dopet

Dopets innebörd i Jesu efterföljelse

Undervisning: Elvor Ohlin

Dopet i vatten
Jesus själv uppmanade lärjungarna att döpa alla som kommit till tro, som tagit emot frälsningen och blivit pånyttfödda.

Matt 28:18  Då trädde Jesus fram och talade till dem och sade: ”Jag har fått all makt i himlen och på jorden. 19  Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar! Döp dem i Faderns och Sonens och den helige Andes namn 20  och lär dem att hålla allt vad jag har befallt er. Och se, jag är med er alla dagar intill tidens slut.”

Bakgrunden till dopet finns i Gamla förbundets (GT) reningsbad – och Johannes Döparens dop till omvändelse

3 Mos 16:3  Detta skall Aron ha med sig när han går in i helgedomen: en ungtjur till syndoffer och en bagge till brännoffer. 4  Han skall ta på sig en helig livklädnad av linne och ha benkläder av linne på sin kropp, och han skall spänna på sig ett bälte av linne och vira en turban av linne om huvudet. Detta är de heliga kläderna, och innan han tar dem på sig skall han bada sin kropp i vatten.

Joh 1:26  Johannes svarade dem: ”Jag döper i vatten. Men mitt ibland er står en som ni inte känner, 27  han som kommer efter mig. Jag är inte värd att knyta upp remmen på hans sandaler.” 28  Detta hände i Betania på andra sidan Jordan, där Johannes döpte. 29  Nästa dag såg han Jesus komma, och han sade: ”Se Guds lamm, som tar bort världens synd. 30  Det var om honom jag sade: Efter mig kommer en man som är före mig, ty han var före mig. 31  Och jag kände honom inte. Men för att han skulle uppenbaras för Israel har jag kommit och döper i vatten.” 32  Johannes vittnade och sade: ”Jag såg Anden komma ner som en duva från himlen och bli kvar över honom. 33  Jag kände honom inte, men han som sände mig att döpa i vatten sade till mig: Den som du ser Anden komma ner och bli kvar över, han är den som döper i den helige Ande. 34  Och jag har sett det och har vittnat att han är Guds Son.”

Dopet är ett medvetet beslut att följa Jesus och det är en lydnadshandling, en troshandling likaväl som en kärlekshandling till Jesus Kristus. Ofta vaknar en längtan i människans innersta efter att ta det här steget när man har fått undervisning om det eller själv läser i Bibeln. Dopet är också en bekännelse både inför människor och inför hela den osynliga andevärlden, att man vill tillhöra och följa Jesus.

Dopet har en djup andlig innebörd. Vi begravs med Kristus och uppstår till ett nytt liv

Kol 2:11  I honom blev också ni omskurna, inte med människohand, utan med Kristi omskärelse, då ni avkläddes er syndiga natur 12  och begravdes med honom genom dopet. I dopet blev ni också uppväckta med honom genom tron på Guds kraft, han som har uppväckt honom från de döda. 13  Ni som var döda på grund av era överträdelser och er oomskurna natur, också er har han gjort levande med Kristus. Han har förlåtit oss alla överträdelser 14  och strukit ut det skuldebrev som med sina krav vittnade mot oss. Det har han tagit bort genom att spika fast det på korset. 15  Han har klätt av väldena och makterna och förevisat dem offentligt, när han på korset triumferade över dem.

Här talas om en tro och ett dop osv. Man brukar säga att dopet har två sidor. Dels den yttre handlingen i vatten, dels den inre uppfyllelsen av den Helige Ande.

Ef 4:3  Var ivriga att bevara Andens enhet genom fridens band: 4  en kropp och en Ande, liksom ni kallades till ett hopp, det som tillhör er kallelse, 5  en Herre, en tro, ett dop, 6  en Gud som är allas Fader, han som är över alla, genom alla och i alla.

Den som tror på Jesus Kristus uppmanas att låta döpa sig i vatten och utlovas att få den helige Ande som gåva…

Apg 2:38  (Pingstdagen i Jerusalem) Petrus svarade dem: ”Omvänd er och låt er alla döpas i Jesu Kristi namn, så att era synder blir förlåtna. Då skall ni få den helige Ande som gåva.

…men den Helige Ande kan även falla över den nyfrälste före dopet i vatten.

Apg 10:44  Medan Petrus ännu talade föll den helige Ande över alla som hörde ordet. 45  Alla troende judar som hade följt med Petrus häpnade över att den helige Andes gåva blev utgjuten också över hedningarna. 46  Ty de hörde dem tala med tungor och prisa Gud. 47  Då frågade Petrus: ”Inte kan väl någon hindra att dessa blir döpta med vatten, när de liksom vi har tagit emot den helige Ande?” 48  Och han befallde att de skulle döpas i Jesu Kristi namn. Sedan bad de honom stanna några dagar.

Dopet är en yttre handling i tro, vilket också innebär att man ber Gud om ett rent samvete.

1Petr 3:21  …Det innebär inte att kroppen renas från smuts utan är ett rent samvetes bekännelse till Gud genom Jesu Kristi uppståndelse,

Dopet i sig frälser inte!

1Petr 3:19  I Anden gick han bort och utropade ett budskap för andarna i fängelset, 20  för dem som den gången var olydiga när Gud tåligt väntade under Noas dagar, medan arken byggdes. I den blev några få, åtta personer, frälsta genom vatten. 21  Efter denna förebild frälser dopet nu också er. Det innebär inte att kroppen renas från smuts utan är ett rent samvetes bekännelse till Gud genom Jesu Kristi uppståndelse, 22  han som har stigit upp till himlen och sitter på Guds högra sida, sedan änglar, furstar och makter har blivit lagda under honom.

Vad innebär förebilden av Noas ark?

Förebilden innebar ett aktivt och personligt ställningstagande att sätta sin tro till Herren och hans ord både om frälsning och dom. Guds dom skulle komma över synden och arken var deras räddning, en frälsningsbåt. Arken är en bild på frälsningen i Jesus Kristus. För att dopets förebild skulle gälla, måste man först tro på Guds ord och gå in i arken innan det var försent. Därefter befann man sig inne i arken. På samma sätt hör dopet ihop med pånyttfödelsen och tron och att man förblir i tron.

Rom 10:10  Ty genom hjärtats tro bliver man rättfärdig, och genom munnens bekännelse bliver man frälst. (1917 års övers.)

Det står inte ”genom dopet blir man frälst”. Verkligheten visar otaliga gånger att ett dop inte är någon garanti för frälsning. Hur många ateister, agnostiker, gudsförnekare osv har inte en gång blivit barndöpta? Hur många nazister under andra världskriget som utförde grymheter var spädbarndöpta? Troligen många. Inte är heller troendedopet en garanti att man lever för Herren men det är ändå ett steg av ett personligt ställningstagande. Det är ett dop av eget beslut som man kan återkomma till och leva i om man har varit borta från Gud.

Bibelns dop är en troshandling efter personlig omvändelsen, syndabekännelsen och pånyttfödelsens under. Dopet är ett vittnesbörd om att ”jag vill följa Jesus”.

Du kommer inte till himlen [det himmelska, himmelriket] utan pånyttfödelsen men du kan komma dit utan dopet

Rövaren på korset intill Jesus är det mest kända exemplet för en människa som kom till paradiset utan att vara döpt – och det enligt Jesu egna ord.

Luk 23:39  En av brottslingarna som var upphängda där skymfade honom och sade: ”Är inte du Messias? Hjälp då dig själv och oss!” 40  Men den andre tillrättavisade honom och sade: ”Fruktar inte heller du Gud, du som är under samma dom? 41  Vår dom är rättvis. Vi får vad vi har förtjänat. Men han har inte gjort något ont.” 42  Och han sade: ”Jesus, tänk på mig, när du kommer till ditt rike.” 43  Jesus svarade: ”Amen säger jag dig: I dag skall du vara med mig i paradiset.”

Dopet är inte frälsande men det hör till [hör ihop med] omvändelsen och frälsningen och ska uppmuntras

Mark 16:15  Och han sade till dem: ”Gå ut i hela världen och predika evangelium för hela skapelsen. 16  Den som tror och blir döpt skall bli frälst, men den som inte tror skall bli fördömd.

Man kan alltså tro och vara frälst utan att vara döpt men man är inte frälst utan tro, även om man är döpt. Dopet är en troshandling som innebär att man avkläder sig den gamla människan – livet borta från Gud och hans vilja – och ikläder sig Kristus, för att leva tillsammans med honom. Ett nytt liv börjar, en början till en förändring i Guds vilja – helgelse – som pågår hela livet. Frälsningen liknas här vid en klädnad.

Gal 3:26  Alla är ni Guds barn genom tron på Kristus Jesus. 27  Alla ni som har blivit döpta till Kristus har blivit iklädda Kristus. 28  Här är inte jude eller grek, slav eller fri, man och kvinna. Alla är ni ett i Kristus Jesus. 29  Om ni nu tillhör honom är ni Abrahams avkomlingar, arvingar enligt löftet.

Dopet ersätter inte omskärelsen – omskärelsen sker nu i hjärtat istället

Rom 2:28  Den är inte jude som är det till det yttre, och omskärelse är inte något som sker utvärtes på kroppen. 29  Den är jude som är det i sitt inre, och hjärtats omskärelse sker genom Anden och inte genom bokstaven. En sådan får sitt beröm, inte av människor utan av Gud.

(1917 års övers.)
Rom 2:28 Ty den är icke jude, som är det i utvärtes måtto, ej heller är det omskärelse, som sker utvärtes på köttet. 29 Nej, den är jude, som är det i invärtes måtto, och omskärelse är hjärtats omskärelse, en som sker i Anden, och icke i kraft av bokstaven; och han har sin berömmelse, icke från människor, utan från Gud.

En yttre handling (omskärelsen) ersätter inte en annan yttre handling (dopet). Den yttre omskärelsen ersätts nu med pånyttfödelse och HJÄRTATS OMSKÄRELSE, en inre handling som Gud utför så att vi blir Guds barn. Inget nämns heller om att dopet hade ersatt omskärelsen. Vi kan inte läsa in något som inte står skrivet. Än idag omskärs judiska barn: ortodoxa, sekulära likaväl som messianska.

Apg 21:21 Nu har de hört sägas att du lär alla judar ute bland hedningarna att avfalla från Mose och säger till dem att de inte skall omskära sina barn eller leva efter våra seder. 22 Vad gör vi nu? De får under alla förhållanden höra att du har kommit. 23 Följ därför vårt råd. Vi har fyra män som har avlagt ett löfte. 24 Ta dem med dig och rena dig tillsammans med dem och betala för dem, så att de kan låta raka huvudet. Då kommer alla att förstå att inget av det som de har hört om dig är sant, utan att du själv håller fast vid lagen och lever efter den. 25 Men när det gäller hedningar som har kommit till tro, har vi skrivit och gett dem besked om vårt beslut: De skall avhålla sig från kött som offrats till avgudar, från blod, kött från kvävda djur och otukt.”

Genom tro – hjärtats omskärelse – blir vi Guds barn

1Joh 3:1 Se, vilken kärlek Fadern har skänkt oss: att vi får kallas Guds barn, och det är vi också. Världen känner oss inte, därför att den inte har lärt känna honom.

Gal 3:26 Alla är ni Guds barn genom tron på Kristus Jesus.

Vem är ”jude”?

Paulus använder här innebörden i ordet jude, som betyder den som prisar Gud. De judar som förlitade sig på sin etniska härkomst och yttre omskärelse för sin frälsning, hade fel. Paulus menar att i så fall är en hedning som tror på Jesus en sann jude (prisar Gud), mer än den jude som förlitar sig på sin härkomst och laggärningar. Lagen var ju ämnad att driva judarna till Jesus Messias och frälsningen av nåd utan gärningar. Judarna har ett företräde efter sin härkomst men inte som rättfärdiggjorda, för alla är syndare (Rom 3).

Omskärelsen i det gamla förbundet kan inte framställas som en förebild för dopet i nya förbundet eftersom  omskärelsen i det Nya förbundet sker i hjärtat och inte på kroppen. Varje människa måste själv välja den vägen. Det är relationen och livet med Jesus – en levande tro –  som är garantin för att nå det himmelska målet.

Döptes judiska spädbarn?

De judiska pojkarna firar än idag sin 13-årsdag [Bar mitzva] och flickorna sin 12-årsdag [Bat mitzva] som en dag då de själva kan ta beslut i andliga frågor, kallad ”religiös myndighetsålder”. Det är därmed inte  troligt att spädbarnen i familjerna döptes på NT:s tid som en del påstår. I vilket fall finns det ingen sådan uppmaning någonstans i Bibeln.

Apg 18:8  Krispus, föreståndaren för synagogan, och hela hans familj kom till tro på Herren. Även många andra korintier som lyssnade kom till tro och döptes.

Apg 16:14  En av dem som lyssnade hette Lydia. Hon handlade med purpurtyger och var från staden Tyatira, och hon hörde till dem som fruktade Gud. Och Herren öppnade hennes hjärta, så att hon tog till sig det som Paulus predikade. 15  När hon och alla i hennes familj hade blivit döpta bad hon: ”Kom hem till mig och bo där, om ni anser att jag tror på Herren.” Och hon övertalade oss.

Bakom den strävan som pågår i vår tid för att acceptera spädbarnsdopet, ligger tyvärr dokumentet Charta Oecumenica som genom ekumenik vill leda alla in under påvekyrkans makt och hierarki, ändetidens falska världskyrka.

Kol 2:8  Se till att ingen rövar bort er med sin tomma och bedrägliga filosofi, byggd på mänskliga traditioner och stadgar och inte på Kristus. 9  Ty i honom bor gudomens hela fullhet i kroppslig gestalt, 10  och i honom är ni uppfyllda, han som är huvudet över alla makter och väldigheter. 11  I honom blev också ni omskurna, inte med människohand, utan med Kristi omskärelse, då ni avkläddes er syndiga natur 12  och begravdes med honom genom dopet. I dopet blev ni också uppväckta med honom genom tron på Guds kraft, han som har uppväckt honom från de döda.

Det är alltså uppenbart att dopet är ett beslut som är personligt efter ett eget personligt och medvetet val. Den som är barndöpt med sina föräldrars bästa intentioner, behöver därmed inte förkasta sitt dop som meningslöst (enligt min åsikt). Däremot bör vederbörande uppmuntras att låta sig döpas som vuxen efter sitt eget beslut. Det är den bibliska vägen. Ingen ska hindras eller avrådas att döpas  när Anden väcker längtan enligt Guds eget ord. Till och med lärjungar som döptes med Johannes dop (som vuxna!) döptes om igen (omdop!) i Herren Jesu namn (Faderns, Sonens och den Helige Andes namn).

Apg 19:3  Då frågade han: ”Vilket dop blev ni döpta med?” De svarade: ”Med Johannes dop.” 4  Paulus sade: ”Johannes döpte med omvändelsens dop och uppmanade folket att tro på den som kom efter honom, det vill säga på Jesus.” 5  När de fick höra detta döptes de i Herren Jesu namn.

Att döpas i (in i) Faderns, Sonens och den helige Andes namn – i Jesu namn
Att döpas i någons namn betyder att döpas till hans karaktär, vilja och syfte, ledarskap och att identifieras med honom – Jesus. Låt ingen ta den välsignelsen ifrån dig, att själv ta beslutet och visa att du vill följa Jesus i dopet!

Sammanfattning:
Ingen blir kristen av ett spädbarnsdop. Ingen blir frälst på någon annans tro. Lika lite som någon kan leva på sina föräldrars tro, kan någon leva på föräldrarnas dopbeslut. Dopet ska ske först i en ålder då man själv (ingen annan) har kommit till tro och själv tar beslutet att följa Jesus. Dopets innebörd är att begrava det gamla och uppstå med Kristus till ett nytt liv med honom. Det kan inte och behöver inte ett spädbarn. Spädbarnsdopet är en [katolsk] tradition som har förts vidare men den tar bort själva innebörden i dopet och är inte ett bibliskt dop. Den som har växt upp i en tradition kan behöva tid att inse att den inte är bibliskt och ska uppmuntras och undervisas i bibelordet.

Spädbarnsdopet har också fört med sig att det finns många namnkristna, som bekänner sig som ”kristna” trots att de inte är födda på nytt eller äger en levande tro. De luras att tro att ”allt står väl till” men det är inte sant.

Det finns ingen annan uppmaning i Nya testamentet när det gäller dopet än att döpa den som först har kommit till tro och som har blivit ett andligt spädbarn, dvs ”född på nytt”.
Petrus skrev till de nyfrälsta:

1Petr 2:2 Längta som nyfödda barn efter den rena andliga mjölken (Guds ord, bibelundervisning), så att ni genom den växer upp till frälsning (andlig mognad, en process, som gör att man lever i helgelse enligt Guds vilja), 3 då ni nu har smakat att Herren är god.

Joh 3:3 Jesus svarade: ”Amen, amen säger jag dig: Den som inte blir född på nytt kan inte se Guds rike.

Barnvälsignelse
Precis som Jesus välsignade barnen brukar föräldrarna bära fram sina spädbarn i församlingen (frikyrkor) eller liknande kristen gemenskap, för att be och välsigna barnet. Det är ett bibliskt tillvägagångssätt. Många barn – framför allt som har troende föräldrar – växer upp med en barnatro.

Dopet bör inte ske förrän barnet är tillräckligt moget att själv välja och förstå innebörden av dopet. Därför bör troendedopet inte ske på små barn men åldern kan variera beroende på mognad. Troendedopet på egen personlig och medveten bekännelse är genomgående det enda dop som talas om i Nya förbundet genom hela Nya testamentet. Att det finns avfallna kristna som är troendedöpta, är ett dåligt och ihåligt försvar för spädbarnsdop, som enbart leder till förvirring.