Lydnadens välsignelser

Predikan: Elvor Ohlin
Parousia Mission 12/8-2018 (Mp3)

Gud vill oss gott – men det sker på hans villkor, inte våra. Jag tror att vi behöver påminnas om detta gång på gång, att när Gud varnar för något är det för att rädda och skydda oss. Synden får alltid konsekvenser och Gud vill rädda oss från det. Vi kan inte leva hur som helst och tro att det ordnar sig ändå. Gud talar om vad som kommer att ske när vi lyder honom eller inte, eller om vi överger honom – och då kallar han till omvändelse.

Det sker en förrädisk förvridning av gudsbilden i stora delar av kristenheten idag. ”Gud dömer inte… han ger bara nåd”, säger man. När man läser eller hör om Guds domar i bibelordet kan man få höra: ”en Gud som dömer vill inte jag ha”. Orsaken kanske inte sällan är att man själv lever lite hur som helst om man prövar utifrån Guds ord. Men den ”guden” som inte har makt att döma och straffa synden och ondskan kan inte heller förlåta och älska eller befria.
Den ”guden” är antikrist (en falsk kopia) som utger sig för att vara tolerant och kärleksfull.
En sådan ”kristus”, som förnekar eller försvarar och ursäktar synden, är ond.

Gud är en Domare [Elohim = den Mäktige]. Det kan vi läsa om både i GT och NT, genom hela Bibeln. Han dömer och straffar synden men han vill frälsa syndare. Därför varnar han innan han sänder eller tillåter straffdomar och han ger nådatid för han vill ge tid till omvändelse (2Petr 3:9). Gud är, som det står: ”barmhärtig.. sen till vrede men stor i nåd och sanning.”

Vi läser från 2:a Petrusbrevet kapitel 2.
Gud kommer att döma och straffa falska lärare och falska profeter
2Petr 2:3  I sin girighet kommer de att med falska argument sko sig på er. Men domen över dem är sedan länge verksam, och deras undergång sover inte.

Gud dömer de fallna änglarna
2Petr 2:4  Ty Gud skonade inte de änglar som hade syndat utan kastade dem i avgrunden och överlämnade dem åt mörker och kedjor, för att de skulle hållas i förvar till domen.

Gud dömde Sodom och Gomorra som ett avskräckande exempel för alla ogudaktiga
2Petr 2:6  Städerna Sodom och Gomorra dömde han till undergång. Han lade dem i aska och gav så ett exempel på vad som skulle hända de ogudaktiga. 7  Men han frälste den rättfärdige Lot, som plågades av de ogudaktigas utsvävande liv.

Hednafolken som Israels folk skulle utplåna för att inta landet som var Guds och som han gav till dem, hade ”fyllt sina synders mått”. När Guds beskydd är borta är man utlämnad till sig själv.

1Mos 15:16 (Gud sa till Abraham att hans efterkommande skulle dra till Egypten och göras till slavar och att Gud skulle döma egyptierna och befria sitt folk) I fjärde släktledet skall de återvända hit. Ty ännu har inte amoreerna fyllt sina synders mått.”

Gud gav amoreerna en tid på 400 år att göra bättring – innan dess tillät inte Gud straffet att komma.

Hes 18:23  Skulle jag finna någon glädje i den ogudaktiges död? säger Herren, HERREN. Nej, jag vill att han vänder om från sin väg och får leva.

Det är vad Gud/Jesus vill för varje människa. Han ser alltid till ett ångerfullt hjärta.
Jag vill läsa ett stycke ur synen som den gamla kvinnan i Norge fick år 1968 (jag tror att alla kristna känner till den idag):
”..Jag såg att det kommer en ljumhet utan motstycke bland kristna. Ett avfall från sann och levande kristendom. De kristna kommer inte att vara öppna för rannsakande förkunnelse tiden före Jesu återkomst. De kommer inte att lyssna om synd och nåd, lag och evangelium, bot och bättring. I stället kommer en annan slags förkunnelse, en slags lyckokristendom. Det gäller att bli framgångsrik och nå fram. Det handlar om materiella saker, på ett sätt Gud aldrig hade lovat det. Kyrkor, frikyrkor och bönehus blir mer och mer tomma. I stället för en förkunnelse om att ta sitt kors och följa Jesus, blir det underhållning, konst och kultur, där det skulle vara väckelse, nöd och omvändelsemöten. Detta kommer att ske i stor utsträckning strax innan Jesus kommer tillbaka och olyckan bryter lös över oss.
Det blir en moralupplösning som Norge inte har sett maken till. Folk kommer att leva som gifta utan att vara gifta. Det blir stor orenhet före äktenskapet och det blir mycket otrohet i äktenskapen. Ja, också i de kristna äktenskapen gör sig otroheten gällande och de blir upplösta. Också perversa synder, synd mot naturen, börjar att utbredas, och de blir till och med godtagna i kristna kretsar..”
(slut citat)
Vi kan konstatera att allt är uppfyllt, både i Norge och här och utöver världen.

Vi ska läsa vad Gud sa genom Mose till Israels folk. Jag kommenterar texten utifrån det ljus som jag upplever att den Helige Ande ger.

5 Mos 30:11  Ty det bud som jag i dag ger dig är inte för svårt för dig och det är inte långt borta. …14  Nej, ordet är dig mycket nära, i din mun och i ditt hjärta, så att du kan följa det.
Paulus citerar detta i Rom 10 om den rättfärdighet som kommer av tro. De som räknades som rättfärdiga i GT levde i tron på Messias och hans frälsning som skulle komma i framtiden. Gud befaller inget som han inte ger kraft till. Därför uppmanades till lydnad. Det fanns en möjlighet även i gamla förbundet att leva i tro. Det var så Abraham räknades som rättfärdig och alla likt honom som trodde framåt på Messias. (Hebr 4:2) Ty evangeliet har predikats för oss liksom för dem. Men för dem blev ordet som de hörde inte till någon nytta, eftersom det inte genom tron hade smält samman med dem som hörde det. Man kunde alltså välja att ta emot i tro, vilket de flesta då inte gjorde.

15  Se, jag lägger i dag fram för dig livet och vad gott är [med andra ord att leva innanför Guds ords gränser], döden och vad ont är, [att leva utanför Guds ords gränser] 16  då jag i dag befaller dig att älska HERREN, din Gud, att vandra på hans vägar och hålla hans bud [eller vakta som en skatt (samma innebörd som grekiska tereo)] och stadgar och rådslut, för att du må leva och föröka dig,..
Detsamma som definitionen av agape: Att lyda och följa en Kungs vilja och bud. Jesus sa: ”Ni har inte utvalt mig, utan jag har utvalt er och bestämt om er att ni skall gå ut och bära frukt, sådan frukt som består, för att Fadern må ge er vad ni än ber honom om i mitt namn”. Dvs bön i enlighet med Guds vilja. (Joh 15:16)] ..och för att HERREN, din Gud, må välsigna dig i det land dit du kommer för att ta det i besittning.
Välsigna handlar om att  helga, att förändra, befria och om vi ser framåt att göra sin brud redo för mötet med brudgummen Jesus och det himmelska bröllopet. En definition på vad välsigna är: Guds handlande i ditt liv för att föra dig in i den önskade relationen med honom.

17  Men om ditt hjärta vänder sig bort och du inte vill höra, och om du blir förledd och tillber andra gudar och tjänar dem, 18  så kungör jag för er i dag att ni förvisso skall förgås. Ni kommer inte att leva länge i det land dit du drar över Jordan för att komma och ta det i besittning. 19  Jag tar i dag himmel och jord till vittne mot er att jag har förelagt dig liv och död, välsignelse och förbannelse. Välj då livet, för att du och dina efterkommande må leva, [Välj livet! Välj Jesus!] 20  genom att du älskar HERREN, din Gud, och lyssnar till hans röst och håller dig till honom. [1Joh 4:10  Kärleken består inte i att vi har älskat Gud utan i att han har älskat oss och sänt sin Son till försoning för våra synder. (v19)…vi älskar för att han först har älskat oss = ett val, inte prestation – vi tar emot och ger tillbaka o ger vidare] Verserna innan talar om vad Gud vill göra i oss: 4:17  I detta har kärleken nått sitt mål hos oss: att vi är frimodiga på domens dag. Ty sådan han är, sådana är också vi i den här världen. 18  Rädsla finns inte i kärleken, utan den fullkomliga kärleken driver ut rädslan. Rädslan hör ju samman med straff, och den som är rädd är inte fullkomnad i kärleken.] (v 20) Ty detta betyder liv och lång levnad för dig, så att du får bo i det land som HERREN med ed har lovat att ge dina fäder, Abraham, Isak och Jakob.
Landet är en bild på livet i Gud. Ett långt liv handlar om det eviga livet som Jesus ger. Det handlar inte om det som kommer av ett paket av en villolära där man påstår att ”ingen kristen ska dö ung”.

Motivet när vi tjänar Gud är inte (ska inte vara) rädsla eller fruktan för straff utan för vad Jesus har gjort för oss och gör i oss. Vi läser från 5 Mosebok där överskriften är Lydnadens välsignelser:

5 Mos 7:1  När HERREN, din Gud, låter dig komma in i det land dit du nu går för att ta det i besittning, och när han driver bort många hednafolk för dig, hetiterna, girgaseerna, amoreerna, kananeerna, perisseerna, hiveerna och jebusiterna, sju folk som är större och mäktigare än du, [7 är ju fullhetens tal (syndens mått är fullt). Jag tror att 7-talet här symboliserar den totala synden. Amoréerna var störst och brukar representera alla 7 folken.] 2  och när HERREN, din Gud, ger dem till dig och du slår dem, då skall du ge dem till spillo. Du skall inte sluta förbund med dem eller visa dem nåd. 3  Du skall inte ingå släktskap med dem. Dina döttrar skall du inte ge åt deras söner och inte ta deras döttrar åt dina söner. 4  Ty de kommer då att leda dina söner bort från mig till att tjäna andra gudar, och HERRENS vrede skall då upptändas mot er och han skall snabbt förgöra dig. 5  Men så här skall ni göra med dem: Ni skall bryta ner deras altaren, slå sönder deras stoder, hugga ned deras aseror och bränna upp deras avgudabilder i eld. 6  Ty du är ett heligt [eller utvalt och avskild (hebreiska qadosh)] folk inför HERREN, din Gud. Dig har HERREN, din Gud, utvalt att vara hans egendomsfolk [det hebreiska ordet är segulla, som betyder speciella skatt, som en ädelsten – dyrbar inför Gud] framför alla andra folk på jordens yta.

Israels folk var kallade och ämnade att vara ett exempel och ett vittnesbörd för alla andra folk om Guds godhet och kärlek. De skulle inte hämta något alls från den hedniska andligheten – tvärtom! Ingenting. Och vi kan se idag att det finns inget för oss att hämta i så kallad nyandlighet eller new age eller i det ockulta. Ingenting. Vi uppmanas att göra som man gjorde i Apg och det är det som går tillbaka hit till 5 Mosebok. Man tog sina ockulta böcker och det var väldigt dyra böcker förstår vi för det står vad det var värt, och så brände man upp alltihop. Det är vad vi ska göra.

Jag säger detta för (jag tror att det var förra gången jag tog upp det) att Bill Johnson och ett gäng ”apostlar” från NAR som har skrivit en bok – som jag såg på nätet och bara var nyfiken på när det gick att läsa en del av innehållet. De påstår att new age tekniker och uppenbarelser mm har rötter i kristendomen, är stulet från oss och det ska de ta tillbaka. Vi förstår väl alla vad det leder till!? Här säger Guds ord tvärtom! ”hugg ner, bryt ner, förstör..” (avgudar). Vi har inget där att hämta! Absolut inte.

Detta är utifrån det första budet: Inga andra gudar.
5 Mos 7:16  Du skall förgöra alla de folk som HERREN, din Gud, ger dig. Du skall inte visa dem någon skonsamhet. Och du skall inte tjäna deras gudar, ty det skulle bli en snara för dig. [Det kommer att bi en ständig plåga i ditt liv!]

Snaran är synd som binder, snärjer, fångar, tvingar, plågar..
Gud varnar och manar: ”Ta inte lätt på synden!” Det går inte att ta steg eller beslut som går emot Guds ord och tro att allt är ok bara för att inget händer direkt och det ser ut som allt går bra. Det man följer är eller blir en avgud. Folket skulle inte sluta något förbund med folken som hade ”fyllt sina synders mått” för de var Guds fiender!

Gång på gång läser vi om Israels folk här att ”striden är Guds” eller ”Herren gav seger”. Alltid när Israels folk gjorde som Gud sa gav han seger. Det ser vi genom hela Bibeln. Landet är en bild på vilan i Gud /livet och friheten i Kristus – men också vilan i Gud som man kan läsa om i Moseböckerna och Mose tal och avskedssång. Det är underbart att läsa för det uppenbarar så mycket hur Gud är och hur han handlar. Men det finns en punkt när han dömer – när syndens mått är fullt. Då var de här folken färdiga för dom och straff. Man kan läsa det här parallellt med Hebreerbrevet för det återkommer där.

Landet intogs inte utan kamp. Men det här är en bild för oss att Jesus har besegrat varje fiende, all synd. Jesus har besegrat synden, världen och Satan – allt som står i uppror mot Gud – och vi får gå in i Jesu seger för oss men det innebär också kamp.

Hednafolken står för både yttre och inre fiender. De är en bild på syndens makt och vad den leder till.
Exempel på vad folken representerade:

Amoreer        = de skrytsamt föraktfulla, upproriska, bittra
Kananeer       = köpenskap, (materialism, girighet)
Jebuseer        = att trampa ner (med förakt), förstöra, hårdhet (maktbegär)
Hetiter           = skräck, fruktan
Girgaseer       = återvända till smutsen (”onda begär”)
Hiveer           = ond, elak
Periseer         = bybor, utan murar, bestämmer (öppen för allt /accepterar allt)

Slut inte förbund med…
-upproriskhet (mot Gud)
-girighet
-förakt
-världslighet och avfall

Jag kan inte låta bli att tänka på den senaste tidens avslöjanden om Willow Creek och Bill Hybels. Ni vet vad jag har berättat om det profetiska tilltalet jag fick från Gud på 90-talet om att det aldrig går att blanda Guds Ande med världens ande. Det gällde Bill Hybels och det gällde hans ledarskapskonferenser och sätt att bygga församling som ett företag. Nu avslöjas Bill Hybels gång på gång och det hade jag ingen aning om när Gud sa denna tydliga varning, som jag då på 90-talet knappast vågade säga offentligt för man var ju inte klok om man sa något ont om Bill Hybels. Han är förebild för tusentals präster och pastorer (ledare) bara i Sverige. Hundra tusentals och kanske ännu fler utöver världen (miljoner?). Vad säger de idag?? och så avslöjas sexuella trakasserier som har pågått i 30 (mer?) år. Nyligen avgick hela styrelsen i församlingen under pågående ledarskapskonferens (GLS). De här konferenserna har man haft i olika städer i Sverige, och i Göteborg i olika kyrkor.

När Gud varnar så vet han framtiden. Vi kan tycka på ytan att det ser fint ut.. det kanske är jag som överdriver? Kanske de har ändrat sig? Men Gud har alltid rätt. Gud visste redan då vad som pågick i det fördolda. Tyvärr ser det inte ut att finnas någon omvändelse eller bekännelse i det här fallet. Inte än i alla fall.

Slut inte förbund med..
-världens sinne, tänkesätt, planer (Rom 12:1-2).
-bitterhet, oförsonlighet eller med falska /obibliska läror /villoläror – som också beskrivs som bittra rötter.

Ords 22:10  Driv ut bespottaren så upphör kivet och det blir slut på tvist och smädelse.

Vad gör bespottaren? Ja, när man tar inte världens ande leder det alltid till att man föraktar korsets väg och korsets budskap. Man föraktar sådant som synen som jag läste upp innan, som den äldre kvinnan i Norge fick. Man föraktar detta med syndabekännelse och omvändelse. När världens ande tas in blir man en bespottare. Och man kallar dem ”lagiska ” och ”negativa” som talar om synd och omvändelse och som tar Guds ord på allvar. Bespottaren kanske också proklamerar att vi får ut allt här och nu. ”Jag har rättigheter, tar ut allt..” (högmod).

Slut inte förbund med dem och slut inte förbund med:
-fruktan och otro
-onda begär och lösaktighet, otukt eller otrohet. Ge inte efter för sådant, uppmanar Gud.
Slut inte heller förbund med elakhet och annan ondska.
Slut inte förbund med synden utan vänd om, bekänn och bli fri! Det är Guds budskap till oss – han vill befria!

5Mos 7:17  Även om du säger i ditt hjärta: ”Dessa hednafolk är större än jag, hur skall jag kunna driva bort dem?”, 18  så var inte rädd för dem. Tänk endast på vad HERREN, din Gud, gjorde med farao och med hela Egypten. 19  Tänk på de stora hemsökelser som dina ögon har sett. Tänk på de tecken och under, på den starka hand och uträckta arm, genom vilken HERREN, din Gud, förde dig ut: Så skall HERREN, din Gud, göra med alla de folk som du är rädd för.

Med andra ord: det finns ingen synd, inget missbruk, inget fientligt motstånd som är så stort eller starkt så att inte Jesus kan befria! Tänk på alla stora tecken och under, synligt och verkligt – och lita på Gud! Han har frälst oss och han ska fullborda sitt verk i oss.

20  Dessutom skall HERREN, din Gud, sända panik bland dem, till dess att de som är kvar och håller sig gömda för dig blir utrotade.

Gud avslöjar hemliga synder för att befria.
Gud avslöjar Satans alla listiga läror och lögner och snaror när vi lyder honom.

21  Du skall inte vara förskräckt för dem, ty HERREN, din Gud, är mitt ibland dig [eller i ditt centrum], en stor och fruktansvärd Gud. [frukta inte för villolärarnas hotelser]

När Jesus är Herre och Kung i hjärtat – ”mitt i” våra liv – då behöver vi inte frukta. För där Jesus är Herre, där har vi seger. Hans seger. Vi läser om landet som benämns Guds vila, Jesu frid.

Hebr 4:10 Den som har kommit in i hans vila får vila sig från sina gärningar [vi drivs inte längre av dåligt samvete, rädsla eller lagiskhet utan av Guds Ande], liksom Gud vilade från sina. 11  Låt oss därför ivrigt sträva efter att komma in i den vilan, så att ingen kommer på fall som de och blir ett exempel på olydnad.

Olydnad – man ville inte höra varningar, om syndabekännelse, om rannsakande förkunnelse. Man stängde igen för det. Hur kommer vi in i vilan? Genom omvändelse – överlåtelse – efterföljelse.

5 Mos 11:10  Ty det land som du nu kommer till för att ta det i besittning är inte som Egyptens land (står för världen, i det profetiska ordet) som ni drog ut ifrån, där du måste trampa upp vatten till den säd du sådde, så som man gör i en köksträdgård. 11  Nej, det land dit ni nu drar för att ta det i besittning är ett land med berg och dalar, som får vatten att dricka genom himlens regn.

Allt är Guds nåd – inga egna gärningar eller arbete (prestationer). Inget kan läggas till.
Vi får gå in i förberedda gärningar. Gud ville befria sitt egendomsfolk från Egypten /världen och leda dem in i landet som ”flödar av mjölk och honung” – ett uttryck som beskriver det goda och bästa och finaste. Gud påminde då och då om att de inte skulle glömma att det var inget som de förtjänade. Det var inte för deras egen rättfärdighets skull. Ni är ett hårdnackat folk, sa Gud. Det är inte vår rättfärdighet. Inget som vi förtjänar.

Allt som står i vägen ska röjas bort och landet renas, också med syfte på det inre livet. Men Gud tar inte allt på en gång. Han tar bit för bit och steg för steg – helgelse. Det är en process.

5 Mos 7:22  Och HERREN, din Gud, skall jaga i väg dessa folk för dig, undan för undan. [lägg märke till att det är Gud som jagar fienden på flykten! Det är Gud som befriar från synd. ”Men jag har kämpat så länge”, tänker någon. ”Jag har kämpat så länge med detta och är fortfarande inte fri”. Ge inte upp! Det är inte utan kamp men Gud hjälper och han ser till våra hjärtan. Han ser till vår vilja att följa honom. Han skall befria.] Du får inte förgöra dem med en gång, för att inte vilddjuren på marken [eller ur jorden] skall bli för många, dig till skada.

Något annat kan ta över om det går för fort. Vilddjur? Jag tror att det kan stå för högmod, stolthet – ”Oj, vad andlig jag är” – egen ära, villoläror… man har inte lärt sig urskiljning än.

Herren vill föra oss till ”andlig mognad”.
Paulus sa i den processen: ”I mig, i mitt kött bor inte något gott.”. Det var den insikt han fått men så vände han blicken uppåt och såg på Jesus: Han är min befriare!

5Mos 8:2  Kom ihåg hur HERREN, din Gud, i fyrtio år ledde dig hela vägen i öknen för att ödmjuka dig och pröva dig och så lära känna vad som var i ditt hjärta, om du skulle hålla [hebreiska shamar: akta på, betrakta, se noggrant på, vakta över, skydda, bevara] hans bud eller inte. 3  Han ödmjukade dig och lät dig hungra, och han gav dig manna att äta, en mat som varken du eller dina fäder kände till, för att han skulle lära dig förstå att människan lever inte bara av bröd, utan av allt som utgår från HERRENS mun. [Gud vill lära oss att fly till honom och alltid äta Guds ord och korsets budskap] 4  Dina kläder blev inte utslitna och din fot svullnade inte under dessa fyrtio år. 5  Du skall veta i ditt hjärta att HERREN, din Gud, fostrar dig, så som en man fostrar sin son, 6  och du skall hålla HERRENS, din Guds, bud så att du vandrar på hans vägar och fruktar honom. 7  Ty HERREN, din Gud, för dig in i ett gott land, ett land med vattenbäckar, källor och djupa vatten som flödar fram i dalar och på berg. 8  Det är ett land med vete och korn, med vinstockar, fikonträd och granatträd, ett land med ädla olivträd och med honung, …ett land där inget skall fattas dig…  …10  Du skall äta och bli mätt, och du skall prisa HERREN, din Gud, för det goda land han har gett dig. [du kan leva i tacksamhet]

Gud kunde ha hjälpt omedelbart. Han kunde ha gett dem kött varenda dag. Men han gjorde inte det för Gud prövar, står det. Han prövar om vi vill följa. Han fostrar och när vi ödmjukar oss, sker en andlig mognad och tillväxt i förtröstan och fasthet. Gud vill göra ett djupare verk i våra hjärtan.

Gud vet om allt som vi möter och kommer att möta. Han känner framtiden och han vill lära oss att vi alltid kan lita på honom.

Kläder som aldrig slits ut? Jesu rättfärdighet som alltid är fräsch och den är evig. Den blir inte gammal(dags).
Fötter /skor: Gud leder och ger villighetens (skor) ande /villighet att gå. (Gal 6:15)
Vattenbäckar, källor, djupa vatten både i dal och på berg: Det beskriver Andens flöden och Guds ord, Guds närvaro genom den Helige Ande. Det är Guds Andes ledning o hjälp både i medgång och motgång, både på berget och i dalen. Andens flöde har vi inom oss var vi än är.
Vete och korn: Guds ord som mättar, andlig näringsrik mat.
Landet är vår arvslott i Kristus Jesus. Det är ett förändrat och förvandlat liv och en uppgift i hans rike och förberedda gärningar (Hebr 12) och det eviga livet.
Vin(stockar) står bildligt för glädje i den Helige Ande. Det är bara hos Jesus kan vi finna sann lycka.
Fikon(träd) är förebild på rättfärdighet och läkedom från synden som trasar sönder. Läkedom i Jesu sår.
Granatäpplen – en bild på Guds kärlek (Höga Visan)
Ädla oliver och olivträd: att leva i Guds förbund (olivträdet, Rom 11) och att förtrösta på Guds nåd. Det ser vi:

Ps 52:10 Men jag är som ett grönskande olivträd i Guds hus. Jag förtröstar på Guds nåd, alltid och för evigt.

Honung beskriver Guds godhet /sötma och mjölk skriver Paulus om – som bild på Guds evangelium (1Petr 2:2).

”Ett land där inget fattas dig”. Jag ser tillbaka och minns tillfällen när Janne och jag har gått igenom perioder som har varit tuffa. När man ser tillbaka minns jag något tillfälle när jag upplevde som om Gud frågade: ”Har något fattats er?” och vi måste svara ärligt: ”Nej, Herre. Inget har fattats oss! Du har gett och försett med allt vi behövde, både andligt och ekonomiskt och på andra sätt”.

Här på jorden får vi ta del av och få en försmak av allt detta som kommer. Det slutliga är i den nya skapelsen, det himmelska eller tusenårsriket om man vill kalla det så. Det är svårt att förstå exakt vad som händer men det blir underbart i alla fall, när Jesus kommer tillbaka och hans rike fullt ut blir synligt! Vi får allt detta helt och fullt när alla fiender är borta, all synd och ondska utplånad. Gud dömer och straffar.

Nu tänker vi kanske på släktingar och vänner som vi vet inte lever för Gud. Det är naturligtvis vår uppgift att be för dem. Vi känner säkert alla nöd för vårt land och det vi ser som pågår i Sverige. När vi läser Guds ord vet vi vad det leder till. Jag kan inte be Gud att välsigna Sverige – om man inte med det menar ”sänd syndanöd och förkrosselse”.

Mitt i allt vet vi att Gud ser varenda enskild människa som drabbas på olika sätt och söker honom. Gud hör varenda bön. Därför kan vi också tjäna Herren på det sättet, genom att be för människor i lydnad. Lydnadens välsignelser är underbara.
Amen