25 AGAPE

Kärlek är ett av de mest missförstådda orden i hela bibeln – du kan finna sektledare i de värsta sammanhang tala om kärlek. Men den kärlek som kommer från Gud är AGAPE och den har vi inte ens i oss själva utan den måste ges från Gud själv – Den ligger inbäddad i Livet från GUD.

Gal 5:14 Ty hela lagen är uppfylld i detta enda budord: Du skall älska (Agape) din nästa som dig själv.

Eftersom ingen kunde hålla lagen så förstår vi att Agape kommer från Gud. Det är Andens frukt (LIV)

Gal 5:22 Andens frukt däremot är kärlek (Agape) glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet,

 Det finns ingen AGAPE utan LYDNAD

Joh 15:12 Detta är mitt bud att ni skall älska (Agape) varandra så som jag har älskat (Agape) er.13 Ingen har större kärlek (Agape) än att han ger sitt liv (5590 Psuche) för sina vänner. 14 Ni är mina vänner, om ni gör vad jag befaller er.

Konsekvensen av det här bibelstället det blir om man läser det i ljuset av att man skall älska sin nästa som sig själv precis vad Jesus undervisar om vår själ (5590 Psuche = själ) i Mt 16 – KORSETS VÄG.

Mat 16:13 Då Jesus kom till trakten av Caesarea Filippi, frågade han sina lärjungar: ”Vem säger folket att Människosonen är?” 14 De svarade: ”Somliga säger Johannes Döparen, andra Elia och andra Jeremia eller någon av profeterna. 15 Han sade till dem: Och ni, vem säger ni att jag är? 16 Simon Petrus svarade: Du är Messias, den levande Gudens Son. (HEB BEN = UPPBYGGARE AV ETT FAMILJENAMN) – HÄR – 17 Jesus sade till honom: Salig är du, Simon, Jonas son. Ty kött och blod har inte uppenbarat detta för dig, utan min Fader som är i himlen. 18 Jag säger dig: Du är Petrus (FLYTTBAR STEN) och på denna klippa (UPPENBARELSEN OM MESSIAS) skall jag bygga min församling, och helvetets portar skall inte få makt över den. 19 Jag skall ge dig himmelrikets nycklar. Allt vad du binder på jorden skall vara bundet i himlen, och allt vad du löser på jorden skall vara löst i himlen. (RABBINSK TERM = TILLÅTA + FÖRBJUDA)(URSKILJNINGSFÖRMÅGA) 20 Sedan förbjöd han lärjungarna att tala om för någon att han var Messias. (KLIPPAN SE 1 KOR 10:4) 21 Från den tiden började Jesus förklara för sina lärjungar att han måste gå till Jerusalem och lida mycket genom de äldste och översteprästerna och de skriftlärda och att han måste dödas och på tredje dagen uppväckas. 22 Då tog Petrus honom åt sidan och började motsäga honom: Gud är nådig mot dig, Herre. Detta skall aldrig hända dig. 23 Men Jesus vände sig om och sade till Petrus: Gå bort ifrån mig, Satan! Du vill få mig på fall. Vad du tänker är inte Guds tankar utan människotankar. 24 Jesus sade till sina lärjungar: Om någon vill följa mig, skall han förneka sig själv och ta sitt kors på sig och följa mig. 25 Den som vill bevara sitt liv (5590 Psuche) skall mista det, men den som mister sitt liv (5590 Psuche) för min skull (= för hans viljas skull) han skall vinna det 26 Ty vad hjälper det en människa, om hon vinner hela världen men tar skada till sin själ? Eller vad kan en människa ge i utbyte mot sin själ?

Ett av orden Agape betyder är just att i blind lydnad följa en rabbin – Det är också att följa sin faders bud. Men det betyder även att underordna sig en konungs regler (gränser). Så det måste ha med Guds Rike att göra.

Joh 14:21 Den som har mina bud och håller fast vid dem, han är den som älskar (Agape) mig. Den som älskar (Agape) mig skall bli älskad (Agape) av min Fader, och jag skall älska (Agape) honom och uppenbara mig för honom.”

Guds församling byggs inte alls upp med organiserad enhet utan den byggs upp i kärlek (Agape)

Den byggs upp av dem som tar sitt kors följer honom och lägger ner sin själ – Min vilja mina ambitioner i denna världen SE – HÄR – (5590 Psuche) för Jesu skull – det är för hans viljas skull. Om vi nu går över till att studera EF 4 Som handlar om tjänstegåvor och församlingens uppbyggelse i AGAPE så undrar jag hur det står till med alla moderna ”församlingsbyggen” idag.

Du la väl märke till att SATAN påverkade PETRUS tankar om att dö ner från sig själv – Herren han avslöjar mörkrets plan genom att säga

Mt 16:23 Men Jesus vände sig om och sade till Petrus: Gå bort ifrån mig, Satan! Du vill få mig på fall. Vad du tänker är inte Guds tankar utan människotankar. (Han uppehåller Humanism)

Människotankar är också en symbol i bibeln på STENAR men det är döda stenar – det är därför Petrus talar om Levande stenar i sitt brev.

1Pe 2:4 Kom till honom, den levande stenen, som visserligen är förkastad av människor men är utvald och dyrbar inför Gud. 5 Och låt er själva som levande stenar byggas upp till ett andligt hus, ett heligt prästerskap, som skall frambära andliga offer som Gud tack vare Jesus Kristus tar emot med glädje. 6 Det står nämligen i Skriften: Se, jag lägger i Sion en utvald, dyrbar hörnsten, och den som tror på den skall aldrig komma på skam. 7 För er som tror är den alltså dyrbar, men för dem som inte tror har den sten som byggnadsarbetarna kastade bort blivit en hörnsten 8 en stötesten och en klippa till fall. De stöter emot den därför att de inte lyder ordet. Så var också bestämt om dem.

Tanken här är att det är SONEN (Ben = Uppbyggaren av ett familjenamn som själv bygger)

Han bygger med Levande Petrosar = Stenar det är själar som tagit sitt kors på och dött ner från sin egen själ (5590 Psuche) och därför i AGAPE byggs upp till ett andligt HUS (Ett levande hus) som skall offra Andliga Offer (Det är kärlek och sanning i Andens liv) Låt oss därför nu ta och gå tillbaka till EF 4 och titta lite på hur församlingen skall byggas upp – En del tror att det är Cellgrupper och effektivitet och mänsklig potential som skall bygga upp församlingen.

Det finns tom blanketter som man kan fylla i idag i 8 punkter som man säger sig mena mäter det andliga livet hos en församling. – HÄR – Du får ursäkta mig men vi har frågetecken inför en sådan utveckling vem får egentligen äran och föder det här fram fattigdom i anden? Knappast!

EF 4:1 Jag uppmanar er därför, jag som är en fånge i Herren, att leva värdigt den kallelse ni har fått. 2 Var ödmjuka och milda på allt sätt. Visa tålamod och ha fördrag med varandra i kärlek. (Agape) 3 Var ivriga att bevara Andens enhet genom fridens band:4 en kropp och en Ande, liksom ni kallades till ett hopp, det som tillhör er kallelse, 5 en Herre, en tro, ett dop,6 en Gud som är allas Fader, han som är över alla, genom alla och i alla.

Ef 4: 7 Men åt var och en av oss gavs nåden (GUDS KRAFT ATT GÖRA HANS VILJA) alltefter den gåva (Utflöde av NÅD) som Kristus mätte ut. 8 Därför heter det: Han steg upp i höjden, han tog fångar och gav människorna gåvor. 9 Detta ord ”han steg upp” vad betyder det, om inte att han också stigit ner till jorden? 10 Han som steg ner är också den som steg upp över alla himlar för att uppfylla allt.

GUDS PLAN i EF 1:10-11 GREKISKA – Kristus skall stiga ner hit som HERRE och bli människa och sammanfatta allt till ETT som är i HIMLEN och på JORDEN.

Ef 4:11 Och han gav några till apostlar, andra till profeter, andra till evangelister och andra till herdar och lärare. 12 De skulle utrusta de heliga till att utföra sin tjänst att bygga upp Kristi kropp,

Inte alls att i mänsklig själslig kraft utveckla något byggsystem av smickrade ledare för att bygga upp en byggnad på sand. Utan lyfta fram Korset och leda dem in i en överlåtelse av själen (5590 Psuche) så de kan bli levande stenar i ett ANDLIGT HUSBYGGE SOM KAN OFFRA ANDLIGA OFFER.

Så när Paulus kom till korint så ville han att de skulle vara grundade på klippan och inte på sanden (mänsklig visdom)

1Kor 2:1 När jag kom till er, mina bröder, var det också inte med höga ord eller hög visdom som jag kom och frambar för er Guds vittnesbörd. 2 Ty jag hade beslutit mig för, att medan jag var bland er inte veta om något annat än Jesus Kristus, och honom såsom korsfäst. 3 Och jag uppträdde hos er i svaghet och med fruktan och mycken bävan. 4 Och mitt tal och min predikan framställdes inte med övertalande visdomsord, utan med en bevisning i ande och kraft 5 ty er tro skulle inte vara grundad på människors visdom (PÅ SAND) utan på Guds kraft. (KLIPPAN)

Eph 4:13 tills vi alla når fram till enheten i tron och i kunskapen om Guds Son, till ett sådant mått av manlig mognad att vi blir helt uppfyllda av Kristus.14 Vi skall då inte längre vara barn som kastas hit och dit av vågorna och som förs bort av varje vindkast i läran, när människorna bedriver sitt falska spel och i sin list förleder till villfarelse.15 Vi skall i stället i kärlek (Agape) hålla fast vid sanningen (PLANEN i EF 1:10) och i allt växa upp till honom som är huvudet, nämligen Kristus. 16 Från honom får hela kroppen sin tillväxt. Så byggs kroppen upp i kärlek, (Agape) och den fogas samman och hålls ihop genom det stöd som varje led ger, alltefter den kraft som är utmätt åt varje särskild del.

Vers 15 Står i grundtexten i KJ Vi skall då tala SANNINGEN i AGAPE

Håll med om att det råder förvirring idag i kristenheten? Ett läger säger att påven är enhetens symbol och därmed klippan i mt 16 De har dessutom en helt annan syn på nattvarden – De säger att Jesus är verkligt närvarande där. Givetvis så är det mycket tal om kärlek och enhet i det lägret.

http://www.enhetensvanner.se/

Men är det verkligen Guds kärlek AGAPE de menar när de talar om kärlek? Agape kräver att vi verkligen älskar GUD och hans ord och dör ner från vårt eget.

Luk 10:27 Han svarade: ”Du skall älska (Agape) Herren din Gud av hela ditt hjärta och av hela din själ (5590 Psuche) och av hela din kraft och av hela ditt förstånd, och din nästa som dig själv.”

I Mt 16 Så tog vi upp att vi måste ta vårt kors följa honom dö ner från vår själ (5590 Psuche) och att lyda honom är (Agape)

Katolska kyrkan som står för den ena linjen kommer aldrig att ändra sig så om man vill gå med i deras enhets sökande så kommer KÄRLEKEN (Agape) OCH SANNINGEN som du har i ditt hjärta att kallna. Herren har personligen visat att det kommer att komma ett PROV (Avskiljning) som tvingar alla i den bekännande kristenheten att välja sida här. Det som nu sker verkar vara början till det avfall som 2 Tess så klart visar oss skall ske innan Herrens tillkommelse. Jag vågar påstå att VÄGEN SANNINGEN OCH LIVET är den planen som HERREN visar i EF 1:10. Och som så tydligt visas i Jes 55. Det verkar vara en kopia på Guds plan som nu håller på att uppfyllas de andra som faller av samlas i ENHET (i själslig kraft) in under ett annat HUVUD (Antikrist)

Medan BRUDEN som ÄLSKAR HERREN samlas i ENHET genom KORSET och sätter över sig KRISTUS SOM HUVUD.

2Tess 2:3 Låt ingen bedra er på något sätt. Ty först måste avfallet komma och laglöshetens människa, fördärvets son, öppet träda fram 4 motståndaren som förhäver sig över allt som kallas gud eller heligt, så att han sätter sig i Guds tempel och säger sig vara Gud. 5 Kommer ni inte ihåg att jag sade er detta, när jag ännu var hos er? 6 Ni vet vad det är som nu håller honom tillbaka, så att han kan träda fram först när hans tid kommer. 7 Redan är ju laglöshetens hemlighet verksam. Han som nu håller tillbaka måste endast först röjas ur vägen. 8 Sedan skall den laglöse öppet träda fram. Men honom kommer Herren Jesus att döda med sin muns anda och förgöra, när han visar sig vid sin ankomst. 9 Den laglöses ankomst är ett verk av Satan och sker med stor kraft, med lögnens alla tecken och under 10 och med all slags orättfärdighet som bedrar dem som går förlorade, eftersom de inte tog emot sanningen och älskade den, (Agape) så att de kunde bli frälsta.11 Därför sänder Gud en kraftig villfarelse över dem så att de tror på lögnen 12 och blir dömda, alla dessa som inte har trott på sanningen utan njutit av orättfärdigheten.

SANNINGEN SA JAG VAR JESUS SOM HERRE ÖVER HIMMEL O JORD och AGAPE – Sa vi var att förlora sin själ för SANNINGEN (HERREN) Genom att ta sitt kors på sig och följa Jesus. MT 16. Så alla som inte har AGAPE SANNINGEN kommer att dras ihop genom VILLOLÄRARE och följa dem ut drivna av antikrists ande. Jesus säger faktiskt att AGAPEN hos de FLESTA skall KALLNA pga de falska profeterna.

Mat 24:11 Många falska profeter skall träda fram och bedra många. 12 Och eftersom laglösheten tilltar, kommer kärleken (Agape) att svalna hos de flesta.13 Men den som håller ut intill slutet skall bli frälst.

De falska profeterna eller de falska lärarna kommer att orsaka avfallet och göra att Kärleken hos de flesta kallnar.I GT så står det att Herren använde sig av falska profeter för att se om folkets hjärta älskade honom eller ej.

5 Mos 13:1 Om en profet eller en som har drömsyner träder fram hos dig och han ger dig något tecken eller under, 2 och sedan detta tecken eller under som han talat med dig om inträffar och han då säger: Låt oss följa andra gudar, gudar som du inte känner, och låt oss tjäna dem 3 då skall du inte lyssna på den profetens ord eller på den som har drömsyner, ty HERREN, er Gud, prövar er för att finna om ni älskar (AGAPE) HERREN, er Gud, av hela ert hjärta och hela er själ. 4 HERREN, er Gud, skall ni följa, (MT 16 ta korset och följa) honom skall ni frukta, hans bud skall ni hålla, hans röst skall ni lyssna till, honom skall ni tjäna och honom skall ni hålla er till. 13:5 Men den profeten eller den som har drömsyner skall dödas. Ty han predikade avfall från HERREN, er Gud, som har fört er ut ur Egyptens land och friköpt dig ur träldomshuset, och han ville föra dig bort från den väg som HERREN, din Gud, har befallt dig att gå. Du skall skaffa bort det onda hos dig.

 Nu skall du få se att Herren tänker göra samma sak i NT

2Pet 2:1 Men också falska profeter uppstod bland folket, likasom jämväl bland er falska lärare ska komma att finnas, vilka på smygvägar ska införa fördärvliga partimeningar och dra över sig själva plötsligt fördärv, i det att de till och med förneka den Herre som har köpt dem. 2 De ska få många efterföljare i sin lösaktighet, och för deras skull skall sanningens väg bli smädad.

Det här är så viktiga verser att vi måste göra en djupdykning i grekiskan här för att kunna förstå det.

Vers 1 Först så säger Petrus att precis på samma sätt som de falska profeterna sändes till Israels barn för att pröva deras hjärtan så skall de falska lärarna nu pröva de på Jesus troende.

De skall införa VILLOLÄROR SOM DELAR UPP I 2 DELAR. Och det är samma ord som Paulus säger att i församlingen i Korint så måste det finnas 2 grupper för att se vem som håller provet. Med andra ord så kan du ju klart se det här i kristenheten idag och det kommer att bli allt klarare – MOT BABYLON eller MOT JERUSALEM.

Vers 2 2Pe 2:2 And2532 many4183 shall follow1811 their846 pernicious ways 684 by reason of1223 whom3739 the3588 way3598 of truth225 shall be evil spoken of.987

Här står att MÅNGA skall följa dem UT (EX) in i 684 APOLEIA = Perdition = Samma ord som i 2 Tess 2 Och vi måste då fråga oss VART DÅ? UT ur KRISTUS och IN I VÄRLDEN. (se Alazoneia – HÄR – ) Detta är precis vad som nu sker framför våra ögon idag. Kristna ledare är lika mycket världsliga ledare. Det är exakt samma gäng som beskrivs i 1 JOHANNES BREV

1Jo 4:1 Mina älskade, tron inte var och en ande, utan pröva andarna, huruvida de är av Gud; ty många falska profeter har gått ut (EX) i världen.

 1Jo 2:18 Mina barn, nu är den yttersta tiden. I har ju hört att en antikrist skall komma, och redan har många antikrister (Istället för Kristus) uppstått därav förstå vi att den yttersta tiden är inne. 19 Från oss har de utgått (EX) men de hörde inte till oss, ty hade de hört till oss, så hade de förblivit hos oss. Men det skulle bli uppenbart att inte alla höra till oss.

wordstudy: 26 ἀγάπη
agápē; gen. agápēs, fem. noun from agapáō (G25), to love. Love, affectionate regard, goodwill, benevolence. With reference to God’s love, it is God’s willful direction toward man. It involves God doing what He knows is best for man and not necessarily what man desires. For example, Joh_3:16 states, ”For God so loved [ēgápēsen] the world, that he gave.” What did He give? Not what man wanted, but what God knew man needed, i.e., His Son to bring forgiveness to man.
In the pl., agápai, love feasts, public banquets of a frugal kind instituted by the early Christian church and connected with the celebration of the Lord’s Supper. The provisions were contributed by the more wealthy individuals and were made common to all Christians, whether rich or poor, who chose to partake. Portions were also sent to the sick and absent members. These love feasts were intended as an exhibition of that mutual love which is required by the Christian faith, but as they became subject to abuses, they were discontinued.
(I) Generally, love as in 1Co_4:21, ”Shall I come unto you with a rod, or in love,” means full of love, all love; Col_1:13, ”the kingdom of his dear Son [the Son of His love],” is the same as ho agapētós, beloved son. Spoken more especially of good will toward others, the love of our neighbor, brotherly affection, which the Lord Jesus commands and inspires (Joh_15:13; Joh_17:26; Rom_13:10; 1Co_13:1; Heb_6:10; 1Jn_4:7). In 2Co_13:11, ”the God of love” means the author and source of love, who Himself is love. In Rom_15:30, ”the love of the Spirit” means that love which the Spirit inspires. Followed by eis (G1519), unto, with the acc. (2Co_2:4, 2Co_2:8; 2Th_1:3, love unto others; 1Pe_4:8). Followed by en (G1722), in, with the dat. (Joh_13:35, ”love one to another”; 2Co_8:7).
(II) Hē agápē toú Theoú or toú Christoú, specifically ”the love of God” or ”of Christ.” Here the gen. is sometimes subj. or act. and sometimes obj. or pass.

(A) Subj. or act. means the love which God or Christ exercises towards Christians. The love that is derived from God (Rom_5:5; Eph_2:4; 2Th_3:5). Followed by eis (G1519), unto someone (Rom_5:8), and by en (G1722), in someone (1Jn_4:9, 1Jn_4:16). The love of Christ means the love which is derived from Christ (2Co_5:14).
(B) Obj. or pass., that love of which God or Christ is the object in the hearts of Christians. Of God (Luk_11:42; Joh_5:42; 1Jn_2:5). Also used in an absolute sense (1Jn_4:16, 1Jn_4:18; 2Jn_1:6). Of Christ (Joh_15:10; Rom_8:35). Instead of the gen. mou, mine, we find in Joh_15:9 en tḗ agápē tḗ emḗ meaning ”in the love, the one of mine” (a.t.).

(C) Metaphorically, the effect or proof of love, benevolence, benefit conferred (Eph_1:15; Eph_3:19; 1Jn_3:1; 2Th_2:10, ”the love of the truth,” meaning the true love, the true and real benefits conferred by God through Christ).
Syn.: philía (G5373), friendship based on common interests; philanthrōpía (G5363), love for man, philanthropy; agápai heortḗ (G1859), a feast or festival; deípnon (G1173), the chief meal of the day, dinner; dochḗ (G1403), a reception, feast, banquet.

Ant.: échthra (G2189), hatred, enmity.