Profetia från 1965

av Stanley Frodsham

Denna profetia gavs till framlidne Stanley Frodsham på Elim Bible Institute i USA 1965. Broder Frodsham var en av dem som fick ta emot sitt dop i den Helige Ande i Sunderland 1908 där Pingströrelsen i Storbritannien hade sin begynnelse. Han var en erkänd profet och lärare i Kristi kropp. Han levde under tiden för Pingstväckelsen, den stora Helandeväckelsen och den Karismatiska rörelsens början. Han författade även den kända boken ”Smith Wigglesworth: Apostle of Faith” (svensk titel: Smith Wigglesworth – Trons apostel). Det står skrivet: ”Förakta inte profetiskt tal, men pröva allt, behåll vad gott är” (1 Tess 5:20-21). Det följande är ett profetiskt ord som gavs till en som var under en kraftig smörjelse. Vår uppfattning är att alla som läser dessa allvarliga profetiska varningar ska ta dem på fullaste allvar.”Ha tro på HERREN, er Gud, så ska ni få ro. Och tro på hans profeter, så ska ni bli lyckosamma” (2 Krön 20:20).

Med stora straffdomar ska jag gå till rätta med folket i detta land. Ett stort mörker kommer över länderna som har hört mitt evangelium men inte längre lever i det. Min vrede skall komma över dem. Mörkret skall bli så stort, och pinan så svår att människorna skall ropa efter döden och inte finna den. Det blir en tärande långsam död, hungersnöd och enorma katastrofer.

Min vrede skall bli uppenbarad mot all ogudaktighet. Den skall komma med stor kraft. Ni har känt Min kärlek men har inte känt Min vrede, Min stränghet. Mina domar är verkliga och inget att ta lätt på. Förstå Mina straffdomars stränghet och Min häftiga vrede mot synden i Mitt hushåll. Mina straffdomar ska börja i Mitt hus. För jag ska rena mitt hus så att det inte blir delaktig i Min vrede mot städernas synd. Innan jag besöker länderna med straffdom ska jag börja med Mitt hus. När jag låter min vrede komma över världens städer ska Mitt folk vara avskilt. Jag vill ha ett folk utan fläck eller skrynkla, och sådana ska bevarade av Mig i den tiden när Min vrede kommer över all synd och orättfärdighet.

Jag ska förbereda er för de kommande dagarna genom en hård gångstig som kommer att få er att ständigt ropa ut efter mig. För när vandringen är enkel, söker inte människorna mig utan gläder sig över välsignelse för stunden. Och när den välsignelsen tas bort vänder de sig så ofta den här vägen eller den där vägen men kommer inte till Mig. Jag visar er dessa saker för att ni ständigt ska söka mig och med stor uthållighet. När ni söker Mig kommer jag att öppna upp sanningar för er som ni inte har sett tidigare; och just dessa sanningar kommer att vara de som gör det möjligt för att stå i dessa ändens dagar. När ni förföljs, smädas och förkastas av era bröder kommer ni att vända er till Mig av hela hjärtat och söka Mig för det andliga livet ni behöver. Och när prövningar kommer ska ni ha det som gör det möjligt för er att stå. Många ska kastas hit och dit. Människornas hjärtan ska svika dem på grund av svårigheter överallt. För dessa dagar ska vara väldigt hemska, sådana som aldrig har setts tidigare.

När jag besöker Mitt folk med mäktig väckelsekraft, är det för att förbereda dem för det väntande mörkret. Med härligheten kommer ett väldigt mörker, för härligheten är för att förbereda mitt folk mörkret. Jag ska göra det möjligt för mitt folk att komma igenom tack vare att Min Ande kommer på besök. Ta er i akt så ni inte blir uppblåsta och tror att ni är igenom. Många ska bli uppblåsta som i gången tid, många tog emot Mitt budskap då men de fortsatte inte att vara i det. Smorde jag inte Jehu? Ändå utfördes inte de saker jag önskade i hans liv. Lyssna till budbärarna, beundra inte dem som människor beundrar. För många som jag ska smörja kraftigt, med tecken och under, ska upphöjas och falla av vid vägkanten. Jag gör inte detta villigt; jag har gjort förberedelser så att de ska kunna stå.

Jag kallar många till denna tjänst och utrustar dem men kom ihåg att många ska falla. De ska vara som skinande ljus och människorna ska glädjas över dem. Men de ska överraskade av bedrägliga andar och ska leda många av Mitt folk vilse. Lyssna ivrigt vad gäller dessa saker, för i de sista dagarna ska det komma förföriska andar som ska vända bort många av Mina smorda. Många ska falla på grund av olika lusar, och på grund av myckenhet av synd. Men om ni söker Mig ivrigt ska jag fylla er med Min Ande. När någon vänder åt höger eller vänster ska du inte vända tillsammans med dem, utan hålla dina ögon helt fästa på Herren. De kommande dagarna är de farligaste, svåra och mörka, men min Ande ska utgjutas mäktigt över många städer, och många ska bli förstörda. Mitt folk måste bli ihärdigt varnade inför dagarna som ligger framför. Många ska vända sig efter förföriska andar; många förför redan Mitt folk. Det är de som UTÖVAR rättfärdighet som är rättfärdiga. Många täcker sina synder med stora teologiska ord. Men jag varnar er för förföriska andar som undervisar Mitt folk på ett ont sätt. Många av dessa ska jag smöra så att de kan rena och sålla Mitt folk, för jag vill ha ett heligt folk.

Många ska komma med förföriska andar och hålla fram frestelser fyllda av lusta. Ni kommer att se att när jag har besökt Mitt folk igen ska vägen bli smalare och smalare och färre ska gå på den. Men låt er inte luras, rättfärdighetens vägar är Mina vägar. För även om satan kommer som en ljusets ängel ska ni inte lyssna på honom, för de som utför mirakler och inte talar rättfärdighet är inte av Mig. Jag varnar er med stor kraft att jag ska döma Mitt hus och ha en kyrka utan fläck eller skrynkla när jag kommer. Jag längtar efter att öppna era ögon och ge er andlig insikt, så att ni inte blir bedragna men kan vandra med hjärtats rättrådighet inför Mig och älska rättfärdighet och hata alla onda vägar. Rikta blicken mot Mig och jag ska låta er uppfatta med Andens ögon det som lurar i mörkret, som inte kan ses med mänskliga ögon. Låt Mig leda er på denna väg så att ni kan upptäcka mörkrets krafter och strida mot dem. Det är inte en strid mot kött och blod, för om ni strider på det sättet uppnår ni ingenting. Men om ni låter Mig ta över och strida mot mörkrets krafter besegras de, och då ges befrielse till Mitt folk.

Jag förmanar er att ivrigt utforska Skrifterna dessa sista dagar. För det som står skrivet ska verkligen bli uppenbart. Det kommer ett ökande antal bedragare bland Mitt folk som ska tala ut sanningen och vinna favör hos folket. För människorna ska undersöka Skrifterna och säga. ”Vad dessa män säger är sant.” När de sedan har vunnit människornas hjärtan då och ENDAST DÅ ska de komma fram med dessa felaktiga läror. Skänk därför inte era hjärtan till människor och beundra inte dem som människor beundrar. Genom just dessa personligheter ska satan få inträde bland Mitt folk. SE UPP FÖR FÖRFÖRARE. Tror du att en som förför ska lansera en ny irrlära och skylta med den inför människor? Han kommer att tala ut ord om rättfärdighet och sanning, och kommer att framträda som en ljusets tjänare och förkunna Ordet. Människornas hjärtan ska vinnas. Sedan, när hjärtana är vunna, kommer de att presentera sina läror och människorna ska bli bedragna. Folket ska säga: ”Talade han inte så och så? Och undersökte vi inte det i Ordet? Därför är han en rättfärdighetens tjänare.

Detta som han nu talat ser vi inte i Ordet, men det måste vara rätt, för de andra sakerna han sa var sanna.”

Låt er inte bedras. För bedragaren ska först söka vinna mångas hjärtan, och sedan ska han presentera sina försåtliga läror. Du kan inte urskilja dem som är av Mig och dem som inte är av Mig när de börjar predika. Men sök mig ständigt, och sedan när dessa läror förs fram ska ni ha ett vittnesbörd i hjärtat att dessa inte är av Mig. Frukta inte, för jag har varnat er. Många kommer att bli bedragna. Men om ni vandrar helighet och rättrådighet inför Herren ska era ögon öppnas och Herren ska beskydda er. Om ni ständigt fäster blicken på Herren kommer ni att veta när läran ändras, och kommer inte att bli förd in i det. Om era hjärtan är rätta ska jag bevara er, och om ni ständigt litar på mig ska jag upprätthålla er. Rättfärdighetens tjänare ska vara på detta sätt – hans liv ska vara i överenstämmelse med Ordet, och hans läppar ska frambära det som är sant till fullo, och det ska inte vara någon blandning. När uppblandningen kommer fram ska du veta att han inte är en rättfärdighetens tjänare. Bedragarna talar först sanningen och sedan villfarelse, för att täcka över sina egna synder som de älskar. Därför förmanar jag och befaller er att studera Skrifterna beträffande förföriska andar, för detta är en av de stora farorna dessa sista dagar.

———————————————————————

Jag önskar hett att ni är fast förankrade i mitt Ord och inte i människors personlighet, så att ni inte rubbas som så många kommer att göra. Jag vill bevara er på rättfärdighetens stigar. Var aktsam över er själv och följ inte de förföriska andarna som redan uppenbarar sig. Fråga Mig nogsamt när ni hör något ni inte sett i Ordet, och beundra inte dem som människor beundrar, för det är just genom denna metod som satan kommer att hålla fast många av Mitt folk.
Jag har kommit för att ni ska ha liv och ännu mer överflödande liv, så att ni kan triumfera där jag triumferat. På korset triumferade jag över satans hela makt; och jag har kallat er till att gå på samma stig. Det är när era liv är på korset som ni ska känna segern som jag erfarit. När ni är på korset, och är i mig, då ska ni känna uppståndelsekraften. När jag kommer i Min härlighet, ska härskarna och krafterna i himlarymderna bli totalt krossade. Frukta inte, jag har gett er makt till att trampa ner mörkrets krafter, och komma segrande genom varje prövning. När ni är på korset är ni segerrika. Det var på korset som jag triumferade över fiendens alla krafter. Mitt liv ska flyta genom er när ni går in genom dessa dyrbara sanningar. Håll blicken fäst på Mig, och tillägna er Mitt liv. När era ögon och önskningar är riktade mot Mig, och ni vet vad det är att vara korsfäst med mig, då ska ni leva, och er smörjelse ska öka. Det var inte i mitt liv som jag vandrade på jorden, men det var i Mitt liv när jag var på korset som jag öppet förstörde härskarmakter och krafter.
Jag visar er sanningar som ska få er att övervinna, att ha makt över den onde, sanning som ska befria er och dem runt omkring er. Ni kommer också att få känna gemenskap med mitt lidande. Det finns inte något annat sätt för er att ta del av denna himmelska härlighet och regerande med Mig. ”Om vi lider med honom ska vi regera med Honom.” Jag längtar efter att göra de sanningarna verkliga inom er. När ni håller dem framför er, kommer ni att befria många som är i slaveri. Ni kommer att få uppenbarelse över dem som är i mörker och ska få nycklarna att befria de fångna. Många söker efter att befria, men de har inte nycklarna. När ni ständigt är uppe på korset kommer ni att känna Min uppståndelsekraft så att ni också får del av Min härlighet. När ni är villiga att gå med Mig och fröjdas i era lidanden, ska ni få ta del av Min härlighet. Håll blicken fäst på Mig för ni behöver kraft att övervinna den onde, och träldomen i andras liv.

Om ni verkligen dömer er själv ska ni inte bli dömda. När ni söker Mitt ansikte och längtar efter att bli renade av Mig i hjärtats hela sanning och renhet ska jag döma er i det fördolda, och det som finns i hjärtats dolda kammare ska inte bli uppenbarat för andra. Jag ska göra det i det fördolda och ingen människa ska veta det. Och skammen som ska synas i mångas ansikte ska inte ses i era ansikten. Jag undervisar er i därför i kärlek och barmhärtighet. Och därför har jag sagt att om en människa dömer sig själv ska han inte bli dömd. Det är inte till Mitt välbehag att Mitt folks skam ska ses av alla. Hur kan jag döma världen om jag inte dömer Mitt hus först? Lyssna noga på dessa saker som jag säger er. Om ni inte vill lyssna noga på Mig ska din skam bli tydlig för alla.
Jag vill att ni betänker Mitt liv på jorden – smörjelsen över Mig var stark och likväl var frestelserna stora på alla sidor; i en form och sedan i en annan, först erbjöds jag härligheten i jordens kungadömen och sedan smädades och förföljdes jag. Stor härlighet kommer att ges till Mitt folk, och likväl kommer frestelserna att intensifieras från alla håll. Tro inte att det inte ska finnas några frestelser eller förföljelser med härligheten. Min kyrkas härlighet ska bli stor, och så ska också frestelserna från fienden för att vända bort Mitt folk från Mina vägar. Jag varnar er att när härligheten ska bli uppenbarad ska frestelserna bli stora, till väldigt få som startar avsluta. Först ska de erbjudas stora världsliga ägodelar, och sedan stora smädelser och otro.
Betänk hur det var för er Herre, att så som Han vandrade ska det vara för er. Det kommer att behövas stor kraft för ändamålet. Emellanåt kommer alla att resa sig upp mot er, helt enkelt för att vända er från kursen jag riktar in er på. Det står skrivet om Mig att jag gör mitt ansikte hårt som sten för att gå i den riktningen som min Fader har föreskrivit Mig. Om ni vill fullfölja den kurs Herren har stakat ut för er, måste ni göra era ansikten hårda som sten. Ni måste gå med stor beslutsamhet i den kurs som är utstakad för er. Många av era kära och de som följer med er ska övertala er och försöka få er att vända bort från kursen. Med många ord som verkar vara korrekta i det naturligt ska de tala till er. Tillrättavisade inte Herren Petrus som ville få Honom att vända bort från den kurs Gud hade föreskrivit?

Förstå dessa två saker och meditera högtidligt över dem – förföljelsen och mörkret ska lika stort som härligheten i syfte att försöka få de utvalda och smorda bort fårn vägen Herren har stakat ut för dem. Många ska starta men bara några få ska kunna avsluta på grund av den stora nåd som kommer att behövas för att härda ut till änden. Frestelserna och förföljelserna som Herren fick utstå var oavbrutna. Han frestades av satan på många sätt genom hela Sitt liv och till och med på väg till korset när de ogudaktiga skrek: ”Om du är Kristus stig ner från korset.” Tro inte att det ska finnas en tid utan förföljelse, för det ska bli det från tiden för er smörjelse till slutet. Svårigheter, och stor förföljelse ända till slutet. Herren måste förbereda er att bli övervinnare i allting, så att ni ska kunna fullfölja loppet. Förföljelsen ska öka samtidigt som smörjelsen ska öka. Herren Gud ska leda Sitt folk på vägar av dom och rättfärdighet och föra dem till den plats som Han har valt ut för dem. För Herren har utvalt en plats för Sitt folk, en plats av rättfärdighet och helighet där Han ska slå läger runt dem. Och alla som vill ledas av Herren ska föras in till denna heliga plats. För Herren gläder sig över att bo bland Sitt folk och att uppenbara sig genom Sitt folk. Låt Herren leda er och Han ska leda er till svåra platser. Han ledde Sitt folk från fordom genom en plats där ingen människa bodde, där ingen människa hade passerat, på ett mycket farligt ställe och i dödens skugga. Herren kommer sannerligen att leda Sitt folk genom sådana ställen, och så småningom kommer Han att föra dem ut till en plats med stor härlighet. Förstå att vägen mot härligheten är full av stor fara och många ska falla till höger eller vänster, många ska slå läger på mindre mark. Men Herren har en plats av helighet och inget orent ska bo bland Hans folk.
Sätt er tillit till Honom och Han ska föra er till plats av helighet. Han längtar efter att föra Sitt folk in i stor härlighet – en sådan som aldrig setts förut för vad Herren kommer att göra för dem som förtröstar på Honom. Det är en plats av mörker och stor fara som skiljer ut Hans folk till platsen som Han vill att de ska gå i. Han ska skydda dem från rösterna som vill få dem att vända bort från Hans väg. Han ska föra dem genom de mörka platserna, och genom de förrädiska stigarna, ut i Hans härlighets ljus. Han ska glädja sig väldigt mycket över Sina älskade och få er att fyllas av outsäglig glädje. Han söker att leda Sitt folk till en ny plats av nåd och härlighet där Han verkligen kommer att slå läger bland dem. Förtrösta på Honom och Han kommer med visshet att föra er till denna nya plats.
Frukta inte dagarna som kommer, utan frukta bara detta enda – att ni ska vandra på ett sådant sätt som behagar Herren. I denna tid ställer jag iordning och upprättar (ordering and setting up) Min kyrka och den ska verkligen bli ren, utan fläck eller skrynkla. Jag kommer att göra verk i Mina älskade som inte har setts sedan världen grundlades. Jag har visat er dessa saker så att ni ska söka Herren ivrigt av hela hjärtat, och för att ni ska vara bevarare för Hans folk.

Spring inte till den här eller den där, för Herren har bestämt att frälsning finns i Honom och endast i Honom. Ni ska inte vända er till den här herden eller den där, för det kommer att bli ett stort skingrande över jorden. Håll därför blicken fäst på Honom för Han kommer att göra dessa saker tydliga för er. Ni ska inte titta hitåt eller ditåt, för källorna som tidigare var fyllda med vatten ska försvinna. Men när ni ivrigt söker Honom ska Han öka er styrka och er tro, så att Han kan förbereda er för denna tid som kommer.

Sanningarna som jag har avslöjat för er måste bli en del av er – inte bara en erfarenhet, men en del av er sanna natur. Står det inte skrivet att jag begär sanning i det inre? Det är Herrens sanning som uttrycks i hela er varelse som ska uppehålla er. Många ska erfara sanningen, men sanningen måste bli en del av er, av ert sanna liv. När män och kvinnor ser på er ska de inte bara höra rösten men se sanningens uttryck. Många ska bli besegrade eftersom de inte ständigt är på Mina vägar, och eftersom de inte har tillåtit sanningarna att bli en del av dem. Jag visar er dessa saker för ett ni ska vara förberedda, och ha fullföljt allt, för att stå.

Översatt från Engelskan 15/7 av Maj-Lis Wirth