KOMMANDE MÖTEN I PAROUSIA MISSION – HÄR –

Organisationsnr: 802473-0841
Bankgiro: 192-7946

pm-1

Parousia Mission

”Föreningen Parousia Mission är en kristen ideell förening som vill vara en resurs för att sprida evangelium i Sverige. Med evangelium menar vi det som överlämnades till apostlarna från Jesus Kristus för att spridas, bevaras och försvaras. (Mark 16:15)*

Föreningen tror:
– på Fadern, Sonen och den helige Ande som en treenig Gud.
– på Jesu död och uppståndelse för att försona människan med Gud.
– att hela Bibeln är Guds ord.

Det här var ett utdrag ur stadgarna för Parousia Mission som bildades 2013-06-15 i Göteborg. Vi har valt att kalla det en mission som utgör ett kontaktnät mellan enskilda kristna och hemgrupper, med utgångspunkt i Göteborg.

Läs om Kristen tro < HÄR >.

Syfte

Parousia Mission vill främja och värna om sund bibelundervisning, bön och evangelisation som leder människor till Jesus Kristus. Vi vill belysa Bibelns profetior om den yttersta tiden och Jesu återkomst.  Vi vill också varna för villfarelser som leder bort från den evangeliska grunden och levande kristen tro.

Namnet Parousia

Parousia är det grekiska ordet för ankomst, att komma eller tillkommelse och vanligt förekommande i grundtexten i Nya testamentet. Ordet var en s k teknisk term som beskrev att en kung eller hög ämbetsman kom till en stad och man gick ut för att välkomna och möta honom. Vår kung är Jesus Kristus (Messias), Guds Son, som ska komma tillbaka enligt Bibelns ord och som vi väntar på.

1 Tess 3:12  Och må Herren låta er växa till och överflöda i kärleken till varandra och till alla människor, så som även vår kärlek till er gör, 13  så att han styrker era hjärtan och gör er oförvitliga och heliga inför vår Gud och Fader, när vår Herre Jesus kommer [parousia] med alla sina heliga (änglar).

Kontakter

Tack vare hemsidorna www.elvorochjanne.se och http://www.truereformation.net/ har vi ibland kunnat förmedla kontakter mellan troende runt om i Sverige. Ofta handlar det om att man saknar gemenskap eller församlingstillhörighet. Vi har också under flera års tid besökt hemgrupper/bönegrupper, där vi har undervisat och det är också tanken med Parousia Mission.

Information

I tjänst som reseevangelister har Elvor och Janne Ohlin besökt många församlingar och Parousia Mission kommer att samarbeta med församlingar i den mån vi upplever Andens enhet. Missionen kan också innebära att vi hyr en lokal och har en temadag eller möteskampanj eller enbart möten eller annan form av samling.

Information kommer att finnas på hemsidan www.elvorochjanne.se.

Gåvogivande och medlemskap

Styrelsen utgör 6 personer och 1 eller 2 suppleanter. Den som vill ge en gåva till verksamheten har möjlighet att skicka in pengar på girokontot eller Swish. Pengarna går oavkortat till missionens verksamhet som bl a gäller hyra av lokaler, resekostnader, satsningar inom evangelisation och stöd till evangeliskt och socialt missionsarbete.
Skriv gärna ”gåva”.

Den som vill bli medlem i föreningen ska ha samma bekännelse och mål som Parousia Mission. Medlemsavgiften är 100 kr/år. Det vi står för och tror på finns på hemsidan(sidorna) och det är också det som Parousia Mission har som utgångspunkt och grund. (Dvs. grundläggande bibliska sanningar. Inte nödvändigtvis samma syn i alla eskatologiska frågor). Se även vår bekännelse längre ner här.

För ansökan om medlemskap eller frågor:
maila ohlinelvor@gmail.com ämne: Parousia Mission (PM).

När du har fått klartecken om medlemskap via mail, sätt in 100:- (per person) på bankgirot och ange ”medlemskap”. Du får sedan en bekräftelse från oss att din medlemsavgift kommit oss tillhanda. Har du inte hört något från oss inom den närmaste månaden, tveka inte att höra av dig till oss.

Bankgiro: 192-7946
Organisationsnummer: 802473-0841
SWISH Nr: 123 503 1505

Vi är inte emot samfund eller kyrkor. Vår förhoppning är tvärtom att kunna vara en resurs och välsignelse för församlingar som har samma inriktning och tro. Men vi ser också att antalet Jesus-troende utan församlingstillhörighet ökar, på grund av den andliga uppblandningen i många kyrkor. Man kan inte längre känna den helige Andens enhet när Bibeln och Guds nåd och sanning inte längre är det enda rättesnöret och väljer istället att samlas ”utanför” kyrkan.

Hemsidan

Ohlins: En av anledningarna till att vi  startade hemsidan www.elvorochjanne.se (och senare The True Reformation), var att bryta tystnaden som råder i kristenheten om Jesu återkomst och ändens tid, som den är förutsagd i Bibeln. Vi upplevde då att det var Guds kallelse och vi tror att det är rätt tid nu att starta Parousia Mission.

Föreläsningar om Ändens Tid 

En annan anledning att starta hemsidorna var att nå ut längre än tidigare med varningar för allt det som på bred front försöker infiltrera och underminera sanningen, dvs. biblisk tro och undervisning. Det sker inte minst genom en osund ekumenik och gäller framför allt inblandning av Katolicism och mysticism, Interfaith och religionssynkretism, Nyandlighet/New age, Framgångsteologi/Herradömesteologi (Dominion-teaching), Nyjudaism, Kyrkotillväxtrörelsen med företagsstrukturer, liberalteologi och Emerging Church-rörelsen. Vi har följt dessa rörelser och dess påverkan i många år.

https://elvorochjanne.se/ohlins-funderingar/
https://elvorochjanne.se/vittnesbord-och-uppenbarelser/
https://elvorochjanne.se/villolaror-och-new-age/

Vi i Parousia Mission tar också avstånd från ersättningsteologin. Vi välsignar det judiska folket och ber för Israel som Bibeln uppmanar oss till. Israel och det judiska folkets frälsning har en central roll i det profetiska ordet, inte minst i den yttersta tiden (Rom 11:1, 15, 1 Mos 12:3)*.

Vår bekännelse är

  • att Bibeln är Guds ord som människor har fått förmedla, inspirerade av den helige Ande och inget får tas bort eller läggas till (2 Petr 1:21) *
  • att Jesus Kristus, Guds Son, är den enda vägen till Gud och han är världens Frälsare (Joh 14:6) *
  • att Gud är ”treenig” [Fadern, Sonen och den helige Ande] och att Jesus är sann Gud och sann människa ((Joh 1:14)*
  • att alla människor är skapade av Gud och ämnade att leva i gemenskap med honom genom tron på Jesus Kristus och så få evigt liv (Rom 6:23) *
  • att alla människor är syndare och att Jesus tog all synd och syndens straff på korset på Golgata i vårt ställe. Han uppstod på den tredje dagen och ger förlåtelse och upprättelse till varje människa som tar emot honom (Rom 3:23-24)*
  • att Jesus ska komma tillbaka som han har sagt (Matt 14:2-3, 1 Joh 2:28) *
  • att den som förkastar Jesus går förlorad eftersom allt är skapat genom och till Jesus Kristus, Livets källa (Kol 1:16, )*
  • att all andlighet skall prövas utifrån Bibeln (1 Joh 4:1-3)*

* Mark 16:15  Och han sade till dem: ”Gå ut i hela världen och predika evangelium för hela skapelsen.

*Rom 11:1  Jag frågar nu: Har då Gud förskjutit sitt folk? Visst inte. Jag är själv israelit, av Abrahams ätt och av Benjamins stam. (Paulus)

Rom 11:15  Ty om deras förkastelse betydde världens försoning, vad skall då inte deras upptagande betyda, om inte liv från de döda?

1 Mos 12:3  Jag skall välsigna dem som välsignar dig och förbanna den som förbannar dig. I dig skall alla släkter på jorden bli välsignade.”

* 2Petr 1:21  Ty ingen profetia har burits fram genom någon människas vilja, utan ledda av den helige Ande har människor talat vad de fått från Gud.

*Joh 14:6  Jesus sade till honom: ”Jag är vägen och sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig.

*Joh 1:14  Och Ordet blev kött och bodde bland oss, och vi såg hans härlighet, en härlighet som den Enfödde har av Fadern, och han var full av nåd och sanning.

*Rom 6:23  Ty syndens lön är döden, men Guds gåva är evigt liv i Kristus Jesus, vår Herre.

*Joh 14:2  I min Faders hus finns många rum. Om det inte vore så, skulle jag då ha sagt er att jag går bort för att bereda plats åt er? 3  Och om jag än går och bereder plats åt er, skall jag komma tillbaka och ta er till mig, för att ni skall vara där jag är.
1Joh 2:28  Ja, kära barn, förbli i honom, så att vi kan vara frimodiga när han uppenbarar sig och inte behöver stå där med skam inför honom när han kommer åter.

* Rom 3:23  Alla hava ju syndat och äro i saknad av härligheten från Gud; 24  och de bliva rättfärdiggjorda utan förskyllan, av hans nåd, genom förlossningen i Kristus Jesus,

*Kol 1:16  Ty i honom skapades allt i himlen och på jorden, det synliga och det osynliga, tronfurstar och herradömen, makter och väldigheter. Allt är skapat genom honom och till honom.

*1Joh 4:1  Mina älskade, tro inte alla andar utan pröva andarna om de kommer från Gud. Ty många falska profeter har gått ut i världen. 2  Så känner ni igen Guds Ande: varje ande, som bekänner att Jesus är Kristus, som kommit i köttet, han är från Gud, 3  och varje ande som inte bekänner Jesus, han är inte från Gud. Det är Antikrists ande, som ni har hört skulle komma och som redan nu är i världen.

Mvh
Styrelsen i PM
c/o Elvor & Janne
2013-06-15