Undervisning: Elvor Ohlin

Innehåll:
1. Stå fasta i Guds nåd –
tabernaklet i GT som förebild [Grundtext: Gulgolet H1538]
2. Sann eller falsk nåd –
kännetecken och frukt
3. Nåden fostrar –
jämför lagen utifrån och nåden inifrån
4. Se upp för slavok –
smicker eller skuldbeläggning för att ge dåligt samvete? människors projekt leder till lagiskhet
5. Azusa Now- vad är målet?
C Peter Wagners falska apostlar vill ena alla under påven
6. Med båda fötterna i nåden –
helhjärtad eller en ”delad håg”? Vad gör jag?

1. Stå fasta i Guds nåd

Grunden till den här Funderingen är min predikan ”Stå fasta i Guds nåd” >> . Det var en ”bildsyn” under förbön med några stolpar som stod som pelare med fotsycken av silver, som förde mina tankar till Tabernaklet i GT. Jag förstod att det var ett tilltal att stå fasta i Guds nåd. Silver i det profetiska ordet och dess förebilder står för försoning och (Guds) barmhärtighet och nåd. (Koppar står för rättfärdighet och dom).

2Mos 30:12  När du räknar antalet av Israels barn som skall mönstras, skall var och en vid mönstringen ge åt HERREN en lösepenning för sitt liv, för att ingen straffdom skall drabba dem vid mönstringen.
15  Den rike skall inte ge mer och den fattige inte mindre än en halv sikel, när ni ger offergåvan åt HERREN som lösen för ert liv. [= alla har samma värde inför Gud]

2 Mos 38:25  Det silver som gavs av de mönstrade av folkförsamlingen utgjorde 100 talenter och 1.775 siklar efter helgedomssikelns vikt. 26  En beka, det vill säga en halv sikel efter helgedomssikelns vikt, kom på var och en [per skalle (Hebr) Gulgolet H1538] som togs upp bland de inmönstrade, var och en som var tjugo år gammal eller mer, 603.550 personer. 27  De hundra talenterna silver användes till att gjuta fotstyckena till helgedomen och till förlåten

2Mos 36:20  Brädorna till tabernaklet gjorde man av akacieträ och ställde dem upprätt.
v 22 På varje bräda sattes två tappar hopfogade med varandra
v 24  och man gjorde fyrtio fotstycken av silver att sätta under de tjugo brädorna, två fotstycken under varje bräda för dess två tappar.
v 34  Brädorna överdrog man med guld.

Allt i Tabernaklet är en förebild på Jesus och hans försoningsverk, där formationen av ett kors återkommer gång på gång. Brädorna som ställdes runt omkring, kan också ses som en förebild på Guds folk eller församling. Trä står för det mänskliga och guld för det gudomliga.

Gal 3:26  Alla är ni Guds barn genom tron på Kristus Jesus. 27  Alla ni som har blivit döpta till Kristus har blivit iklädda Kristus.

Brädorna stod på samma nivå och var sammanlänkade men ändå självständiga. Det finns en sund självständighet och en sund enhet där var och en har en fri vilja och ansvar för sitt eget liv. Jesus handlar personligt med oss och han glömmer ingen! En sund enhet är grundad på och i Guds evangelium.

Ef 4:3  Var ivriga att bevara Andens enhet genom fridens band...

q3
Israels stammars uppställning när de campade i öknen

Lösen skulle betalas som en påminnelse om behovet av Guds nåd & frälsning, för ingen människa kan köpa sig fri från synden. Alla är syndare och ”syndens lön är döden”. Gud måste själv gripa in och rädda oss.

Ps 49:8  Men sin broder (syster) kan ingen friköpa, eller ge Gud lösepenning för honom. 9  För dyr är lösen för hans själ och kan ej betalas till evig tid, 10  så att han skulle få leva för alltid och inte se förgängelsen.

Ps 130:7 Hoppas på HERREN, Israel, ty hos HERREN finns nåd, full lösepenning finns hos honom.

”En beka på var och en” eller ”per skalle”, (hebr) ”Bekah Gulgolet (H1538) gömmer en hemlighet. Gulgolet på hebreiska heter Golgata på svenska. Här betalades lösen – grunden för återlösningen EN GÅNG för alla. När Jesus utropade ”det är fullbordat” gällde det där och då och för all evighet. Beviset på att lösen är accepterad av Fadern, är att Jesus uppstod igen.

Joh 19:17  Och han bar själv sitt kors på väg ut till den plats som kallas Huvudskalleplatsen, på hebreiska Golgata (Gulgolet).

1Petr 1:18  Ni vet ju att det inte var med förgängliga ting, med silver eller guld, som ni blev friköpta från det meningslösa liv ni ärvt från era fäder, 19  utan med Kristi dyrbara blod, som med blodet av ett lamm utan fel och lyte.

Brädorna stod runt omkring tabernaklet där ”inredningen” bildade ett kors. Det är Jesus som ska vara i centrum, inte vi. Fotstycken av silver gjordes av lösen/lösepengarna. Det var grunden eller grundvalen som allt vilade på och det som vägde mest i Tabernaklet. Vi ska stå fasta i Jesu försoning, i hans nåd och kärlek!

q6
Inredningen i tabernaklet kan ses som ett kors

2. Sann eller falsk nåd

Nåd är ”Guds kraft att göra Guds vilja” (en definition), i den Helige Andes kraft.

1Petr 5:5  …Ty Gud står emot de högmodiga, men de ödmjuka ger han nåd.Ödmjuka er alltså under Guds mäktiga hand, så skall han upphöja er när hans tid är inne. 7  Och kasta alla era bekymmer på honom, ty han har omsorg om er. 8  Var nyktra och vaksamma. Er motståndare djävulen går omkring som ett rytande lejon och söker efter vem han skall sluka. 9  Gör motstånd mot honom, orubbliga i tron och tänk på att era bröder här i världen utstår samma lidanden.

Den Helige Ande gör oss nyktra, klarsynta och vaksamma – inte berusade och likgiltiga för tidstecken och det profetiska Ordet eller så att vi förlorar omdöme och urskiljning och lever hur som helst. Sådant står antikrists ande för.

  • Ödmjukhet = att vara beroende av Gud. Vägen dit går inte sällan genom våra egna misslyckanden eftersom bara Gud har förmåga att göra oss ödmjuka.
  • Tro = att förtrösta och lita på Gud.

Asketism behöver inte ha med ödmjukhet att göra utan kan tvärtom vara uttryck för självgodhet (Kol 2).

(forts) 10  All nåds Gud, som har kallat er till sin eviga härlighet i Kristus, han skall upprätta, stödja, styrka och befästa er, sedan ni en kort tid har lidit.11  Hans är makten i evighet, amen. 12  Med hjälp av Silvanus, som jag håller för en trofast broder, skriver jag kortfattat till er för att förmana er och vittna om att detta är Guds sanna nåd. Stå fasta i den.

Detta gäller när JESUS får bygga och forma våra liv till dom vi är skapade att vara. Det finns alltså en ”falsk nåd” utifrån falsk lära som leder till högmod. Stolthet öppnar för villoläror. Falsk nåd kommer från ett falskt evangelium som undviker korset. Det gör ”jaget” större o Jesus mindre! Det kan exempelvis uttryckas som att ”Jesus led för att vi ska slippa lida”, ”vi äger redan allt, det är bara att ta ut”, ”Jesus blev fattig för att göra oss rika (ekonomiskt). Istället för att lägga ner sina egna planer när det gäller Guds verk, uppmuntras mänskliga projekt som gör sig oberoende av Guds Ande men påstås komma från Gud.

Rom 8:17  Men är vi barn är vi också arvingar, Guds arvingar och Kristi medarvingar, lika visst som vi lider med honom, för att också bli förhärligade med honom. [lidande och prövningar ingår i detta livet]

Matt 16:24 Jesus sade till sina lärjungar: ”Om någon vill följa mig, skall han förneka sig själv och ta sitt kors på sig och följa mig. 25 Den som vill bevara sitt liv skall mista det, men den som mister sitt liv för min skull, han skall vinna det.

Hur förklarar man då ”att ta sitt kors” i sammanhang där det själviska framgångsevangeliet predikas? Jag fick frågan vid ett tillfälle och svarade: Förmodligen kommer du att ses som deras ”kors” om du kritiserar deras falska evangelium. Deras ”lidande” består i att de blir kritiserade och då tror de att de ”lider för sin tro”. I själva verket går de en omväg förbi det kors, som Jesus talar om. Bakom fasaden lever man då ofta hur som helst, därför att man uppmuntrar girighet och andra begär.

Ett korslöst evangelium = ett kraftlöst evangelium

3. Nåden fostrar

Vi ska stå fasta i Guds nåd och i Guds ord, dvs. Guds evangelium, som är sanningen.

2Tess 2:15  Stå alltså fasta och håll er till de lärdomar ni har fått, …

Lagen kom med krav utifrån men nåden förändrar inifrån eftersom vi får Guds bud i våra hjärtan (Jer 31:33). Lagens uppgift var och är att avslöja synden och driva oss till Frälsaren, Jesus! Vi fostras av nåden. Det betyder att vi inte kan leva hur som helst för vi vill leva i Guds vilja nu. Inte styrda eller bundna av begär.

Tit 2:11  Ty Guds nåd har uppenbarats till frälsning för alla människor. 12  Den fostrar oss att säga nej till ogudaktighet och världsliga begär och att leva anständigt, rättfärdigt och gudfruktigt i den tid som nu är, 13  medan vi väntar på det saliga hoppet, att vår store Gud och Frälsare Jesus Kristus skall träda fram i härlighet. 14  Han har offrat sig själv för oss för att friköpa oss från all laglöshet och rena åt sig ett egendomsfolk, som är uppfyllt av iver att göra goda gärningar.

Ska vi springa ut på gator och torg och göra gärningar? Nej, vi ska göra gärningar som Gud har förberett för att vi ska vandra in i dem, (Ef 2:10).

4. Se upp för slavok

Många lockas med i stora visioner och mänskliga projekt och planer som leder in i lagiskhet. Slavok brukar handla om att vara människor till lags, att lyda människor istället för Guds Ande – eller att vi tar en uppgift som inte Gud hade tänkt. Alla mänskliga projekt – även om de görs i ”i Guds namn” – leder till laggärningar. All slags gärningslära leder bort från nåden.

Gal 5:1  Till denna frihet har Kristus gjort oss fria. Stå därför fasta (i Guds Andes nåd och frihet) och låt er inte på nytt tvingas in under slavoket.

Hur vet jag då vad den Helige Ande vill?

  • Gud kan lägga ner en längtan eller en maning i en viss riktning
  • vi får nöd för ett speciellt behov som Gud lägger ner inom oss
  • Gud kan tala genom uppenbarelse och bekräfta genom andra (Apg)
  • Gud öppnar en dörr/en möjlighet – men alla öppna dörrar är inte från Gud!

Vi (jag och Janne) har fått en del erbjudanden genom åren. Vid ett tillfälle blev vi kallade till en tjänst som tycktes passa perfekt. Det tyckte både pastorn som ringde och vi själva… men det fanns inget gensvar i våra hjärtan och vi måste tacka nej. Det var helt enkelt inte oss som Gud hade tänkt för den tjänsten.

När inte Guds Ande leder måste människan ”hålla uppe” allt och ta till sina egna metoder. Det vanliga är att smickra eller att lägga skuld och ge dåligt samvete för att driva människor framåt och in i sina projekt. Särskilt förekommer detta när det gäller engagemang och PENGAR. När SLAVOKEN kommer fram sker det som lärjungen och aposteln Petrus skrev om:

2Pe 2:18  De talar stora och tomma ord
19  De lovar dem frihet men är själva slavar under fördärvet…

Man kan inte vara frälst, om man inte går i kyrkan, sägs det i en del sammanhang. Men det beror på om det är en sund församling eller ej. Som jag har skrivit om tidigare, är det så illa i många kyrkor idag att man måste lämna dem för att bevaras i Guds sanna nåd och i den äkta tron. Många tvingas att leta upp en mindre grupp, som hem- och bönegrupp, för att ha andlig gemenskap.

Gal 5:4  Ni har kommit bort ifrån Kristus, ni som försöker bli rättfärdiga genom lagen. Ni har fallit ur nåden.

Människor bygger hela falska lärosystem för att ena genom att ”göra gärningar”. Se närmare på vad Rick Warren, Rick Joyner, John Crowder och Bill Johnson (det finns många fler att nämna) lär ut eller studera Kenneth Hagins framgångsteologi. Eller vad händer om man går samman i ekumenik med ett helt kyrkosystem som bygger på gärningslära? Det kan vi läsa om i vers 9 i samma kapitel ”Lite surdeg syrar hela degen” (Gal 5:9) ALLT blir syrat. Se upp för slavoken!

5. Azusa Now – vad är målet?

Den 15 april-2016 kunde vi läsa en artikel i Världen idag: ”Gripande scener vid Azusa Now”
Citat: ”En massiv demonstration av förbön, tillbedjan och Andens enhet. Lördagens ”Azusa Now” i Los Angeles blev på många sätt den succé man kunde förvänta sig. … – ”Jag vill tro att något skiftar i himlen när vi gör detta,” sa initiativtagaren, Lou Engle.

Till en början kan ju detta verka fantastiskt. Azusa Street blev känt för att vara pingstväckelsens vagga. Men vem är Lou Engle som ”brinner för en ny pingstväckelse” genom bön.. och som har startat ett böneupprop? Jo, han är en av C Peter Wagners falska apostlar och profeter i Nyapostoliska reformationens nätverk (NAR), Dominion och hela den rörelsen som utgör ett stort avfall från sund biblisk tro och lära.

Wagners egna ord: ”Herravälde har att göra med kontroll, …ledarskap, … auktoritet och underkuvande… transformera samhället”. (YouTube >> )

Det som vi undanhölls i Världen idag gick att beskåda på YouTube och läsa i engelsk press. Lou Engle hade inbjudit en katolsk ledare, en representant för påven. De två föll ner och kysste varandras fötter (skor) – för att ena kristna och katoliker (Engle jesuit?) Engle bad katolikerna om förlåtelse… allt för att samla till påven, inte till Jesus!

På Azusa Now citeras profetian i Malaki bok om att ”Fädernas hjärtan vänds till barnen och barnens till deras fäder” med betydelsen att katolikerna är ”fäder” och protestanterna är ”barnen”. Protestanter ska nu tillbaka till RKK för ”då kommer väckelsen”, påstår man, och ”protesten är över”. Men katolicism är en gärningslära och innehåller avgudadyrkan, människoupphöjelse och spiritism. Bibeln kallar sådant för avfall. Vi tackar Gud för ”protesten” som protestantismen står för, emot falska lärosystem och mänskliga traditioner som upphöjs över Bibeln. Vi gläds över varje människa som befrias från dessa slavok och får uppleva Guds sanna nåd, frälsning och befrielse i Jesu namn.

C Peter Wagner lade grunden för den rörelsen som har raserat så många församlingar, andligt sett. I hans lära ingår ”Andlig krigföring”. Det innebär att man ”kastar ner” andefurstar och territoriella andemakterså att Gud kan utgjuta sin Ande för det öppnar för de nya apostlarna”. Detta gör man trots allvarliga varningar i Guds ord, som beskriver frukten av denna falska lära som i själva verket är (ny)gnosticism. Allt det som vi ser idag, kämpade apostlarna emot på Nya testamentets tid.

Jud 1:6 Tänk också på de änglar som inte bevarade sin höga ställning utan övergav sin rätta hemvist. [änglarna som föll med satan när de ville komma högre upp] Dem håller han i förvar i mörker med eviga bojor till den stora dagens dom.
8  Ändå skändar också dessa drömmare på samma sätt sin kropp. Herren föraktar de, och höga makter smädar de. [både onda o goda – ja, de både smädar andefurstar och kommenderar änglar!]

2Petr 2:10  …Fräcka och självsäkra skyggar de inte för att smäda höga makter [= onda andemakter], 11  under det att änglar, som står högre i fråga om makt och styrka, inte uttalar någon smädande dom mot dem inför Herren.

1Tim 6:20 Käre Timoteus, bevara det som har överlämnats åt dig, och vänd dig bort från det oandliga, tomma pratet och invändningarna som kommer från det som kallas kunskap utan att vara det. 21 Somliga har kommit bort från tron genom att bekänna sig till den kunskapen. Nåd vare med er.

Denna andliga krigföringen leder till högmod och ska bekännas som synd. Då förlåter Gud.

”Vi ska öppna himlens portar” ber en kvinna på videon från Azusa Now. Hon är troligen en av hundra tusentals som är vilseledda av de falska apostlarna.
Citat av C Peter Wagner: ”…med dessa apostlar på plats ska vi öppna dessa portar, utan dem (apostlarna) kan vi ha vilka bönemöten vi vill, alla böneplaster vi vill, bönemarscher för Jesus vi vill, bönevandringar vi vill för portarna kommer inte att öppnas. Det krävs en regering för att störta en annan regering.  …om vi förnyar våra sinnen, om vi omfamnar detta paradigmskifte (nytt tänkesätt) om vi erkänner tjänsterna i denna utbredda kyrka, kommer väckelsen runt hörnet…” ”…Alla kristna måste underordna sig de nya apostlarna och profeterna – annars kommer de ur Guds vilja!”
”Det måste finnas en apostel över stadens kyrkor för att Gud ska kunna verka”

Målet i Azusa Now är alltså att föra fram ”de nya apostlarna” – snarare självutnämnda maktmänniskor – som ska regera med makt över andra och ena alla under Påven och Romerska katolska kyrkan (RKK). Målet är ekumenik och en världskyrka under påven. De älskar de stora sammanhangen och de drar sig inte för att ljuga om under och tecken. De talar om att många kristna är halvhjärtade och andligt sömniga för att få oss att tro att de själva är vakna och helhjärtade – men Guds ord avslöjar dem. Frukten är inte god och manifestationerna är frånstötande eftersom de hämtar kraft ur orena källor. Märk detta: Jesuiternas mål är att infiltrera alla kyrkor för att föra alla tillbaka till påven. Antingen är de jesuiter från början eller kanske är de köpta av RKK(?). Alltsammans tycks vara grundat på Kenneth Hagins falska evangelium, ett Baals-evangelium.

Jak 4:4   …Den som vill vara världens vän blir Guds fiende.

Att vara ”världens vän” är detsamma som att vara vän av tidsandan: Gud ska göra mig framgångsrik, berömd, rik, känd… Det är att formas av världen istället för att formas av Gud.

Citat: ”Om tillräckligt många gör tillräckligt mycket kommer vi att kunna förändra världen med rätta metoder och tekniker”. ”Gud bryr sig inte om att vi har olika läror …denna reformationen handlar om gärningar”.

Är inte detta att falla ur nåden?! Sedan när skulle Gud inte bry sig om läran, sanningen, den sanna nåden?!

Gal 1:6  Jag är förvånad över att ni så hastigt avfaller från honom som har kallat er genom Kristi nåd och vänder er till ett annat evangelium, 7  fast det inte finns något annat. Däremot är det några som skapar förvirring bland er och vill förvränga Kristi evangelium. 8  Men om det än vore vi själva eller en ängel från himlen som predikade evangelium för er i strid med vad vi har predikat, så skall han vara under förbannelse. 9  Det vi redan har sagt säger jag nu än en gång: om någon predikar evangelium för er i strid med vad ni har tagit emot, så skall han vara under förbannelse.

2Joh 1:9 Den som inte förblir i Kristi lära utan går utöver den, han har inte Gud. Den som förblir i hans lära har både Fadern och Sonen.

2Tim 4:3 Ty det skall komma en tid då människor inte längre skall stå ut med den sunda läran, utan efter sina egna begär skall de samla åt sig mängder av lärare, allteftersom det kliar dem i öronen.

Tit 2:1 Men du skall tala i överensstämmelse med den sunda läran..

Detsamma som hade hänt i församlingarna i Galatien, blev Paulus också tvungen att varna för i Korint.

2Kor 11:3  Men jag är rädd för att liksom ormen med sin list bedrog Eva, så skall också era sinnen fördärvas och vändas bort från den uppriktiga och rena troheten mot Kristus. [ormen: ”ni blir som Gud” = ”ni blir som Kristus” NAR: ”först kommer Kristus tillbaka andligt i sin kropp” som leder till: ”vi är Kristus”]
4  Ty om någon kommer till er och predikar en annan Jesus än den vi har predikat, eller om ni tar emot en främmande ande eller ett främmande evangelium som ni tidigare inte tagit emot, då fördrar ni det bara alltför väl
. 5  Jag menar inte att jag på något sätt är underlägsen dessa väldiga apostlar. (ingen ny företeelse)
20  Ni finner er i att man gör er till slavar, att man utnyttjar och utsuger er, att man uppträder utmanande och slår er i ansiktet.

Hur många har inte ruinerats när de ”sådde in sina pengar” till en s k apostel /kyrka /tv-kanal för att få tiodubbelt igen”?! Hur många sålde sina hus och flyttade till Uppsala och Livets Ord – många ärliga kristna lurades av en falsk lära och falska ledare – sådana ledare som själva så ofta lever i överflöd medan församlingen uppmanas att ”leva i tro”?

Gal 3:3 Är ni så dåraktiga? Ni som började i Anden, skall ni nu sluta i köttet?

Jag tror på äkta väckelser men det här är något helt annat. Azusa Now är utan tvekan en falsk kopia. Bibeln säger: ”Dra ut från henne, ni mitt folk” (Upp 18:4) – ”skökan Babylon” uppfyller varenda profetisk varning men här drar människor in istället!?

6. Med båda fötterna i nåden

Vi läste innan att det var två fotstycken för varje bräda runt Tabernaklet. Den enda tolkningen jag kan komma på är att vi ska ha båda fötterna i nåden och leva helhjärtat för Jesus – inte en fot här och en där.

Jak 4:7  Underordna er därför Gud. Stå emot djävulen, så skall han fly bort från er. [här ser vi vägen till seger och frihet] 8  Närma er Gud, så skall han närma sig er. Gör era händer rena, ni syndare, och rena era hjärtan, ni tvehågsna. [= delad vilja]

Vad gör man då om man är ”tvehågsen” och har en delad vilja, ett delat hjärta? Står med en fot här och en där? Inser att man både vill och inte vill men önskar att lyda Gud? ”Guds nåd fostrar oss… att säga nej till ogudaktighet och värdsliga begär” (Tit 2:11). Jag brukar ta som exempel när jag var fast i rökning. Begäret var så starkt att jag inte kunde tänka mig att leva utan cigaretter. När jag hade vänt om och överlåtit mitt liv till Jesus, började ”nådens fostran”. Efter en tid var det dags för min del att lägga av med cigaretter och jag var redo. Men under bön insåg jag att min vilja var delad – jag både ville och inte ville! Till min hjälp kom då Hjälparen, den Helige Ande, och gav mig tanken att be om en hel vilja att vilja. Bönesvaret var redan givet.

Med ”båda fötterna” i Guds sanna nåd och ett kors-centrerat evangelium finns det kraft att leva så som Gud vill.

Luk 21:19  Genom att stå fasta skall ni vinna era själar.

Och inte bara stå fasta i nåden utan också växa i den, vilket vi gör när vi lär känna Jesus mer och mer och ser på honom. Och ju mer vi lär känna Jesus, desto mer kan vi urskilja det sanna från det falska.

2Petr 3:17  Därför, mina älskade, då ni redan vet detta, var på er vakt, så att ni inte dras med i de laglösas villfarelse och förlorar ert fäste. 18  Väx i stället till i nåd och kunskap om vår Herre och Frälsare Jesus Kristus. Hans är äran nu och till evighetens dag, amen.

Kol 2:6  Liksom ni tog emot Kristus Jesus som Herren, så lev i honom

Då blir Jesus större och vi blir mindre, precis som det ska vara.

Mvh
Elvor Ohlin