Namnet

Undervisning: Elvor Ohlin

Innehåll:
1. Namnet över alla namn
2. Att göra sig ett namn
3. Bön i Jesu namn
4. Att döpas i Jesu namn

Jesus
1. Namnet över alla namn

Ibland får man frågan: Står det om världsherravälde och Globalismen i Bibeln? Svaret är ja. Det finns ett återkommande mönster i Bibeln och det slutliga försöket beskrivs bland annat i Upp 13. En del människor i globalismen kan ha goda intentioner för att skapa världsfred och social rättvisa. Men jag har skrivit om det och sagt förut varför det inte har fungerat och aldrig kommer att lyckas i praktiken: Globalismen bygger på att människan är god och det är en lögn. Alla är syndare, säger Bibeln, och det behöver vi inte tvivla en sekund på. Att vara syndare innebär att det finns själviskhet, onda begär och ett uppror mot Gud. Människan vill själv ”bli (som) Gud” (1Mos 3:1-5) och vara oberoende av Gud – eller helt enkelt förnekar Guds existens på olika sätt.

Det finns bara en väg tillbaka till gemenskap med Gud och det är genom Jesus Kristus/Messias. Jesus är den ende som kan förlåta synd och befria från syndens och satans makt. Namnet Jesus eller Yeshua (hebr) talar om det. Jesus är den ende som är god, dvs syndfri (Luk 18:19). Han är både sann Gud och levde som sann människa ett syndfritt liv för att ta straffet för våra synder. Därför är korset – symbolen för Jesu försoningsoffer och försoning mellan Gud och människa – svaret för mänskligheten. Det är vår övertygelse och bekännelse som bibeltroende kristna.

Yeshua (Jesus) betyder frälsning, hjälp, räddning, försvar, befrielse.
Roten är yasha som betyder att öppna (vitt upp), att sätta fri, bevara, försvara, ge välfärd, säkerhet, ”att föras till en säker plats”, att föras till vida betesmarker” (befrielsen som krävs för att flyttas från nöd till säkerhet).

Fil 2:5  Var så till sinnes som Kristus Jesus var. 6  Fastän han var till i Gudsgestalt, räknade han inte tillvaron som Gud såsom segerbyte 7  utan utgav sig själv genom att anta en tjänares gestalt då han blev människa. Han som till det yttre var som en människa 8  ödmjukade sig och blev lydig ända till döden – döden på korset. 9  Därför har också Gud upphöjt honom över allting och gett honom namnet över alla namn,

new-world-order

2. Att göra sig ett namn

Babels torn – globalism utan Gud

Det första försöket till globalism eller världsherravälde läser vi om i Bibelns först bok och kapitel 11.

1Mos 11:1  Hela jorden hade ett enda språk och samma ord. 2  Men när människorna bröt upp och drog österut, fann de en lågslätt i Sinars land och bosatte sig där. 3  De sade till varandra: ”Kom, så slår vi tegel och bränner det!” Teglet använde de som sten, och som murbruk använde de jordbeck. 4  Och de sade: ”Kom, så bygger vi oss en stad och ett torn [migdal] som har spetsen [roch = kapten, huvud, ledare] uppe i himlen. Låt oss göra oss ett namn, så att vi inte sprids ut över hela jorden.” 5  Då steg HERREN ner för att se på staden och tornet som människorna byggde. 6  HERREN sade: ”Se, de är ett enda folk och de har ett enda språk. Detta är deras första tilltag, och härefter skall ingenting vara omöjligt för dem vad de än beslutar sig för. 7  Låt oss stiga ner och förbistra deras språk, så att den ene inte förstår vad den andre säger.” 8  Så spred HERREN ut dem därifrån över hela jorden, och de måste upphöra att bygga på staden. 9  Den fick namnet Babel, eftersom HERREN där förbistrade hela jordens språk, och därifrån spred han ut dem över hela jorden.

Migdal betyder torn och kan stå för ett pyramid(liknande) torn eller talarstol.
Sumererna hade makten i området. Det sägs att de byggde Zikkurater – pyramidliknande trappformiga torn. På dessa torn, tak eller byggnader höll man ofta på med avgudadyrkan. Här tillbads skapelsen, hela himlens härskara. Att ”nå till himlen” är ett uttryck som beskriver strävan att bli gudar, ta Guds plats, att ha makt och auktoritet. Satans eller djävulens ständiga mål har varit att ta Kristi plats – anti-krist – som betyder (e)mot eller istället för. Detta med hjälp av människor.

Troligen byggdes Babels torn under Nimrods tid.

1Mos 10:8  Kush blev far till Nimrod, som var den förste som fick stor makt på jorden. 9  Han var en väldig jägare inför HERREN. Därför brukar man säga: ”En väldig jägare inför HERREN som Nimrod.” 10  Hans rike hade sin början i Babel, Erek, Ackad och Kalne i Sinars land.

Nimrod betyder den glänsande, ljus eller upprorisk.
Namnet vittnar om ett falskt ljus. Han var den förste världshärskaren, en anti-krist. Orden ”väldig jägare” står för en negativ beskrivning i hebreiskan. Man brukar säga att han ”jagade själar, fångade själar” och han var en tyrann (Jmf 2Kor 11:14).

Babels torn står för självförgudning, enhet i högmod, fientlighet och uppror mot Gud och det leder alltid till katastrof! ”Babelsbyggen” handlar om att enas och växa i ondska eftersom synden är kvar och inte har åtgärdats.
Babels torn står för religiös, politisk och ekonomisk makt. Frukten av uppror är tyranni, maktkamp och splittring bl a. Man beräknar att det finns 6000 talspråk idag. Före Guds dom över Babel talade alla samma språk.

Fjellstedt skrev i sin bibelkommentar att ”…tegelstenar torkade i solen eller brända och murbruk av lera och sololja – stenarna fastnar tillsammans och måste slås isär – där Babylon låg finns än idag Nimrodsborgen sen den tiden.”

Babel [Strong 894] betyder förvirring, förbistring.
Roten är balal [Strong 1101] som betyder att svämma över, mingla/blanda, förväxla, smörja.
Jag gjorde en definition utifrån grundtexten en gång:
”Religionsblandning och en falsk smörjelse, i falsk enhet som leder till förväxling av sanningen så att laglösheten svämmar över”.

När Gud tar bort sin hand och sitt beskydd, rasar samhället samman. Vi kan se det med egna ögon.
”Att göra sig ett namn” handlar om att söka sitt eget värde och  identitet utan Gud – att söka sin egen ”härlighet”. Här ville man enas under ett annat namn än Namnet som Gud hade bestämt. Namnet över alla namn handlar om Guds auktoritet, Guds allsmäktighet. Den som bär och är det Namnet, uppenbarar vem och hur Gud är, dvs Guds härlighet (grekiska doxa) och Guds närvaro.

Rom 3:23  Alla har syndat och saknar härligheten från Gud,

I Babel ville man göra sig ett eget namn istället för Faderns namn. Syndens människa personifierad i ett namn. Likadant hörs då och då om ”behovet” efter en världsregering och en världsledare idag. Det är samma planer och samma intentioner. Satans plan är densamma men i olika skepnader. I varje tid verkar den trendig för just den tiden. I själva verket är det en urgammal, unken och ond plan som går ut på att ta Guds plats. Möjligen får Gud vara med – men på människans villkor.

Att göra sig ett namn handlar om att ta makt, att försöka ta (Guds) auktoritet. Stolthet reser sig mot Gud och resulterar i maktmänniskor.

Ängeln Gabriel sa till Maria:

Luk 1:31  Se, du skall bli havande och föda en son, och du skall ge honom namnet Jesus. 32  Han skall bli stor och kallas den Högstes Son, och Herren Gud skall ge honom hans fader Davids tron. 33  Han skall vara konung över Jakobs hus för evigt, och hans rike skall aldrig få något slut.”

Gud talade till Josef i drömmen:

Matt 1:21  Hon skall föda en son, och du skall ge honom namnet Jesus, ty han skall frälsa sitt folk från deras synder.”

Adam och Eva valde bort Guds ledarskap men Gud har insatt sin konung. Namnet är JESUS (Yeshua).

Ps 2:6  ”Det är jag som har insatt min konung på Sion, mitt heliga berg.”

Vi är ämnade att underordna oss kungens ledarskap (definition på agape). Att underordna sig Jesus borde vara lätt, Jesus är en underbar Kung. Hans ledarskap sker i fullkomlig kärlek, i ett rike av nåd och sanning, till förlåtelse och renhet, befrielse och upprättelse. Vårt motstånd som människor, visar hur falsk och stark syndens makt är och hur bedragna vi är i vår syndanatur, den försvagade naturen som dras till synden och självförgudningen.

”Att göra sig ett namn” är alltså en falsk kopia på Namnet. Löftet fanns redan om Messiaslinjen genom Sem.
Sem
eller Shem på hebreiska betyder namn [Ha Shem (best. form) – Namnet].

1Mos 9:24  När Noa vaknade upp ur ruset och fick veta vad hans yngste son hade gjort honom, sade han: 25  ”Förbannad vare Kanaan (son till Ham), en slavars slav skall han vara åt sina bröder!” 26  Han sade vidare: ”Välsignad vare HERREN, Sems Gud, och Kanaan skall vara hans slav! 27  Gud skall utvidga Jafet, han skall bo i Sems tält, och Kanaan skall vara deras slav.”

Exempel på allegorisk tolkning:
Sem – står för Messiaslinjen  och den kommande Messias från judarna (semiter) – Jesus (Yeshua)
Ham – står för denna världen
Jafet – står för alla som blir frälsta, både judar och hedningar – de ska ”bo i Sems (Yeshuas) tält”

Allt sammanfattas i Jesus och hans försoningsoffer och han skapar sann enhet när han är Kung.
Korset är alltid i centrum. Jesu försoning ger oss frälsning, helgelse, ledning, förändring, befrielse…allt!

Guds regnbåge

Bibeln talar om befrielse, enhet och helhet för hela skapelsen. Vissa försöker stjäla regnbågen men Gud säger ”Min regnbåge”. Gud är skapare och ägare av regnbågen. Ingen annan.

1Mos 9:9  ”Se, jag skall upprätta mitt förbund med er och era efterkommande efter er 10  och med alla levande varelser som är hos er: fåglar, boskapsdjur och jordens alla vilda djur, alla som har gått ut ur arken, alla djur på jorden.
13  Min regnbåge sätter jag i skyn, och den skall vara tecknet på förbundet mellan mig och jorden.

Förbundets Medlare är JESUS (Yeshua).

 bon

3. Bön i Jesu namn

(Det här är ett tillägg eftersom jag har lagt ut det tidigare på hemsidan)

Att samlas ”i Jesu namn” är sann enhet. Där är Jesus Herre och i centrum om bekännelsen är äkta.
Namnet beskrev karaktär, den man är eller auktoritet.

Jes 52:7  Hur ljuvliga är inte glädjebudbärarens fotsteg när han kommer över bergen och förkunnar frid, bär fram goda nyheter och förkunnar frälsning [Yeshua/ Jesus] och säger till Sion: ”Din Gud är konung!” 8  Hör, dina väktare ropar med hög röst, de jublar alla, ty de skall med egna ögon få se HERREN vända tillbaka till Sion. (Jesu återkomst till Oljeberget i Jerusalem) 9  Brist ut i jubel tillsammans, ni Jerusalems ruiner, ty HERREN tröstar sitt folk, han återlöser Jerusalem.

Att be ”i Jesu namn” – är ingen formel – det är att be enligt Guds vilja. 

Matt 18: 19  Vidare säger jag er: Om två av er här på jorden kommer överens om att be om något, vad det än är, så skall de få det av min Fader i himlen. 20  Ty där två eller tre är samlade i [eis] mitt namn, där är jag mitt ibland dem.”

”Överens” med vem? Jo, med varandra OCH med den helige Ande!
Den här versen har misstolkats och missbrukats många gånger för själviska syften. Summan och helheten av Guds ord förklarar för oss hur den ska uppfattas.

1Joh 5:14  Och detta är den tillit vi har till honom, att om vi ber om något efter hans vilja, så hör han oss. [= att be ”i hans namn”] 15  Och när vi vet att han hör oss, vad vi än ber om, så vet vi också att vi redan har det som vi bett honom om.

Eis betyder in i, till. Det beskriver en rörelse in mot centrum – alltså att vi närmar oss Jesus/Gud i ödmjukhet.

Jak 4:6  Men större är nåden han ger. Därför heter det: Gud står emot de högmodiga, men de ödmjuka ger han nåd. 7  Underordna er därför Gud. Stå emot djävulen, så skall han fly bort från er. 8  Närma er Gud, så skall han närma sig er. Gör era händer rena, ni syndare, och rena era hjärtan, ni tvehågsna. [ett överlåtet hjärta är helhjärtat, inte delat].

dop5

4. Att döpas i namnet

Matt 28:18  Då trädde Jesus fram och talade till dem och sade: ”Jag har fått all makt i himlen och på jorden. 19  Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar! Döp dem i Faderns och Sonens och den helige Andes namn 20  och lär dem att hålla allt vad jag har befallt er. Och se, jag är med er alla dagar intill tidens slut.”

Apg 2:38  Petrus svarade dem: ”Omvänd er och låt er alla döpas i Jesu Kristi namn, så att era synder blir förlåtna. Då skall ni få den helige Ande som gåva.

Läs mer om DopetHÄR

Att döpas ”i Jesu namn” är att döpas till den Jesus är, hans syfte och hans vilja. Det är att döpas in under hans ledarskap. Vi tillhör honom och vi byter rike.

Kol 1:13 Han har frälst oss från mörkrets välde och fört oss in i sin älskade Sons rike.

Upp 14:1 Och jag såg, och se: Lammet stod på Sions berg och med Lammet etthundrafyrtiofyra tusen [symbolisk summa för fullständighet och evigt förbund] som hade hans namn och hans Faders namn skrivna på sina pannor [talar om tillhörighet].

Ett nytt namn i Bibeln innebar en ny karaktär, en ny skapelse (i Kristus).
Några exempel:

Abram [hög fader] – Abraham [fader till många]

Sarai [frigjord av JHWH] – Sarah [furstinna]

Jakob [bedragare] – Israel [Guds kämpe, Guds prins]

Saulus [krävande, dike, död] – Paulus [den lille]

”Kärt barn har många namn”, är ett gammalt talesätt. Jesus /Yeshua har många namn. Alla namnen beskriver hur Gud är och vad han gör.

Matt 1:23 Se, jungfrun skall bli havande och föda en son, och man skall ge honom namnet Immanuel, det betyder Gud med oss.

Jes 9:6  Ty ett barn blir oss fött, en son blir oss given. På hans axlar vilar herradömet, och hans namn är: Under, Rådgivare [1917 års översättn. Underbar i råd] , Mäktig Gud, Evig Fader, Fridsfurste.

/EO