Övergången över Jordan

Undervisning: Elvor Ohlin

Bakgrunden till det här bibelstudiet är från förberedelse till en predikan för en hel del år sedan. Det blev väldigt klart – som ett profetiskt tilltal – när jag studerade och drog parallellen mellan skördetid och ”tidsålderns slut”. Texten har så mycket av Guds vägledning, allmakt och tröst i sig. Inget är omöjligt för honom som har skapat universum och han leder sitt folk genom omöjliga situationer. Gud banade en väg genom Röda havet och genom Jordan – där ingen väg fanns. Så skall han också göra genom varje prövning vi möter och även den sista vedermödan, för dem som får genomleva den. ”Om jag än går genom dödsskuggans dal, fruktar jag inget ont, ty du är med mig…” (Ps 23)
År 2001 fick jag ett tilltal från Herren utifrån Jeremia 12, som gjorde att jag fortsatte studiet om ”Jordanbygdens täta snår”.

Guds hjälp genom ”omöjliga situationer”

Israels folk stod inför ett omöjligt hinder, Jordanfloden. Här gällde det att lita på Gud och hans ledning för att komma in i (Löftes)landet på andra sidan, dvs. löftena och Guds vila. Hela den historiska händelsen är en profetisk bild och den slutliga uppfyllelsen sker i den yttersta tiden. Vi läser:

Jos 3:15  När de som bar arken kom till Jordan och prästerna, som bar den, med sina fötter rörde vid yttersta randen av vattnet i Jordan, som under hela skördetiden svämmar över alla sina bräddar, 16  då stannade det vatten som kom uppifrån och det blev stående som en hög vall långt borta, uppe vid Adam, staden som ligger bredvid Saretan. Det vatten som flöt ner mot Hedmarkshavet, Döda havet, skars på det sättet av helt och hållet. Och folket gick över mitt emot Jeriko. 17  Prästerna som bar HERRENS förbundsark stod stadigt på torr mark mitt i Jordan. Och hela Israel gick över på torr mark, till dess allt folket helt och hållet kommit över Jordan.

Svämma över

Jordan brukar kallas ”straffdomens flod” i en gammal översättning. Själva namnet betyder att falla neråt, nedstigande, att sjunka. Vid skördetiden svämmade Jordan över alla sina bräddar. Det finns ett uttryck på flera ställen i Jeremia bok med uttrycket ”Jordanbygdens täta snår”.

Jer 12:5 Om du springer ikapp med fotgängare och de tröttar ut dig, hur skulle du då kunna tävla med hästar? Det må vara att du känner dig trygg i fredligt land, men hur skall du klara dig i Jordanbygdens täta snår (Eng. the swelling [gaon] of Jordan)?

På engelska är orden ”the swelling (hebr. gaon) of Jordan”. Ordet gaon betyder (negativt) stolthet, arrogans, upphöjdhet eller ”en flod av uppror”, ”Jordans stolthet”. Laglösheten skall tillta och kärleken hos de flesta skall kallna, sa Jesus (Matt 24:12). Vi kan att se bilden av laglöshetens flod som svämmar över, syftar framför allt på den sista tidens nöd eller vedermöda. Daniels bok ger också bilden av en flod:

…men slutet kommer som en störtflod” (Dan 9:26)

Lejon och andra vilddjur

I ”Jordanbygdens snår” fanns det farliga lejon och andra vilddjur.

Jer 49:19  Se, likt ett lejon skall han dra upp från Jordanbygdens täta snår till frodiga betesmarker.

I det profetiska ordet står lejon (i negativ bemärkelse) för starka Guds-fientliga världsmakter eller ledare, antikrister och även djävulen beskrivs som ett rovlystet lejon.

1Petr 5:8 Var nyktra och vaksamma. Er motståndare djävulen går omkring som ett rytande lejon och söker efter vem han skall sluka.

Skördetid

Det var skördetid och vad betyder det? Vi kan hämta svaret i liknelsen om vetet och ogräset. Ogräset skall först samlas ihop och sedan skall vetet – den sista skörden – in i Guds lada och bärgas för himlen [in i det fullkomliga Löfteslandet].

 …Skördetiden är tidsålderns slut, och skördemännen är änglar. (Matt 13:39)

 Tro och lydnad

Översvämningen [vedermöda och laglöshet] var så stor att det var omöjligt att gå över utan att drunkna. Jordan rann genom Adam [betyder jordisk, själisk – köttets gärningar och synd] intill Saretan [betyder bedrövelse] ut i Döda havet [slutar i död]. Men Gud stoppade störtfloden och folket fick gå i tro och lydnad rakt igenom. Gud banade en väg rakt igenom Jordan [laglöshet och vedermöda].

Jes 59:19  Så skall man frukta HERRENS namn i väster och hans härlighet där solen går upp. När fienden bryter fram lik en flod, skall HERRENS Ande driva honom på flykten.

Den blodsbestrukna arken

Prästerna som bar den blodsbestrukna arken [förebild på Jesu försoning & vittnesbördet om honom] gick först. Alla följde arken [se på Jesus!]. Prästerna skulle stå stilla [vänta på Herren] med sina fötter i Jordans vatten [beredd att lida]. De blev våta om fötterna [prövning, men inte över förmåga, 1Kor 10:13] men då delades vattnet. Jordan stannade [Gud sätter gränser]. Syndens och upprorets flod stoppades av ”den blodsbestänkta arken” [Jesu försoningsoffer]. JESUS har gått före och banat väg.

1Kor 15:55  Du död, var är din seger? Du död, var är din udd? 56  Dödens udd är synden, och syndens makt kommer av lagen. 57  Men Gud vare tack, som ger oss segern genom vår Herre Jesus Kristus.

Prästerna fick stå mitt i Jordan tills hela folket hade gått över. De befann sig på jordens lägsta punkt, ca 400 m under havsytan [talar om tjänande, ödmjukhet och utgivande]. Jesus har redan gått före och banat vägen. Han ödmjukade sig och gav sitt liv för att ge frälsning till världen. Här är bilden på efterföljelse och Guds suveränitet att hjälpa igenom allt.

Fil 2:8 (Jesus) ödmjukade sig och blev lydig ända till döden – döden på korset. 9 Därför har också Gud upphöjt honom över allting och gett honom namnet över alla namn,

Gud hade förberett vägen

Han kallar oss att följa – kliva ner och tjäna i gärningar som Gud har förberett. Är det möjligt? Ja, Jesus i oss gör det möjligt! De gick över mitt emot Jeriko [som betyder väldoft, vällukt, dvs Guds välbehag] och de kom in i landet [löftena i Kristus här och det slutliga himmelska målet då!]. Anden påminner om Guds löften och uppmanar att vara trogen Jesus och den vision som Gud har gett. Det är ”en doft av liv till liv” [till uppbyggelse], att uppmuntra det som Herren vill uppmuntra.

2Kor 2:14  Men vi tackar Gud, som alltid för oss fram i Kristi segertåg och genom oss överallt sprider [= lyser, få att lysa] sin kunskaps väldoft. [här kommer Kristi segertåg genom Jordan – laglöshetens flod, ändetidens avfall, uppror & vedermöda…] 15  Ty vi är en Kristi rökelse [väldoft, vällukt – Guds vishet och Andens fruktbärande] inför Gud bland dem som blir frälsta och bland dem som blir förtappade, 16  för de senare en doft av död till död [Guds Ande uppmuntrar inte det köttsliga], för de förra en doft av liv till liv

Den grekiska grundtexten beskriver en kungs triumftåg med sina fångar efter sig, som han vunnit i strid.
Här handlar det om att de är vunna genom KRISTI KÄRLEK!

Jesus leder dig i sitt segertåg här och nu… och genom allt du möter i hans efterföljelse!

/Elvor Ohlin