De två skördarna Del 2
Tempel – Förödelsens styggelse och Guds löften

Undervisning: Elvor Ohlin
Datum: 26-03-2010
Del 1
Del 3
TrueReformation

Tempel åt den helige Ande

1Kor 3:11  Ty någon annan grund kan ingen lägga än den som är lagd, Jesus Kristus.

Den frälsta och pånyttfödda människan är ett tempel, en helgedom, där Guds Ande bor. Jesu blod – Guds Lamm – är vår rening och befrielse och vårt beskydd.
Förebilden finns i 2 Mos 12. När Israels folk skulle befrias ut från Egypten och slaveriet, var det en enda sak de kunde förtrösta på när Gud dömde Egyptens alla gudar – lammets blod på dörrposterna.

Ef 1:7  I honom är vi friköpta genom hans blod och har förlåtelse för våra synder på grund av den rika nåd 8  som han har låtit flöda över oss, med all vishet och insikt.

Den helige Ande och Guds ord

På grunden Jesus Kristus byggs våra livsverk. Men hur bygger vi på den grunden? När den helige Ande får bygga, sker det enligt Guds ord och blir en byggnad till Guds ära.

1Kor 3:12  Om någon bygger på den grunden med guld, silver och dyrbara stenar eller med trä, hö och halm, 13  så skall det visa sig vad var och en har byggt. Den dagen kommer att visa det, eftersom den uppenbaras i eld, och hur vars och ens verk är skall elden pröva. 14  Om det verk någon har byggt består provet, skall han få lön. 15  Men om hans verk bränns upp, skall han gå miste om lönen. Själv skall han dock bli frälst, men som genom eld. 16  Vet ni inte att ni är ett Guds tempel och att Guds Ande bor i er? 17  Om någon fördärvar (orenar) Guds tempel, skall Gud fördärva honom. Ty Guds tempel är heligt, och det templet är ni.

Det som byggs prövas och luttras när vi följer Jesus. Guldet prövas i eld – Jesus prövades i allt men var utan synd. I honom fanns bara ”guld, silver och ädelstenar”. Vi har en förmåga att blanda in vårt eget och egna ansträngningar, ”av trä, hö och strå” i Guds verk och sådant måste brännas upp. Därför står det att Gud fostrar och tuktar alla sina barn för att vi ska få del av hans helighet (Hebr 12), det äkta byggnadsmaterialet.

 • Guld – Guds härlighet och helighet
 • Silver – försoningen och nåden
 • Ädelstenar – den helige Andes frukt och gärningar

Den helige Ande lär oss att leva av Guds ord, pröva enligt Guds ord och låta Ordet mätta, styrka, trösta, och undervisa, tillrättavisa och vägleda. Genom Guds Ande och Guds ord får vi del av Guds rådslut, hans vägar och tankar, som är så mycket högre än himlen är över jorden (Jes 55:9). Så oändligt stor är Gud i sin visdom och kärlek till människan.

Ledare som leder vilse

Vilken skymf det måste vara mot Gud om vi byter ut hans ord mot mänsklig visdom. (Guds församlingen är inget företag och kan inte heller struktureras eller ledas som ett företag). Eller om vi blandar Guds ord med mänsklig filosofi eller ockulta läror och förvrider ordet för att passa människans ambitioner och drömmar (som ordet laglöshet – anomia – kan översättas, likaväl som att vara utan lag).

Idag hörs inte så ofta uppmaningar till överlåtelse, att söka sig närmare Jesus i bön, läsa Bibeln och att söka den helige Andes ledning – att i allt kunna be ”ske din vilja, Jesus!”. Istället uppmuntras ofta människans eget förstånd, förmåga och egna planer istället för att söka Guds vilja, trots att Bibeln säger att sådan vishet är dårskap och tomhet inför Gud. Stora planer utifrån själviska ambitioner är förkastliga inför honom (Jak 4:13-17).

Inte heller imponerar de stora orden och väldiga planerna på himlens GUD!

Jer 8:9 …de har förkastat Herrens ord, vari är de då visa?

Paulus tar upp tre grupper av kristna i 1 Kor 3

1. I den första gruppen är Jesus Kristus grunden och den helige Ande bygger templet med evighetsmaterial som ger lön.
Abraham (Abram) är ett exempel: han kallas trons fader för att han trodde Herren sin Gud. Han litade på Guds löften. Abraham var inte felfri men när han gjorde misstag eller föll i synd, då vände han sig till Gud, ångrade sig och bekände. Han tog emot Guds ord i sitt hjärta och gick dit Gud sa att han skulle gå. Han hade ingen egen agenda eller plan för sin framtid, utan litade helt på Gud.

1 Mos 15:1 Därefter kom HERRENS ord till Abram i en syn. Han sade: ”Frukta inte, Abram. Jag är din sköld. Din lön skall bli mycket stor.” [KJ Jag är din sköld och din synnerligen/oerhört stora lön.]

Jesus är lönen! Paulus förkastade allt annat som hade varit en vinst före omvändelsen (”rätt” släkt, ”rätt” folk, ”rätta” kontakter och utbildning, människors beundran, egna ambitioner osv.), för det som var oändligt mer värt: ”att vinna Kristus och bli funnen i honom” (Fil 3).

2. I den andra gruppen är Jesus Kristus grunden men människan bygger på den med eget, värdelöst material.
Vi tar Lot som exempel: Han såg på allt det jordiska och valde det som såg bäst ut för ögonen. Han flyttade allt närmare Sodom, där det var fullt av synd och ondska och till slut flyttade han in i Sodom (1 Mos 13:10-13, 14:12). När Guds dom föll, räddades Lot ”som genom eld” (tack vare Abraham) – men han förlorade allt när hans livsverk brann upp.

15  Men om hans verk bränns upp, skall han gå miste om lönen. Själv skall han dock bli frälst, men som genom eld.

3. Den tredje gruppen är de som inte bara bygger med värdelöst material, utan går så långt så att grunden förstörs. De kommer bort från grunden och förlorar tron. Här uppslukas man så av det jordiska att ”templet” orenas och förstörs.
Lots hustru är ett exempel: Hon var så uppslukad och bunden av det jordiska – materialism och ytlighet – så hon stannade istället för att fly, såg sig tillbaka och dog.

Inför ändens tid

När Jesus talade om den yttersta tiden jämför han den med Lots dagar. Jesus varnar för den materialism och självcentrering som ska råda och säger:

Luk 17:32 Tänk på Lots hustru! 33 Den som vill bevara sitt liv skall mista det, men den som mister sitt liv, han skall bevara det.

När vi läser vidare ser vi att det som orenar och fördärvar templet är ”denna världens visdom”. Det för oss tillbaka till Kunskapens träd på/om gott och ont – oberoendet av Gud .

1Kor 3:16  Vet ni inte att ni är ett Guds tempel och att Guds Ande bor i er? 17  Om någon fördärvar (orenar) [phteiro G5351] Guds tempel, skall Gud fördärva [phteiro G5351] honom. Ty Guds tempel är heligt, och det templet är ni. 18  Bedra inte er själva. Om någon bland er tycker att han är vis i den här världen, måste han bli en dåre för att bli vis. 19  Ty den här världens visdom är dårskap inför Gud. Det står skrivet: Han fångar de visa i deras slughet, 20  och vidare: Herren känner de visas tankar och vet att de är tomma.

Att bli ”en dåre” för världen är att lägga ned sitt liv, sina planer – allt. Att låta Gud vara Gud både i våra personliga liv och i församlingen!

Att fördärva [phteiro G5351] templet är samma ord som beskriver vad den ” den stora skökan” gör (dvs. världskyrkan/världsreligionen i ändens tid) i Uppenbarelseboken.

Jämför beskrivningen på skökan och bruden!

Upp 19:1  Sedan hörde jag liksom en mäktig röst från en stor skara i himlen säga: ”Halleluja! Frälsningen och äran och makten tillhör vår Gud, 2  ty sanna och rättfärdiga är hans domar. Han har dömt den stora skökan som fördärvade [phteiro G5351] jorden [ge G1093] med sin otukt [porneia G4208], och han har utkrävt hämnd på henne för sina tjänares blod.”

Det grekiska phteiro [G5351] (fördärva) betyder att orena, förbränna, förtorka och fördärva, skrumpna eller göra vissen, bli rynkig eller korrumpera.

Porneia [G4208] betyder otukt, prostitution, äktenskapsbrott, otrohet. Skökan står alltså för religionssynkretism (sammanblandning av religioner) och människans självförgudning i en falsk enhet. Skökan har många män och är otrogen mot sin man. Jesus namn nämns kanske flitigt, men han är bara en av många andra… Samma beskrivning om Jerusalem när Guds folk slöt förbund – hade ”enhet” – med hedningarna och deras avgudar:

Jes 1:21  Hur har inte den trogna staden blivit en hora (sköka)!

Det som fördärvas är först och främst hjärtats jordmån [ge G1093] och i andra hand jorden, skapelsen (Hos 4:1-3), som en följd av att världens visdom, oberoendet av Gud, får ersätta Guds visdom. Världens visdom sätter människan (även kyrkan/humanism) i centrum istället för Gud. Kyrkans uppgift är därför inte att värna miljön utan att bära ut evangeliet. När evangeliet (den äkta Evangeliet!) tas emot, förändras hjärtat och det får konsekvenser för både djur och natur. Men utan evangeliet kommer människans själviskhet och girighet aldrig att förändras.

Bruden – Guds visdom leder till Jesu förhärligande

Guds folk, bruden, beskrivs i motsats till skökan, som ren och trogen brudgummen (Upp 12:11), utan fläck och skrynka (Ef 5:27), grönskande (dvs. förtröstar på Gud – Jer 17, Den som förtröstar på Herren beskrivs som ett grönskande träd). Bruden litar helt enkelt på Guds ord, Jesu rättfärdighet och löften och lever i helgelse. Troheten är bekännelsen att Jesus, Guds son, är enda vägen till Gud och världens Frälsare.

Apg 4:11  Jesus är stenen som ni byggnadsarbetare kastade bort, men som blev en hörnsten. 12  Hos ingen annan finns frälsningen. Inte heller finns det under himlen något annat namn, som givits åt människor, genom vilket vi blir frälsta.”

Templet fördärvas – det börjar med avfall från Guds ord

Ps 81:12 Men mitt folk hörde inte min röst, Israel lydde mig inte. 13 Då lät jag dem gå i sina hjärtans hårdhet, de fick vandra efter sina egna planer. 14 Om mitt folk ändå ville höra mig och om Israel ville vandra på mina vägar! 15 Då skulle jag snart kuva deras fiender, vända min hand mot deras ovänner.

 • Man förringar värdet av Guds ord och Guds tilltal
 • Det själiska upphöjs (världens visdom) och ersätter Guds vilja (metoder och planer/”visioner”, mystika upplevelser och manifestationer).
 • Hjärtats jord blir hård och kärleken kallnar (yttre sken utan inre liv) – Gud prisger (Rom 1) eftersom människan vägrar att ödmjuka sig och lyssna
 • Kraft saknas att stå emot fienden – som infiltrerar och intar mark
 • Följden blir förvirring och andlig blindhet, högmod och mörker

Satans tillvägagångssätt är samma sedan syndafallet

 • han lägger en Skugga över Guds ord – han försöker utsläta och sudda gränserna som Gud har bestämt
 • sår Tvivel mot Guds ord och lockar människan att gå utanför de gränser som Gud har satt
 • intalar Otro mot Gud själv och mot hans ord genom lögn

Jesus förutsäger att samma sak kommer att ske i den yttersta tiden

Matt 24:11-14 Många [polus G4183 – flertalet, de flesta, mer än hälften] falska profeter skall träda fram och bedra många. Och eftersom laglösheten [anomia – att äta förbjuden mat och/eller att förvränga Guds ord] tilltar, kommer kärleken [agape] att svalna (kallna) [psucho G5594 (läs mer under rubriken Kärleken kallnar… nedan)] hos de flesta [polus G4183]. Men den som håller ut intill slutet skall bli frälst. Och detta evangelium om riket skall predikas i hela världen till ett vittnesbörd för alla folk, och sedan skall slutet komma.

Guds väg: Gud är i centrum och endast Jesus Kristus kan frälsa och förvandla en människa inifrån. Synd är uppror och olydnad mot Gud som hindrar gemenskap med Gud. Alla människor är syndare. Genom omvändelse och pånyttfödelse återfås gemenskap med Gud i Jesus Kristus. Vi blir nya skapelser i Jesus. Han fostrar och helgar, förnyar våra tankar, ger nya önskningar och ett nytt mål enligt Guds vilja.

Satans väg: Människan är i centrum och förbättrar sig själv genom tekniker och metoder. ”Gud” är ett med skapelsen genom kosmisk energi. Man bygger upp det själiska, självförverkligande jaget till människans självförgudning. ”Synd” påstås vara separation och okunskap om enheten (oneness) att ”Gud är i allt och alla är Gud” och att människan är god, ja gudomlig. Insikten om detta kallas bl a ”kristusmedvetande”.

Solveigh Henriksen om Oneness: ”Man säger att alla automatiskt är Guds barn. Då behöver man inte omvända sig och födas på nytt. Vi är ett bara vi borrar tillräckligt djupt. Allt är ett, allt är gud, gud är allt. Människan har en gudomlig kärna som är oförstörd.”

Matt 24:5 Ty många [polus G4183 – flertalet, de flesta, mer än hälften] skall komma i mitt namn och säga: Jag är Messias, och de skall leda många [polus G4183 – flertalet, de flesta, mer än hälften] vilse.

”Jag är den smorde, Jag är Kristus, vi är Kristus, vi är gudar, jag är gud, alla är Gud, Gud är allt” – det finns en uppsjö av villoläror som mynnar ut i att man tror så.

Det beskriver Laglöshet – att äta ”förbjuden mat” eller att förvränga Guds ord – är det som kännetecknar avfallet i ändens tid och gör att kärleken (agape – Guds kärlek) svalnar/kallnar. Det är den ursprungliga lögnen från ormen (satan) i Eden: ”Ni blir som Gud”.

Mat som stinker – ”Förödelsens styggelse”

Antikrist kommer att ”sätta sig i Guds tempel och säga sig vara Gud (2 Tess 2:4). Han kommer att sätta ”Förödelsens styggelse” (Matt 24:15, Dan 9:26) eller ”styggelsen som orsakar förödelse!” . Åsikterna går isär om det verkligen är ett bokstavligt tempel eller om det bara är ”andligt”, i avfallna kristna (avsedda att vara tempel åt den helige Ande). Grundtexten i NT antyder nämligen det men jag tror att det är både och. Det börjar andligt men tar sig uttryck bokstavligt. Jesus sa ”när ni ser…” och det borde betyda att vi klart kan se när det sker. Det som föregår den bokstavliga uppfyllelsen är att laglösheten (den förbjudna maten) sprids och tas emot.

Styggelse [bdelugma G946] från roten bdelusso, betyder mat som stinker, dålig lukt av mat som ger illamåendedet är en talande bild på vad alla som älskar Jesus upplever när förbjuden och stinkande (andlig) mat eller villoläror serveras. Det ”stinker” när zen/djupmeditation, yoga, oneness, katolsk (och annan) mysticism, panteism, ikondyrkan, företagstänkande och andra kontroll -och maktstrukturer tas in i församlingen! Det är inte i harmoni med Guds ord.

Att lyssna på flummiga förkunnare som inte predikar Guds ord rent och klart, utan citerar och upphöjer mystiker eller österländsk mystik mm, ger illamående!

Var hör våra dagars kristna självförverkligande och självupphöjande böcker hemma? Var hör metoderna hemma, som ska ”stärka självkänslan” och ”ge inre bilder och nya tankar”, istället för omvändelsebudskap till Jesus Kristus, den ende som kan förvandla en människas liv på djupet?!

padda

Paddorna i mängder som stinker – onda andars läror

Lägg märke till att det är onda andarpaddor – som samlar alla till Harmagedon. Klartecknet är när Eufrat torkar ut (händer bokstavligt idag). Det öppnar för kungarna från Östern – politiskt (den stora armén i Upp 9:16) och religiöst (österländsk religion). Både den politiska och den religiösa ”armén” är det slutliga antikristliga upproret mot Gud.

Upp 9:13 Den sjätte ängeln blåste i sin basun. Och jag hörde en röst från de fyra hornen på guldaltaret inför Gud. 14 Den sade till den sjätte ängeln, han som hade basunen: ”Släpp lös de fyra änglar, som är bundna vid den stora floden Eufrat.”

Änglarna håller de 4 vindarna = de 4 hästarna – 4 vilddjur reser sig (Dan 7, Sak 2, Upp 6). Många upplevde att 11/9 terrorattacken i World Trade Center och Irak-kriget var en startsignal för något. ”Världen kommer aldrig att vara densamma mer”, sa man. Var det den sjätte basunen som ljöd?!

Upp 16:12 Den sjätte tömde sin skål över den stora floden Eufrat, och dess vatten torkade ut så att vägen bereddes för kungarna från Östern. 13 Och jag såg att det ur drakens gap och ur vilddjurets gap och ur den falske profetens mun kom ut tre orena andar som liknade paddor. 14 De är ondskefulla andar som gör tecken, och de beger sig ut till kungarna i hela världen för att samla dem till striden på Guds, den Allsmäktiges, stora dag. – 15 ”Se, jag kommer som en tjuv. Salig är den som vakar och bevarar sina kläder, så att han inte går naken och man ser hans kön.” – 16 Och de samlade dem på den plats som på hebreiska heter Harmagedon.

– En av plågorna i Egypten var paddor som vållade stank i landet när samlade dem högvis i mängder – jmf Förödelsens styggelse.

2 Mos 8:13 HERREN gjorde så som Mose hade begärt. Paddorna dog och försvann från husen, gårdarna och fälten. 14 Man samlade ihop dem i hög på hög, och landet fylldes av stank.

– Paulus varnar för onda andars läror som man samlar i hoptals.

1Tim 4:1 Men Anden säger tydligt att i de sista tiderna kommer somliga att avfalla från tron och hålla sig till villoandar och till onda andars (”paddor”) läror.

2Tim 4:3 Ty det skall komma en tid då människor inte längre skall stå ut med den sunda läran, utan efter sina egna begär skall de samla åt sig mängder (hoptals) av lärare, allteftersom det kliar dem i öronen. 4 De vägrar att lyssna till sanningen och vänder sig till myter.

Joels armé ”stinker”

– Joels armé (Nordlandskaran) ”stinker” när den besegras. Den är med andra ord full av onda andars läror – förödelsens styggelse. (Läs om Joels armé i Kundalinivarning Del 2. Den utgör i ändens tid hela det religiösa upproret mot Gud och Guds folk. STANKEN kommer av att människan tror sig nå gudomlighet och säger sig vara ”Gud”. Därför tar man också emot världsledaren – antikrist.

Joel 2:20 Fienden från norr skall jag driva långt bort ifrån er, jag skall driva ut honom till ett torrt och öde land, hans förtrupp till havet i öster och hans eftertrupp till havet i väster. Stank skall stiga upp från honom, ja, vedervärdig lukt skall stiga upp från honom, ty stora ting har han gjort. 21 Frukta inte, du land, utan fröjda dig och gläds, ty stora ting har HERREN gjort.

Borde vi inte desto mer höja beredskapen till vaksamhet idag. Vi ska avslöja och varna för all villfarelse som vill förgöra människor. Annars är vi kärlekslösa. Alla som älskar Jesus och hans folk, vill skydda och rädda. Det är herdarnas (och alla ledares) skyldighet. Det är det som är äkta kärlek [agape].
Vi lever verkligen i den yttersta tiden.

kyl

Kärleken kallnar när själiska läror tar över

Guds kärlek [agape] kommer att kallna (svalna) [psucho G5594] (Matt 24:12). Psucho beskriver ett kylskåp som kyler, en kall vind, att andas eller blåsa (jmf vindkast i läran, Ef 4:14).
Definition för psucho: En andlig kraft som fördärvar genom en ondskefull och giftig vind. Vi ska inte bara låta bli att äta sådan ”mat” utan också hålla oss därifrån, för ”vinden kyler ner”.

Matt 24:26 Om de alltså säger till er: Han är i öknen (följ inte mystiska ökenfäder), så gå inte dit, eller: Han är i de inre rummen (ta inte del i djupmeditation eller katolsk eukaristi), så tro det inte.

Från psucho [G5594] är rot till psuche [G5590]. Då förstår vi att det som får kärleken att kallna är själiska läror eller världens tankesätt. (Det är i alla fall min tolkning av orden). Paulus kallar det för läror som ”kliar i öronen” och ”onda andars läror”.

Laodicea församling höll på att kallna. Den var ljum av samma orsak. De blandade sanning och lögn i kompromissens spår. Lägg märke till vem som får äran för den falska framgången! De hade nått den genom sin egen styrka och förmåga och de föraktade Guds fostran och helgelse (Upp 3:19). Jag är, jag har…

Upp 3:15-17 Jag känner dina gärningar: du är varken kall eller varm. Jag skulle önska att du
vore antingen kall eller varm. Men nu, då du är ljum (kärleken kallnar) och varken varm eller kall, skall jag utspy dig ur min mun (samma hände med Israels folk i landet 3 Mos 20:22). Du säger ju: ’Jag är rik, ja, jag har vunnit rikedomar och behöver intet’; och du vet icke att du just är eländig och ömkansvärd och fattig och blind och naken.
3:19  Alla som jag älskar tillrättavisar och tuktar jag. Var därför ivrig och omvänd dig.

Imitatörer som splittrar

Judas v 16-19 talar om bespottare (1917 års övers.) [empaiktes G1702] – ordet kan översättas imitatörer som splittrar, talar stora ord och vandrar efter egna begär. De smickrar för att vara människor till behag. De är själiska [psuchikos G5591 = oandlig, sensuell, själisk – psuche] och har inte Anden (v 19).

Matt 24:4-5  Jesus svarade dem: ”Se till att ingen bedrar er. Ty många skall komma i mitt namn och säga: Jag är Messias, och de skall leda många vilse [planao G4183].

Planao [G4183] betyder att leda bort från sanningen, förvilla, leda vid sidan av vägen, vilseleda, orsaka att man flackar omkring, går vilse och avfaller från sanningen. Jesus frestades av satan i öknen att gå en till synes lättare väg, satans väg (den breda vägen) och att vika av från korsets väg (den smala vägen). Men Jesus vann seger i allt och gick korsets väg för vår skull.

Att gå i ok med ”Beliar”

Vi uppmanas att inte ha gemenskap eller ekumenik med vem som helt.

2 Kor 6:14  Gå inte som omaka par i ok med dem som inte tror. Vad har väl rättfärdighet med orättfärdighet att göra? Eller vad har ljus gemensamt med mörker? 15  Hur kan Kristus och Beliar komma överens? Eller vad kan den som tror dela med den som inte tror? 16  Vad kan ett Guds tempel ha för gemenskap med avgudarna? Vi är den levande Gudens tempel, ty Gud har sagt: Jag skall bo hos dem och vandra med dem, och jag skall vara deras Gud, och de skall vara mitt folk. 17  Därför säger Herren: Gå ut från dem och skilj er från dem och rör inte vid något orent. Då skall jag ta emot er, 18  och jag skall vara er Fader, och ni skall vara mina söner och döttrar, säger Herren, den Allsmäktige.

Beliar (eller Belial) är ett hebreiskt ord för satan och hans tjänare. ”Beliars barn” kallas de falska profeterna som uppmanade folket att tillbe avgudar (5 Mos 13:13).
Beliar [Strong G955] betyder bl a ond, falsk, ogudaktig och ”den laglöses avföda”.
”Ni huggormars avföda”, sa Johannes Döparen till fariséerna (Luk 3:7) som var andliga på ytan – hade ”ett sken av gudsfruktan men ville inte veta av dess kraft” till förändring, (2 Tim 3:5).

När kristna ledare exempelvis uppmanar att ha enhet (gå i ok) med dem som vördar/tillber ”himlens drottning Maria”, helgon eller andra avgudar, måste man säga att de går i ok med Beliars barn. Men som ”ormen var listigare” än andra djur, är hans tjänare listiga och skickliga i infiltration och manipulation. Istället för att ha ekumenik – gå i ok – borde man varna och försöka rädda (katoliker och andra) bort från sådan avgudadyrkan.

Paulus ord syftar på Jer 31. Israel, Guds egendomsfolk uppmanades att dra ut ur Babel (i ändens tid det religiösa systemet/världsreligionen och världsriket Upp 18:4) och inte ta del i hennes synder. DÅ skall Gud vara en Fader som leder ”där de går bedjande fram”.

Vi uppmanas att leva i helgelse och rena oss från allt som kan befläcka kropp eller ande, dvs. avgudadyrkan (2 Kor 7:1). ”Vi är den levande Gudens tempel” (2 Kor 6:16) och Guds tempel kan inte ha gemenskap med avgudarna. ”Dra ut (från Babel)!” Det är ropet till oss, speciellt inför ändens tid innan slutet och Jesu återkomst.

Ansikte mot ansikte med Herren

Före uppropet att dra ut från Babylon (det som representerar den falska världsreligionen i Uppenbarelseboken) talar Herren om att han vill möta sitt folk enskilt, var och en (templet). Templet måste renas för Gud vill tala ansikte mot ansikte.

Jer 31:2  Så säger HERREN: Det folk som kommer undan svärdet finner nåd i öknen. Israel får gå dit där jag ger det ro. 3  Fjärran ifrån uppenbarade sig HERREN för mig: ”Med evig kärlek har jag älskat dig, därför låter jag min nåd förbliva över dig.

Upp 12:6  Kvinnan flydde då ut i öknen, där hon har en plats som Gud har berett åt henne, så att hon får sitt uppehälle i ettusen tvåhundrasextio dagar (3,5 år).

Hes 20:35  Jag skall föra er (judarna) in i folkens öken, och där skall jag gå till rätta med er, ansikte mot ansikte. 36  Liksom jag dömde era fäder i öknen vid Egyptens land, skall jag också döma er, säger Herren, HERREN. 37  Jag skall låta er gå fram under staven (Guds ords auktoritet, korsets budskap till befrielse) och föra er in i förbundets band (nya förbundet i Kristus).

Folkens öken – ett andligt tillstånd

Folkens öken beskriver ett andliga tillstånd till omvändelse. Gud går till rätta och möter ansikte mot ansikte, var och en personligen. Dan 12:1,7 säger, att under denna tid av nöd (under 3, 5 år) ska alla av Daniels folk (judarna) blir frälsta ”som finns uppskrivna i boken”.

Ett profetiskt budskap löd: ”Er ska jag gå till rätta med ansikte mot ansikte, men den som inte vill ödmjuka sig kommer jag att avslöja öppet…”. Det visar på Guds omsorg när han vill välsigna sitt folk. Han måste rena och helga men han vill inte avslöja offentligt utan i ensamhet, i ”bönekammaren”. Där vill han möta oss med sin nåd.

1 Mos 17:1  När Abram var nittionio år uppenbarade sig HERREN för honom och sade: ”Jag är Gud den Allsmäktige. Vandra inför [paniym H6440] mig och var fullkomlig [tamiym H8549].

Inför (mig) – paniym [H6440] – är hebreiska ordet för ansikte. Att vandra ansikte mot ansikte med Herren är att vara ärlig och uppriktig och låta Gud avslöja och rena våra hjärtan. Tamiym är samma ord som beskriver att vara utan fläck/fläckfri och att vara helhjärtad [tamiym H8549]. Vi kan jämföra med församlingen, bruden.

Ef 5:27 Ty han ville ställa fram församlingen inför sig i härlighet, utan fläck eller skrynkla eller något annat sådant. Helig och fullkomlig skulle den vara.

Guds ord ”tamiym” betyder fullkomlig. Vi får skåda in i den fullkomliga lagen, frihetens lag (Jak 1:25), och förvandlas genom Guds Ande när vi i tro ser på Jesus (2 Kor 3:18). Det är honom vi ser. Frukten kommer inte av att vi följer lagar och bud eller traditioner. Sådant leder in i laggärningar och egenrättfärdighet. Frukten är den helige Andes verk när vi böjer oss och överlåter oss till Herren. Det leder till en tro som är verksam i kärlek. Tro utan gärningar är död (Jak 2).

Gal 5:6  Ty i Kristus Jesus beror det inte på om vi är omskurna eller oomskurna, utan om vi har en tro som är verksam i kärlek.

Herren talade ansikte mot ansikte med Mose

Mose hade tillbringat 40 år som fåraherde i öknen (ökenvandring) där Gud hade fostrat honom. När Gud förnyade kallelsen till Mose var hans egen strävan och egna ambitioner döda (”korsfäst med Kristus”). Mose självsäkerhet och egen starkhet var borta och han kände sig både liten och svag. Därför kunde Gud använda honom till befrielsetjänst.

2 Mos 33:11  Och HERREN talade med Mose ansikte mot ansikte, som när en man talar med en annan

I engelskan står det ”som när en man talar till sin vän”. Det är en möjlig översättning och beskriver den nära relationen som Gud så gärna vill ha med sina barn. Tänk att Gud vill vara vän med dig och mig! Mose hade en Vän som var förmer än alla vänner. När problemen hopade sig hade Mose vanan att gå till Herren sin Gud i bön. ”Bönevägen” var välkänd för Mose.

Guds vilja är att använda sitt folk i samma befrielsetjänst – att föra människor till Jesus. Den helige Ande varnar för faror som leder till att vi riskerar att hamna i Lots situation: full av fruktan och gömd i en grotta (1Mos 19:30). Det är det sista man kan läsa om Lot och det var inte vad Gud hade tänkt för honom. Eller som Lots hustru, som gick förlorad. Det var hennes eget val och inte Guds plan för henne.

”Hör vad Anden säger till församlingen!”

Jesus är ”våra själars herde och vårdare”, den ende som kan rena, hela och upprätta.

När Jesus är Herre, lär vi oss att inte söka eller lägga till något vid sidan av honom eller hans ord. Vi går till Jesus med våra fel och brister, sorger och bördor. Vi tackar och ärar honom. Det är enkelheten och uppriktigheten i tron som vi ska bevara och leva i. Då bevarar den helige Ande oss i Kristus. Om vi kompromissar med sanningen kommer vi inte att ha kraft att stå emot den jättevåg av oren andlighet som väller fram idag.

Herren kallar oss ut från Babylon, de människocentrerade tankebyggnaderna, därför att vi är tempel åt den helige Ande… DÅ ska Gud vara vår Fader och vi får vara hans söner och döttrar. Det betyder inte att man ska gå ur den kyrka man tillhör (om inte Gud leder så). Det handlar om att bevara sitt hjärta och att inte kompromissa. Gud är mäktig att bevara i alla sammanhang, där han vill använda oss.

2Kor 7:1  Då vi alltså har dessa löften, mina älskade, så låt oss rena oss från all besmittelse från kött och ande och i gudsfruktan fullborda vår helgelse.

Gud kommer själv att döma de mänskliga verken och han vill rädda sitt folk från den domen. Kristna som har flirtat och hängett sig åt avgudar, riskerar att hänvisas till dem, eftersom Gud är helig och inte delar sin ära med någon.

Jes 57:12  Men jag skall visa hur det är med din rättfärdighet och med dina verk; de skall inte hjälpa dig. 13  När du ropar, må ditt avgudafölje rädda dig. En vind skall ta dem alla med sig, en fläkt skall föra dem bort. Men den som tar sin tillflykt till mig skall få landet till arvedel och få besitta mitt heliga berg. 14  Man skall säga: ”Bana väg, bana och bered väg! Tag bort stötestenarna (människotankar/människoplaner Jmf Matt 16:23) från mitt folks väg!”

Skökans dom kommer – OBADJAS BOK

Det sista ropet till Guds folk att dra ut från den antikristliga ändetidens stora ”Sköka” (Mysteriet/mystikens Babylon) är för att räddas undan domen som är nära. Det politiska världsstyret (världsregeringen) med säte i EU (Europa – Romarriket) kommer att vända sig emot henne och förgöra henne (Upp 18:16-17).

Obadjas bok beskriver Herrens dag (vedermödans 3,5 år) och samma händelseförlopp som Uppenbarelseboken och när den antikristliga kyrkan döms av antikrists armé. Men det finns ett folk som går segrande fram, därför att de älskar Jesus och är beredda att ge sina liv, om Gud så vill. Här syns likheterna mellan Esau och Uppenbarelsebokens sköka Babylon.

 • Esau var otuktig och ohelig (profan). Han kompromissade och tog lätt på vad som är heligt och oheligt (Hebr 12:16).
  Skökan bedriver otukt (Upp 17:1-3,2) (Blandar religioner)
 • Esau litade på en mängd världsliga experter (falska profeter) och förkastade Guds ord (Ob v 8-9).
  Skökan förstör [phteiro] jorden (hjärtats jordmån) – som världens visdom förstör [phteiro] templet (Upp 19:2, 1 Kor 3: 17-19).
 • Esau upphöjde sig över andra och tog en hög position som han inte var kallad till (Ob v 1-4).
  Skökan sitter som drottning – en position som hon inte hade rätt till (Upp 18:7).
 • Esau byggde sitt hus högt upp- levde i rikedom och lyx och egen säkerhet (ob v 1-2-4)
  Skökan är klädd i rikedom (pengar) och är girigheten själv (Upp 17:4)
 • Esau drack sig berusad i Guds hus (Ob v 16) – falsk andlighet och onda andars läror leder till att man skadar (slår Matt 24:49) och förtrycker sina medsyskon.
  Skökan är berusad och har en guldbägare full med skändligheter och smuts från hennes otukt och ondska (Upp 17:4, 6).
 • Esau förföljde Jakob (Gudsfolket Ob v10).
  Skökan är ”berusad av de heligas blod” (Upp 17:6). Hon förföljer Guds folk.
 • Esau blir överfallen av ”Tjuvar och rövare” (djävulen kommer för att stjäla, slakta och förgöra) om natten (lever i mörker), dvs. att han prisges till lögnen.
  Skökan görs utblottad och naken (Upp 17:16)
 • Esaus vänner blir hans fiender och utför Guds dom (Ob v 7) – p g a att han förföljde Jakob.
  Skökan har ridit på den politiska världsregeringens centrum i EU/Romarriket och 10 -statsarmén kommer att vända sig emot henne och utföra Guds dom för hennes ondska (Upp 18:16-17). Hon har förfört mängder att följa antikrist så att de går förlorade.
 • Jakob – är Guds folk som har prövats genom nöd men som håller sig till Herren (Ob v 12).
  Guds folk går den smala vägen och följer ”Lammet vart det går” (Upp 14:4) och vinner seger genom ”Lammets blod och sitt vittnesbörd” (Upp 12:11).

Ob 1:17 Men på Sions berg skall finnas en räddad skara, och den skall vara helig, och Jakobs hus skall åter råda över sina besittningar. 18 Då skall Jakobs hus bli en eld och Josefs hus en låga (guldet, silvret och ädelstenarna är prövade och renade), och Esaus hus skall vara som strå (eget verk av gräs, hö och strå brinner upp), och de skall tända eld på dem och förtära dem. Ingen skall komma undan av Esaus hus, ty HERREN har talat.

Segern är Herrens! Jesus möter alla som följer honom, med förnyelse och upprättelse – hela vägen. De som har stötts bort och blivit utfrusna när hårdhet och makt har tagit över i församlingen, kommer att få återta sin ”arvedel”, de förberedda gärningar som Jesus har gjort färdigt. Ingen annan kan ersätta dem. De är redskap som Gud använder för att rädda människor i den sista tiden, innan Jesus kommer tillbaka och upprättar sitt rike, det eviga riket.

Du som vet att du har en helig kallelse från Gud i ditt hjärta, bevara den och akta dig för allt oheligt och ockult som väller fram och tränger in och översvämmar idag! Låt dig inte dras med i den falska strömmen. Det är din evighet som står på spel. Om du kompromissar blir du oanvändbar för Jesus och riskerar att gå förlorad. Du är kallad att vara ett redskap i hans hand för att rädda andra!
Det är tid att rensa i templet.