1 Kor 15:45 Så står det skrivet: Den första människan, Adam, blev en levande varelse. Den siste Adam blev en livgivande ande.

Gal 6:14 För min del vill jag aldrig berömma mig av något annat än vår Herre Jesu Kristi kors, genom vilket världen är korsfäst för mig och jag för världen. 15 Det har ingen betydelse om man är omskuren eller oomskuren. Det som verkligen betyder något är en ny skapelse. 16 Frid och barmhärtighet över dem som följer denna regel, ja, över Guds Israel. 17 Nu må ingen plåga mig längre, eftersom jag bär Jesu märken på min kropp. 18 Vår Herre Jesu Kristi nåd vare med er ande, bröder. Amen.

Här säger Paulus att ingenting ifrån Judaismen har någon som helst betydelse i NT. Faktiskt så kommer dessa Judaistiska influenser istället att hindra den troendes vanding i det nya livet. Inte bara Judaism utan all religiion är ett hinder och förstör Andens förmåga att kunna leda en troende.

Det har bara funnits en enda religion som kommit ifrån sanningens Gud och det är den som gavs åt Mose. Men den religionen var bara till för ett enda syfte och det är att leda folket och göra dem redo att ta emot Messias. Och när Messias väl har kommit så skulle det gamla försvinna och upplösas.

Vad hände då egentligen med den Judiska religionen? Jo den spkades fast på ett kors på Golgata för 2000 år sedan.

EF 2:12 Ni var på den tiden utan Kristus, utestängda från medborgarskapet i Israel och hade ingen del i förbunden med deras löfte. Ni levde utan hopp och utan Gud i världen. 13 Men nu har ni, som är i Kristus Jesus och som en gång var långt borta, kommit nära genom Kristi blod. 14 Ty han är vår frid, han som gjorde de två till ett och rev ner skiljemuren. 15 Detta skedde när han i sitt kött tog bort fiendskapen, lagen med dess bud och stadgar, för att av de båda i sig skapa en enda ny människa och så skapa frid.16 Så skulle han i en enda kropp försona de båda med Gud genom korset, sedan han där hade dödat fiendskapen. 17 Han har kommit och predikat frid för er som var långt borta och frid för dem som var nära. 18 Ty genom honom har vi båda i en och samme Ande tillträde till Fadern.

Här på korset skapar Gud ett nytt förbund innehållande livet själv från Guds Son. Och i det livet är både hedningar och Judar Ett i honom.

Gal 3:26 Alla är ni Guds barn genom tron på Kristus Jesus. 27 Alla ni som har blivit döpta till Kristus har blivit iklädda Kristus. 28 Här är inte jude eller grek, slav eller fri, man och kvinna. Alla är ni ett i Kristus Jesus. 29 Om ni nu tillhör honom är ni Abrahams avkomlingar, arvingar enligt löftet.

Johannes fick börja att mjuka upp den judiska mentaliteten vid sitt framträdande.

Mat 3:7 Men när han såg att många fariseer och sadduceer kom för att bli döpta av honom, sade han till dem: ”Ni huggormsyngel, vem har fått er att tro att ni kan fly undan den kommande vredesdomen? 8 Bär då sådan frukt som hör till omvändelsen. 9 Och tro inte att ni kan säga till er själva: Vi har Abraham till fader. Jag säger er att Gud av dessa stenar kan uppväcka barn åt Abraham. 10 Redan är yxan satt till roten på träden. Varje träd som inte bär god frukt blir nerhugget och kastat i elden.

Han menar att de hade sin inspiration från ormen. Den vi inspireras och drivs av är vår fader.

Jesus sa till Nikodemus: Ni måste bli födda på nytt! Att bli född på nytt är att få en helt ny drivkraft i sitt liv och därmed samtidigt en ny fader.

Joh 3:3 Jesus svarade: ”Amen, amen säger jag dig: Den som inte blir född på nytt kan inte se Guds rike.”

Vad Jesus menar är att människan måste få en ny drivkraft från himlen från Gud själv. Det måste bildligt talat bli en ny rot för att trädet Israel skall kunna bära frukt.

Den Samaritiska kvinnan ville gärna snacka religion med Jesus. Om vilken plats det var rätt att tillbe fadern på.

Joh 4:20 Våra fäder har tillbett på detta berg, och ni säger att den plats där man skall tillbe finns i Jerusalem.” 21 Jesus svarade: ”Tro mig, kvinna, den tid kommer, då det varken är på detta berg eller i Jerusalem som ni skall tillbe Fadern. 22 Ni tillber vad ni inte känner. Vi tillber vad vi känner, eftersom frälsningen kommer från judarna. 23 Men den tid kommer, ja, den är redan här, då sanna tillbedjare skall tillbe Fadern i ande och sanning. Ty sådana tillbedjare vill Fadern ha. 24 Gud är ande, och de som tillber honom måste tillbe i ande och sanning.”

Jesus berättar att Guds frälsningsprogram och plan har verkat igenom det Judiska folket genom tiderna. Men Jesus tillägger någonting mycket viktigt. Nämligen att från och med nu skall alla tillbe fadern i Ande och Sanning. Gamla förbundets regler och förordningar var bara en skuggbild av verkligheten som skulle komma nämligen Messias själv.

Man kan nu fråga sig varför så många tycker att det är så viktigt att börja röra sig i ”Skuggorna” idag när vi kan vandra i ljuset själv. Paulus menade verkligen vad han sa när han nämde Guds Israel.

Gal 6:14 För min del vill jag aldrig berömma mig av något annat än vår Herre Jesu Kristi kors, genom vilket världen är korsfäst för mig och jag för världen. 15 Det har ingen betydelse om man är omskuren eller oomskuren. Det som verkligen betyder något är en ny skapelse. 16 Frid och barmhärtighet över dem som följer denna regel, ja, över Guds Israel.

Vad är det för regel? Han menar att genom den nya födelsen i Kristus Jesus så har varenda en av oss Jesu Kristi Ande och drivkraft inom oss. Han är roten till trädet så därför kan träden nu bära God frukt = Agape.

Paulus syftar tilbaka till skapelsen igen.

1 Mos 1:27 Och Gud skapade människan till sin avbild, till Guds avbild skapade han henne, till man och kvinna skapade han dem.

1 Mos 2:7 Och HERREN Gud formade människan av stoft från jorden och blåste in livsande i hennes näsa. Så blev människan en levande själ.

Människan blev inspirerad ifrån Gud själv som då var hennes fader. Han inspirerades av Guds Ande i sitt liv. Kunskapens träd föklarar sedan på nått sätt hur människan förlorade den direkta inspirationen ifrån Fadern.

Jesus fick tillbaka sitt liv ifrån Fadern och kunde nu inspirera människan med Andligt liv igen.

Joh 20:21 Jesus sade än en gång till dem: ”Frid vare med er. Som Fadern har sänt mig sänder jag er.” 22 Sedan han sagt detta, andades han på dem och sade: ”Tag emot den helige Ande!

Fadern sände Jesus inspirerad med Andens liv. Och nu säger Jesus att han sänder oss med precis samma Andliga liv och inspiration. Och den vi inspireras av han är vår fader. Så att ha Gud till fader det är att stå under hans inspiration. Det är när vi ställer omskärelsen och annat religöst i ljuset av vad Jesus gjort på Golgata som det blir så totalt meningslöst. Det spelar alltså ingen roll hur mycket och hur noga alla ritualer utförs det går inte att byta fader ändå. Och det var precis vad Johannes försökte säga fariseerna. (Mt 3:7-10)

Gud är ju Ande så inspirationen att få Gud som vår fader måste ju börja där hos honom.

Gal 4:6 Och eftersom ni är söner, har Gud sänt i våra hjärtan sin Sons Ande som ropar: ”Abba! Fader!” 7 Så är du inte längre slav utan son, och är du son är du också arvinge, insatt av Gud.

Och det är precis det Israel betyder: Guds Prins!

Och Paulus visste att det inte fanns någon somhelst genväg till barnaskapet för det måste komma igenom det redskapet Gud bestämt nämligen genom korset. Gud har bestämt att bara de som låter sig gå korsets väg kommer att få den inspirationen från himlen som gör honom till vår fader.

Ibland kommer skiljevägar när människors visdom ser ut att regera och du kommer på kant med fariseer. Men då säger Herren så här.

2 Kor 6:16 Vad kan ett Guds tempel ha för gemenskap med avgudarna? Vi är den levande Gudens tempel, ty Gud har sagt: Jag skall bo hos dem och vandra med dem, och jag skall vara deras Gud, och de skall vara mitt folk. 17 Därför säger Herren: Gå ut från dem och skilj er från dem och rör inte vid något orent. Då skall jag ta emot er, 18 och jag skall vara er Fader, och ni skall vara mina söner och döttrar, säger Herren, den Allsmäktige.

Och vi läste ju vad det betydde att ha Gud som vår fader? Jo vi kommer att bli inspirerade av honom och få mer smörjelse och kraft över våra liv.

Paulus sa alltså:

Gal 6:14 För min del vill jag aldrig berömma (Skina eller Lysa) mig av något annat än vår Herre Jesu Kristi kors, genom vilket världen är korsfäst för mig och jag för världen. 15 Det har ingen betydelse om man är omskuren eller oomskuren. Det som verkligen betyder något är en ny skapelse. 16 Frid och barmhärtighet över dem som följer denna regel (2583 Kanon) ja, över Guds Israel.

Ordet 2583 Kanon är på Hebreiska en ”Mått stock” eller Mått stav” och det är Guds mått att mäta med och inte våra mänskliga mått. Människor och religion har många olika mått men Gud har bara ett enda som räknas inför honom som gällande.

Denna regel eller ”Måttstock” eller ”Måttstav” är att inte berömma sig eller att lysa eller skina av någonting annat än genom Jesu Kristi kors. Sedan nämner han att Frid och Barmhärtighet över dem som följer denna ”Kanon” ”Måttstav” eller ”Måttstock” Det är alltså detta som kommer att döma hans eget hus se Upp 11.

Upp 11:1 En mätstång som liknade en stav gavs åt mig med orden: ”Stå upp och mät Guds tempel och altaret och dem som tillber där inne. 2 Men utelämna templets yttre gård och mät den inte, eftersom den är given åt hedningarna, och den heliga staden skall de trampa under fötterna i fyrtiotvå månader.

Utlämna = EX – Ballo = Driv Ut!

Att bli en Son eller Dotter är alltså att vandra enligt denna ”måttstav” (2 Kor 6:16-18)

Lägg nu noga märke till de här verserna en Son eller Dotter blir alltså i ljuset av detta de lerklumpar som blir de kärl han bestämt redan.

Jes 45:9 Ve den som tvistar med sin Skapare, – du, en lerskärva bland jordens lerskärvor! Säger leret till den som formar det: ”Vad gör du?” Säger ditt verk: ”Han har inga händer”? 10 Ve den som säger till en far: ”Vad avlar du?” och till en kvinna: ”Vad föder du fram?” 11 Så säger HERREN, Israels Helige, som också är hans Skapare: Fråga mig om det som skall komma. Låt mig ha omsorg om mina söner och mina händers verk.

Guds söner och döttrar kan inte bli någonting annat än det han bestämt dem till i sin familj inte heller kan de ha någon annan uppgift än den han redan från början har bestämt. Det är precis det som Paulus menar med skatten i lerkärlet.

Lerkärlet är Paulus som den Gud skapat honom och format honom till. Han kan och vill och vågar inte vara något annat än den Gud bestämt att han skall bli. Skatten i lerkärlet är den kraft som är bestämd för det kärlet.

EF 2:8 Ty av nåden är ni frälsta genom tron, inte av er själva, Guds gåva är det, 9 inte på grund av gärningar, för att ingen skall berömma sig. 10 Ty hans verk är vi, skapade i Kristus Jesus till goda gärningar, som Gud har förberett, så att vi skall vandra i dem.

Gärningarna är ett Andligt utflöde i Jesus Kristus så vi måste förstå att när Gud skapade allting så var det Jesus och de barnen han hade för ögonen. Gud skapade allting med Den nya Adam i tanken.