Vad är hjärtat egentligen? Ja bibeln syftar inte på att det pumpar blod och syresätter kroppen. Det bibeln menar är det hebreiska tankesättet att ditt hjärta reftekterar och säger vem du verkligen är. Hjärtat representerar vad du tänker och vad du gör. Hjärtat är alltså en bild på människans innersta varelse.

Så här berättar Ernest O`neill en Pastor och en bibellärare från Belfast men numera boende i USA: Det första steget är att vi måste få ett nytt hjärta genom den nya födelsen så att vi kan vandra på den här nya vägen. Utan detta är det omöjligt att göra Guds vilja och vandra på hans väg.

1Kor 2:4 Och mitt tal och min predikan bestod inte i ord som skulle övertyga genom mänsklig visdom (Väg 1) utan genom en bevisning i Ande och kraft. (Väg 2) 5 Vi ville inte att er tro skulle bygga på människors visdom (Väg 1) utan på Guds kraft. (Väg 2) 6 Vishet förkunnar vi emellertid bland de fullkomliga, en vishet som inte tillhör den här världen eller den här världens härskare, som går mot sin undergång. 7 Nej, vi förkunnar Guds hemliga vishet, den vishet som är fördold och som Gud från evighet har bestämt att bli till härlighet för oss. 8 Denna vishet har ingen av den här världens härskare känt – om de hade känt den, skulle de inte ha korsfäst härlighetens Herre. 9 Men vi känner (Väg 2) som Skriften säger, vad ögat inte har sett och örat inte hört och människohjärtat inte kunnat ana, vad Gud har berett åt dem som älskar honom. (Väg 2)10 Ty för oss har Gud uppenbarat det genom sin Ande.(Väg 2) Anden utforskar allt, också djupen i Gud. 11 Vem vet vad som finns i människan utom människans egen ande? Så vet heller ingen vad som är i Gud utom Guds Ande. 12 Men vi har inte fått världens ande, utan den Ande som är från Gud, för att vi skall veta vad vi har fått av Gud. (Väg 2)

Genom hela det här studiet löper siffrorna 1 och 2 för att vi enkelt skall kunna relatera till den själiska eller köttsliga människans hjärta eller väg (1) och till den andliga människans hjärta eller väg (2)

(1) Själen representerar också människans känslor och förstånd och vilja. Tankesättet och handlingarna hos en människa som inte är född av Guds Ande och står under Andens inflytande är att hon drivs av vad hon kan se och uppfatta med sin egen själiska förmåga. Detta är en ”Själisk” eller ”Köttslig” människa.

En sådan människa söker sin säkerhet och bygger med det hon kan fatta med sina naturliga sinnen för henne är det dårskap att överlåta sig åt väg 2 En sådan människa stänger för ljuset och representeras av de 5 ovisa jungfrurna.

(2) En Andlig människa däremot har fått sin ande levandegjord och upplyst av Herrens Ande. Detta Andliga ljuset som är ett överbevisande ljus passerar sedan samvetet. Samvetet som är som en dörr mellan anden och själen. En andlig människa öppnar dörren när ljuset kommer och själen utför ljusets instruktioner. En sådan människa representeras av de 5 visa jungfrurna. Se samvetet 

Att få ett nytt hjärta beskriver profetiorna att vi skall få i NT och då menar Herren att vi skall drivas genom att Herrren lyser med sin Ande i vår ande och att vi öppnar vårt samvete frivilligt för att låta vår förra drivkraft som kom från vår själ(1) underordna sig den nya Andliga vägen (2).

För att kunna bli en andlig människa och få ett nytt hjärta och vandra på en ny väg (2) Kräver Gud att vi slutar upp med att vandra på väg (1)

Gemenskapen med Gud genom den nya födelsen ligger i att vi måste gå samma väg som han går. En väg är i bibeln hur vi tänker och hur vi handlar. Så vårt hjärta är faktiskt hur konstigt det än låter också vår väg. Jesus gick före så han är också VÄGEN. Väg (2) är också att vandra i ljuset.

När vi nu har fått klart för oss skillnaden mellan den ”själiska” och ”köttsliga” människans hjärta och hennes drivkraft(1) Och den andliga människans hjärta och drivkraft (2) Frågan är ju hur skall jag skall bli en andlig människa?

Jo det är precis detta som Jesus har gjort för på Golgata kors. Att ta vårt kors på och följa honom är att överge väg (1)och börja vandra på väg (2) för en ”själisk” och ”köttslig” människa är bunden till den här världen och hon är fångad i det som finns i världen också. (se alazoneia >> )

Med andra ord en människa som är fångad i världen (1) är också tvingad att använda sina egna själiska resurser som finns rotat i hennes egen själ. Hon är i ”Mörkret” och hon är ”Tistel och Törnen”

Lösningen på alltsammans ligger i korsets kraft och Jesus erbjuder oss en ny väg. (Hjärta)(1) Adam och hans väg (1)(Hjärta) måste förstöras (1) och en annan väg (Hjärta) (2) öppnas istället.

Mat 16:14 De svarade: ”Somliga säger Johannes Döparen, andra Elia och andra Jeremia eller någon av profeterna.” 15 Han sade till dem: ”Och ni, vem säger ni att jag är?” 16 Simon Petrus svarade: ”Du är Messias, den levande Gudens Son.” 17 Jesus sade till honom: ”Salig är du, Simon, Jonas son. Ty kött och blod har inte uppenbarat detta för dig, utan min Fader som är i himlen. 18 Jag säger dig: Du är Petrus, och på denna klippa skall jag bygga min församling, och helvetets portar skall inte få makt över den. 19 Jag skall ge dig himmelrikets nycklar. Allt vad du binder på jorden skall vara bundet i himlen, och allt vad du löser på jorden skall vara löst i himlen.” 20 Sedan förbjöd han lärjungarna att tala om för någon att han var Messias. 21 Från den tiden började Jesus förklara för sina lärjungar att han måste gå till Jerusalem och lida mycket genom de äldste och översteprästerna och de skriftlärda och att han måste dödas och på tredje dagen uppväckas. 22 Då tog Petrus honom åt sidan och började motsäga honom: ”Gud är nådig mot dig, Herre. Detta skall aldrig hända dig.” 23 Men Jesus vände sig om och sade till Petrus: ”Gå bort ifrån mig, Satan! Du vill få mig på fall. Vad du tänker är inte Guds tankar utan människotankar.” 24 Jesus sade till sina lärjungar: ”Om någon vill följa mig, skall han förneka sig själv och ta sitt kors på sig och följa mig. 25 Den som vill bevara sitt liv skall mista det, men den som mister sitt liv för min skull, han skall vinna det. 26 Ty vad hjälper det en människa, om hon vinner hela världen men tar skada till sin själ? Eller vad kan en människa ge i utbyte mot sin själ?

Här uppenbaras dessa 2 vägar och vi har nyss lärt oss att tankesätt och handling är en väg men samtidigt är det också vårt hjärta. Titta noga på V 23 här är meningen med alltsammans i det här stycket. Guds tankar är hans vilja hans plan hans väg och hans hjärta (2)

Petrus tänkte människotankar (Adam) (1) och herren över det hjärtat eller vägen är ”Denna tidsålders gud”

Från V 24 Erbjuds lösningen för människan att dö från sig själv och fängelset (1) under ”Denna tidsålders gud” och hon erbjuds en ny väg (Hjärta) om hon vill och det är att följa Jesus. (2)

Den nya vägen eller det nya hjärtat eller den nya människan måste alltså SE Jesus för att kunna vandra på den nya vägen som är Trons väg. (2) och bibeln säger att det är vår tro (2) som övervinner världen (1)

Mt 16: 14-19 Här ovan handlar om att få SE Jesus och då menas (2) Alltså i din ande uppenbaras Jesus genom Guds Ande och vill du kommer han in genom dörren (samvetet) och tar över din själ. (HERREN)

Hans utkallade (Ecclesia = Församlingen) från världen skall byggas upp ”På klippan” (Jesus Kristus) det nya hjärtat och den nya vägen (2) Jesus kallar Petrus för salig för att han fick se detta!

Att se Jesus i sin ande genom Guds Ande (2) är alltså att vara salig! Och att vara salig är enligt Carter Conlon att vara inre fullkomligt fylld och tillfredställd.

Att se Jesus enligt väg (2) är alltså att vara salig! Och detta (2) är vägen till himmelriket (Mt 5: 1-11)

Paulus försöker också beskriva de här 2 vägarna eller hjärtana (1) och (2)

Han beskriver ett troende hjärta som ser Jesus (1) och ett otroende hjärta som inte ser Jesus (2)

2 Kor 3:17 Herren är Anden, och där Herrens Ande är, där är frihet. 2 Kor 3:18 Och vi alla som med avtäckt ansikte skådar Herrens härlighet som i en spegel, vi förvandlas till en och samma bild, från härlighet till härlighet. Det sker genom Herren, Anden.

Detta ovanstående är förståss (2) Och nedanstående (1)

2 Kor 4:4 Ty den här tidsålderns gud har förblindat de otroendes (A – PISTOS) sinnen (Hjärta) så att de inte ser ljuset som strålar ut från evangeliet om Kristi härlighet han som är Guds avbild.

Denna tidsålders gud håller alltså människan fången i väg (1) så att hon inte kan komma in på väg (2) När Paulus talar om att vinna människor för Gud så handlar det inte om att fylla kyrkan med människor utan att föra människor från väg(1) till väg (2)

Vad var Paulus huvudkallelse? Jo att föra människor från väg (1) till väg (2)

Apg 26:17 när jag räddar dig undan ditt eget folk och undan hedningarna. Till dem sänder (649 Apostelo) jag dig, 18 för att du skall öppna deras ögon (hjärtats) så att de vänder sig från mörker (väg 1) till ljus (väg 2) från Satans makt (väg 1) till Gud. (väg 2) Så skall ni genom tron (överbevisande ledande ljuset) på mig få syndernas förlåtelse och arvslott bland dem som är helgade.

649 Apostello = Ett skepp lastat med alla förnödenheter som behövs för ett uppdrag

(Väg 2) Kallas alltså även för I Kristus och den som är I Kristus har gått från väg 1 (hjärta till väg 2 (hjärta)

2 Kor 5:15 Och han dog för alla, för att de som lever inte längre skall leva för sig själva utan för honom som har dött och uppstått för dem. 16 Därför känner vi inte längre någon på ett ytligt sätt. Även om vi lärt känna Kristus på ett ytligt sätt, känner (1097 Ginosko) vi honom inte längre så. 17 Alltså, om någon är i Kristus (väg 2) är han en ny skapelse. (väg 2) Det gamla är förbi (väg 1) se, det nya har kommit. (väg 2)

1097 Ginosko är en levande erfarenhet och beröring (väg 2)

Vi kan inte vara i Kristus (väg 2) och samtidigt fortsätta att leva som jag vill (väg 1) och Jakob förklarar det så bra med att en källa omöjligt kan ge ifrån sig både sött (väg 2) och bittert vatten. (väg1) – Jak 3:11

All undervisning bllir så mycket lättare att förstå om vi begriper vad de här vägarna är förnågot.

Mat 7:13 Gå in genom den trånga porten. Ty den port är vid, och den väg är bred som leder till fördärvet, och det är många som går fram på den. (Väg 1) 14 Och den port är trång, och den väg är smal som leder till livet, och det är få som finner den. (Väg 2) 15 Akta er för de falska profeterna, som kommer till er klädda som får men i sitt inre är rovlystna vargar. (Väg1) 16 På deras frukt skall ni känna igen dem. Inte plockar man väl vindruvor (Väg 2) från törnbuskar (Väg 1) eller fikon (Väg 2) från tistlar? (Väg 1) 17 Så bär varje gott träd (Väg 2) god frukt (Väg 2) men ett dåligt träd (Väg 1) bär dålig frukt. (Väg 1) 18 Ett gott träd (Väg 2) kan inte bära dålig frukt (Väg 1) inte heller kan ett dåligt träd (Väg 1) bära god frukt. (Väg 2) 19 Ett träd som inte bär god frukt (Väg 2) blir nerhugget och kastat i elden. 20 Alltså skall ni känna igen dem på deras frukt. 21 Inte skall var och en som säger ’Herre, Herre’ till mig komma in i himmelriket, utan den som gör min himmelske Faders vilja. (Väg 2) 22 Många skall säga till mig på den dagen: Herre, Herre, har vi inte profeterat med hjälp av ditt namn och med hjälp av ditt namn drivit ut onda andar och med hjälp av ditt namn gjort många kraftgärningar? 23 Men då skall jag säga dem sanningen: Jag har aldrig känt (1097 Ginosko) er. Gå bort ifrån mig, ni laglösa! (Väg 1) 24 Den som därför hör dessa mina ord och handlar efter dem (Väg 2) han liknar en förståndig man som byggde sitt hus på klippan. (Väg 2) 25 Regnet öste ner, störtfloden kom och vindarna blåste och kastade sig mot det huset. Men det föll inte, eftersom det var grundat på klippan. (Väg 2) 26 Men den som hör dessa mina ord och inte handlar efter dem (Väg 1) han liknar en dåre som byggde sitt hus på sanden. (Väg 1) 27 Regnet öste ner, störtfloden kom och vindarna blåste och slog mot det huset, och det föll samman, och dess fall var stort.”

All villfarelse är alltså konstruerat på ett sådant sätt att det skall få oss att gå ifrån Väg 2 till Väg 1

2 Kor 11:3 Men jag är rädd för att liksom ormen med sin list bedrog Eva, så skall också era sinnen fördärvasoch vändas bort från den uppriktiga och rena troheten mot Kristus. (Väg 2) 4 Ty om någon kommer till er och predikar en annan Jesus än den vi har predikat eller om ni tar emot en främmande ande eller ett främmande evangelium som ni tidigare inte tagit emot, då fördrar ni det bara alltför väl.

Låt oss nu förklara det här genom att se på Galaterna där Paulus har kommit och visat Väg 2. Och väg 2 handlar om en korsfäst Kristus som är allting vi behöver. Genom honom (Väg 2) har vi ljuset och kraften och glädjen och allting vi någonsin behöver.

Falska profeter var där och församlingen slutade upp att vandra på väg 2 istället försökte de gå väg 1 och omedelbart inträder andlig död. Församlingens liv i anden dog av de falska profeterna.

Gal 3:1 Ni dåraktiga galater! Vem har förhäxat er, ni som har fått Jesus Kristus framställd för era ögon (Hjärtats) som korsfäst? 2 Endast det vill jag veta: tog ni emot Anden genom att hålla lagen eller genom att lyssna i tro? 3 Är ni så dåraktiga? Ni som började i Anden (Väg 2) skall ni nu sluta i köttet? (Väg 1) 4 Har ni lidit så mycket förgäves, ja, helt förgäves? 5 Han som ger er Anden och gör underverk bland er, gör han det för att ni håller lagen eller för att ni lyssnar i tro, liksom Abraham? (Väg 2) 6 Han trodde Gud, och det räknades honom till rättfärdighet. 7 Därför skall ni veta att de som håller sig till tron (Väg 2) de är Abrahams barn.

Ser du att denna tidsålders gud lyckats placera ett täckelse för deras ögon (Hjärta)väg 2 stängdes och väg 1öppnades? Man denna tidsålders guds täckelse är mer än bara ett täckelse det är ”en fördärvande kraft” som förstör det Gud har tänkt med ditt liv. Se 3308 Merimna 

Och det var ju precis vad som hände i Eden. Gemenskapen med Gud i ljuset (Väg 2) stängdes igen och deras eget hjärta (Väg 1) öppnades. Resultatet blev de såg vad som saknades istället för att se vad de hade.

1 Mos 3:6 Och kvinnan såg att trädet var gott att äta av och en fröjd för ögat. Trädet var lockande eftersom man fick förstånd av det, och hon tog av frukten och åt. Hon gav också till sin man som var med henne, och han åt. 7 Dåöppnades ögonen på dem båda (Väg 1) och de märkte att de var nakna. (Otillfredsställelse) Och de fäste ihop fikonlöv och gjorde höftskynken åt sig. (Väg 1) 8 Vid kvällsbrisen hörde de HERREN Gud vandra i lustgården. Och mannen och hans hustru gömde sig för HERREN Guds ansikte bland träden i lustgården.

Människan hade här fått ett förstört hjärta (Väg 1) med ett täckelse och en börda över som ger människan oro och pressar ner henne och gör att hon aldrig kan bli det Gud tänkt hon skall bli >>

Men en förlossare skall komma och bära bort denna börda och föra människans till (Väg 2) Det är ett perfekt hjärta ett kärl som blir det Gud har tänkt att du skall bli och till ett helande.

Profeten Hesekiel får profetera om det nya hjärtat (Väg 2)

Hesekiel 36:24 Ty jag skall hämta er från folken och samla er från alla länder och föra er till ert land. 25 Jag skall stänka rent vatten på er, så att ni blir rena. Jag skall rena er från all er orenhet och från alla era avgudar.(Väg 1) 26 Jag skall ge er ett nytt hjärta och låta en ny ande komma in i er. (Väg 2) Jag skall ta bort stenhjärtat ur er kropp (Väg 1) och ge er ett hjärta av kött. (Väg 2) 27 Jag skall låta min Ande komma in i er och göra så att ni vandrar efter mina stadgar och håller mina lagar och följer dem. (Väg 2)

Att vandra i Ande är Väg 2 V 27 talar om att denna nya väg 2 innebär att vi vandrar in i en bestämd mötesplats enbestämd tid och ett bestämt uppdrag. Ett hjärta som Herren är ägare av I Kristus Jesus är ett hjärta utan täckelse på.

Den som har ett sådant hjärta (Väg 2) säger Guds ord får vandra in i någonting fantastiskt.

EF 2:6 Ja, han har uppväckt oss med honom och satt oss med honom i den himmelska världen, i Kristus Jesus (Väg 2) 7 för att i kommande tider visa sin överväldigande rika nåd genom godhet mot oss i Kristus Jesus. 8 Ty av nåden är ni frälsta genom tron (Överbevisande ljuset) inte av er själva, Guds gåva är det, 9 inte på grund av gärningar, för att ingen skall berömma sig. (Att skina av sig själv) 10 Ty hans verk är vi, skapade i Kristus Jesus till goda gärningar, som Gud har förberett, så att vi skall vandra i dem.

Kan du se att det här är 2 vägar den ena är mänsklig visdom som först skapar gärningarna för att sedan försöka uppfylla dem i sin egen kraft. (De lyser av sig själva) (Väg 1)

Men vi är uppväckta med honom i vår ande i den himmelska världen (Ande) vi är i Kristus Jesus skapade till gärningarna som redan är förberedda av Gud – VILAN PÅ 7:e dagen Heb 4.

Du kan alltså inte bli någonting annat än det Gud bestämt du skall bli. Du kan inte formas till något annat än det. Och i detta lerkärl lägger Gud alltså sin skatt och öppnar dörrarna så att du passar in i i den uppgift han har format dig till att passa.

Paulus uttrycker det här som att vandra från härlighet till härlighet. Och i 1 Kor 12 innan kärlekens lov så beskriver han Väg 2 som en övermåttan härlig väg.