Nu vill jag lyfta fram allvaret lite grann i den situation vi lever i som kristna vi kar en bild av att som vi bara tror och bekänner Jesus en gång och sen går på lite möten så räcker det. Jag fick för ett par år sedan en dröm som visade en skiljelinje (EN DOM) i Kristenheten en del sjönk ner medan andra kom upp på ett berg. Och eftersom vi är inympade i det äkta olivträdet och delaktiga i Israel så är det en vers som jag kommer att tänka på.

Luk 2:32 ett ljus som skall uppenbaras för hedningarna och en härlighet som skall ges åt ditt folk Israel.33 Och hans fader och moder förundrade sig över det som sades om honom. 34 Och Simeon välsignade dem och sade till Maria, hans moder: Se denne (HEB 4:12 13 PERSONEN GUDS ORD) är satt (gk LAGD) till fall eller upprättelse för många i Israel och till ett tecken (OWT) som skall bli motsagt. 35 Ja, också genom din själ skall ett svärd gå. Så ska många hjärtans tankar bli uppenbara. (Ta av en täckelse)

Varför är han lagd? Fall och upprättelse. Jo därför att den här personen är Guds ord kommen i köttet.

Mat 21:42 Jesus sa till dem: Ja, har I aldrig läst i skrifterna: ’Den sten som byggningsmännen (HUSBYGGARNA) förkastade. Den har blivit en hörnsten av Herren har den blivit detta, och underbar är den i våra ögon? Rom 9:33 såsom det är skrivet: Se, jag lägger i Sion en stötesten och en klippa som skall bli dem till fall men den som tror på den skall inte komma på skam.

Nu skall vi se något intressant Kains namn kommer av en rot som betyder Att Grundlägga Att – Uppbygga Att – För egen vinning (Tillbedjan) Stenen som byggningsmännen (Husbyggarna) förkastade är JESUS KRISTUS (Klippan) Sen har du dem som TROR PÅ DEN = De som låter sig uppbyggas lika honom. Av någon anledning så tror vi att det här med stötestenen gällde liksom Israel efter köttet men inte det så att kalla det – Det andliga Israel. Men i Mt 7 Visar oss klart och tydligt att innan Herrens dag så kommer det att vara många som har gjort stora verk för Herren – Men de få gå från honom därför att de gjort Laglöshet (Anomia)

Efter detta så undervisar Jesus om de 2 husbyggarna så Rom 9:33 och Mt 21:42 gäller också Nya Testamentet. Det kan vi se i Petrusbrevet

1Pe 2:1 Så lägg då bort all ondska (DET SOM ÄR UTANFÖR GUDS ORDS GRÄNSER) och allt svek så också skrymteri och avund och allt förtal. 2 Och då I nu är nyfödda barn, så längta efter att få den andliga oförfalskade mjölken på det att I genom den mån växa upp till frälsning, 3 om I annars har ”smakat att Herren är god” (INNANFÖR GRÄNSERNA FÖR SITT ORD) 4 Och kom till honom, den levande stenen, som väl av människor är förkastad, men inför Gud är ”utvald och dyrbar” 5 och låt er själva såsom levande stenar uppbyggas till ett andligt hus, så att I blir ett ”heligt prästerskap” som skall frambära andliga offer, vilka genom Jesus Kristus är välbehagliga för Gud. 6 Det heter nämligen på ett ställe i skriften: ”Se, jag lägger i Sion en utvald, dyrbar hörnsten, och den som tror på den skall inte komma på skam.” 7 För er, I som tror (lyder) är stenen alltså dyrbar, men för sådana som inte tro (olydnad) ”har den sten som byggningsmännen förkastade blivit en hörnsten 8 som är ”en stötesten och en klippa till fall”. Eftersom de inte hörsamma ordet stöta de sig så var det ock bestämt om dem.

Att höra är att göra! Det Hebreiska ordet för att höra är ordet Shema och i ordet ligger 3 steg – Höra med öronen. Vakta det som är hört – bevara det som en skatt – bygga mur. Göra det som är hört! (Lydnad – AGAPE) Du ser i Mt 7 att den som hörde men inte gjorde byggde sitt hus på sand Och huset upptändes (Pipto) (som en stjärna) till fall (Jes 14) Kain och Abel är 2 män men det är också 2 vägar eller 2 sätt att bygga hus. Kain (Hans namn ovan) var av den onde. Abel – Var av Herren och frambar andliga offer till Gud. Kain var alltså av den onde = Han gjorde sig till ett med honom av fri vilja – Herren själv (Sanningen) talade med Kain om hans situation – Kain valde alltså att frivilligt släppa in mörkret igenom att förkasta sanningen. Jesus sa om fariserna att de hade djävulen till fader (HEB= AV) (Grundläggare av ett familjenamn) och det han har begärelse till det vill ni göra. Alltså de var söner till ormen De var huggorms yngel. Av det här kan vi lära oss att man är son till dens vilja man gör. Om vi skall vara Guds barn så måste vi göra hans vilja. Han sa att fariseerna var ormens barn – fast de trodde verkligen att de var Guds barn. Låt oss se på vad som kännetecknar fariseerna – ormens barn.

Mat 23:1 Därefter talade Jesus till folket och till sina lärjungar 2 och sade: På Moses’ stol har de skriftlärde och fariséerna satt sig. 3 Därför, allt vad de säga er, det ska I göra och hålla, men efter deras gärningar ska I inte göra ty de säga, men göra inte. 4 De binda ihop tunga bördor och lägga dem på människornas skuldror, men själva vill de inte röra ett finger för att flytta dem.

Rwp – De är slavdrivare! Binda har med undervisningen att göra! Det var de här mänskorna som Jesus talade till om sin undervisning.

Mat 11:28 Kom till mig, I alla som arbetar och är betungade, så skall jag ge er ro. 29 Ta på er mitt ok och lär av mig, ty jag är saktmodig och ödmjuk i hjärtat så ska I finna ro för era själar. 30 Ty mitt ok är milt, och min börda är lätt.

Mat 23:13 Ve er, I skriftlärde och fariséer I skrymtare, som tillsluten himmelriket för människorna! Själva kommer I inte ditin och dem som vilja komma dit tillstädjen I inte att komma in.

Med andra ord man hade inget ljus så man kallade det onda gott och det goda ont. Gott = Det som är innanför Guds ords lära Ont = Det som är utanför Guds ords lära Kunskapens träd var inte det GOTT och ONT? (På HEB) Kunskapens träd står som en symbol för Satans natur säger Jerry Potter Satans fall Nu skall ni få höra vad jag tror eftersom Satan från början var en Kerub och inte fallit så måste vi ta reda på vad det var som gjorde att han föll för då finns denna hemlighet gömd i kunskapens träd.

Eze 28:13 I Eden Guds lustgård bodde du, höljd i alla slags ädla stenar: karneol, topas och kalcedon, krysolit, onyx och jaspis, safir, karbunkel och smaragd, jämte guld du var prydd med smycken och klenoder, beredda den dag då du skapades. 14 Du var en kerub, som skuggade vida, och jag hade satt dig att vara på det heliga Gudaberget du fick där gå omkring bland gnistrande stenar. 15 Lyckosam var du på dina vägar från den dag då du skapades, till dess att orättfärdighet blev funnen hos dig.

I Eden = I harmoni med Gud och Satan (Ormen) hade all kunskap om Gud. Men i Vers 25 hände en sak – på Hebreiska står det att laglöshet blev grundad i dig (Heb – 5766 AVEL – blev grundad i dig) Det kommer från samma rot på HEB som strongs ord 204 AVEN som betyder Laglöshet och det är synonymt med det ord i NT som betyder laglöshet nämligen A-NOMIA. LAGLÖSHET ÄR VIKTIGT ATT VI FÖRSTÅR VAD DET ÄR AVEN = Ta någonting som tillhör Gud hans ord (GOTT) eller hans folk hans Väg forma och vrida det så att det passar mina tankar (ONT) Med andra ord både gott och ont eller hur ? Vad var kunskapens träd? GOTT och ONT. Satan grundade laglösheten i himlen när han tog och formade en annan Jesus – i

Jes 14 Jag vill göra mig lik den högste! Isa 14:14 I will ascend5927 above5921 the heights1116 of the clouds 5645 I will be like1819 the most High.5945

Det är nästan kusligt att läsa det här men molnet är DHA – 1 Kor 10 Jag skall göra mig lik (Det finns bara en som är Guds avbild) den högste. Det kan även betyda att han skall kopiera Guds planer. Så Satan kopierar hela tiden – han fick alltså änglarna att gå på den nya formen som han hade skapad. En lögn är Psevdo = En skickligt gjord kopia Det står att Satan är Psevdos fader. Så nu har vi fått många ledtrådar – han tog sin tjänst som den högste ängeln i himlen – Han tog av all sin vishet och kunskap och formade en annan bild av Guds son (PSEVDO) han bedrog 1/3 av änglarna som tillbad denna falska bild av Gud.

Ordet A – Nomia i NT betyder egentligen EJ laglig och godkänd mat för får Och det är ju samma bild av trädet eller hur? De fick ju inte äta av (LEVA AV) kunskapens träd GOTT och ONT. Så nu kan vi faktiskt lägga ihop 2 och 2 Psevdo = Satans kopia = Laglöshet = finns i Kains namn. Att grundlägga – Uppbygga – Ta egen ära (TILLBEDJAN) FADER SON HELIG ANDE Här ser vi SATANS VILJA! Nu har vi lärt oss vad lögn och laglöshet egentligen är – det är samma sak. Låt oss nu gå till 2 Tess 2 så får vi se om det påståendet stämmer.

2 tess 2:3 Låt ingen bedra er om vad sätt det vara må. Ty först måste avfallet ha skett och ”Laglöshetens människa” fördärvets man, ha trätt fram, 2 Tess 2:4 vedersakaren, som upphäver sig över allt vad Gud heter, och allt som kallas heligt, så att han tar sitt säte i Guds tempel och föreger sig vara Gud. 5 Kom I inte ihåg att jag sade er detta, medan jag ännu var hos er? 6 Och I vet vad det är som nu håller honom tillbaka, så att han först när hans tid är inne kan träda fram. 7 Redan är ju laglöshetens hemlighet verksam allenast måste den som ännu håller tillbaka först skaffas ur vägen. 8 Sedan skall ”den Laglöse” (ANOMIA)träda fram, och honom skall då Herren Jesus döda med sin muns anda och tillintetgöra genom sin tillkommelses uppenbarelse 9 honom som efter Satans tillskyndelse kommer med lögnens alla kraftgärningar och tecken och under 10 och med orättfärdighetens alla bedrägliga konster, för att bedraga dem som gå förlorade, till straff därför att de icke gav kärleken till sanningen rum, så att de kunde bli frälsta. 11 Därför sänder också Gud över dem villfarelsens makt, så att de sätta tro till lögnen (PSEVDO) 12 för att de ska bli dömda (avskiljda) alla dessa som inte har satt tro till sanningen, utan funnit behag i orättfärdigheten.

Här nämns både ordet ANOMIA och PSEVDO i bestämd form på grekiskan. Och som jag sa så är det samma sak – en annan Jesus. Och du kan även finna detta här i Jesu eskatologiska tal

Mat 24:11 Och många falska (PSEVDO) profeter ska uppstå och ska förvilla många. 12 Och därigenom att laglösheten (ANOMIA) förökas, skall kärleken (AGAPE) hos de flesta kallna. 13 Men den som är ståndaktig intill änden han skall bli frälst.

AntiKrist betyder istället för Kristus – Det var det som Satan gjorde i himlen vid sitt uppror – han skapade en annan bild av Jesus Guds avbild Lägg märke till vem som sänder villfarelsen och vad det betyder i praktiken jo att Herren sänder Satan och hans demoner som sitt redskap för att avskilja de rättfärdiga från de orättfärdiga. Va han kan väl inte sända något ont? Det gör han inte heller men han kan inte beskydda någon som inte har blodet på dörrposten i tro. Vem var det som sände fördärvaren i Exodus? Eller kolla in vad Jeremia skriver.

Jer 43:10 och säg till dem Så säger HERREN Sebaot Israels Gud Se, jag skall sända åstad och hämta min tjänare Nebukadressar konungen i Babel, och hans tron skall jag sätta upp ovanpå de stenar som jag har låtit mura in har, och han skall på dem breda ut sin tronmatta.