2 Kor 10:3 Ty även om vi lever här i världen, strider vi inte på världens sätt. 4 De vapen vi strider med är inte svaga utan har makt (1415 Dunatos) inför Gud att bryta ner fästen. Ja, vi bryter ner tankebyggnader 5 och allt högt som reser sig upp mot kunskapen om Gud. Och vi gör varje tanke till en lydig fånge hos Kristus.

  • Dunatos = Möjlighet – Kommer av Duna som betyder ges inre kapacitet och yttre möjligheter.
  • Fästen = Allting som står emot Guds vilja (Berg och Höjder)
  • Dessa fästen börjar alltid i tankelivet.

Har ni tänkt på att det är allting som inte är i enlighet med Kristi Kors. Inte undra på att Paulus talade så ofta om Kristi Kors och dess kraft. Ingenting annat kan befria oss från världen och göra Jesus Kristus till konung och Herre i våra liv.

Om den väldiga kraften skall kunna förlösas i andra människors liv måste man själv vara korsfäst med Kristus.

Gal 6:14 För min del vill jag aldrig berömma mig av (Skina – Lysa) något annat än vår Herre Jesu Kristi kors, genom vilket världen är korsfäst för mig och jag för världen.

Så en person som skall tala om ledarskap måste själv ha upplevt korsets kraft i sitt liv. Och han måste kunna lära ut den vägen till andra. En person som skall leda andra i Guds församling får inte använda Påtryckningar, Manipulering, Trick, Tvång eller något annat världsligt (Köttsligt) – Se Alazoneia >>

Paulus kraft att bygga upp någonting för Gud i människors liv var alltså helt och hållet beroende av att han INTE använde sig av världens tankesätt. Det handlade istället om att han skulle förbli i sin svaghet för att på så sätt kunna förmedla kraften (Ljuset) in i människors liv.

Vapnen Paulus använde av ljus (Kraft) har bara möjlighet (1415 Dunatos) inför Guds ansikte (Utan täckelse) om han förblev i svaghet och inte lyste av världen (Jer 9:23-24)

  • Kristi härlighet är ljus och kraft i 2 Kor 4 och är Paulus om han vandar utan täckelse inför Kristi ansikte
  • Rustningen kallas även för Ljusets vapenrustning (Rom 13:12) Se Kraft Ef 6

Jesus själv undervisade Paulus om det här med NÅD och KRAFT (1415 Dunatos)

2 Kor 12:9 men han svarade mig: ”Min nåd är nog för dig, ty kraften (1411 Dunamis) fullkomnas i svaghet.” Därför vill jag hellre berömma mig av min svaghet, för att Kristi kraft (1411 Dunamis – Hans härlighet och Ljus) skall vila över mig. 10 Så gläder jag mig över svaghet, misshandel och nöd, över förföljelser och ångest, eftersom det sker för Kristus. Ty när jag är svag (770 Astheneo – Oförmögen – Impotent) då är jag stark. (1415 Dunatos) (Som För Abraham – Sara – )

Guds nåd är just det utflödet av kraft och möjligheter (1411 Dunamis) som är bestämt för din kallelse. (V9) Vägen som leder in i detta är korsets väg (V 10) Ordet Charis – Ma betyder just utflöde av nåd.

Låt oss titta lite på just Guds nåd.

2Ti 1:9 Han har frälst oss och kallat oss med en helig kallelse, inte på grund av det som vi har uträttat, utan i kraft av sitt beslut (Pro- thesis) och sin nåd, som han har gett oss i Kristus Jesus från evighet

Du fanns med i planeringen i Kristus innan världen fanns till och där mättes ut vilken nåd du skulle verka med.

2Ti 1:10 och som nu har blivit uppenbarad (Manifesterad) när vår Frälsare Kristus Jesus trädde fram. Han har gjort slut på döden och fört liv och odödlighet fram i ljuset genom evangelium.

Du kan bli kallad och född pånytt och bli en ny skapelse i Kristus Jesus som lever i nåden. Nåden är inte att Gud förändrats och blivit snäll så nu kan jag göra vad jag vill.

Nej nåden är en uppfostran och det är korsets väg.

Tit 2:11 Ty Guds nåd har uppenbarats till frälsning för alla människor. 12 Den fostrar oss (Barnuppforstran) att säga nej till ogudaktighet och världsliga begär och att leva anständigt, rättfärdigt och gudfruktigt i den tid som nu är,

När Guds rådslut och vilja (Dabar) uppenbaras för dig så öppnas samtidigt Nåden och Kraften och Ljuset.

Psa 119:130 När dina ord (Dabar >>)(Rådslut) öppnas, ger de ljus (Kraft) och skänker förstånd (995 Biyn Urskiljning) åt enkla människor. (Enkelseende)

När jag blev kallad av Herren och fick höra tilltalet: Gå nu sanningens väg dig skall intet fattas! hände något mycket märkligt – Jag blev helt övertygad att Gud var verklig! Han bekräftade sedan att kallelsen gällde att predika evangelium och att undervisa i Guds ord.

Varje gång som flödet har ökat i våra liv är det precis 2 Kor 12:9-10 (ovan) Sven Reichmann sa: När Gud skall tömma oss på vår egen kraft så måste han ställa oss i omöjliga situationer.

Ps 119:130 Visar att när Guds vilja blir uppenbarad så blir samtidigt Gud kraft (Nåd) tillgänglig för den uppgiften.

Du kan se det i Timoteusbrevet

2Ti 1:6 Därför påminner jag dig om att låta den Guds nådegåva (Charis-ma) flamma upp igen som finns i dig genom min handpåläggning. 7 Ty den Ande som Gud har gett oss gör oss inte modlösa, utan är kraftens, kärlekens och självbehärskningens Ande. 8 Skäms alltså inte för vittnesbördet om vår Herre och inte heller för mig, hans fånge, utan bär också du ditt lidande för evangelium efter den kraft som Gud ger. 9 Han har frälst oss och kallat oss med en helig kallelse, inte på grund av det som vi har uträttat, utan i kraft av sitt beslut och sin nåd, som han har gett oss i Kristus Jesus från evighet

  • Timoteus kallelse att predika var gett honom redan innan jorden fanns till (V9)
  • Vi vet att det är bekräftat av profetiskt tal. (V6)
  • Då finns det full NÅD till den uppgiften (V6)
  • I den NÅDEN finns kraften att bära det lidandet kallelsen ger (V8)
  • Den kraften kan bara manifesteras genom uppriktighet (2 tim 1:5)

Det innebär ju att vi måste vara kallade till den uppgiften vi har och vi måste vandra utan täckelse för att kunna får kraften att bära lidandet och inte ge upp. Och det är dessa tankar Paulus för fram i 2 Kor kap 3 + kap 4.

Det är i ljuset av det här vi kan förstå vad Paulus egentligen menar. Du måste vara kallad av Gud och bekräftad av Gud om du skall få näden och kraften att klara av de svårigheter som kommer utan att ge upp. Det gäller att vandra utan täckelse i uppriktighet inför honom om vi skall få del av den här kraften.

2 Kor 3:17 Herren är Anden, och där Herrens Ande är, där är frihet. 18 Och vi alla som med avtäckt ansikteskådar Herrens härlighet (Hur någon verkligen är) som i en spegel, vi förvandlas till en och samma bild, från härlighet till härlighet. Det sker genom Herren, Anden. 2 Kor 4:1 Därför, då vi genom Guds barmhärtighet har denna tjänst, så tappar vi inte modet.(Ger vi inte upp) 2 Vi har avsagt oss allt hemligt och skamligt och använder inga knep. Vi förfalskar inte Guds ord utan lägger öppet fram sanningen och anbefaller oss själva inför Gud åt varje människas samvete. 3 Är vårt evangelium dolt, så är det dolt för dem som går förlorade. 4 Ty den här tidsålderns gud har förblindat de otroendes sinnen, så att de inte ser ljuset som strålar ut från evangeliet om Kristi härlighet – han som är Guds avbild. 5 Vi predikar inte oss själva, utan Jesus Kristus som Herren, och oss som era tjänare för Jesu skull. 6 Ty Gud som sade: ”Ljus skall lysa fram ur mörkret”, han har låtit ljus lysa upp våra hjärtan, för att kunskapen om Guds härlighet, som strålar fram i Kristi ansikte, skall sprida sitt sken. 7 Men denna skatt har vi i lerkärl, för att den väldiga kraften skall vara Guds och inte komma från oss. 8 Vi är på allt sätt trängda men inte utan utväg, rådvilla men inte rådlösa, 9 förföljda men inte övergivna, nerslagna men inte utslagna.