Som en utgjuten salva

Undervisning: Elvor Ohlin

Höga V 1:3 Ljuv är doften av dina salvor [shemen], en utgjuten salva [shemen] är ditt namn, därför har de unga kvinnorna dig kär.

Shemen [Strongs H8081] betyder (oliv)olja, rikedom, salva eller smörjelse, (att smörja). Jesus är Messias, den Smorde [Messias (hebreiska) – Kristus (grekiska)].

I hans sår har vi läkedom (Jes 53:5). Synden (bortvändhet, fiendskap och uppror mot Gud) och dess konsekvenser skadar och söndrar människans inre. Jesus renar, helar och läker såren när han får tillträde till en människas liv. Hans namn är som en utgjuten salva.

När Jesus dog på korset, dog han såsom ett rent och fläckfritt offerlamm. Han dog utan minsta antydan till oförlåtelse eller anklagelse mot allt förakt, hat, hån och all ondska som han blev utsatt för, det som omfattar alla våra synder som han bar på korset. Han förlåter oss allt när vi vänder om och bekänner våra synder. Jesus är Lammet som är värd all vår tillbedjan.

Ps 45:8 Du älskar rättfärdighet och hatar orättfärdighet. Därför, Gud, har din Gud smort dig med glädjens olja mer än dina medbröder.

Det beskriver Jesus och hans lärjungar. Vem blir smord med Andens olja? Jo de som älskar rättfärdighet [definition:att formas efter Guds karaktär och principer], de som söker helgelse och hatar orättfärdighet [att INTE formas efter Guds karaktär och principer, kränka och överträda Guds bud].

Rom 5:1 Då vi alltså har förklarats rättfärdiga av tro, har vi frid med Gud genom vår Herre Jesus Kristus. 2Genom honom har vi också tillträde till den nåd som vi nu står i, och vi jublar i hoppet om Guds härlighet. 3Men inte bara det, vi jublar också mitt i våra lidanden, eftersom vi vet att lidandet ger tålamod, 4 tålamodet fasthet och fastheten hopp. 5 Och det hoppet bedrar oss inte, ty Guds kärlek är utgjuten i våra hjärtan genom den helige Ande, som han har gett oss.

Guds kärlek är utgjuten i våra hjärtan. [Utgjuten som en himmelsk olja eller doftande salva genom den helige Ande]. Den helige Ande, drar vår uppmärksamhet till JESUS och vi får en längtan till hans återkomst i härlighet. När vi ödmjukar oss och överlåter oss till den helige Ande, smörjelsen, verkar han i vår vilja och gärning. Guds vilja blir min vilja.

Vad lär oss smörjelsen enligt 1 Joh 2:27? Den lär oss att förbli i JESUS. Han blev utgiven för oss. Hans namn är utgjutet för oss. Han vill ge ut från sig själv genom oss.

Gal 2:19 Ty jag har genom lagen dött bort från lagen för att jag skall leva för Gud. Jag är korsfäst med Kristus, 20 och nu lever inte längre jag, utan Kristus lever i mig. Och det liv jag nu lever i min kropp, det lever jag i tron på Guds Son, som har älskat mig och utgivit sig för mig.

Mitt liv tillhör Jesus och min bön är att hans vilja ska ske i mitt liv. Mina planer, mina själviska ambitioner, mina begär, hela mitt liv är korsfäst (pågående) med Kristus. Nåden [Guds kraft att göra Guds vilja] fostrar mig inifrån genom Guds Ande, smörjelsen, som bor i mig. Jag fostras inte utifrån av lagen/bokstaven. Paulus ”doftade JESUS”.

De unga kvinnorna eller jungfrur (hebreiska) beskriver Guds folk, var och en i församlingen som är förlåten från synd, ren och utan lögn, (Upp 14:5). De älskar Jesus för den han är och lever i den första kärleken (…har de unga kvinnorna dig kär = lever i Andens förnyelse och beroende ). Om kärleken (agape = gudomlig kärlek som bara finns i Gud, lydnad till Guds bud, `lydnad till en konungs vilja`) svalnar, manar den helige Ande att skynda till JESUS i bön.

2Joh 1:6 Ja, detta är kärleken [agape]: att vi lever efter hans bud. Detta är det bud ni har hört från början, att ni skall leva i kärleken [agape].

Jesus är själens herde och vårdare (1 Petr 2:25). Herden sköter om fåret och binder om såren. Alla män och kvinnor i en kyrka som har en ledande funktion behöver ett ”herdesinne”, oavsett vilken tjänstegåva man har. Herdesinne och omsorg är en god frukt som visar att vi känner Jesus.

Pred 10:1 Döda flugor [maveth sebub = giftflugor som dödar] kommer parfymerarens olja att stinka ochjäsa. Så uppväger liten dårskap både vishet och ära.

Beelsebul, flugornas herre, är djävulen. Han vill så in gift, lögn, och förvilla och vilseleda. ”Lite surdeg syrar hela degen”.”Döda flugor” kan vara dold och ouppklarad synd i hjärtat eller köttets gärningar som stinker inför Gud. Köttets gärningar är döda gärningar. Det är sådant som vi gör för egen vinst, för egen ära.

1Joh 2:20 Ni har en smörjelse från den Helige och känner alla sanningen. 21 Inte har jag skrivit till er därför att ni saknar insikt i sanningen, utan därför att ni känner den och vet att ingen lögn kommer från sanningen. 22 Vem är lögnaren, om inte den som förnekar att Jesus är Kristus? Den är Antikrist som förnekar [arneomai] Fadern och Sonen. 23 Den som förnekar Sonen har inte heller Fadern. Den som bekänner [homologeo] Sonen har också Fadern.

Homologeo betyder att bekänna och känna Jesus i enlighet med Skriften, enligt Guds ord, alltså som Herre och Gud och världens Frälsare. Johannes uppmanar att inte ge sin (agape)kärlek till det som är i världen. Vi kan använda den kärleken som Gud har gett till oss i fel riktning, bort från Jesus och korset. Då kallnar kärleken. Att älska (agape) Gud är att lyda Jesus och hans vilja för våra liv, i gemenskap med honom.

1Joh 2:15 Älska (agape) inte världen, inte heller det som är i världen. Om någon älskar världen, finns inte Faderns kärlek i honom. 16 Ty allt som finns i världen, köttets begär och ögonens begär och högmod över livets goda, det kommer inte från Fadern utan från världen. 17 Och världen och dess begär förgår, men den som gör Guds vilja förblir i evighet.

Att älska världen är att följa själens begär efter allt det som människan söker och strävar efter utan Gud, men i Guds namn. Det kan vara makt, rikedom, position, ett bekvämt liv, egenrättfärdighet – allt för att tillfredsställa och upphöja sig själv. Det är köttets begär efter tillfredsställelse som leder till högmod”stank och jäsning” (uppblåsthet) i salvoberedarens/parfyrmerarens salva.

Att älska världen är att föra in dess tankar och system i församlingen. Det bygger på människans starkhet och kompromissar för att vara människor till lags. Därför kan det locka människor med sin underhållning och själiska kärlek (grek. filadelfia) eftersom den talar det ”världens människor vill höra” (1 Joh 4:5). Men det för på vägar bort från den smala vägen, som är ett ständigt beroende och förtröstan på Guds Ande.

1Joh 2:16 Ty allt som finns i världen, köttets begär och ögonens begär och högmod över livets goda (självsäkerhet, tron på sina egna resurser som leder till oberoende av Gud), det kommer inte från Fadern utan från världen.

Matt 6:32 Efter allt detta söker hedningarna, men er himmelske Fader vet att ni behöver allt detta. 33 Nej, sök först Guds rike och hans rättfärdighet, så skall ni få allt det andra också.

Motsatsen till homologeo är arneomai. Att förneka Sonen är att inte bekänna Jesus i enlighet med Skriften, att inte känna eller känna igen Jesus. När världens ande får ingång och tar över, börjar den ”själiska” människan att forma en annan bild av Jesus som passar dess ovilja att böja sig och ge upp sin egen strävan efter yttre succé och upphöjelse. Den skyr korset med dess budskap om omvändelse, bekännelse av synd och ett liv i helgelse. Till sist känner man inte igenJesus Kristus utan förnekar honom. Detta är antikrists ande som råder i världen.

Den som förnekar att Jesus är Gud gör samma misstag. Det är antikrists ande (1 Joh 2:22).
När vi lyder Guds Ande, smörjelsen, och söker Guds vilja först av allt leder han oss till att överlåta varje område till honom. Då tar Gud hand om allt det andra. Han har omsorg om sina älskade barn.

Guds kärlek som är utgjuten i den troendes hjärta och smörjelsen i den helige Ande leder oss alltid till Jesus och till ett överlåtet (korsfäst) liv. Det är ett överlåtet liv i gemenskap med Jesus Kristus och det är verklig frihet. Som en utgjuten salva av läkedom är hans namn – JESUS.

Elvor Ohlin