Efter att ha vi tagit emot så starka varningar profetiskt så tror vi att ”Den falske profeten” och Upp 13 är mycket nära. Ni som följt vår undervisning om ändens tid vet att vi säger att 1989 enades Tyskland. Det var ett av vilddjurets huvuden som blev helat (Upp 13) Tyskland utvecklas sedan till den ledande nationen in i EU, och medlem i mellanösternkvartetten vars plan är att ge FN makten på jorden. (Agenda 2030). Så det verkar som om dessa profetior faktiskt är progressiva… det skall vi komma ihåg när vi läser dem.

nwo

Vid enandet av Tyskland så var Påven där och man proklamerade enligt Irwin Baxter födelsen av ”En Ny Världsordning” Påven är tydligen den person som de bestämt skall vara deras religiöse ledare. Lägg märke till att de inom den karismatiska rörelsen som vill ”bygga ett rike” här på jorden innan Jesus kommer tillbaka har i skaror besökt honom den sista tiden. Nu senast var Påven på besök i Sverige på en mässa i Malmö så sa han att han vill lägga till 6 saligprisningar till bibeln.

Vi som är hans sanna brud skall vakta på hans ord. Det betyder att se till att bibelordet inte förvrids så att det får en annan innebörd än det Jesus från början menat. Det hebreiska ordet för laglöshet betyder just att ”förvrida” Guds ord så att dess rätta innebörd försvinner.

Judarna hade gjort det genom ”de äldstes stadgar”.
Katolikerna har gjort det.
Mystikerna har gjort det.
Gnostikerna och Trosrörelsen har också gjort det.

Petrus har något viktigt att säga oss om ändens tid. ” De laglösas villfarelse” blir tydligen den sista stora villlfarelsen och prövningen för hans brud. (samma som 2 Tess 2)

2 Pet 3:14 Därför, mina älskade, eftersom ni väntar på detta, gör allt ni kan för att leva i frid, rena och oförvitliga inför honom 15 och räkna med att vår Herres tålamod tjänar till er frälsning. Så har också vår älskade broder Paulus skrivit till er enligt den vishet som han fått, 16 och så gör han i alla sina brev, när han talar om detta. I dessa brev finns en del som är svårt att förstå och som okunniga och obefästa människor förvränger till sitt eget fördärv något som också sker med de övriga Skrifterna. 17 Därför, mina älskade, då ni redan vet detta, var på er vakt, så att ni inte dras med i de laglösas villfarelse och förlorar ert fäste.

1/ Vi väntar på detta!
2/ V 16 ”Förvrida Skriften” = Ge den en annan innebörd än Jesus menat
3/ V 17 Detta är en profetia och en varning = Gå alltså inte på den ”Tolkningen”

Jaha nu börjar vi förstå lite av vad det är för LÖGN som vi skall prisges åt om vi inte älskar sanningen.
2 Tess 2:11 Därför sänder Gud en kraftig villfarelse över dem så att de tror på lögnen 12 och blir dömda, alla dessa som inte har trott på sanningen utan njutit av orättfärdigheten. 13 Men vi är skyldiga att alltid tacka Gud för er bröder, Herrens älskade, eftersom Gud från begynnelsen har utvalt er till att bli frälsta, genom att Anden helgar er och ni tror sanningen.

Då skall vi se då går vi till 2 Petrus 3:14
Punkt nr 1: Vi väntar på detta! Som då står i motsats till ”De Laglösas Villfarelse
Av sammanhanget skall vi se att det handlar om två helt olika teologier om den här Jorden och Guds Rike.

Vi väntar på sanningens uppfyllelse
2 Pet 3:9 Herren dröjer inte med att uppfylla sitt löfte, så som en del menar. Nej, han har tålamod med er, eftersom han inte vill att någon skall gå förlorad utan att alla skall få tid att omvända sig. 10 Men Herrens dag kommer som en tjuv, och då skall himlarna försvinna under våldsamt dån och himlakroppar upplösas av hetta och jorden och de verk som är på den inte mer finnas till. 11 Då nu allt detta går mot sin upplösning, hur heligt och gudfruktigt skall ni då inte leva, 12 medan ni väntar på Guds dag och påskyndar dess ankomst den dag som får himlar att upplösas i eld och himlakroppar att smälta av hetta. 13 Men nya himlar och en ny jord där rättfärdighet bor, väntar vi på efter hans löfte.

De laglösa” väntar alltså på en Lögn (Pseudo) en förvriden teologi om Jorden och om Riket. Jag tror att ”De Laglösa” i 2 Tess 2 är beskrivna som en enhet där som en människa. De skall upphöja sig i kristenheten (Hans Hus) och säga sig vara Gud (Kristus) (Corporate Christ) Det är exakt det budskap Latter Rain har.

Det är de laglösa som hånar och förtalar oss som tror på Herrens Dag och En ny himmel och en ny jord.
2 Pet 3:1 Detta är redan det andra brevet som jag skriver till er, mina älskade. I båda har jag genom mina påminnelser velat väcka ert rena sinne, 2 så att ni tänker på vad som har blivit förutsagt av de heliga profeterna och på budskapet från Herren och Frälsaren som ni hört era apostlar förkunna. 3 Framför allt skall ni veta, att i de sista dagarna kommer det människor som drivs av sina begär och som förtalar och hånar er 4 och frågar: ”Hur går det med löftet om hans återkomst? Ända sedan våra fäder dog förblir ju allting precis som det har varit från världens begynnelse.

Så de laglösas villfarelse skall alltså handla om att förvrida skriften så att de tror att både Guds Rike och den här Jorden skall bevaras och genom oss (New Age Energierna) skall alla människor och den här jorden helas igen från dess skada. Den som är motståndare till detta är motståndare till mänskligheten och står emot jordens helande enligt New Age. Är det inte märkligt att Bill Johnson egentligen har dessa tankar men i ”förtäckta” kristna termer.

ph-paven

Nu när vi har tittat lite på ”de laglösas” agenda så skall vi titta lite på Påvens nya budskap han höll i Malmö den 1 November 2016. Jag måste säga att om vi inte förstår den här agendan så måste vi sova djupt! Men det var väl precis det David Wilkersons budskap till oss var också: Kristna Kyrkorna i Skandinavien är Apatiska!

Tyvärr måste en del av innehållet som nu följer bli på engelska
Saligprisningarna handlar om en frälsning som fullbordas inte i denna världen utan i nästa. Även Guds Riket som var så efterlängtat i GT är inte av denna världen säger Jesus själv. Det är också något som kommer i sin fullhet i nästa tidsålder.

Både New Age och Latter Rain och Katolska Kyrkan tror alltså att de skall bygga upp riket på den här jorden innan Jesus kommer tillbaka. Så dessa ligger helt i linje med den teologin som de ”laglösa” skall ha som vi visade. (LÖGNEN)

Vi börjar med att titta på vad Jesus lärde
Mat 5:3 Saliga är de som är fattiga i anden, dem tillhör himmelriket.
Mat 5:4 Saliga är de som sörjer, de skall bli tröstade.
Mat 5:5 Saliga är de ödmjuka, de skall ärva jorden.
Mat 5:6 Saliga är de som hungrar och törstar efter rättfärdighet, de skall bli mättade.
Mat 5:7 Saliga är de barmhärtiga, de skall få barmhärtighet.
Mat 5:8 Saliga är de renhjärtade, de skall se Gud.
Mat 5:9 Saliga är de som skapar frid, de skall kallas Guds barn.
Mat 5:10 Saliga är de som blir förföljda för rättfärdighetens skull, dem tillhör himmelriket.
Mat 5:11 Saliga är ni, när människor hånar och förföljer er, ljuger och säger allt ont om er för min skull.

Jesu saligprisningar handlar om ett RIKE och en FRÄLSNING som skall uppenbaras efter den sista basunens ljud.

Luk_17:20 Då Jesus blev tillfrågad av fariseerna när Guds rike skulle komma, svarade han dem: ”Guds rike kommer inte så att man kan se det med ögonen.

Dan 2:44 Men i de kungarnas dagar skall himmelens Gud upprätta ett rike, som aldrig i evighet skall förstöras och vars makt inte skall överlämnas till något annat folk. Det skall krossa och göra slut på alla dessa andra riken, men själv skall det bestå för evigt.

Även detta kommer New World Order troligen att kopiera genom deras planer att dela upp jorden i 10 zoner. Dan 2 visar istället att Riket kommer efter Jesu tillkommelse.

Mat 25:34 Därefter skall Konungen säga till dem som stå på hans högra sida: ’Kommen, I min Faders välsignade, och tagen i besittning det rike som är tillrett åt er från världens begynnelse.

Nu säger Påven att nya situationer och tider kräver en ny energi och nya överlåtelser. Bara det låter ju som New Age rörelsens budskap. Det är ju just en energi som 2 Tess 2 säger skall bedra dem som går förlorade.

2 Tess 2:9 Den laglöses ankomst (NÄRVARO) är ett verk (GK: ENERGI) av Satan och sker med stor kraft, med lögnens alla tecken och under 10 och med all slags orättfärdighet som bedrar dem som går förlorade, eftersom de inte tog emot sanningen och älskade den, så att de kunde bli frälsta. 11 Därför sänder Gud en kraftig villfarelse över dem så att de tror på lögnen.

Det här kan alltså både handla om en person eller en sammansatt enhet av personer. ”De Laglösa” eller ”Skökan” det är med andra ord Satans ”Brud” Påvens nya saligprisningar fokuserar på vårt jordiska liv vi lever här och på det falska Guds Rike som de nu håller på att bygga upp på jorden.

1/Blessed are those who remain faithful while enduring evils inflicted on them by others and forgive them from their heart.

2/Blessed are those who look into the eyes of the abandoned and marginalised and show them their closeness.

3/Blessed are those who see God in every person and strive to make others also discover him.

4/Blessed are those who protect and care for our common home.

5/Blessed are those who renounce their own comfort in order to help others.

6/Blessed are those who pray and work for full communion between Christians.

De här 6 nya saligprisningarna är en proklamation från Påven över planerna FN och den nya världsordningen har. Han är alltså troligen den person bibeln kallar ”Den falske Profeten”

Upp 13:11 Och jag såg ett annat vilddjur komma upp ur jorden. Det hade två horn som ett lamm men talade som en drake. 12 Det utövar det första vilddjurets hela makt inför det och får jorden och dess invånare att tillbe det första vilddjuret vars dödliga sår hade blivit läkt. 13 Det gör stora tecken och får till och med eld att falla från himlen ner på jorden i människornas åsyn. 14  Genom tecknen det fått makt att göra inför vilddjuret förleder det jordens invånare. Det säger till jordens invånare att göra en bild åt vilddjuret som har ett sår från ett svärd men lever igen. (NWO) 15 Och det fick makt att ge livsande åt vilddjurets bild, så att vilddjurets bild till och med kunde tala och låta döda dem som inte tillbad vilddjurets bild. 16 Och det tvingar alla små och stora, rika och fattiga, fria och slavar att ta emot ett märke på högra handen eller pannan 17 så att ingen kan köpa eller sälja utom den som har märket, vilddjurets namn eller dess namns tal. 18 Här krävs vishet. Den som har förstånd ska räkna ut vilddjurets tal, för det är en människas tal. Och dess tal är 666.

V 11 En religiös ledare ”Den Falske Profeten”
V 12 Vi håller fast vid att det var Tyskland som enades 1989, då var även Påven där. Då proklamerades födelsen av ”Den Nya Världsordningen”. De har lyckats manipulera hela världen genom globala avtal så nu får det sin fullbordan genom FN:s agenda 2030.
V 16-17 Påven förespråkar även en ny Ekonomisk Världsordning.

Den falske profeten skall alltså vara den som går i spetsen och är vägvisare för mänskligheten. Han skall peka ut en väg som han påstår leder till frälsning men leder till fördärvet. Påven uppfyller faktiskt det här med sina nya saligprisningar.

1/ Do you see what the first is saying? Pope Francis wants ‘real’ Christians to face persecution and forgive the persecutors. Now on the face value this is a great principle, but when you consider they created Islam, together with the US, they are funding the persecution of Christians in Syria by Islamist Militants…then you realize the corruption here. He wants to give the face of speaking for Christians under persecution while he is persecuting them. Let’s not forget they killed more than 50 million people during the darkages.

2/ The second is all about welcoming refugees. We have seen every one who wants the new world order is nudging Western countries to accept refugees. This is going to be the fall of Western Civilization. France and Germany are already falling apart thanks to Merkel, Obama and Pope Francis

3/ See God in every person! Come on this is not possible! Even Christ saw in His disciples the Devil and said “Get behind me Satan!” There are people you cannot see God in them unless you preach to them first. The pope is trying to say ‘We all have God or a Light in us”. This is the same teaching as the Illuminati. You cannot have God inside you unless you turn your life and invite Him in! Rev 3:20

Detta är ett rent New Age budskap och Panentheism som säger att Gud är i alla. Det innebär att alla som tror det här bildar en enda enhet. Det är därför vi ser skökan på vilddjuret men mystery Babylon skrivet på pannan (Tankesätt)

Upp 17:3 Sedan förde han mig i anden bort till en öken. Där såg jag en kvinna som satt på ett scharlakansrött vilddjur, fulltecknat med hädiska namn; och det hade sju huvuden och tio horn. 4 Och kvinnan var klädd i purpur och scharlakan och glänste av guld och ädla stenar och pärlor; och i sin hand hade hon en gyllene kalk, full av styggelser och av hennes otukts orenlighet. 5 Och på hennes panna var skrivet ett namn med hemlig betydelse: ”Det stora Babylon, hon som är moder till skökorna och till styggelserna på jorden.”

4/ Protect and care for our home. Again on the face value he is telling people to plant more trees, avoid carbon emissions etc. But truth? He is focusing people to a world that is about to face judgement. Christ Himself said He is coming to destroy the sin and for the faithful, our homes are being built in Heaven and will descend as a City down from Heaven. But the Pope wants people focused on the present world not the one to come. Remember the climate change agenda will precede the Sunday Laws which shall be enacted to protect the environment.

5/ Again, the Pope begging people to accept more refugees. Curious he has not thought it wise to engage the US who are supporting the rebels to end this war.

6/ Full communion for all Christians! Firstly we all know their communion is pagan. So why does he want a pagan communion for all Christians? Because he wants a One World Religion.

Källor: Amredeemed.com, Catholic Herald