Ett ord som också beskriver TRON precis som ordet EMUNAH gör. Ordet BATACH betyder följande:

982 BATACH betyder TRO och Trofasthet men även att gömma sig i någon. Word Study: Det är en överbevisning och en känsla av en total säkerhet och trygghet som kommer av att lita på någon. (Klippan: Jesus Kristus)

Det hebreiska ordet BATACH beskriver alltså att leva i trygghet innanför en uppsatt gräns eller mur. Det är precis vad som menas att röra sig i Jesus Kristus och att vara i hans vilja.

Att leva i världen är precis motsatsen till ordet BATACH. Se orden Alazon >> och Alazoneia >>

I Kristus och I världen handlar framförallt om från vilken källa vi hämtar vår kraft till det vi tänker och handlar. Alazoneia som kännetecknar det som finns i världen hämtar sin inspiration ifrån sitt eget jag.

1Jn 2:15 Älska inte världen, ej heller vad som är i världen. Om någon älskar världen, så är Faderns kärlek inte i honom. 16 Ty allt som är i världen, köttets begärelse och ögonens begärelse och högfärd över detta livets goda (212 ALAZONEIA) det är inte av Fadern, utan av världen. 17 Och världen förgår och dess begärelse, men den som gör Guds vilja, han förblir evinnerligen

Där är ordet Alazoneia – Har en mkt djupare betydelse än 1917 års bibel. Det här ordet öppnar upp och förklarar flera ställen i bibeln vi inte skulle förstått annars. Alazoneia betyder: Tomt och skrytsamt prat. Det är en tom försäkran som förlitar sig på sin egen kraft och sina egna resurser och skamligt föraktar och överträder Gudomliga lagar och mänskliga rättigheter. En ohelig och tomt antagande som förlitar sig på världsliga resurser. Grundtextens ord i Johannes beskriver att denna Alazoneia är rotat i Bios = Det är fast rotat i vårt själsliv.

This is how xjb Batach (Trust) breaks down as a word picture:

The pictographic concepts conveyed by Beth: House, Household, To be inside something j The pictographic concepts conveyed by Tet: To surround, To go around x The pictographic concepts conveyed by Chet: Fence, Wall, To protect.

Det Hebreiska ordet säger oss att TRO och FÖRTRÖSTA (BATACH) det är att vara innanför en omkringliggande mur. I gamla tider så levde många innanför städer med stora skyddsmurar. De tittade på dessa murar och trodde att dessa väldiga murar skulle beskydda dem.

1Tess 5:1 Vad åter angår tid och stund härför, så är det icke behövligt att därom skriva till eder, käre bröder. 2 Ty I veten själva nogsamt att Herrens dag kommer såsom en tjuv om natten. 3 Bäst de säga: ”Allt står väl till, och ingen fara är på färde”, då kommer plötsligt fördärv över dem, såsom födslovåndan över en havande kvinna, och de skola förvisso icke kunna fly undan. (Se Jes 31:1-3)

De här verserna från Paulus i ett Hebreiskt tankesätt betyder att man förlitar sig på någonting annat än Herrens beskydd. Man står här utanför Kristus Jesus när Guds vrede uppenbaras från himlen. Man trodde att man var innanför men man var egentligen utanför.

Här kommer en uppmaning till Guds folk att gå in i sin kammare (I Kristus) tills vreden gått förbi.

Jes 26:19 Dina döda skall bli levande, mina dödas kroppar skall uppstå. Vakna upp och jubla, ni som bor i stoftet, ty din dagg är ljusets dagg, och jorden skall ge igen de avsomnade. 20 Kom mitt folk och gå in i dina kamrar, stäng igen dörrarna efter dig. Göm dig ett litet ögonblick, till dess vreden har gått förbi. 21 Ty se, HERREN kommer ut ur sin boning för att straffa jordens invånare för deras missgärning. Jorden skall blottlägga sina blodskulder och inte längre dölja sina dräpta.

Man kan lätt förstå meningen med ordet Batach när man läser om Påskalammet i Egypten.

2 Mos 12:7 Och man skall ta av blodet och stryka det på båda dörrposterna och på övre dörrträet i husen där man äter det. 8 Köttet skall ätas samma natt. Det skall vara stekt över eld och ätas tillsammans med osyrat bröd och bittra örter. 9 Ni skall inte äta något av det rått eller kokt i vatten, utan det skall vara stekt över eld med huvud, fötter och innanmäte. 10 Ni skall inte lämna kvar något av köttet till morgonen. Om något av det skulle bli över till morgonen, skall ni bränna upp det i eld. 11 På detta sätt skall det ätas: Ni skall ha kläderna uppfästa med bältet kring höfterna och ha skor på fötterna och stav i handen. Och ni skall äta det snabbt. Detta är HERRENS påsk. 12 Den natten skall jag gå fram genom Egyptens land och slå allt förstfött i Egypten, både människor och boskap. Och över Egyptens alla gudar skall jag hålla dom. Jag är HERREN. 13 Blodet skall för er vara ett tecken på de hus där ni är, ty när jag ser blodet skall jag gå förbi er. Ingen straffdom skall drabba er med fördärv, när jag slår Egyptens land.

Lammet var deras BATACH och blev som en osynlig mur som omringade och beskyddade dem. Ingenting från Dödsriket kunde inta deras port så länge man trodde på Lammet (Jesus Kristus)(Mt 16)

Jes 12:2 Se, Gud är min frälsning (Yeshua) jag är trygg (Batach) och fruktar inte, ty HERREN HERREN är min starkhet och min lovsång. Han har blivit min frälsning. (Yeshua)

Precis samma bild ser vi i NT att Guds makt är verksam att bevara den som tror. Och tron är alltid i bibeln knuten till Jesus (Yesua)

1 Pe 1:5 Med Guds makt blir ni genom tron bevarade till den frälsning som finns beredd och skall uppenbaras i den sista tiden.

Ofta så står just TRON på JESUS tillsammans med ordet EIS >> som betyder en rörelse in i centrum av någonting. Vi kan förstå att TRON (Allenast) måste handla om att lägga bort allting annat som vi kan förtrösta på.

I ändetiden så skall alltså en stor del av kristenheten dra sig bort ifrån (APO) Jesus Kristus istället för EIS. Vilket betyder att man skall förtrösta på någonting annat istället för Jesus Kristus själv. Det är precis vad vi ser ske i samfunden just nu eller hur? Församlingsbyggare som förkastar hörnstenen!

2 Tess 2:1 När det gäller vår Herre Jesu Kristi ankomst och hur vi skall samlas hos honom, ber vi er, bröder 2 att inte så plötsligt tappa fattningen och bli skrämda, vare sig av någon ande eller av något ord eller brev, som påstås komma från oss och som går ut på att Herrens dag har kommit. 3 Låt ingen bedra er på något sätt. Ty först måste avfallet (APO – STASIA) komma och laglöshetens människa, fördärvets son, öppet träda fram,

  • APOSTASIA = En rörelse bort från grunden (Jesus)
  • Det ger automatiskt en falsk fred och säkerhet 1 Tess 5:3

En av förbannelserna i GT var att beskyddet och TRON (BATASH) skulle vika om de var olydiga.

5 Mos 28:52 De skall angripa dig i alla dina städer, till dess att dina höga och befästa murar som du förtröstar på (BATACH) faller i hela ditt land. Ja, de skall angripa dig i alla dina städer över hela ditt land, det land som HERREN, din Gud, har gett dig.

De här verserna i Jes 31 beskriver alltså hur avfall (APOSTASIA) är att förlita sig på och ha en säkerhet vilande på något annat än Herren själv.

Jes 31:1 Ve dem som drar i väg ner till Egypten för att få hjälp. De förlitar sig på hästar och förtröstar på vagnar därför att de är många, och på ryttare därför att mängden är stor. De vänder inte sin blick till Israels Helige och frågar inte efter HERREN. 2 Men också han är vis, och låter olyckan komma. Han tar inte tillbaka sina ord. Han reser sig upp mot de ondas hus och mot hjälp från ogärningsmän. (Mt 7 Huset på sanden) (Se 1 Tess 5:1-3)