Det hebreiska ordet för “härlighet” är Kabod; det betyder i grunden tyngd. I vetenskapen skulle det vara massan av ett föremål. Det är en persons eller föremåls substans. För Gud är det vem Han är, Hans karaktär och makt. Vi vet att Gud är kärlek (1 Joh 4:16); kärlek är Guds karaktär och makt. Guds härlighet manifesterar och uppenbarar Hans kärlek.
Moses bad Gud om att få se Hans härlighet. Det här var Guds svar: ”Han svarade: ’Jag skall låta all min skönhet gå förbi dig där du står, och jag skall utropa namnet ’HERREN’ inför dig; jag skall vara nådig mot den jag vill vara nådig emot, och skall förbarma mig över den jag vill förbarma mig över.’” (2 Mos 33:19).

Gud sa till Moses att stå på en klippa som var nära Honom. Detta symboliserar Jesus Kristus, vår klippa. ”Därefter sade HERREN: ’Se, här är en plats nära intill mig; ställ dig där på klippan. När nu min härlighet går förbi, skall jag låta dig stå där i en klyfta på berget, och jag skall övertäcka dig med min hand, till dess jag har gått förbi.’” (2 Mos 33:21-22) Att stå på klippan är symboliskt att komma till Kristus och förtrösta på Honom, din tyngd på Honom. När Guds härlighet gick förbi ställde Han Moses i klyftan i klippan, vilket symboliserar att vara i Kristus. Det är Gud Fadern som placerar dig i Kristus, adopterar dig som Sitt barn. Detta är platsen där Guds härlighet uppenbaras och tas emot, platsen där vi tar emot manifestationer och uppenbarelser av Faderns kärlek och makt.

“Och Herren gick förbi honom, där han stod, och utropade: ’HERREN! HERREN! – en Gud, barmhärtig och nådig, långmodig och stor i mildhet och trofasthet’.” (2 Mos 34:6). Ordet barmhärtig är det hebreiska ordet rachum, vilket betyder att vara full av barmhärtighet. Detta är det första ordet som Gud använde för att beskriva Sin härlighet. Det uppenbarar mycket av Guds härlighet och karaktär. Jag tror att det uppenbarar den högsta formen av kärlen, den typ av kärlek som Gud är. Rachum används bara i fråga om Gud. Jag tror att denna barmhärtighet, som bara kommer från Gud, är agape-kärleken som beskrivs i Nya testamentet. På grund av det Nya förbundet, köpt av Jesu blod, kan vi nu erfara denna heliga Guds kärlek genom den Helige Ande (Rom 5:1-5). Denna kärlek från Gud är frukt från livets träd (Upp 2:4-7).
Ordet nådig i 2 Mos 34:6 betyder att visa ynnest, förbarmande, godhet och förlåtelse; långmodig betyder att vara tålmodig; mildhet betyder att visa kärleksfull godhet; trofasthet betyder att vara trogen och trovärdig. Alla dessa karaktärsdrag uppfattas som kännetecknande för kärlek i 1 Kor 13. De ses även i Andens frukt som nämns i Gal 5:22: ”Andens frukt åter är kärlek, glädje, frid, tålamod, mildhet, godhet, trofasthet”. Ordet frukt i Gal 5:22 står i singularis, det finns bara en Andens frukt, vilken är kärlek. Alla de andra egenskaperna som nämns är kännetecken på kärlek. Likaså är i 2 Mos 34:6 det första som Gud uppenbarar om Sin karaktär att Han är rachum – ”full av barmhärtighet”. Alla de andra kännetecknen i 2 Mos 34:6 innefattas i denna barmhärtiga Guds kärlek.
I 2 Mos 34:7 uppenbarar Gud att Han är rättvis, till och med rättvisa är ett av kännetecknen på kärlek, kärlek måste vara rättvis. Gud är den stora utjämnaren. ”Alla dalar ska höjas och alla berg och höjder sänkas; vad ojämnt är skall jämnas, och vad oländigt är skall bli slät mark. HERRENS härlighet skall bli uppenbarad, och allt kött skall tillsammans se den. Ty så har HERRENS mun talat.” (Jes 40-4-5).
När vi tittar på Jesus uppenbaras kunskapen om Guds härlighet. ”Ty den Gud som sade: ’Ljus skall lysa fram ur mörkret’, han är den som har låtit ljus gå upp i våra hjärtan, för att kunskapen om Guds härlighet, som strålar fram i Kristi ansikte, skall kunna sprida sitt sken.” (2 Kor 4:6). Tecknen, undren och miraklerna som Jesus gjorde var manifestationer av Guds härlighet, manifestationer av Hans kärlek och makt. ”Detta var det första tecknet som Jesus gjorde. Han gjorde det i Kana i Galileen och uppenbarade så sin härlighet; och hans lärjungar trodde på honom.” (Joh 2:11).
Människors behov är en möjlighet att uppenbara och manifestera Guds härlighet, Hans barmhärtighet. ”När Jesus hörde detta, sade han: ’Den sjukdomen är icke till döds, utan till Guds förhärligande, så att Guds Son genom den blir förhärligad.’” (Joh 11:4) När Jesus rörde av barmhärtighet uppenbarades Guds makt och kärlek. ”Och då han steg i land, fick han se att där var mycket folk; och han ömkade sig över dem och botade deras sjuka.” (Matt 14:14)
Jesus lovade att Han skulle fortsätta de verk Han gjorde på jorden, och till och med större verk, genom dem som tror på Honom. ”Sannerligen, sannerligen säger jag er: Den som tror på mig, han skall också själv göra de gärningar som jag gör; och ännu större än dessa skall han göra. Ty jag går till Fadern, och vadhelst ni ber om i mitt namn, det skall jag göra, på det att Fadern må bli förhärligad i Sonen” (Joh 14:12-13).

Om vi förblir fokuserade på Jesus befallningar och rör oss med Hans barmhärtighet kommer vi att manifestera och uppenbara Guds härlighet på jorden, och på än mäktigare sätt, så att Gud blir förhärligad. ”Och där ni går fram ska ni predika och säga: ’Himmelriket är nära.’ Bota sjuka, uppväck döda, gör spetälska rena, driv ut onda andar. Ni har fått för intet; så ge ock för intet.” (Matt 10:7-8)
Som det nya förbundets tjänare ska vi uppenbara Guds härlighet, hans barmhärtiga och mäktiga kärlek till en värld i nöd. ”Nej, detta är den fasta, som jag vill ha: att ni lossar orättfärdiga bojor och löser okets band, att ni ger de förtryckta fria och krossar sönder alla ok, ja, att du bryter ditt bröd åt den hungrige och skaffar de fattiga och husvilla härbärge att du kläder den nakne, var du ser honom, och ej drager dig undan för den som är ditt kött och blod. Då skall ljus bryta fram för dig såsom en morgonrodnad, och dina sår ska läkas med hast, och din rätt skall då gå framför dig och HERRENS härlighet följa dina spår.” (Jes 58:6-8)
”Och den ene ropade till den andre och sade: ’Helig, helig, helig är HERREN Sebaot; hela jorden är full av hans härlighet.’” (Jes 6:3) Hela jorden är full av Guds härlighet nu, men de flesta människorna känner inte till det ännu. Men tiden har kommit när Herrens härlighets kunskap ska täcka jorden. ”Ty jorden skall bli full av HERRENS härlighets kunskap, likasom havsdjupet är fyllt av vattnet.” (Hab 2:14)
Det mesta av det kända universum är gjort av okända ämnen som vetenskapsmän kallar “mörk materia” och “mörk energi”. De kallar det mörk eftersom de inte kan se det eller upptäcka det med något vetenskapligt instrument men de vet att det finns där, och det har massa, eftersom de kan se dess påverkan. Det är intressant att denna osynliga substans i universum utgör det mesta av massan (tyngden) i universum. Det håller universums himlakroppar på plats och åstadkommer även stjärnornas, planeternas och galaxernas rörelse.
Jesus kallas Guds härlighets återsken. ”Och eftersom denne är hans härlighets återsken och hans väsens avbild och genom sin makts ord bär allt, har han – sedan han hade utfört en rening från synderna – satt sig på Majestätets högra sida i höjden.” (Hebr 1:3) Orden ”bär allt” betyder att bära eller röra på, det är Jesus som håller ihop och rör på allting i universum. ”Ja, han är till före allt annat, och alltsammans äger bestånd i honom.” (Kol 1:17). ”Himlarna förtäljer Guds ära, och fästet förkunnar hans händers verk.” (Ps 19:1)
Den okända substansen som håller ihop universum är Guds härlighets återsken. Människans naturliga tendens är att kalla det okända och övernaturliga för ”mörkt”. När Jesus vandrade på jorden trodde många människor att Hans makt att hela människor, och tecknen och undren Han gjorde, åstadkoms genom Satans makt. Det är fortfarande sant idag, när Guds härlighet uppenbaras på jorden genom Hans tjänare, att många människor är rädda för den. Människor helas, befrias, demoner kastas ut, tecken och under på Guds kärlek sker. Men många är snabba till att anta att dessa mirakler är ondskans makt, inte manifestationer av Guds kärlek.
Det är sant att vi är i en tid av ökande mörker på jorden. Men samtidigt är det en ökning av Guds härlighet som uppenbaras genom Hans tjänare. ”Stå upp, var ljus, ty ditt ljus kommer, och HERRENS härlighet går upp över dig. Se, mörker övertäcker jorden och töcken folken, men över dig uppgår HERREN, och hans härlighet uppenbaras över dig.” (Jes 60:1-2)
På grund av ökande mörker och ökande uppenbarelser av Guds härlighet är det livsviktigt att ha andlig urskillningsförmåga för att undvika villfarelse. Om vi förblir i Jesus och håller våra hjärtans ögon fokuserade på Honom kommer den Helige Ande att ge oss den urskillning vi behöver. Det är viktigt att inte anta att manifestationer av Guds kärlek kommer från Satan. Sådan villfarelse är rotad i ohelig fruktan, vilket faktiskt är tro på ondskans makt. Tro på Gud betyder att lita på Honom.
När övernaturliga manifestationer av Guds närvaro sker finns det två typer av fruktan som en person kan ha, beroende på vad som finns i hjärtat på henne. ”Och allt folket förnam dundret och eldslågorna och basunljudet och röken från berget; och när folket förnam detta, bävade de och höll sig på avstånd. Och de sade till Mose: ’Tala du till oss, så vill vi höra, men låt icke Gud tala till oss, på det att vi icke må dö.’ Men Mose sade till folket: ’Frukta icke, ty Gud har kommit för att sätta er på prov, och för att ni ska ha hans fruktan för ögonen, så att ni icke syndar.’ Alltså höll folket sig på avstånd, under det att Mose gick närmare till töcknet i vilket Gud var.” (2 Mos 20:18-21)
Ohelig fruktan får dig att distansera dig från Gud, helig fruktan får dig att rena dig själv och komma nära Gud. De som känner Gud, genom att ha fått uppleva Hans kärlek, kommer att tränga förbi sin fruktan in i härligheten i Guds närvaro. ”Räddhåga finns icke i kärleken, utan fullkomlig kärlek driver ut räddhågan, ty i räddhågan ligger tanke på straff, och den som rädes är icke fullkomnad i kärleken.” (1 Joh 4:18)
Guds kärlek är en förtärande eld. ”Och HERRENS härlighet tedde sig inför Israels barns ögon såsom en förtärande eld, på toppen av berget.” (2 Mos 24:17). Det är något annat som händer när vi skådar Guds härlighet; förvandling. Förvandling kan vara både smärtsam och underbar. Det finns saker i oss som förtärs när vi skådar Guds härlighet. Det som blir kvar är förädlat och renat. Människor vänder ibland bort från Guds härlighet på grund av att de är rädda för att släppa taget om sådant som inte kan överleva härligheten. Människor är också ibland rädda för att släppa taget om sin identitet och bli en ny skapelse. ”Ty vår bedrövelse, som varar ett ögonblick och väger föga, bereder åt oss, i översvinnligen rikt mått, en härlighet som väger översvinnligen tungt och varar i evighet.” (2 Kor 4:17). Att bli förvandlad av Guds härlighet är offer.
“Så förmanar jag nu er, mina bröder, vid Guds barmhärtighet, att frambära era kroppar till ett levande, heligt och Gud välbehagligt offer – er andliga tempeltjänst. Och skicka er icke efter denna tidsålders väsende, utan förvandla er genom ert sinnes förnyelse, så att ni kan pröva vad som är Guds vilja, vad som är gott och välbehagligt och fullkomligt.” (Rom 12:1-2). Ordet förvandla är det grekiska ordet metamorphoo – det är därifrån vi får ordet metamorfos. Det är detta ord vi använder för att beskriva en larv som förvandlas till en fjäril. Det betyder att bli förvandlad till någonting nytt. Det är samma ord som används för att beskriva vad som skedde med Jesus på Förvandlingens berg i Markus kapitel 9.
När vi fokuserar på Jesus tas slöjan på vårt hjärta bort så vi kan skåda Guds förvandlande härlighet. ”Men när de en gång omvänder sig till Herren, tas täckelset bort. Och Herren är Anden, och där Herrens Ande är, där är frihet. Men vi alla som med avhöljt ansikte återspeglar Herrens härlighet, vi förvandlas till hans avbilder, i det vi stiger från den ena härligheten till den andra, såsom när den Herre verkar, som själv är ande. Därför, då vi nu, genom den barmhärtighet som har vederfarits oss, har detta ämbete, så tappar vi icke modet.” (2 Kor 3:16-4:1). Vi förvandlas från härlighet till härlighet, från en manifestation och uppenbarelse av Guds kärlek till nästa.
Lägg märke till att vi skådar Guds härlighet genom en spegel. Det är för att härligheten vi ser är vad som reflekteras från vårt eget hjärta. Det är därför människan kan titta mot himlarymderna, som förkunnar Guds härlighet, och bara se ”mörk materia och mörk energi” som kontrollerar universum. Månen är som en spegel. En natt gick jag ut ur mitt hus och tittade mot horisonten. Månen var väldigt stor och jag kunde se hela konturen men bara en mycket liten bit av månen reflekterade solljusets härlighet. Herren talade direkt till mitt hjärta och sa att så mycket reflekterar du av min härlighet. Jag förstod att jag bara hade smakat en mycket liten del av Guds härlighet men att det fanns så mycket mer Han ville uppenbara för mig.
Månen reflekterar solljuset; men när jorden hindrar solens ljus från att lysa på månen blir det en skugga i stället för ljus. Saker i den fysiska världen kan hindra vårt perspektiv på Guds härlighet. Bara när vi fokuserar på Jesus kan vi titta på härligheten med ett avtäckt ansikte. ”Ty den Gud som sade: ’Ljus skall lysa fram ur mörkret’, han är den som har låtit ljus gå upp i våra hjärtan, för att kunskapen om Guds härlighet, som strålar fram i Kristi ansikte, skall kunna sprida sitt sken.” (2 Kor 4:6)
Vi kallas Guds barmhärtighets kärl vilka var skapade att ta emot uppenbarelse av Hans härlighet. “Och om han gjorde detta för att tillika få uppenbara sin härlighets rikedom på ’barmhärtighetens kärl’, som han förut hade berett till härlighet? Och till att vara sådana har han också kallat oss, icke allenast dem som är av judisk börd, utan jämväl dem som är av hednisk.” (Rom 9:23-24)
Jesus har gett oss samma härlighet, samma kärlek, som Fadern gav Honom. ”Och den härlighet som du har givit mig, den har jag givit åt dem, för att de ska vara ett, såsom vi är ett – jag i dem, och du i mig – ja, för att de ska vara fullkomligt förenade till ett, så att världen kan förstå att du har sänt mig, och att du har älskat dem, såsom du har älskat mig. Fader, jag vill att där jag är, där ska också de som du har givit mig vara med mig, så att de får se min härlighet, som du har givit mig; ty du har älskat mig före världens begynnelse.” (Joh 17:22-24). Guds härlighet och Faderns kärlek är nu inom oss på grund av det Nya förbundet. Denna härlighet förenar Kristi kropp av troende och helgar oss att vara Guds heliga boning.
”Fördenskull böjer jag mina knän för Fadern – honom från vilken allt vad fader heter i himmelen och på jorden har sitt namn – och beder att han ville efter sin härlighets rikedom förläna er, att ni genom hans Ande växer till i kraft till er invärtes människa, och att Kristus genom tron må bo i era hjärtan, och att ni må vara rotade och grundade i kärleken, så att ni, tillika med alla de heliga, till fullo förmår fatta vad bredden och längden och höjden och djupet är och så lära känna Kristi kärlek, som övergår all kunskap. Ty så ska ni bli helt uppfyllda av all Guds fullhet.” (Ef 3:14-19)
I ovanstående stycke kan vi se att det är i enlighet med rikedomen av Guds härlighet som vi styrks med kraft genom den Helige Ande, tar emot Kristus som bor i våra hjärtan genom tro, och vi fogas samman med den sanna kärlekens källa. Vi fortsätter sedan att vinna det som alla de heliga har vunnit, vilket är att känna Gud genom att erfara Hans kärlek, så att vi kan bli fyllda med Guds hela fullhet. Guds härlighet är manifestationen och uppenbarelsen av Hans kärlek, på så många sätt.

Översatt från Engelskan av Maj-Lis Seppänen