Ibland när vi läser bibeln så riskerar vi att missa viktiga saker på grund av att vi inte ser på hela sammanhanget i ett bibelstycke. Så kan vara fallet för många när de läser om de falska profeterna i Mt 7.

Mat 7:13 Gå in genom den trånga porten. Ty den port är vid, och den väg är bred som leder till fördärvet, och det är många som går fram på den.14 Och den port är trång, och den väg är smal som leder till livet, och det är få som finner den.15 Akta er för de falska profeterna, som kommer till er klädda som får men i sitt inre är rovlystna vargar.16 På deras frukt skall ni känna igen dem. Inte plockar man väl vindruvor från törnbuskar eller fikon från tistlar?17 Så bär varje gott träd god frukt, men ett dåligt träd bär dålig frukt. 18 Ett gott träd kan inte bära dålig frukt, inte heller kan ett dåligt träd bära god frukt.19 Ett träd som inte bär god frukt blir nerhugget och kastat i elden. 20 Alltså skall ni känna igen dem på deras frukt. 21 Inte skall var och en som säger ’Herre, Herre’ till mig komma in i himmelriket, utan den som gör min himmelske Faders vilja. 22 Många skall säga till mig på den dagen: Herre, Herre, har vi inte profeterat med hjälp av ditt namn och med hjälp av ditt namn drivit ut onda andar och med hjälp av ditt namn gjort många kraftgärningar? 23 Men då skall jag säga dem sanningen: Jag har aldrig känt er. Gå bort ifrån mig, ni laglösa! 24 Den som därför hör dessa mina ord och handlar efter dem, han liknar en förståndig man som byggde sitt hus på klippan. 25 Regnet öste ner, störtfloden kom och vindarna blåste och kastade sig mot det huset. Men det föll inte, eftersom det var grundat på klippan. 26 Men den som hör dessa mina ord och inte handlar efter dem, han liknar en dåre som byggde sitt hus på sanden.27 Regnet öste ner, störtfloden kom och vindarna blåste och slog mot det huset, och det föll samman, och dess fall var stort.” 28 När Jesus hade avslutat detta tal, var människorna mycket förvånade över hans undervisning, 29 ty han undervisade dem med auktoritet och inte som deras skriftlärda.

Gå in igenom den smala porten är tydligen samma sak som att bygga på klippan. Att bygga på klippan är exakt samma sak som att bygga på hörnstenen. Den breda vägen exakt samma sak som att förkasta hörnstenen.

Gå in i ver 13 handlar om att Gå in i Himmelriket V 21

Joh 3:3 Jesus svarade: Amen, amen säger jag dig: Den som inte blir född på nytt kan inte se (1492 EIDO) Guds rike (ROM 14:17)

1492 EIDO = När en teori blir till en verklighet i ditt liv. Sedan har ordet Eido också att göra med intuition. Den rättfärdighet frid och glädje du får är levande. (ROM 14:17) (Ordet Eido finns i det grekiska ordet för samvete)

Joh 3:5 Jesus svarade: Amen, amen säger jag dig: Den som inte blir född av vatten och Ande kan inte komma in i (EIS) Guds rike.

Mat 18:3 och sade: Amen säger jag er: Om ni inte omvänder er och blir som barn (HJÄLPLÖSA) kommer ni inte in (EIS) i himmelriket.

Sven Reichmann säger ungefär så här: Barnaskapet i Gud innebär ett tillstånd av total hjälplöshet i sig själv men i en tacksamhet till Gud – Då är vi mottagliga för Guds Nåd i våra liv.

(1) De som bygger på klippan är de hjälplösa i sig sjäva de som tar emot Hörnstenen och tror på den.
(2) De som bygger på sanden är de som är starka i sig själva som förkastar Hörnstenen och bygger själva.

Idag kan vi i församlingarna se de här trenderna väldigt tydligt mitt ibland oss går domen nu rakt igenom församling efter församling och den skiljer de laglösa från de rättfärdiga ogräset ifrån vetet eller agnarna ifrån vetet.

Fariseerna på Jesu tid hade den teologin att Guds Rike var någonting som skulle sättas upp synligen med Israel som utgångspunkt. De tankarna fanns även hos Petrus. Idag finns exakt samma tankesätt men nu så skall Guds Rike upprättas synligen på jorden med församlingen som utgångspunkt.

Man talar om att inta samhällets 7 berg
Man talar om att ta auktoritet istället för att få
Det här är en väg som styrker människan istället för att göra henne hjälplös och tacksam

Vi har länge fått ta emot varningar om att domen är på väg och att det är dags att göra sig redo. De visa jungfrurna i liknelsen var redo att gå in men inte de ovisa, De är förståss en bild på det som vi redan tagit upp de visa är små och hjälplösa men tacksamma. De ovisa är de som förkastar hörnstenen och bygger på sand och bär dålig frukt.

Jag upplever att samma röst som ropar ut till Jungfrurna att: Gå ut att möta brudgummen (Mt 25:6) är exakt samma kallelse som Uppenbarelsebokens: Den som har öron må höra vad Anden säger till församlingarna. (Upp 3:6)

Detta budskap är både självupplevt och bekräftat av andra bedjare.

** Jag drömde en natt att jag låg på en stor sten med hela min kropp, Jag undrade förståss vad Herren menade med den drömmen. Ungefär samtidigt så samlades vi till samtal och bön med några troende. En kvinna berättade där att hon i en syn fick se ett stort jätteblock komma ovanifrån och fullständigt krossa en församling.

Vi tycks inte förstå allvaret i breven till de 7 församlingarna att Gud verkigen menar allvar med sina domar. Hur går det med Laodicea? Hur mycket av församlingen kommer att bestå när svårigheterna som beskrivs i uppenbarelseboken kommer emot den församlingen? (De starka och oberoende) Men vi ser hur Filadelifia får nyckeln och löftet att komma igenom prövningarna (De små beroende och tacksamma)

** Gud brukar använda andra för att göra bekräftan starkare. Både min dröm att jag låg på ett stenblock och kvinnans syn att stenblocket krossade kyrkan står med i samma bibelvers.

Luk 20:17 Men han såg på dem och frågade: Vad menas då med detta ord i Skriften: Den sten som byggnadsarbetarna kastade bort har blivit en hörnsten. 18 Var och en som faller på den stenen skall krossas, och den som stenen faller på skall smulas sönder.”

En morgon lyssnade jag till en amerikansk predikant vid namn Steve Lombley >> som höll ett bibelstudie om att förkrossas eller bli krossad. Då förstod jag plötsligt sammanhanget och allvaret i vad Gud ville säga till oss alla.

Han sa:

Att falla ner på stenen är att bli förkrossad i hjärtat, Och det är att bära frukt för Guds Rike. Sedan säger han något mycket intressant: Stenen faller på skall smulas sönder. = På grekiska är det samma ord som att skilja agnarna från vetet

Det här väckte förståss mitt intresse att studera det här budskapet i sitt sammanhang. Och jag blev skakad i mitt innersta då jag började förstå att domen över Gud hus är på gång.

  • Jesus rider in som en ödmjuk kung i Jerusalem på en åsna (Mt 21)
  • Jesus rensar templet från orättfärdighet
  • Då kom de hjälplösa och svaga fram i templet (Mt 21:14)
  • De andra har gjort det till en rövarkula (Lk 19:46)

När Jesus gjort detta så kommer Fariseerna fram och vill ha reda på i vilken Auktoritet han gjorde dessa saker. Alltså vem har sänt dig att rensa det här templet? Det vi inte får missa nu är Jesu motfråga till dem om Johannes döparens Auktoritet.

Det är nämligen så att de fick svaret på sin fråga om de hade trott Johannes Döparens budskap till dem. De fick även svaret på nästa liknelse (LK 20:17-18) om stenen som faller och söndersmular (GK: Skiljer Agnarna Från Vetet)

Luk 3:7 Han sade nu till folkskarorna som kom ut för att döpas av honom: ”Ni huggormsyngel! Vem har intalat er att försöka fly undan den kommande vredesdomen? 8 Bär då sådan frukt som hör till omvändelsen. Och tänk inte: Vi har Abraham till fader. Jag säger er att Gud kan uppväcka barn åt Abraham av dessa stenar. 9 Redan är yxan satt till roten på träden. Så blir varje träd som inte bär god frukt nerhugget och kastat i elden.”

Luk 3:15 Folket gick där och väntade, och alla undrade i sina hjärtan om inte Johannes kunde vara Messias.16 Johannes svarade dem allesammans: ”Jag döper er med vatten. Men det kommer en som är starkare än jag, och jag är inte ens värd att knyta upp hans sandalremmar. Han skall döpa er i den helige Ande och i eld.17 Han har sin kastskovel i handen för att noga rensa sin tröskplats och samla in vetet i sin loge, men agnarna skall han bränna upp i en eld som aldrig släcks.”

Han har alltså Auktoritet att rensa sin Loge (Tempel) och skilja Agnarna ifrån Vetet

Efter detta kommer alltså liknelsen om de onda arbetarna i vingården som inte gav någon frukt alls. Och det kommer att sluta med nedhuggning eller att de flyger iväg som agnar i vinden. (Stenen som faller ner och krossar dem)

Luk 20:9 Sedan berättade han denna liknelse för folket: ”En man planterade en vingård och arrenderade ut den till vingårdsarbetare och reste bort en längre tid. 10 När tiden var inne skickade han en tjänare till vingårdsarbetarna för att de skulle ge honom hans del av vingårdens avkastning. Men vingårdsarbetarna slog honom och skickade i väg honom tomhänt.11 Då sände han en annan tjänare. Också honom slog de och hånade och skickade i väg tomhänt.12 Därefter sände han en tredje tjänare. Men även honom slog de blodig och jagade bort. 13 Då sade vingårdens herre: Vad skall jag göra? Jo, jag vill sända min älskade son. Honom skall de väl ha respekt för.14 Men när vingårdsarbetarna fick se honom, överlade de med varandra och sade: Här har vi arvtagaren! Låt oss döda honom, så får vi arvet.15 Och de kastade ut honom ur vingården och dödade honom. Vad skall nu vingårdens herre göra med dem? 16 Jo, han skall komma och döda dessa vingårdsarbetare och lämna vingården åt andra.” När de hörde detta, sade de: Det får aldrig hända! 17 Men han såg på dem och frågade: Vad menas då med detta ord i Skriften: Den sten som byggnadsarbetarna kastade bort har blivit en hörnsten. 18 Var och en som faller på den stenen skall krossas, och den som stenen faller på skall smulas sönder.” 19 De skriftlärda och översteprästerna ville nu gripa honom på en gång, men de vågade inte för folket. De förstod att det var om dem han hade talat i denna liknelse.


Det är att kapitulera och lägga sig på hörnstenen för att bli uppbyggd som Petrus beskriver i 1 Petrus 2

1 Pet 2:4 Kom till honom, den levande stenen som visserligen är förkastad av människor men är utvald och dyrbar inför Gud. 5 Och låt er själva som levande stenar byggas upp till ett andligt hus, ett heligt prästerskap, som skall frambära andliga offer som Gud tack vare Jesus Kristus tar emot med glädje. 6 Det står nämligen i Skriften: Se, jag lägger i Sion en utvald, dyrbar hörnsten, och den som tror på den skall aldrig komma på skam.7 För er som tror är den alltså dyrbar, men för dem som inte tror har den sten som byggnadsarbetarna kastade bort, blivit en hörnsten 8 en stötesten och en klippa till fall. De stöter emot den därför att de inte lyder ordet. Så var också bestämt om dem. 9 Men ni är ett utvalt släkte, ett konungsligt prästerskap, ett heligt folk, ett Guds eget folk, för att ni skall förkunna hans härliga gärningar, han som har kallat er från mörkret till sitt underbara ljus.

Och vi har ju redan i MT 7 tidigare visat vad det är att lyda orden = Se överst i studiet Vi behöver alla falla ner på stenen och be om Guds Nåd till hjälp i rätt tid.

En sak som slog mig var att Petrus var en levande sten, men han skulle testas av vem då? Satan! Hur? Som agnarna skiljs från vetet.

Luk 22:31 Simon, Simon, se, Satan har begärt att få sålla er som vete. 32 Men jag har bett för dig att din tro inte skall bli om intet. Och när du en gång har omvänt dig, så styrk dina bröder.”

1Pe 2:6 Det står nämligen i Skriften: Se, jag lägger i Sion en utvald, dyrbar hörnsten, och den som tror på den skall aldrig komma på skam.

Ser vi vad tron handlar om? Jo att trots prövningen ändå falla ner på Stenen och be om Guds Nåd för rening. Det är bara när vi själva förstår vad som finns i vårt kött som vi kan ha barmhärtighet med andra stenar vi skall byggs samman med i Guds templet.

Mvh Janne Ohlin