Urskiljningsförmåga Det här ordets betydelse är nog en av de största nycklarna i bibeln för att kunna förstå vad Guds Rike – Himmelriket och Agape – Kärlek är för något. Ordet betyder att lyda en härskares (Konungs) ord och bud. Jesus är KONUNGEN han är HERREN han är given ALL MAKT.

Act 5:31 Honom har Gud med sin högra hand upphöjt som hövding och frälsare (KONUNG) för att ge omvändelse och syndernas förlåtelse åt Israel. (GUDS RIKE I OSS) 32 Vi är vittnen till detta, vi och den helige Ande (RIKET)(LIVET) som Gud har gett åt dem som lyder (3980 Peitharcheo) honom. (KONUNGEN)

Den helige Ande är den som valt just detta ord som skriftens i sitt sammanhang här också själv bekräftar. Vi har använt det här ordet i vår skrivna undervisning AGAPE  för att visa vad Agape och Guds Rike är för någonting.

Joh 14:21 Den som har mina (KONUNGENS) bud och håller (VAKTAR OCH LYDER) fast vid dem, han är den som älskar (AGAPE) mig. Den som älskar (AGAPE) mig skall bli älskad (AGAPE) av min Fader, och jag skall älska (AGAPE) honom och uppenbara (AVTÄCKA MIG GENOM ORDET) mig (KONUNGEN) för honom. (DEN SOM UNDERORDNAR SIG RIKET)

Fil 1 Visar oss att AGAPE (Lydnad under konungen) ger oss kunskap och urskiljning så vi kan skilja det själsliga från det andliga.

Fil 1:9 Och min bön är att er kärlek (Agape) mer och mer skall överflöda och leda er fram till insikt 1922 Epignosis och klart omdöme (Urskiljning) 10 så att ni kan avgöra (Döma) vad som är rätt (Vad som skiljer) och vara rena och fläckfria på Kristi dag.

Om du nu läser Joh 14:21 Så ser du vad det är som är som ger dig denna Epignosis så du kan ha urskiljning. Jo därför att Konungen kommer att uppenbara sig själv för dig genom att avtäcka sig själv genom sitt ord. Det var precis vad Samuel fick vara med om i på sin tid Samuel som betyder: Den som hör Gud! (Lyder = Agape)

1Sa 3:19 Men Samuel växte upp, och HERREN var med honom och lät intet av allt vad han hade talat falla till jorden.20 Och hela Israel, från Dan ända till Beer-Seba, förstod att Samuel var betrodd att vara HERRENS profet.21 Och HERREN fortfor att låta se sig i Silo ty HERREN uppenbarade sig för Samuel i Silo genom HERRENS ord. Ser du hur exakt perfekt Guds ord är? Samuel växte upp i Agape (Lydnad för Konungens ord) till Domare (Urskiljning) och till Profet (Gå före och lysa) Herren manifesterade sig i Helgedomen + Ty HERREN uppenbarade sig för Samuel i Silo genom HERRENS ord. (Och det är ju precis exakt vad Herren sa i Joh 14:21 att han skulle göra med den som AGAPE honom)

Det var alltså AGAPE till HERREN – 3980 Peitharcheo – Att underordna sig EN KONUNG och HANS ORD. Som gjorde Samuel (Den som hör Gud) fri från det själsliga så att han kunde bli domare (Urskiljare mellan rätt och fel) Då måste det ju ha varit SANNINGEN (Ljuset) som satte honom fri i sitt hjärta och tankesätt så att han kunde vara fri att döma rätt?

Låt oss därför titta på ordet Sanning – Sanningen 225 Aletheia – Jesus sa att han är SANNINGEN/LJUSET. Ordet betyder att avtäcka en realitet. Och denna realitet är då Konung Jesus och hans rike – Gud har bara en plan.(Ef 1:9-10) Att få Sanningen/Ljuset är då – Att Konungen själv avtäcker sig för dig genom sitt ord. Och det gör han bara om du AGAPE (Underordnar dig) Honom som är Huvudet. Du kan se dessa tankar om Agape – Lydnad – Urskiljning här i Heb 4 Jag vill ta med hela kapitlet för att i detta ljus vi fått så kan vi med lätthet förstå det. Några nyckelord vi kommer att kunna förstå är att. Vilan och Landet = Guds Rike (AGAPE) och Förutberedda gärningar gjorda i hans kraft med Glädje och Frid i den helige Ande som kommer in i den människa som lyder konungen och hans ord.

1Co 4:20 Ty Guds rike består inte i ord, utan i kraft. Rom 14:17 Ty Guds rike består inte i mat och dryck, utan i rättfärdighet och frid och glädje i den helige Ande. (Som den får som Lyder (3980 Peitharcheo) honom (Konungen)

Apg 5:32 + Joh 14:21 (Agape) Förutberedda gärningar är I HONOM (Konungen)(Riket)(Landet)

Eph 2:8 Ty av nåden (GUDS KRAFT) är I frälsta genom tro (LYDNAD) och det inte av er själva, Guds gåva är det – 9 inte av gärningar, för att ingen skall berömma sig. 10 Ty hans verk är vi, skapade i Kristus Jesus till goda gärningar, vilka Gud förut har berett, för att vi ska vandra i dem. Ordet här berett = Gjorts passande för just dig i förväg! Vi fick en profetia en gång: Skulle jag Herren leda in er i någonting som ni inte skulle känna frid och glädje i? SVAR: NEJ! Eph 2:11 Kom därför ihåg att I förut, I som var hedningar i köttet och blev kallade oomskurna av dem som kallas omskurna, efter den omskärelse som med händer görs på köttet 12 kommen ihåg att I på den tiden, då när I var utan Kristus, var ni utestängda från medborgarskap i Israel och främmande för löftets förbund, utan hopp och utan Gud i världen 13 Nu däremot, då I är i Kristus Jesus, har I, som förut var fjärran, kommit nära, i och genom Kristi blod

Tron = Lydnad för Konungens ord Översteprästen = Konung Jesus Egna gärningar = Gjorda i egen kraft med fel motiv Kolla in kapitlets oerhörda rikedom nu i ljuset vi fått.

Heb 4:1 Låt oss därför med fruktan se till att ingen av er visar sig bli efter på vägen (se de ovisa jungfrurna i mt 25) när nu ett löfte att komma in i hans vila står kvar. 2 Ty evangeliet (Ordet om RIKET mt 13)har predikats för oss liksom för dem. Men för dem blev ordet som de hörde inte till någon nytta, eftersom det inte genom tron (LYDNAD) hade smält samman med dem som hörde det. (Höra men ej göra) 3 Det är vi som tror (LYDER) som går in i vilan. (LANDET – RIKET – FÖRUTBEREDDA GÄRNINGAR) Herren säger: Då svor jag i min vrede: De skall aldrig komma in i min vila (LANDET – RIKET – FÖRUTBEREDDA GÄRNINGAR) och det fastän hans verk stod färdiga sedan världens grund blev lagd. 4 Ty på stället om den sjunde dagen säger han: Och Gud vilade på den sjunde dagen från alla sina verk. 5 På det här stället säger han: De skall aldrig komma in i min vila. (LANDET – RIKET – FÖRUTBEREDDA GÄRNINGAR) 6 Det står alltså fast att somliga går in i vilan (LANDET – RIKET – FÖRUTBEREDDA GÄRNINGAR) och att de som först fick höra evangeliet predikas inte kom in (LANDET – RIKET – GUDS VILJA – FÖRUTBEREDDA GÄRNINGAR) för sin OLYDNADS skull.(ATT EJ UNDERORDNA SIG EN KONUNGS ORD AGAPE) 7 Därför bestämmer han på nytt en dag som han kallar i dag, när han långt senare säger genom David vad som redan är nämnt: I dag, om ni hör hans röst, förhärda inte era hjärtan. Idag om ni får HÖRA KONUNGENS ORD – Underordna er då hans ORD (LYDNAD – AGAPE) 8 Ty om Josua hade fört dem in i vilan, skulle Gud inte längre fram ha talat om en annan dag. 9 Alltså finns det en sabbatsvila kvar för Guds folk. 10 Den som har kommit in i hans vila får vila sig från sina gärningar, liksom Gud vilade från sina. 11 Låt oss därför ivrigt sträva efter att komma in i den vilan, så att ingen kommer på fall som de och blir ett exempel på olydnad. Låt oss därför verkligen anstränga oss för att komma in i DEN VILAN – Då gällde det förebilden LANDET men nu GÄLLER DET KONUNGEN OCH HANS RIKE. 12 Ty Guds ord är levande och verksamt. Det är skarpare än något tveeggat svärd och tränger igenom, så att det skiljer själ och ande, led och märg, och det är en domare över hjärtats uppsåt och tankar. Vi kan bara komma in i GUDS RIKE (VILAN – GUDS VILJA – FÖRUTBEREDDA GÄRNINGAR) om vi låter ORDET om RIKET inta vårt HJÄRTA genom LYDNAD – AGAPE och Då får vi KUNSKAP och URSKILJNING 13 Inget skapat är dolt för honom, utan allt ligger naket och uppenbart för hans ögon. Och inför honom måste vi stå till svars. 14 Då vi nu har en stor överstepräst, Jesus, Guds Son (KONUNGEN) som har stigit upp genom himlarna, så låt oss hålla fast vid vår bekännelse. (HOMO – LOGOS)(KONUNGENS ORD) = AGAPE 15 Ty vi har inte en överstepräst (KONUNG) som ej kan ha medlidande med våra svagheter, utan en som blev frestad i allt liksom vi, men utan synd. 16 Låt oss därför frimodigt gå fram till nådens tron för att få barmhärtighet och finna nåd (GUDS KRAFT) till hjälp i rätt tid.

Kan du se vad det är som vi skall FÅ NÅD (Guds Kraft) ATT GÖRA? Jo just det – AGAPE = LYDNAD – GUDS RIKE – HANS VILJA – FÖRUTBEREDDA GÄRNINGAR Ser du att skriften som är inandad av Guds Helige Ande alltid är KONCENTRERAD på AGAPE – LYDNAD. Andens mål/Andens frukt = AGAPE – LYDNAD FÖR KONUNGENS ORD I HJÄRTAT. All förmanings slutmål = AGAPE – LYDNAD FÖR KONUNGENS ORD I HJÄRTAT.

I Mt 13 Liknelsen om såningsmannen blir den här undervisningen bekräftad För såningsmannen (KONUNGEN) sår ORDET om RIKET i olika HJÄRTETYPER Slutmålet för Andens arbete kommer i det sista hjärtat – Som Lyssnar – Ger akt på – Och Gör. Med den undervisning vi fått nu så har det sista hjärtat kommit in i Guds Vila Det är fullt av Guds Rike och AGAPE – LYDNAD för konungens ord. Det är ett hjärta som är fullt av konungens levande ord och kan skilja det SJÄLSLIGA från DET ANDLIGA.

Det är ett hjärta som vet Guds vilja därför att det är underordnat konungen. Det är ett hjärta utan HÖGA TANKAR för den som har HÖGA TANKAR har inte underordnat sig Konungens ORD VÄRLDEN står i bibeln som en total motsats till KONUNGEN (SÅNINGSMANNEN) och hans ORD (Guds Rike)

Rom 12:1 Så förmanar jag nu er, mina bröder, vid Guds barmhärtighet, att frambära era kroppar till ett levande, heligt och Gud välbehagligt offer er andliga tempeltjänst. (AGAPE – LYDNAD – ÅT ANDENS SLUTMÅL) 2 Och skicka er inte efter denna tidsålders väsende (VÄRLDEN) utan förvandla er genom ert sinnes förnyelse, så att I kan pröva vad som är Guds vilja, vad som är gott och välbehagligt och fullkomligt. 3 Ty i kraft av den nåd som har blivit mig given, tillsäger jag var och en av er att inte ha högre tankar om sig (VÄRLDEN) än tillbörligt är, utan tänka blygsamt, i överensstämmelse med det mått av tro som Gud har tilldelat var och en.

Det är precis samma tankar här som vi tidigare sagt! Vi lärde oss att Fil 1:9-10 Säger oss att AGAPEN (Underordnandet av Konungens levande ord)(Heb 4:12) (Som motsvarar Rom 12:1) Skall ge oss urskiljning så att vi ska kunna bedöma vad som är rätt och fel. Vi har lärt oss att SANNINGEN (225 ALETHEIA) var samma sak som Joh 14:21 Att Herren själv avtäcker sig för dig genom sitt eget ord. Och det gör han med dem som AGAPAR honom. Vi har också lärt oss att den som AGAPE honom får en förmåga att kunna skilja avskilja det som inte kommer från Honom från det som kommer från honom. Vi har ju nyss tittat på Heb 4 och vi ser att det är samma sak som Guds Levande ord i hjärtat som kan skilja ont från gott.

Vi har också förut om AGAPE lärt oss att Himmelrikets nycklar är ingenting annat än URSKILJNING för det är att binda och lösa. (förbjuda och tillåta)

Vi kan också se i såningsmannen att i det näst sista hjärtat kommer någonting in som försöker hindra Anden att utföra sitt verk och föra hjärtat till dess slutmål som var Fullkomlig AGAPE. Vi kan se att det är Tistlar och Törnen som skjuter UPP och försöker att KVÄVA ORDET OM RIKET (Konungens ord) Vi får lära oss att det är VÄRLDEN som försöker med det. I Jesaja 55 Som faktiskt tar upp exakt samma sak så står törnena för människotankar och människoplaner. En fantastiskt undervisande profetia fick vi en gång i slutet av en otroligt jobbig period där det kändes som om människors tankar och viljor tog över församlingen och det blev trängre och trängre att vandra i Anden.

En Pastor som vi har väldigt förtroende för när det gäller det profetiska såg oss 2 gå på en smal smal väg emellan stenar och törnen och så profeterade han: Jag har lett er så att törnena ej skadat er. Guds Ande är ju underbar i sin undervisning för tistlar och sten här är MÄNNISKOTANKAR OCH MÄNSKLIGA PLANER och vi kan vittna om att när de får överhanden i församlingen så kallnar kärleken (AGAPEN) snabbt.

Läs nu Jes 55 Och njut igen av Guds ords harmoni.

Isa 55:1 Hör på, alla ni som törstar, kom hit till vattnet, och ni som inte har pengar, kom hit och köp säd och ät. Ja, kom hit och köp säd utan pengar och för intet både vin och mjölk. David Wilkerson säger att så fort det står talas om handel i bibeln så handlar det om byteshandel kom ihåg det så blir också uttydningarna av liknelserna rätt. 2 Varför ger ni ut pengar för det som inte är bröd, era inkomster för det som inte kan mätta? Hör på mig, så skall ni få äta gott och njuta av utsökt mat. 3 Böj ert öra hit (LYD) och kom till mig! (KONUNGEN) Hör (SHEMA – Lyssna förstå – gör – lyd) så får er själ leva! (DHA Apg 5:31-32)( Mt 7 förlora din själ för hans skull) Jag vill sluta med er ett evigt förbund: Ni skall få den trofasta nåd som jag lovade David. 4 Se, honom (KONUNG JESUS) har jag satt till ett vittne för folken, till en furste och ledare för folken.(EN KONUNG)(Ef 1:9-10) 5 Du skall kalla på ett folk du inte känner, ett hednafolk som inte känner dig skall skynda till dig för HERRENS, din Guds, skull, för Israels Heliges skull, ty han har förhärligat dig. 6 Sök (ATT TILLBE OCH FÖLJA) HERREN (KONUNGEN) medan han låter sig finnas (GENOM SITT ORD) åkalla honom medan han är nära. (Genom sitt blod) 7 Den ogudaktige må överge sin väg (TANKESÄTT och HANDLING) den orättfärdige sina tankar (HÖGA TANKAR) och vända om (UNDERORDA SIG) till HERREN (KONUNGEN) så skall han förbarma sig över honom, och till vår Gud, ty han skall ge mycken förlåtelse. (Heb 4:14-16) 8 Mina tankar (VILJA) är inte era tankar (VILJA) och era vägar (PLANER OCH HANDLINGSSÄTT) är inte mina vägar, säger HERREN.(KONUNGEN) 9 Nej, så mycket som himlen är högre än jorden, så mycket är mina vägar högre än era vägar och mina tankar högre än era tankar. (Visheten från ovan och visheten från jorden Jak 3:6-18) 10 Liksom regnet och snön faller från himlen och inte återvänder dit, förrän det har vattnat jorden och gjort den fruktbar och ger säd till att så och bröd till att äta, 11 så skall det vara med ordet som går ut från min mun.(ORDET OM RIKET MT 13) Förgäves skall det inte vända tillbaka till mig utan att ha verkat vad jag vill och utfört det vartill jag har sänt ut det.(ORDET OM RIKET) 12 Med glädje skall ni dra ut, i frid skall ni föras fram. Bergen och höjderna skall brista ut i jubel inför er, alla markens träd skall klappa i händerna. 13 Där nu TÖRNSNÅR finns skall cypresser växa upp, där nässlor (TISTLAR) står skall myrten växa upp. Detta skall bli HERREN till ära, ett evigt tecken som inte skall utplånas.

Du kan även se i Teologi om Ordet Dabar/Logos – HÄR – Guds fantastiska plan med Konungen Jesus Kristus AGAPE – LYDNAD för KONUNGENS ORD = ORDET om RIKET Mt 13 Är det eviga tecknet det är ANDENS UPPGIFT OCH DET ÄR ANDENS SLUTMÅL OCH GUDS SLUTMÅL. Den goda frukten i de här hjärtana var Cypresser och Myrten Det som stod i vägen för ORDET OM RIKET var Tistlar och Törnen. Nu ska jag säga dig en sanning! Som vi har upptäckt! Och det är att om du är fylld av Anden och har Ordet om Riket boende i ditt hjärta. Så kommer du givetvis att tala i enlighet med Andens slutmål och Guds syfte och plan?