenska. Vi får svaret i nästa mening: de som bara lever för det jordiska – dvs. de använder Jesu namn för att vinna fördelar men i själva verket tjänar de Mammon] 20  Men vi har vårt medborgarskap i himlen, och därifrån väntar vi Herren Jesus Kristus som Frälsare. 21  Han skall förvandla vår bräckliga kropp, så att den blir lik den kropp han har i sin härlighet. Ty han [JESUS!] har makt att lägga allt under sig.

JESUS har makt – han ensam – har makt att lägga allt under sig!!
Han behöver inga ”apostlar” (varken horisontella eller vertikala). De är fiender till Kristi kors. Paulus beskriver köttets gärningar och nämner svartkonst.

Gal 5:19  Köttets gärningar..:…20  … svartkonst …villoläror, 21 …de som lever så skall inte ärva Guds rike.

Citat: ”Witchcraft (häxkraft) är falsk andlig auktoritet. Det är en ohelig ande som vill dominera, manipulera och kontrollera andra. Aposteln Paulus kallade detta svartkonst eller trolldom (sorcery) som köttets gärningar.”

1Kor 7:23 Ni har blivit köpta och priset är betalt. Var inte slavar under människor.

Bibeln säger att det är vår troförtröstan på Gud – som övervinner världen (och världens tankemönster). (1Joh 5:4). När vi läser breven till Korint läser vi om att Paulus varnade och han gav inte efter en millimeter för ”dessa övermåttan höga apostlar”. Det var samma då som nu. De sökte att få makt över församlingarna.

Guds rike kom i svaghet, i ringhet, i ödmjukhet – utan yttre prakt eller makt eller upphöjdhet – men med GUDS KRAFT till frälsning och förvandling och efterföljelse.

Joh 18:36  Jesus svarade: ”Mitt rike är inte av den här världen. Om mitt rike vore av den här världen, hade mina tjänare kämpat för att jag inte skulle bli överlämnad åt judarna. Men nu är mitt rike inte av den här världen.

En dag ska Guds rike bli synligt på jorden med ett himmelskt Jerusalem i centrum. Därför frågade lärjungarna Jesus igen om riket efter hans död och uppståndelsen.

Apg 1:6  När de nu var samlade frågade de honom: ”Herre, är tiden nu inne för dig att återupprätta riket åt Israel?” 7  Han svarade dem: ”Det är inte er sak att veta vilka tider eller stunder som Fadern i sin makt har fastställt.

Jesus förnekar inte det synliga Gudsriket – tvärtom bekräftade han att riket skall upprättas – men det sker när Gud har bestämt. Dominion /Kingdom now är antikristet för det är emot Guds vilja. Guds rike kommer inte synligt förrän Jesus kommer tillbaka – och då sker det snabbt och synligt för alla. (Upp 1:7 Se, han kommer med molnen, och varje öga skall se honom, även de som har genomborrat honom, och alla jordens stammar skall jämra sig över honom. Ja, amen.)

Luk 17:23  Man skall säga till er: Se, där är han, eller: Här är han. Men gå inte dit, och följ inte med. [kanske en våg av falska uppenbarelser om att man ”ser Jesus” här eller där?] 24  Ty liksom blixten flammar till och lyser från himlens ena ända till den andra, så skall Människosonen vara på sin dag. [syftar på den dag då Jesus kommer i stor makt och härlighet]

Vi ber i bönen Fader vår: Komme ditt rike (Matt 6:10)
Då ber vi: K
om snart tillbaka, Jesus! Vi väntar och längtar efter dig!
…Ske din vilja på jorden liksom den sker i himlen.
Då ber vi: Ske din vilja i mitt liv idag – och på hela jorden den dagen du kommer tillbaka!

Den som har ”blivit en dåre för att bli vis” kommer att genomskåda allt detta för den Helige Ande avslöjar det som är i mörkret och leder på rätt väg. Vi berömmer oss bara av Herren.