GUDS TEMPELBYGGE I FRID

Undervisning: Elvor Ohlin

Om Jesus Kristus:

Kol 1:15  Han är den osynlige Gudens avbild, förstfödd före allt skapat.
16  Ty i honom skapades allt i himlen och på jorden, det synliga och det osynliga, tronfurstar och herradömen, makter och väldigheter. Allt är skapat genom honom och till honom.
17  Han är till före allting, och allt består genom honom.

Allt som Gud skapade var gott och harmoniskt. Synden trasar sönder skapelsen och är ett hinder mellan Gud och människan. Syndens lön är döden, evig skilsmässa från Gud.

Guds rike är ett rike av frid, shalom. Shalom är harmoni och betyder bl a utspridda delar som kommer på rätt plats.

Definitionen av shalom: Att återställa eller ordna det som behövs för att någon eller något
ska bli helt och fullständigt igen.

Verbet från shalom är leshalem som betyder att uppfylla, fylla och att betala.
Jesus har betalat ett högt pris för att fylla oss med helig Ande och för att uppfylla Guds bud.

Kol 1:19  Ty Gud beslöt att låta hela fullheten bo i honom 20  och genom honom försona allt med sig, sedanhan skapat frid i kraft av blodet på hans kors – frid genom honom både på jorden och i himlen.

Guds plan är att föra varje människa tillbaka in i sin plan, i Jesus Kristus, till den plats, som Gud har förberett.

Ef 1:9  Han har låtit oss få veta sin viljas hemlighet, enligt det beslut som han hade fattat i Kristus, 10  den plan som skulle genomföras när tiden var fullbordad: att i Kristus sammanfatta allt i himlen och på jorden. 11 I honom har vi också fått vårt arv, förutbestämda till det av honom som utför allt efter sin vilja och sitt beslut,12  för att vi som har vårt hopp i Kristus skall prisa hans härlighet och ära.

När vi kommer till tro är det början på en livsväg och en förändring har börjat. Vi får ett nytt hjärta, en ny inriktning, nya önskningar och nytt mål. Vi är tempel åt den helige Ande.

1Kor 6:19  Eller vet ni inte att er kropp är ett tempel åt den helige Ande, som bor i er och som ni har fått av Gud, och att ni inte tillhör er själva?

Vi är också stenar i Guds stora tempelbygge av alla pånyttfödda kristna. Petrus, själv en av ”stenarna”, uppmanade att komma till Jesus, hörnstenen i Sion, Guds byggnad.

1Petr 2:4  Kom till honom, den levande stenen, som visserligen är förkastad av människor men är utvald och dyrbar inför Gud. 5  Och låt er själva som levande stenar byggas upp till ett andligt hus, ett heligt prästerskap, som skall frambära andliga offer som Gud tack vare Jesus Kristus tar emot med glädje. 6  Det står nämligen i Skriften: Se, jag lägger i Sion en utvald, dyrbar hörnsten, och den som tror på den skall aldrig komma på skam. 7  För er som tror är den alltså dyrbar, men för dem som inte tror har den sten som byggnadsarbetarna kastade bort, blivit en hörnsten, 8  en stötesten och en klippa till fall. De stöter emot den därför att de inte lyder ordet. Så var också bestämt om dem.

Salomos tempelbygge byggdes efter den mönsterbild som den helige Ande hade gett kung David. Allt i templet pekade på och vittande om Jesus och hans frälsningsverk.

1 Krön 28:12  Han (David) gav honom (Salomo) en mönsterbild av allt som han hade fått genom Anden beträffande förgårdarna till HERRENS hus och beträffande alla kamrarna runt omkring för skatterna i Guds hus och för förråden av det som helgats åt HERREN.

Gud har en mönsterbild för våra liv. Han vill bygga något genom den helige Ande. Templetarbetet måste ske på rätt sätt, på Guds sätt. Stenarna blev uthuggna och färdighuggna i stenbrottet. Inget oväsen skulle höras inne i templet.

1Kon 5:17  På kungens befallning bröt man stora och dyrbara stenar, för att husets grund skulle kunna läggas med huggen sten.
1Kon 6:7 När huset uppfördes, byggdes det av redan färdighuggen [shalem] sten från stenbrottet. Alltså hördes varken hammare eller yxa eller andra järnverktyg vid huset när det byggdes.

Shalem H8003 (besläktat med shalom) har betydelsen färdighuggen, fullständig, vänlig, fridsam, hängivet(hjärta) inte format av människohand, uppfyllt, välbehållen. Om inte Gud får gå till rätta blir det ”oljud i templet”, smuts och damm när stenarna förs samman. Gud vill forma i det fördolda, inte förödmjuka sina barn inför andra. När Jesus är Herre i våra liv och den helige Ande verkar upplever vi en Andens enhet med sanna trossyskon i den andliga gemenskapen.

Kung David kände sin Gud och kunde ge det bästa rådet till sin son Salomo inför tempelbygget i GT:

1Krön 28:9 Du, min son Salomo, må lära känna din fars Gud och tjäna honom med hängivet hjärtaoch med villig själ, ty HERREN rannsakar alla hjärtan och förstår alla uppsåt och tankar. Om du söker honom, låter han sig finnas av dig, men om du överger honom, då förkastar han dig för evigt. 10 Var nu uppmärksam, ty HERREN har utvalt dig att bygga ett hus till helgedom. Var stark och gå till verket.”

Hebreiskan antyder att Gud rannsakar och känner syftet med våra sammanpressade och trånga former. Våra mänskliga planer, koncept och föreställningar enbart begränsar Gud och stjäl äran från honom. Men om vi hängivet söker honom lovar han att låta sig finnas och ge oss allt det vi behöver på vandringen.

Arbetet börjar alltså i stenbrottet, ”bönevrån”, med Gud i ensamhet. Där formas vi av Gud och förbereds i det fördolda. Jesus sa i bergspredikan:

Matt 6:6  Nej, när du ber, gå in i din kammare och stäng din dörr och be till din Fader i det fördolda. Då skall din Fader, som ser i det fördolda, belöna dig.

Det var det som Gud visade mig i synen 1990 om väckelse >> . Det börjar i ensamhet med den personliga relationen med Jesus i bön och bibelläsning. Samma uppmaning finns inför svåra tider och speciellt den yttersta tiden – alltså nu. Herren vill möta oss ansikte mot ansikte. Han är vår frälsning och vår borg.

Jes 26:20  Kom mitt folk och gå in i dina kamrar, stäng igen dörrarna efter dig. Göm dig ett litet ögonblick, till dess vreden har gått förbi. 21  Ty se, HERREN kommer ut ur sin boning för att straffa jordens invånare för deras missgärning. Jorden skall blottlägga sina blodskulder och inte längre dölja sina dräpta.

Roten av shalem är shalam [H7999] – att bli frälst, att fullkomnas.

Guds hus ska kallas ett Bönens hus, sa Jesus. Bönemötet är det viktigaste mötet i den kristna gemenskapen. Om bönen tystnar tar ”det köttsliga” över och oväsen hörs i templet.

Amos 5:23  Tag bort ifrån mig dina sångers buller! Ditt strängaspel vill jag inte höra. 24  Låt rätten flöda fram som vatten och rättfärdigheten som en ständigt rinnande ström.

När Gud bygger sitt tempel ger han oss sin frid (shalom). De frälsta (shalem) med hängivna hjärtan (shalem) kommer in på sin rätta plats som Gud har bestämt. Jesus Kristus har betalat priset, uppfyllt Guds bud och fyllt (leshalem) de troende med helig Ande. Jesus är grunden (1 Kor 3:11) , hörnstenen (Ef 2:20)  och slutstenen (Sak 4:7). Jesus är trons upphovsman och fullkomnare (Hebr 12:2) och allt sammanfattas i honom. Jesus blir förhärligad.

Jes 51:1  Hör på mig, ni som far efter rättfärdighet, ni som söker HERREN. Se på klippan (Jesus Kristus), ur vilken ni är uthuggna, och på gruvan, ur vilken ni har grävts fram. 2  Se på er fader Abraham, och på Sara som födde er. Ty medan han ännu var ensam kallade jag honom, och jag välsignade och förökade honom. 3  Ja, HERREN tröstar Sion, han ser med medlidande på alla dess ruiner. Han gör dess öken lik Eden, dess ödemark lik HERRENS lustgård. Fröjd och glädje skall höras därinne, tacksägelse och lovsångs ljud.

Jesaja profeterade och fick tala tröst från Guds hjärta till dem som omvände sig i Israel vid den tiden. Ur ruinerna av våra misslyckanden påbörjar Guds Ande något nytt. Innan Jesu återkomst och denna tidsålders avslutning bygger Gud ett tempelbygge med levande stenar från alla jordens folkslag – ett tempel till Guds ära.

Vi sjöng ofta den här kören på 90-talet:

Av levande stenar som först slipats till
Gud nu förenar och bygga vill
Sitt heliga tempel med återsken
Av klippan Kristus där Gud tagit varje sten.