Ordet är sammansatt av 2 ord nämligen EPI = På eller över + PHAINO = Att skina eller lysa. Så ordet betyder då rätt och slätt någonting som lyser på oss ovanifrån. Ordet kan betyda att någonting som inte syntes förut plötsligt blir synligt och förståligt och blir en verklighet. Man skulle kunna säga att det har en liknande innebörd som ordet Eido >> som innebär att en teori som man förut bara hade i huvudet nu blir en verklighet.

Apg 27:20 Varken sol eller stjärnor syntes (2014 Epiphaino) på flera dygn, och stormen låg på, så att vi till sist förlorade allt hopp om räddning.

Tit 3:3 Vi var själva en gång oförnuftiga, olydiga och vilsegångna. Vi var slavar under många slags begär och lustar, vi levde i ondska och avund, vi var avskyvärda och vi hatade varandra. 4 Men när Guds, vår Frälsares, godhet och kärlek till människorna uppenbarades, (2014 Epiphaino) 5 frälste han oss, inte för rättfärdiga gärningar som vi hade gjort, utan på grund av sin barmhärtighet, genom ett bad till ny födelse och förnyelse i den helige Ande, 6 som han rikligt utgöt över oss genom Jesus Kristus, vår Frälsare.

I den klassiska Grekiskan betyder ordet att Gud har varit gömd men plötsligt så blir Guds handlande tydligt och uppenbarat i tiden för att hjälpa och för att befria.

På engelska betyder det:

Our English word epiphany (from epiphaino) is defined by Webster as ”an appearance or manifestation especially of a divine being; a usually sudden manifestation or perception of the essential nature or meaning of something; an illuminating discovery; a revealing scene or moment.”

Luk 1:76 Och du, barn, skall kallas den Högstes profet. Ty du skall gå före Herren och bana väg för honom 77 och ge hans folk kunskap om frälsning, att deras synder är förlåtna 78 för vår Guds innerliga kärleks skull. I kraft av den skall en soluppgång från höjden besöka oss, 79 för att ljus skall skina (2014 Epiphaino) över dem som sitter i mörker och dödsskugga och styra våra fötter in på fridens väg.”

Joh 8:12 Jesus talade åter till dem och sade: ”Jag är världens ljus. Den som följer mig skall inte vandra i mörkret utan ha livets ljus.”

I Septuagintan används ordet när Jakob bygger ett altare åt den Gud som uppenbarat sig för honom vid Betel.

1 Mos 35:7 Där byggde han ett altare och kallade platsen El-Betel, därför att Gud hade uppenbarat (2014 Epiphaino) sig för honom där, när han flydde för sin bror.

Ett annat mycket välbekant ställe där ordet används är detta.

4 mos 6:23 ”Säg till Aron och hans söner: När ni välsignar Israels barn skall ni säga till dem: 24 HERREN välsigne dig och bevare dig. 25 HERREN låte sitt ansikte lysa över dig (2014 Epiphaino) och vare dig nådig 26 HERREN vände sitt ansikte till dig och give dig frid. 27 På detta sätt skall de lägga mitt namn på Israels barn, och jag skall då välsigna dem.”

Det finns många innerliga böner i Psaltaren om just detta med att Guds ansikte skall lysa över oss.

Psa 31:17 Låt ditt ansikte lysa över (2014 Epiphaino) din tjänare, fräls mig genom din nåd.

Psa 67:2 Må Gud vara oss nådig och välsigna oss. Må han låta sitt ansikte lysa över oss (2014 Epiphaino) sela,

Psa 80:4 Gud upprätta oss, låt ditt ansikte lysa (2014 Epiphaino) så att vi blir frälsta.

Psa 119:130 När dina ord öppnas, ger de ljus och skänker förstånd åt enkla människor. 131 Jag spärrar upp min mun och flämtar, ty jag längtar ivrigt efter dina bud. 132 Vänd dig till mig och var mig nådig, så som du gör med dem som älskar ditt namn. 133 Gör mina steg fasta genom ditt tal, låt ingen synd bli mig övermäktig. 134 Befria mig från människors förtryck, jag vill hålla fast vid dina befallningar. 135 Låt ditt ansikte lysa över (2014 Epiphaino) din tjänare och lär mig dina stadgar.

Spiro Zodhiathes:

G2014

ἐπιφαίνω
epiphaínō; fut. epiphanṓ, aor. epéphēna, 2d aor. pass. epephánēn, from epí (G1909), over, upon or to, and phaínō (G5316), to shine. Trans., to show forth, exhibit, shine light upon, e.g., upon the surface. Usually used in the pass. meaning to show oneself openly or before the people, to come forward, appear, with the idea of sudden or unexpected appearing. Often used in Greek literature of the gods and hence the significance of the NT epipháneia (G2015), appearing, the noun from epiphaínō (Tit_2:11; Tit_3:4). The word is often used in Patristic Gr. of the incarnation of Christ. Intrans., to appear, e.g., of the sun (Act_27:20); to appear, shine (Luk_1:79).
Deriv.: epipháneia (G2015), appearing; epiphanḗ (G2016), memorable, notable.
Syn.: phaneróō (G5319), to manifest; emphanízō (G1718), to cause to appear; óptomai (G3700), to appear; optánomai (G3700), to allow oneself to be seen.
Ant.: krúptō (G2928), to hide, conceal.