Att vandra (i umgängelse) med Gud

Predikan: Elvor Ohlin
Parousia Mission
17/6 – 2018
Lyssna på Mp3

Det var ett av de första grundtextord jag slog upp för många år sedan (början på 1990-t). Det står om ”att vandra med Gud”. Eller 1917 års översättningen: ”att vandra i umgängelse med Gud”. Det var så fint, tyckte jag, och tänkte: ”så vill jag också leva – och så vill jag att andra ska kunna säga om mig med! Hon vandrade med Gud /hon vandrade i umgängelse med Gud…”

Ordet på hebreiska är ”halak”:
1Mos 5:24  (1917 års översättn.) Sedan Hanok så hade vandrat i umgängelse med [halak] Gud, såg man honom icke mer, ty Gud tog honom bort (Gud hämtade honom, SFB).

1 Mos 6:8  Men Noa hade funnit nåd inför HERRENS ögon. 9  Detta är Noas fortsatta historia. Noa var en rättfärdig man och fullkomlig bland sina samtida. Han vandrade med [halak] Gud.

1 Mos 17:1 När Abram var nittionio år uppenbarade sig HERREN för honom och sade: ”Jag är Gud den Allsmäktige. Vandra inför [halak] mig och var fullkomlig.

Halak [Strong H1980] betyder som en rinnande flod eller som vinden blåser men om människor översätts det: att vandra (tillsammans)…arm i arm, upp och ned, ut och in med någon, att följa, gå, växa, mer och mer, oavbrutet. Med andra ord: att gå tillsammans överallt! Att vandra med Gud var han än leder.

Jesus beskrev den Helige Ande som ”strömmar av levande vatten” och den Helige Ande beskrivs som ”en vind”. Ruach betyder ju både ande och vind.

Ps 147:15  Han sänder sitt budskap till jorden, hans ord går ut med hast. 16  Han låter snö falla som ull, rimfrost strör han ut som aska. 17  Han kastar sitt hagel som smulor, vem kan uthärda hans köld? 18  Han sänder sitt ord och det frusna smälter, han låter sin vind [ruach = ande] blåsa och vattnen strömmar.

Vi kan läsa texten både bokstavligt om naturen och det fantastiska som Gud har skapat eller med en andlig innebörd. Vad är det som kyler och t o m fryser ned …som gör att Gud sänder domar som ”köld” och ”hagel” över dem som inte vandrar med honom?

Hagel var en av Egyptens plågor när Gud dömde alla Egyptens (av)gudar. Haglet var Guds dom över avguden Nut, som kallades himlens gudinna eller modergudinnan.

Gud sa till Job:
Job 38:22  Har du varit vid snöns förrådshus, har du sett haglets förrådshus, 23  dessa som jag sparar till nödens tid, till krigens och drabbningens dag?

Hagel är en av vredesdomarna i Upp-boken:
Upp 16:21  Stora hagel, tunga som talenter, föll ner från himlen över människorna, och de hädade Gud för hagelplågan, eftersom den var mycket svår.

När Gud sänder villfarelsen i ändens tid – bildligt som (hagel och) köld – är det en konsekvens och en dom över dem som föraktar och förkastar Gud och som älskar synden.

2Tess 2:10 de inte tog emot sanningen och älskade den, så att de kunde bli frälsta. 11  Därför sänder Gud en kraftig villfarelse över dem så att de tror på lögnen 12  och blir dömda, alla dessa som inte har trott på sanningen utan njutit av orättfärdigheten (det är alltså ett medvetet val man gör).  13  Men vi är skyldiga att alltid tacka Gud för er bröder, Herrens älskade, eftersom Gud från begynnelsen har utvalt er till att bli frälsta, genom att Anden helgar er och ni tror sanningen.

Ingen kommer att stå neutral till Jesus. Antingen tror man på sanningen eller så tror man på lögnen. Villfarelsen utgår aldrig från Gud för inget ont kommer från honom men han tillåter den att tjäna sitt syfte. Gud tar det yttersta ansvaret för att den tillåts.

is

Kyla och kalla vindar
Matt 24:11 Många falska profeter skall träda fram och bedra många. 12  Och eftersom laglösheten tilltar [= multipliceras i antal], kommer kärleken [agape] att svalna (kallna) hos de flesta. 13  Men den som håller ut intill slutet skall bli frälst [sozo = räddad, bevarad, läkt, helad]. Dvs. håller ut till slutet av sitt liv eller tills Jesus kommer.

Något händer här som får kärleken till Jesus att svalna och kallna därför att den agape-kärlek som man fick från Gud – nu riktas till något annat.

1Joh 2:15  Älska [agape] inte världen [kosmos], inte heller det som är i världen. Om någon älskar världen, finns inte Faderns kärlek i honom. 16  Ty allt som finns i världen, köttets begär och ögonens begär och högmod över livets goda, det kommer inte från Fadern utan från världen. 17  Och världen och dess begär förgår, men den som gör Guds vilja förblir i evighet.

I Joh 3:16 står det att Gud så ”älskade världen” (kosmos)… Då gällde det att frälsa oss människor. Här riktas kärleken till världens livsstil och tänkesätt som Gud vill rädda oss ifrån så att vi kan leva för honom och ta emot det han ger oss med tacksamhet.

Laglöshet [grekiska anomia] betyder att förvränga Guds ord så att det tjänar egna själviska syften. Det betyder också förakt för Guds ord och vilja och (som både jag och Janne har sagt många gånger) man äter förbjuden mat (läror). Det är det starkaste ordet för synd.

Ordet för kallna är psucho. Det betyder också kall vind, som ett kylskåp som kyler, att andas/blåsa och kan definieras som ”en andlig kraft som fördärvar genom en ondskefull och kall (giftig) vind”.

Det här är min tolkning men eftersom det bekräftar andra bibelord vågar jag undervisa så och det finns på hemsidan sedan många år. Psucho kommer från psuche som betyder själ – vi har det i svenska också: psyke, psykiskt. Det som kyler är alltså själiska läror. Paulus kallar det läror som ”kliar i öronen” (2 Tim 4:3). Att ta in världen och världens tankesätt och metoder i kyrkan (Rom 12:1-2). Det kan vara att förtiga eller ursäkta synden. I GT kallas det att ”sluta förbund med döden”.

Då skyr man Guds tillrättavisning:
Jes 30:10 …Profetera inte för oss det som är sant, tala smickrande ord till oss, profetera bedrägliga ting [= profetera lena ord till oss].

Ibland hör man kristna som säger: ”jag orkar inte bry mig om läran. Jag går dit det känns bra”. Det kan vara förrädiskt, för själiska läror attraherar köttet men de kyler ner så att kärleken till Jesus svalnar.

Judas brev tar upp namnen på tre män som representerar en väg. Kains väg [självrättfärdighet, självtillit, självförverkligande] där man ”störtar sig in i” Bileams villfarelse [han ville tjäna pengar på allt, även sin profetiska gåva] – som leder till Koras uppror. Namnet Kora betyder is och kyla.

I de här verserna står det att i den yttersta tiden kommer ”imitatörer” som söndrar med själiska läror (grundtexten). De kan alltså verka väldigt andliga och karismatiska men i själva verket imiterar de Andens verk. De imiterar och kopierar. Profetiorna är inte från Gud utan är spådomar. Det finns kopior på allt.
Här beskrivs avfall i tre steg: högmod (Kain) – övermod (Bileam) – uppror (Kora). Kärleken kallnar.

I världen:
Många direktörer, politiker och högt uppsatta tjänstemän tar ut miljoner i lön… Man skor sig själv men gör kanske skäl för en bråkdel av sin lön. Samtidigt finns det pensionärer och långtidssjuka i landet som är fattiga och en del är t o m hemlösa! Desto mer man förkastar Evangeliet och 10 Guds bud – desto större blir klyftorna i samhället. Hur man än kämpar verkar det bara bli värre. Det ena partiet säger si och det andra partiet säger så… men det stora problemet är att man har vänt Gud ryggen.
Vad händer när ”världen tas in i kyrkan (i en kyrka)”? Samma sak! ”Apostlar, profeter, församlingsbyggare..” (vad de nu tar sig för titlar) gör sig rika på medlemmarnas offer. Det är konsekvensen av att ”älska världen och det som är i världen”
Hårda hjärtan, kalla hjärtan av själiska läror.

I världen:
Ledare och chefer eller ”kungar”, som Jesus sa, ”uppträder som herrar”. De styr med makt.
Vad händer när ”världen tas in i kyrkan (i en kyrka)”? Samma sak! Pastorer (apostlar, profeter) kräver ”du måste underordna dig mig”, ”du måste ge tionde, du måste engagera dig, du måste närvara, du måste.., du måste…”. De kräver lydnad och samlar till sig själva och inte till Jesus därför att själviska ambitioner styr för att få framgång.
Hårda hjärtan, kalla hjärtan av själiska läror.

Det som måste ”dö ned”, som Gud måste ta itu med i våra liv genom prövningar, tuktan och fostran för att befria oss – det uppmuntras istället indirekt eller direkt när världen tas in i kyrkan.

Församlingen i Laodicea (Upp 3) är ett annat exempel. Där sa man: ”Jag är rik, jag har vunnit rikedom..”. det var fullt av s k framgångsteologi. Man hade satt sin kärlek till världen och det som är i världen och förvridit Guds ord så att skulle passa det de eftersträvade (anomia). De föraktade Guds tuktan och fostran och det är förakt för Guds ord. Därför sa Jesus: ”alla som jag älskar tillrättavisar och tuktar jag”. Församlingen var ljum – kärleken hade svalnat. Jesus sa: ”jag skall spy ut dig ur min mun”. Jag tolkar det som att han inte längre bekänner sig till den. Men det fanns förlåtelse: ”Omvänd dig!”

Upp 3:20  Se, jag står vid dörren och klappar på. Om någon hör min röst och öppnar dörren, skall jag gå in till honom och hålla måltid med honom och han med mig.

Mat igen! Jesus bjuder på näringsrik och livgivande mathan sänder sitt ord… kärleken som har svalnat kan bli varm igen, han smälter det frusna…

eld

En vän som lämnat en församling med sådan ”framgångsteologi” sa:
”Jag har fått tillbaka min nära relation med Jesus! Jag har fått tillbaka barnaskapet!” Jesus hade berört hjärtat med sitt ord och sin Ande och hjärtat blev varmt igen. Nu vandrar hon tillsammans och i umgängelse med Jesus igen.

Var fullkomlig
Vi läste ”att vandra med Gud” verkar höra ihop med att vara ”fullkomlig”.
”Noa var en rättfärdig man och fullkomlig”..
Till Abraham: ”Vandra inför mig och var fullkomlig”.

Ordet på hebreiska är tamim, som betyder fullkomlig, perfekt, ostrafflig.
Men det är ju bara Gud som är fullkomlig? Hur kan han befalla något sådant, undrar vi?

Noa och Hanok räknades som rättfärdiga genom tro, precis som Abraham – de trodde Gud och tog Guds ord på allvar. De tog också Guds varningar på allvar.

Hebr 11:7  I tron byggde Noa i helig fruktan en ark för att rädda de sina, sedan Gud hade varnat honom för det som ingen ännu hade sett. Genom tron blev han världen till dom och ärvde den rättfärdighet som kommer av tro. 8  I tron lydde Abraham, när han blev kallad att dra ut till det land som han skulle få i arv, och han begav sig i väg utan att veta vart han skulle komma.

Men inte var de väl fullkomliga? De gjorde fel och misstag precis som vi.
Vi går till NT:

Kol 1:28 Honom (Jesus) predikar vi genom att förmana varje människa och undervisa varje människa med all vishet, för att ställa fram varje människa som fullkomlig [teleios] i Kristus. 29  För det målet arbetar och kämpar jag i hans kraft, som verkar mäktigt i mig.
4:12  Epafras, som är en av er, hälsar. Han är en Kristi Jesu tjänare som alltid kämpar för er i sina böner, för att ni skall stå fasta, fullkomliga [teleios] och helt övertygade om allt vad Gud vill.

Teleios betyder ostrafflig, fullkomlig, perfekt, [mental och moralisk karaktär], fullmogen, fullvuxen, uppfylld, odelad, fullständig, hel, fullständig, mogen, fullt utvecklad, fullvuxen, avslutad, färdig, i gott skick.
(teleios från telos = ett slut, ett syfte, ett mål)

 • Något helt och fullt, odelat – beskriver hängivenhet och överlåtelse.
 • Att vara fullvuxen – talar om andlig mognad.
 • Ett tillstånd av fullständig förberedelse eller beredskap.

Det Epafras bad om var, att var och en skulle växa upp till andlig mognad för att bli den som Gud har skapad dem till – att bli det som Gud har tänkt. Och mognad har med fasthet och urskiljning att göra.

Ef 4:14  Vi skall då inte längre vara barn (spädbarn i tron) som kastas hit och dit av vågorna [= driver omkring] och som förs bort av varje vindkast i läran, när människorna bedriver sitt falska spel och i sin list förleder till villfarelse. [det beskriver kalla, kyliga (giftiga) vindkast] 15  Vi skall i stället i kärlek hålla fast vid sanningen och i allt växa upp till honom som är huvudet, nämligen Kristus.

Vi är Guds barn – söner och döttrar – men andligt ska vi bli fullvuxna, mogna.
Vad är det då att vara ”fullkomlig”?

 1. Det innebär att vi är helt uppfyllda av Guds vilja.
  Vi ber: ”Visa mig Herre din väg” ”Ske din vilja i mitt liv” ”Forma mig och led mig i din plan”
 1. Det innebär att vara hängiven Jesus.
  -att Gud får ta hand om det som står i vägen eller hindrar oss att leva helt för honom
  Det är vad Gud begär av oss.

Ostrafflighet är inte att uppfylla lagar och bud utan att överlåta sig till den helige Ande.
Det måste vara den Helige Ande som motiverar oss i det vi gör – annars blir det ett slaveri.

Ibland får vi höra (jag har i alla fall hört det ett antal gånger) av icke-kristna: ”Kristna tror att de är bättre än andra”. Jag brukar svara: ”Nej, nej, det är precis tvärtom! Vi har insett och erkänt och bekänt att vi är syndare som är förlorade utan Guds frälsning, utan Guds nåd!” Vi blir bättre människor men det är Guds verk i oss.

Noa

Gud sa till Noa att bygga en ark därför att en fruktansvärd översvämning skulle komma över hela jorden som straff för synden och Noa lydde Gud. Han blev säkert förlöjligad, utskrattad, hånad, föraktad… men Noa var helt uppfylld av Guds vilja.

Abraham och Sara var uppfyllda med Guds löfte om en son och ett folk där Messias skulle födas. Jesus sa till judarna: ”Abraham, er fader, jublade [agalliao] över att få se min dag. Han såg den och blev glad.” (Joh 8:56) Hur glad blev Abraham? Ordet agalliao, ”jublade”, betyder ”att hoppa av glädje”! På något sätt genom en uppenbarelse, fick Abraham se vad som skulle komma.

Vi läser vidare om ”fullkomning”.
Hebr 13:20  Fridens Gud, som i kraft av ett evigt förbunds blod har fört fårens store herde, vår Herre Jesus Kristus, upp från de döda, 21  han må fullkomna er [katartizo] i allt gott, så att ni gör hans vilja. Och må han verka i oss det som behagar honom, genom Jesus Kristus. Honom tillhör äran i evigheternas evigheter, amen.
Det är ungefär samma som står i den underbara versen:
Fil 2:13 Ty Gud är den som verkar i er, både vilja och gärning, för att hans goda vilja skall ske.

Katartizo – här hade vi ett annat ord för fullkomna. Det betyder också att laga, reparera eller justera, slutföra grundligt, (göra) perfekt (passa in perfekt, passa tillsammans/ihop), förbereda, återställa. Ordet används om att laga nät (när lärjungarna som var fiskare lagade sina när) eller att hela det som är brutet.

”Att fullkomna” [katartizo] innebär att…
…Gud reparerar det som är trasigt i ditt liv, han läker dina sår.
…han utrustar dig för din uppgift och funktion.
…han förbereder dig noggrant för det som möter längre fram (och för det slutliga målet).
…han förser dig med det som saknas.

Abraham och Sara försökte hjälpa Gud att uppfylla löftet – historien med Hagar. Men de fick lära sig att det Gud säger, det tar han själv helt ansvar för. Och när allt var omöjligt, mänskligt sett, sa Gud:
”Kan något vara så underbart så att inte jag förmår det?” Kan något vara så underbart så att inte Gud förmår det? Nej.

Hebr 6:15  Så fick Abraham efter tålig väntan vad Gud hade lovat.

Gud vet allt vi kommer att möta – även när det ser ut som kaos i livet ibland. Därför kan vi tacka i alla omständigheter – tacka redan nu! (1Tess 5:18) Gud förbereder oss för det som ligger framför. Han har alltid en utväg och en väg framåt. Vi vill att Gud ska gripa in omedelbart -nu! Att han ska uppfylla alla löften NU! Men han kanske vill göra ett djupare verk… hans tankar och planer är mycket högre än våra. (Jes 55:8-9)

Vi uppmanas att…
Rom 4:12 …vandra i spåren av den tro som vår fader Abraham hade…
(vers 21)  Han var övertygad om att vad Gud hade lovat, det var han också mäktig att hålla.

Det är att vandra tillsammans med Jesus, att vandra i umgängelse med honom – överallt.

Amen