http://www.tidings.org/exhortations/exhort200002.htm

Vi finner att Vine’s Dictionary ger ordet Dabar på Hebreiska en mening av att det innehåller både Guds tankar och Guds ord men inte bara det utan också meningen bakom själva orden. Ett annat sätt att säga det på skulle vara den litterära manifestationen av Guds tankar uttryckta i ord.

Du kan se det här i Jes 55

Jes 55:8 Se, mina tankar (PLAN) är inte era tankar, och era vägar är inte mina vägar, säger HERREN. I9 Nej, så mycket som himmelen är högre än jorden, så mycket är ock mina vägar högre än era vägar och mina tankar (PLAN) högre än era tankar.

Jes 55:11 So3651 shall my word1697 be1961 that834 goeth forth3318 out of my mouth:4480, 6310 it shall not3808 return7725 unto413 me void,7387 but3588, 518 it shall accomplish6213 (853) that which834 I please,2654 and it shall prosper6743 in the thing whereto834 I sent7971 it

 

Jes 55:11 så skall det vara med ordet (1697 DABAR) som går ut från min mun. Förgäves skall det inte vända tillbaka till mig utan att ha verkat vad jag vill, och utfört det vartill jag har sänt ut det.

Så DABAR här skall slutföra en PLAN – det skall växa upp till en god säd och byta ut en ond säd. Som vi kan se sedan i vers 13

Jes 55:13 Där nu törnsnår finns skall cypresser växa upp, där nässlor står skall myrten växa upp. Detta skall bli HERREN till ära, ett evigt tecken som inte skall utplånas.

Det är viktigt att känna till att Septuagintan översätter ordet DABAR med LOGOS i de allra flesta fall. Och det är precis samma sak för i ett grekiskt lexicon om LOGOS så får det samma betydelse som HEB – DABAR.

Logos definieras som – ORD där ens inre tankar är uttryckta. Med andra ord GUDS LOGOS är hans plan utryckt i ORD. Joh 1 + EF 1:9-10 + Mt 13 Såningsmannen uttrycker LOGOS som en person JESUS KRISTUS HERREN och MÄNNISKOSONEN

Mat 13:19 När någon hör budskapet (DABAR) (LOGOS)(GUDS PLAN) om riket men inte förstår det kommer DEN ONDE och rycker bort det som blivit sått i hans hjärta. Detta är sådden vid vägen.

I Min studiebibel så har Spiros Zodhiathes i sina kommentarer visat att ordet DABAR också är översatt LÖFTE och ATT BESEGRA OCH ÖVERVINNA.

Min fru Elvor har flera gånger predikat om att TRON bygger alltid på LÖFTEN (DABAR) eftersom dessa löften kommer från den levande GUDEN så är ORDEN (DABAR) – Löftena som kommer till dig är LEVANDE ORD (LÖFTEN) DET ÄR TRO! Om vi håller fast vid dessa LEVANDE LÖFTEN så kommer de BESEGRA och ÖVERVINNA.

Nu skall vi se i bibeln om det här stämmer i verklighetet?

Heb 11:11 Genom tron fick också Sara kraft att bli mor för en avkomma fast hon var överårig. Hon litade på honom som hade gett löftet. (DABAR  ORDET – HEB)

I dag finns det en lära som säger att jag kan ta ett bibelord hålla på det för att få det jag vill – Hela bibeln är full av löften men det är inte förrän LÖFTENA (GUDS ORD – LOGOS – DABAR) BLIR LEVANDE som en TRO FÖDS Det här kan du se klart och tydligt här.

Rom 4:12 Han skulle även vara fader till omskurna, till sådana som inte endast hör till de omskurna utan också vandrar i spåren av den tro (ETT LEVANDE LÖFTE) som vår fader Abraham hade som oomskuren.13 Det var inte genom lagen (FÖLJA BOKSTAVEN) som Abraham och hans efterkommande fick löftet att ärva världen, utan genom den rättfärdighet som kommer av tro.(ETT LEVANDE LÖFTE) 14 Om de som håller sig till lagen (FÖLJA BOKSTAVEN) blir arvingar, då är tron utan innehåll och löftet (1860 EPAGGELIA – ÖVERTYGELSE) satt ur kraft.15 Lagen åstadkommer ju vrede. Men där ingen lag finns, där finns inte heller någon överträdelse. 16 Därför heter det ”av tro” (ETT LEVANDE LÖFTE) för att det skulle vara av nåd (GUDS KRAFT) och löftet (1860 EPAGGELIA – ÖVERTYGELSE) stå fast för alla hans avkomlingar, inte bara för dem som hör till lagens folk utan också för dem som har Abrahams tro, han som är allas vår fader. 17 Så står det skrivet: och det är han inför Gud som han trodde på, honom som gör de döda levande och kallar på det som inte är, som om det vore till. 18 Där allt hopp var ute, trodde och hoppades han att han skulle bli fader till många folk, som det var sagt: . 19 Han sviktade inte i tron då han tänkte på att hans egen kropp saknade livskraft – han var då omkring hundra år – och att Saras moderliv var dött. 20 Han tvivlade inte i otro på Guds löfte (DABAR) (1860 EPAGGELIA – ÖVERTYGELSE) utan blev i stället starkare i TRON och gav Gud äran. 21 Han var övertygad (4135 Plerophoreo) om att vad Gud hade lovat, (DABAR) (1860 EPAGGELIA – ÖVERTYGELSE) det var han också mäktig att hålla.

I de här verserna som följer nu visas de 2 betydelserna i det HEBREISKA – DABAR – GREK- LOGOS Jag sa ju att DABAR – GUDS ORD på HEB hade betydelsen – GUDS TANKAR O PLANER UTTRYCKTA I ORD + GUDS LÖFTEN + ATT ÖVERVINNA OCH BESEGRA. (Guds vilja o tro för ditt liv)

2Pe 1:1 Från Simeon Petrus, Jesu Kristi tjänare och apostel, till dem som genom rättfärdigheten från vår Gud och Frälsare Jesus Kristus har fått på sin lott samma dyrbara tro som vi. 2 Må nåd och frid i ännu rikare mått komma er till del genom kunskapen (1922 EPIGNOSIS)(SANN KUNSKAP OCH URSKILJNING) om Gud och vår Herre Jesus. (Guds plan i EF 1:9-19) 3 Ty allt som hör till liv och gudsfruktan har hans gudomliga makt skänkt oss genom kunskapen om honom, (1922 EPIGNOSIS)(SANN KUNSKAP OCH URSKILJNING) som har kallat oss genom sin härlighet och ära. 4 Genom dem har han gett oss sina dyrbara och mycket stora löften, för att ni i kraft av dem skall få del av gudomlig natur, sedan ni kommit undan det fördärv som på grund av begäret finns i världen.

Igen så kopplas TRON (vers 1) ihop med LÖFTEN (vers 4) och löftena var ju (DABAR) (1860 EPAGGELIA – GUDOMLIG ÖVERTYGELSE)

I vers 4 Så ser vi DABAR/LOGOS betydelse – (Titta i rutan ovan dess betydelse) och kolla in verserna så ser vi att dess mening stämmer exakt. Först – GUDOMLIGT LÖFTE som ger GUDOMLIG ÖVERTYGELSE = TRO! Sedan – BESEGRA VÄRLDENS BEGÄRELSER (vers4) Precis som det står skrivet – VAD BESEGRAR VÄRLDEN? VÅR TRO!

1Jo 5:4 Ty allt som är fött av Gud, det övervinner världen och detta är den seger som har övervunnit världen: vår tro. Och vad är det som föder oss på nytt?

1Pe 1:21 ni som genom honom tror på Gud, som uppväckte honom från de döda och gav honom härlighet (PLANEN I EF 1:9-10) så att er TRO och ert HOPP står till Gud. 22 Ni har renat era själar genom att lyda (UNDERORDNA ER) SANNINGEN (PLANEN I EF 1:9-10)(KJ GENOM ANDEN) så att ni älskar varandra uppriktigt som bröder. Älska då varandra uthålligt av rent hjärta. 23 Ni är ju födda på nytt, inte av en förgänglig säd, utan genom en oförgänglig, genom Guds levande ord (3056 LOGOS/DABAR) som består. 24 Ty allt kött är som gräset och all dess härlighet som blomman i gräset. Gräset vissnar bort och blomman faller av 25 men Herrens ord (4487 RHEMA) förblir i evighet. Det är detta ord (4487 RHEMA) som har förkunnats för er.

Kan du se vad jag ser här? De 2 största buden i bibeln förklarade. I vers 22

Mat 22:36 Mästare, vilket är det största budet i lagen? 37 Han svarade: Du skall älska Herren din Gud av hela ditt hjärta och av hela din själ och av hela ditt förstånd. 38 Detta är det största och främsta budet. 39 Sedan kommer ett som liknar det: Du skall älska din nästa som dig själv. 40 På dessa två bud hänger hela lagen och profeterna.”

Vi får lära oss vägen till Kärlek (Agape) v 22 att underordna oss Sanningen (Ef 1:9-10) Du får också veta att HERREN måste vara SONEN (KLIPPAN) i GUDOMEN. Samma tankar uppenbaras i MT 16 – Allt börjar med att Jesus skall bygga sin församling!

Mat 16:23 Men Jesus vände sig om och sade till Petrus: Gå bort ifrån mig, Satan! Du vill få mig på fall. Vad du tänker (UPPEHÅLLER) är inte Guds tankar utan människotankar.(HUMANISM) 24 Jesus sade till sina lärjungar: Om någon vill följa mig, skall han förneka sig själv och ta sitt kors på sig och följa mig. 25 Den som vill bevara sitt liv (SJÄL) skall mista det, men den som mister sitt liv (SJÄL) för min skull, han skall vinna det. 26 Ty vad hjälper det en människa, om hon vinner hela världen men tar skada till sin själ? Eller vad kan en människa ge i utbyte mot sin själ?

Planen jag hela tiden nämner är att i EF 1:9-10 står det på grekiska att

Eph 1:9 Han har låtit oss få veta sin viljas hemlighet, enligt det beslut som han hade fattat i Kristus (INOM SIG SJÄLV) 10 den plan som skulle genomföras när tiden var fullbordad: Att i Kristus sammanfatta allt i himlen och på jorden. GREK: GÖRA ALLTING TILL ETT UNDER ETT HUVUD (HERREN) SOM FINNS I HIMLEN OCH PÅ JORDEN.

Du kan läsa den >> och även >>

På jorden finns det bara 1 sak som är ETT (ECHAD) och det är Guds Församling I HONOM. 1 Petr 22 ovan visar alltså hur vi som levande stenar måste underordna oss Herren vår Gud I lydnad genom anden och dö ner från vår själsliga kraft och förstånd. (SAK4) Först då kan vi bli ETT i TRON och BYGGAS UPP TILL ETT TEMPEL I HERREN.

H1697

ָדָּבר
dāḇār: A masculine noun meaning word, speech, matter. This frequent word has a wide range of meanings associated with it. It signified spoken words or speech (Gen_11:1; Isa_36:5; Jer_51:64); a command or royal decree (Est_1:12, Est_1:19); a report or tidings (Exo_33:4); advice (Jdg_20:7); poetic writings of David (2Ch_29:30); business affairs (1Ch_26:32); a legal cause (Exo_18:16); the custom or manner of activity (Est_1:13); and something indefinite (thing, Gen_22:16). Most important was the use of this word to convey divine communication. Often the word of the Lord signified the revelation given to prophets (2Sa_7:4; Jer_25:3; Hos_1:1). Similarly, the Ten Commandments were literally called the ten words of the Lord (Exo_34:28; Deu_4:13).