Ordet är sammansatt av 2 ord EPI = Som är en förstärkning av ordet Aischunomai som kommer av Aischos. Det är att deformeras och att vanäras. Det innebär att man upplever en våldsam smärta i sin status genom en plötslig händelse eller aktivitet. Det är en upplevelse i samvetet av skuld och en fruktan och rädsla för att man gjort bort sig eller kommer att göra bort sig. Det är den känslan som infinner sig när det man trott på och hållit för sant och säkert visar sig inte hålla måttet.

Epaischunomai är alltid knutet till en fruktan och uppleva skam. Det är en känsla och en rädsla som hindrar en person att stå upp igen och säga någonting i frågan. Ett hebreiskt ord som används för skam är 2781 Cherpa och det betyder: Förakt, Skam, Känna sig misslyckad, Känna sig anklagad.

Det här är ju väldigt intressant för att i Sverige så brukar vi ju kalla det här för Jantelagen. Och bibeln är väldigt klar över hur de här känslorna kommer över oss. När vår själ söker det som är i världen först för vår säkerhet.

Fil 3:3 Det är vi som är de omskurna, vi som tjänar genom Guds Ande och berömmer oss av Kristus Jesus och inte förlitar oss på yttre ting,

Fil 3:18 Vad jag ofta har sagt till er, det säger jag nu under tårar: många lever som fiender till Kristi kors. 19 De får sitt slut i fördärvet. De har buken till sin gud (= Sitt eget inre) och sätter sin ära i det som är deras skam (152 Aischúnē) (dessa som bara tänker på det jordiska. (världen)

Fil 3:19 Whose end is destruction, whose God is their belly (= Sitt eget inre) and whose glory (Ljus och drivkraft) is in their shame (152 Aischúnē) who mind earthly things.)

Ser du att det handlar om att bygga på klippan eller sanden? Om vi förkastar korset som dårskap blir vi utlämnade åt vår egen själs drivkraft och det blir ett tvång med känslor av skam (152 Aischúnē)(Heb 2781 Cherpa)

 • (1) Vi vill ha kontroll och säkerhet
 • (2) Vi vill vinna hela världen
 • (3) Vi vill ha äran och bli sedda
 • (4) Vi vill uppnå våra mål oavsett om det betyder att utnyttja andra
 • (5) Vi är beredda att till och med använda oss av Jesus för att nå mål

Ovanstående fenomen var precis det som hände Galaterna. Man började att förlita sig på yttre ting istället för Jesus Kristus och honom som korsfäst. Det påverkade direkt känslolivet till det negativa man slutade prisa Gud spontant utan man sjönk mer och mer ned i det jordiska med sina tankar. (Ner i Dyn)

Ner i dyn råder de här känslorna av förkastelse och misslyckande anklagelse och fördömelse men så fort vi vänder om till Herren i uppriktighet är han där och drar oss upp. Varenda en som upphöjer sig kommer att sluta i den här gropen av dy det är en Andlig lag.

Psa 40:2 Jag väntade ivrigt (Tvinnade mig samman med) på HERREN, och han böjde sig till mig och hörde mitt rop. 3 Han drog mig upp ur fördärvets grop, ur den djupa dyn. Han ställde mina fötter på en klippa och gjorde mina steg fasta. 4 Han lade i min mun en ny sång, en lovsång till vår Gud. Många skall se det och frukta, och de skall förtrösta på HERREN. 5 Salig (Inre välsignad) är den man som sätter sin förtröstan till HERREN (Gör Herren till sin säkerhet) och inte vänder sig till de stolta, de som viker av till lögngudar.

Om vi väljer korset istället för att välja vår egen trygghet så kommer vi att bli befriade från den fruktan som binder oss i världen

Heb 11:7 I tron byggde Noa i helig fruktan en ark för att rädda de sina, sedan Gud hade varnat honom för det som ingen ännu hade sett. Genom tron blev han världen till dom och ärvde den rättfärdighet som kommer av tro.

Luk 1:72 Han har visat barmhärtighet mot våra fäder och tänkt på sitt heliga förbund, 73 enligt den ed han gav vår fader Abraham 74 att vi, frälsta ur våra fienders hand, skulle få tjäna honom utan fruktan, 75 i helighet och rättfärdighet inför honom under alla våra dagar. 76 Och du, barn, skall kallas den Högstes profet. Ty du skall gå före Herren och bana väg för honom 77 och ge hans folk kunskap om frälsning, att deras synder är förlåtna

1870 Ep-Aischunomai

Luk 9:23 Sedan sade han till alla: ”Om någon vill följa mig, skall han förneka sig själv och varje dag ta sitt kors och följa mig. 24 Ty den som vill bevara sitt liv skall mista det, men den som mister sitt liv (5590 Psuche) för min skull, han skall vinna det. 25 Vad hjälper det en människa, om hon vinner hela världen men förlorar sitt liv (5590 Psuche) eller själv går förlorad? 26 Den som skäms (1870 Epaischunomai) för mig och mina ord, honom skall Människosonen skämmas för (1870 Epaischunomai) när han kommer i sin och sin Faders och de heliga änglarnas härlighet.

Det är givetvis inte Jesus som får skämmas (1870 Epaischunomai) utan den som bygger på världen som säkerhet.

 • Det handlar om att bygga på sand eller bygga på klippan
 • Den naturliga människans själ har sin säkerhet i världens system
 • För henne är det en dårskap att söka sin säkerhet i evangeliets budskap

Själen i den här världen är inprogrammerad sedan födseln att söka sin säkerhet i den här världens system. Hon är full av Egyptens vanära i sig (Jos 5:9) Heb 2781 Cherpah vilket betyder: Känna förakt och skam, känna sig otillfredsstäld och misslyckad, känna sig anklagad.

Blind som människan är så kommer hon ännu hårdare att söka bli av med dessa känslor, Men Jesus säger att om hon till och med vinner hela världen och har all synlig säkerhet kommer hon inte att bli av med den här känslan. Den kan bara Jesus Kristus ta bort och svaret heter Evangeliet.

Men Evangeliet uppenbarar en metod som är en fullständig dårskap för den moderna människan. Jesus kristus bar den här fullständiga skammen för oss på Golgata Kors.

Rom 1:16 Jag skäms (1870 Epaischunomai) inte för evangelium. Det är en Guds kraft som frälser var och en som tror, först juden och sedan greken.

Rom 6:20 Medan ni var syndens slavar, var ni fria från rättfärdigheten. 21 Men vad skördade ni då för frukt? Jo, det som ni nu skäms (1870 Epaischunomai) för. Slutet på sådant är döden.

Jos 5:9 Och HERREN sade till Josua: ”I dag har jag vältrat av Egyptens vanära (2781 Cherpah) från er.” Platsen fick namnet Gilgal, som den heter än i dag.

Det innebär att man blev korsfäst med Kristus och att den säkerheten världen ger var borta från mitt inre liv.

Psa 119:22 Tag bort ifrån mig smälek (2781 Cherpah) och förakt ty jag tar vara på dina vittnesbörd.

Och Josua skulle ju vara frimodig och oförfärad när han intog landet.

Jos 1:8 Låt inte denna lagbok vara skild från din mun. Tänk på den både dag och natt, så att du håller fast vid och följer allt som är skrivet i den. Då skall du lyckas i det du företar dig, och då skall du ha framgång. 9 Har jag inte befallt dig att vara stark och frimodig? Var då inte förskräckt eller förfärad, ty HERREN , din Gud, är med dig vart än du går.”

Precis som vi ska vara frimodiga när vi skall gå fram till nådens tron.

Heb 4:8 Ty om Josua hade fört dem in i vilan, skulle Gud inte längre fram ha talat om en annan dag. 9 Alltså finns det en sabbatsvila kvar för Guds folk. 10 Den som har kommit in i hans vila får vila sig från sina gärningar, liksom Gud vilade från sina. 11 Låt oss därför ivrigt sträva efter att komma in i den vilan, så att ingen kommer på fall som de och blir ett exempel på olydnad. 12 Ty Guds ord är levande och verksamt. Det är skarpare än något tveeggat svärd och tränger igenom, så att det skiljer själ och ande, led och märg, och det är en domare över hjärtats uppsåt och tankar. 13 Inget skapat är dolt för honom, utan allt ligger naket och uppenbart för hans ögon. Och inför honom måste vi stå till svars. 14 Då vi nu har en stor överstepräst, Jesus, Guds Son, som har stigit upp genom himlarna, så låt oss hålla fast vid vår bekännelse. 15 Ty vi har inte en överstepräst som ej kan ha medlidande med våra svagheter, utan en som blev frestad i allt liksom vi, men utan synd. 16 Låt oss därför frimodigt gå fram till nådens tron för att få barmhärtighet och finna nåd till hjälp i rätt tid.

Guds ord skall utföra samma sak i våra hjärtan som Josua gjorde vid Gilgal?

 • Landet är förutberedda gärningar? (Josua 1:2-3)
 • Vi kommer inte in i den vilan utan ett omskuret hjärta. (världen måste bort ur hjärtat)

EF 2:8 Ty av nåden är ni frälsta genom tron, inte av er själva, Guds gåva är det, 9 inte på grund av gärningar, för att ingen skall berömma sig. 10 Ty hans verk är vi, skapade i Kristus Jesus till goda gärningar, som Gud har förberett, så att vi skall vandra i dem. 11 Kom därför ihåg hur det var tidigare: ni var hedningar och kallades oomskurna av dem som kallar sig omskurna, med den omskärelse som utförs på kroppen med människohand. 12 Ni var på den tiden utan Kristus, utestängda från medborgarskapet i Israel och hade ingen del i förbunden med deras löfte. Ni levde utan hopp och utan Gud i världen. 13 Men nu har ni, som är i Kristus Jesus och som en gång var långt borta, kommit nära genom Kristi blod.

Kol 2:9 Ty i honom bor gudomens hela fullhet i kroppslig gestalt, 10 och i honom är ni uppfyllda, han som är huvudet över alla makter och väldigheter. 11 I honom blev också ni omskurna, inte med människohand, utan med Kristi omskärelse, då ni avkläddes er syndiga natur 12 och begravdes med honom genom dopet. I dopet blev ni också uppväckta med honom genom tron på Guds kraft, han som har uppväckt honom från de döda.

 • Samuel sa åt Saul att vänta i Gilgal på Gud för information (1 Sam 10:8)
 • Men han förtröstade på människor istället. Han förlorade Guds Rike där.
 • Saul offrade = Han använde sig av Gud för sin egen räkning (Täckelset 2 Kor kap 3+4 + 4 Mos 20 >>)
 • Lärjungarna stannade i staden och väntade på Guds kraft innan de gjorde någonting.
 • Maria skulle också ”Omskäras” i hjärtat av svärdet (Lk 2:34-35 Heb 4:8-16 1 Mos 3:24)
 • Det är då helt uppenbart att det handlar om vilka motiv och tankar vi har. (de måste dö ner)
 • Himmelrikets nycklar är därför samma sak som svärdet (Mt 16)