De 144 000 på Sions berg

Predikan av Elvor Ohlin
Parousia Mission 12/8- 2014
(Mp3 >> )

Jag har tagit upp detta förut i undervisning, bland annat i serien Jesu återkomst. Ni vet att på internet kan man få höra eller läsa både ett och annat. Någon bloggare hade skrivit att vi tror ungefär som Jehovas vittne. Det är inte sant och jag vet inte om det är missförstånd eller något annat.

Nu vill jag ta upp de 144000 och kanske en liten annan vinkling än tidigare.

De 144 000 i Upp-boken 7, märks med sigill. Det står om de fyra hästarna i det här kapitlet – och bl a den gröna hästen – som man kan undra: Är de lössläppta? Kanske inte än men vi ser ändå en början och den gröna hästen galopperar i vissa länder just nu. Islam eller islamism, det är olika ismer (en tolkning) som beskrivs som hästar eller vindar, andekrafter som det är.

Jag har en egen tolkning där som jag brukar ta upp i undervisningen Ändens tid, och lägger till här för jag håller fast vid att det är globalism. För globalismen är den som vill sudda ut gränser och som upphöjer människor till människodyrkan och det är ju också det som öppnar upp för islamismen faktiskt. Det har att göra med ”grön” som ordet på grekiska – chloros, samma som klorofyll – och det har att göra med ”moder jord”, det globala och allt i den nya världsordningen.

skaran

Jag tror att de 144 000 representerar både är frälsta judar och hednakristna och jag kommer att förklara varför det inte bara är judar. Jag läser från Upp-boken 7.

Upp 7:1  Sedan såg jag fyra änglar stå vid jordens fyra hörn (”Fyra hörn” är ett uttrycksätt. Det står bl a i Jesaja om ”jordens rund” och Gud vet vad han har skapat. Men Uppenbarelseboken är full av symbolik och bildspråk och den måste tolkas ihop med övriga bibelböcker) och hålla tillbaka jordens fyra vindar, (här är det grekiska ordet anemos, som kan betyda ”en våldsam vind”) så att ingen vind skulle blåsa över jorden eller över havet eller mot något träd.

Här kan man tänka sig att det handlar om den falska freden. Detsamma står om i Sakarja 1, där det står att de har farit omkring på jorden. De får bara göra det Gud tillåter. Det är mycket viktigt att komma ihåg. Men de säger ”vi har farit omkring på hela jorden och hela jorden är lugn och stilla. Det tyder på den falska freden som också Paulus tar upp: ”När de säger fred och trygghet (ingen fara) då drabbar hastigt undergång. 1Tess 5.

2  Och jag såg också en annan ängel med den levande Gudens sigill stiga upp från öster. Han ropade med hög röst till de fyra änglarna som hade fått makt att skada jorden och havet: 3  ”Skada inte jorden eller havet eller träden, förrän vi har satt sigill på vår Guds tjänare, på deras pannor.” 4  Och jag hörde antalet av dem som var försedda med sigill: etthundrafyrtiofyra tusen ur Israels alla stammar,

Förebilden finns i Hesekiel 9, att de är märkta med tecken. Tecken på hebreiska är ordet oht, sammansatt av de gamla hebreiska symbolerna: offer, spik, kors.

5  av Juda stam tolv tusen försedda med sigill, av Rubens stam tolv tusen, av Gads stam tolv tusen… 9  Därefter såg jag, och se: en stor skara som ingen kunde räkna, av alla folkslag och stammar och länder och språk. De stod inför tronen och inför Lammet, klädda i vita kläder och med palmblad i händerna. (Palmbladen är segertecknet, symboliserar seger) 10  Och de ropade med hög röst: ”Frälsningen tillhör vår Gud, honom som sitter på tronen, och Lammet.” …13  En av de äldste frågade mig: ”Dessa som är klädda i vita kläder, vilka är de och varifrån har de kommit?” 14  Jag svarade: ”Min herre, du vet det.” Då sade han till mig: ”Dessa är de som kommer ur (ek = igenom) den stora nöden (vedermödan), och de har tvättat sina kläder och gjort dem vita i Lammets blod. (det här är alltså efter den sista stora vedermödan)

Upp 14:1 Och jag såg, och se: Lammet stod på Sions berg och med Lammet etthundrafyrtiofyra tusen som hade hans namn och hans Faders namn skrivna på sina pannor. 2  Och från himlen hörde jag en röst som bruset av stora vatten oh dånet av en stark åska. Och det ljud jag hörde var som när harpospelare spelar på sina harpor. 3  De sjöng en ny sång inför tronen och inför de fyra väsendena och de äldste. Och ingen kunde lära sig den sången utom de etthundrafyrtiofyra tusen, de som är friköpta från jorden.

De 144 000 står på Sions berg. Andligt sett, om vi läser Hebr 12:22 så står det ”ni har kommit till Sions berg och den levande Gudens stad, det himmelska Jerusalem”. Det handlar om det Nya förbundet. Betydelsen är förknippad med att komma in i Guds rike, in i det nya förbundet.

Sions berg är bild på Klippan (Kristus). En bild på att tillhöra Jesus. Att vara i Faderns vilja i Kristus. Man har kommit igenom och ut ur den stora vedermödan. De har alltså gått igenom vedermödan. Det finns ett bibelord som ofta citeras som stöd för att vi inte ska gå igenom vedermödan, där det står att Gud inte har bestämt oss att drabbas av vreden eller vredesdomen. Men det ordet är inte vedermödan (thlipsis). Det handlar om Guds vrede och är ett helt annat ord (orge), som handlar om den slutliga eviga domen över den som förkastar Jesu frälsning. Den drabbar inte oss om vi är i Kristus och tror på honom. Men vedermödan får vi gå igenom.

Nu tror jag, enligt en gammal tolkning, att denna skara är också den nöd som det här jordelivet innebär i alla tider med många vedermödor. Det finns många idag som går igenom vedermödor, så att säga, i olika länder. Men det når sin kulmen i den sista stora vedermödan. Jag tror att den tolkningen stämmer och att det är en bild på alla frälsta (genom tiderna).

Gud handlar med Israel och därför står det om Israels stammar här och kallelsen till Guds utvalda folk, den står fast.

 • Tolv – är förbundstalet
 • Tolv x tolv – både det gamla och det nya förbundet
  = alla troende, alla som räknas som rättfärdiga /förklarade rättfärdiga
 • Tusen – brukar symbolisera evigheten

Då kan man säga att 144 000 står för GUDS EVIGA FÖRBUND – och alla som är i det Förbundet. Det påminner också om det allra heligaste i templet och det nya Jerusalem, som beskrivs med 12 000 stadier och 144 alnar… de här talen återkommer.

sigill

Men så står det då om den levande Gudens sigill. När jag har studerat det här så vill jag säga att det finns tre funktioner som sigillet har.
Sigillets tre funktioner:

 • Tillhörighet
 • Beskydd
 • Äkthet

Tillhörighet

Vi ser i Upp-boken 13 att det blir allt tydligare ett val som alla människor måste göra. Det har alltid varit så men här beskrivs den yttersta tiden särskilt. Antingen att ha Guds sigill och tillhöra honom eller att ta märket som är det antikristliga världsväldet /världsriket.

Pannan – handlar om tankelivet och det är där det börjar.

Beskydd

Det är ett beskydd mot villfarelse och villfarelsens makt, som jag tror att gräshoppssvärmen i Upp 9 betyder. Det finns undervisning på hemsidan för jag har studerat väldigt noga i grundtexten om gräshoppssvärmen och jämfört med Joels armé i Joels bok. Och det står i Upp 9 att de inte får skada något grönt. Vad är det gröna? Jo, det kan vi läsa om i Jeremia 17. ”Den som förtröstar på Herren är som ett grönt träd…” alltid grönskande, oavsett omständigheter.

Den som förtröstar på Herren är alltså beskyddad.

Vi läste att ängeln stiger upp i öster. ”I öster stiger solen upp”, sjöng man i en gammal psalm. Varför står det att det stiger upp mot öster? Jo för att i profeten Malaki (kap 4) profeterar om ”Rättfärdighetens sol som går upp med läkedom under sina vingar”. Det är Jesus. Detta är alltså en befallning direkt av honom som är Rättfärdighetens sol. Och när hans ljus får komma in i våra hjärtan då kommer han med läkedom till oss, där synden har trasat sönder och sårat oss! Sådan är Jesus!

När man går tillbaka till GT och ökenvandringen så hade ju de här tolv stammarna en viss uppställning utanför uppenbarelsetältet, utanför tabernaklet. Öppningen var mot öster och där stod Juda stam och den nämns först här bland de tolv stammarna. Vi vet vem som kommer från Juda stam – det pekar återigen på Jesus: ”av Davids släkt och från Juda stam”.

Sigillet är ett förbundstecken och sigillet är också den Helige Ande. Det står klart och tydligt men det finns två olika ord för sigill. Det ena är ”epaggelia”, som står i Ef 1:13.

Epaggelia betyder garanti och löfte. Där står det tydligt och klart ”den Helige Ande som ett sigill”. I nästa vers står det att Anden är en handpenning på vårt arv, arrabon, som också kan översättas eller beskrivas som en förlovningsring inför bröllopet som kommer. Det är Guds folk som är bruden och brudgummen är Jesus Messias.

Äkthet

Men så finns det andra ordet för sigill och det är det som står här i Upp-boken, på grekiska sphragis. Det betyder skydd mot förskingring och ett tecken på äkthet. Det beskrivs som när ädelstenar är prövade och visar sig vara äkta. De stämplas med ett sigill, ett tecken, ett märke.

Äkthet – och det som är äkta är ju det som Gud får göra i våra liv. Därför kan vi också frimodigt be för dem som är bönebarn eller som en gång har varit med på vägen men som har vikit av – eller någon vi ser att han eller hon har gått vilse, gått fel och kommit på avvägar – ”Herre, bevara det du har gjort i dem!” för Gud kan tala något som väcker och som berör det där. Jag vet det själv för jag har levt precis som ”den förlorade sonen” och det fanns stunder när något väckte det där som fanns där inne. Jag räknade mig som kristen, jag trodde ju och visste sanningen fast jag var helt på andra vägar än Guds väg. Men så kan Gud också påminna, beröra och bevara det som är äkta, så länge det finns en chans att människan vänder om eller kommer att vända om till honom.

De 144 000 här som märks med sigill, som jag sa är det enbart en symbolisk summa som beskriver förbunden, de troende. Jag tror att det som Johannes beskriver när han ser den här skaran på ett sätt är alla frälsta och på ett speciellt sätt är de som är med om den yttersta tiden, ändens tid. Men så är det som om synen vidgas och så ser han ”en stor skara som ingen kan räkna av alla folkslag, stammar och språk” och det handlar om (tror jag) att vi är inympade! Och jag tror också att Gud på ett särskilt sätt vill påminna oss om detta, genom hela Bibeln och förbundet med Abraham: vi är inympade i detta. Vi är inympade i Guds Israel och löftena till Israel står kvar. Det är som Paulus skriver i Ef 3 att vi är medarvingar. Vi tillhör samma kropp, det gäller samma löften – det är viktigt! – inför Jesu återkomst. Han kallar det här Kristi hemlighet. Han skriver:

Ef 3:6  Den innebär att hedningarna i Kristus Jesus och genom hans evangelium är våra (judarnas) medarvingar och tillhör samma kropp som vi och har del i samma löfte. (som han också tar upp i Rom 11)

Så kan vi jämföra det här med det nya Jerusalem från Upp-boken 21:11:

”…Dess strålglans var som den dyrbaraste ädelsten, som en kristallklar jaspis. (12) Staden hade en stor och hög mur med tolv portar och över portarna tolv änglar och namn inskrivna: namnen på Israels barns tolv stammar.”
Här är igen en påminnelse om gamla förbundet.

Vers 14:  Stadsmuren hade tolv grundstenar, och på dem stod tolv namn, namnen på Lammets tolv apostlar.

Här har vi Nya förbundet.

Vi har de som räknas som rättfärdiga, som hade ”en tro lika Abraham” – gamla förbundet. Och alla frälsta i det nya förbundet där vi är inympade. För inte är det väl så att det nya, himmelska Jerusalem bara gäller judarna? De tolv stammarna? Nej, vi är inympade och vi är med där. Ändå är det de tolv stammarna och de tolv apostlarnas namn som är inristade här. När jag säger judarna menar jag alla av folket som är från de tolv stammarna för det är det begreppet vi använder idag, oavsett om det bara skulle vara från Juda stam. Vi säger judar om hela folket, Guds egendomsfolk idag.

Jag vill ta er med till en annan jämförelse som också visar på det här, att de 144 000 inte bara gäller Israel och att i den här skaran är vi medräknade. Vi går till översteprästen som medlaren i det gamla förbundet, tillbaka till prästtjänsten och bröstskölden som han hade och bar på eller domsskölden som den också kallas.

2 Mos 28:4 Detta är de kläder de skall göra: bröstsköld, efod, kåpa, livklädnad i mönstervävnad, turban och bälte. De skall göra dessa heliga kläder åt din bror Aron och hans söner för att Aron skall tjäna som präst åt mig. 9  Du skall sedan ta två onyxstenar och på dem gravera in namnen på Israels söner, 10  sex av namnen på den ena stenen och de sex övrigas namn på den andra, i födelseordning. 11  Som när en juvelerare graverar sigill skall du rista in namnen på Israels söner på de båda stenarna och infatta dem i ett flätverk av guld. 16  Den skall vara fyrkantig (samma som det nya Jerusalem) och dubbelvikt, en halv aln lång och en halv aln bred. 17  Du skall förse den med infattade stenar, ordnade i fyra rader:… (ädelstenarna räknas upp) i första raden en karneol, en topas och en smaragd,
…De skall vara infattade i flätverk av guld. 21  Stenarna skall vara tolv efter namnen på Israels söner, en för varje namn. Varje sten skall bära namnet på en av de tolv stammarna, ingraverat som på ett sigill.
29  Aron skall bära namnen på Israels söner i domsskölden på sitt hjärta när han går in i helgedomen, till en ständig påminnelse inför HERRENS ansikte. 30  I domsskölden skall du lägga urim och tummim, så att de ligger på Arons hjärta när han går inför HERREN. Aron skall på detta sätt alltid bära Israels barns dom på sitt hjärta inför HERRENS ansikte.

Vi sjunger i en gammal sång: ”Bröstsköldens ädelstenar är nu Guds kärleks tolk, blodet till ett förenar nya förbundets folk, dig o Guds Lamm ske ära, att du vårt offer blev, och med den stungna handen skuldbrevet sönderrev, och utav oss ett evigt rike av präster gjort. Bland alla namn på jorden endast ditt namn är stort.”

skold1

Bröstskölden – en domssköld
Det handlar om Guds dom. Men nu har han sagt att i Jesus är vi frikända i domen, därför att Jesus tog vårt straff och domen på sig själv för vår skull. Därför står det i Hebr 4:14 Då vi nu har en stor överstepräst, Jesus, Guds Son, som har stigit upp genom himlarna, så låt oss hålla fast vid vår bekännelse. 15  Ty vi har inte en överstepräst som ej kan ha medlidande med våra svagheter, utan en som blev frestad i allt liksom vi, men utan synd. 16  Låt oss därför frimodigt gå fram till nådens tron för att få barmhärtighet och finna nåd till hjälp i rätt tid.

Vad gör en överstepräst här? Han bär det här (bröstskölden) vid sitt hjärta inför tronen, inför Fadern och han ber. Det är en förbönstjänst. Och vi läser:

Rom 8:34  Vem är den som fördömer? Kristus Jesus är den som har dött, ja, än mer, den som har blivit uppväckt och som sitter på Guds högra sida och ber för oss.

Och vi vet att i Joh 17, det som brukar kallas Jesu översteprästerliga förbön, så säger han när han ber för sina lärjungar: ”men inte bara för dem ber jag, utan också för dem som genom deras ord kommer att tro på mig”. Vilka är det? Jo, det är alla dom – och vi som sitter här varenda en – som tror på Jesus och tillhör honom finns med i den bönen OCH all som kommer att bli frälsta – som du ber för. Som jag ber för. Många av dom, kanske alla (jag vet inte det vet bara Gud).

Ädelstenarna som här fick symbolisera stammarna skulle vara infattat i flätverk av guld, står det. Guld är det som är Guds verk, det som är fullkomligt. Det som är gudomligt, Guds härlighet. Det är att vara ” i Kristus” – innefattat i detta guld-flätverk = att vara I Kristus!

Mörkblått, purpurrött, karmosinrött eller rosenrött. Gamla tolkningar säger:

 • Mörkblått – det himmelska och Jesus som Profet
 • Purpurrött – den konungsliga färgen, Jesus som Kung, kungarnas Kung
 • Karmosinrött /rosenrött – offer och blod, Jesus som Överstepräst

Urim och tummim

Urim och tummim som man lade i bröstskölden hade att göra med att söka Guds vilja och Guds ledning. Man är inte säker på än idag exakt hur det fungerade men orden betyder ”ljus” / ”eld” och ”sanning /fullkomning”.

Det här bar alltså översteprästen i gamla förbundet på sitt hjärta – precis som Jesus bär oss var och en nära eller på sitt hjärta.

skold2

Ädelstenar

Vad är ädelstenar? Det kommer av väldigt enkla material. Jag är inte alls insatt i det men går ju att slå upp och läsa om det. Man säger att det kommer av lera eller korn eller sand och vatten. Enkelt material i jorden som bildas genom värme och press. Diamant är rent kol. Sedan slipas de – en bild på den lilla människan, frälst av NÅD. Det Jesus gör i våra liv är som en ädelsten och han ger oss vårt rätta värde. Ingen förtjänst. Det är bara nåd.

Vi läste också att bröstskölden satt fast på axlarna. Jesus bär oss både på sina axlar – namnen var inristade här också på axlarna, likasom på hjärtat. Så är ditt namn inristat. Tänk på att det är inristat och inte lätt att ta bort och Jesus kommer inte att ta bort det om inte vi orsakar till att medvetet lämna honom. Annars är det inristat för evigt där.

Han bär oss på sina axlar. Han bär oss på sitt hjärta.

Och Jesaja profeterade: Ty ett barn blir oss fött, en son blir oss given. På hans axlar vilar herradömet, och hans namn är: Under, Rådgivare, Mäktig Gud, Evig Fader, Fridsfurste. (Jes 9:6)

Jesus har segrat och Gud har makten. Jesus har fått all makt i himmel och på jord, står det. Jag vill bara gå över till Malaki där det också står om Guds skatter / Guds ädelstenar eller juveler. Tänk om vi kunde ta till oss det här, hur han ser på oss. Hur Jesus ser på oss, för han beskriver oss här som ädelstenar och dyrbara skatter. Det är vad ordet betyder.

Här går Gud till rätta med Israel genom Malaki.

Mal 3:13  Ni har talat hårda ord mot mig, säger HERREN. Men ni säger: ”Vad har vi talat mot dig?” 14  Ni har sagt: ”Det är meningslöst att tjäna Gud. Vad vinner vi på att hålla hans bud och gå sörjande inför HERREN Sebaot?” (det låter nästan som framgångsteologer idag, som inte har framgång, eller? De som vill ha en Gud som gör dem rika och välbärgade..)
15  Nu prisar vi de högmodiga lyckliga. De som handlar ogudaktigt uppmuntras, de sätter Gud på prov och slipper ändå undan. 16  Men då talade de som fruktar HERREN med varandra, och HERREN gav akt och lyssnade. En minnesbok blev skriven inför honom för dem som fruktar HERREN och ärar hans namn. 17  De skall vara mina, säger HERREN Sebaot, min egendom [hebr segulla] på den dag då jag utför mitt verk. (det gäller också det vi läste i Upp-boken om Herrens dag) Jag skall visa medömkan med dem så som en man visar medömkan med sin son som tjänar honom. 18  Då skall ni åter se skillnaden mellan den rättfärdige och den ogudaktige, mellan den som tjänar Gud och den som inte tjänar honom.

Här har vi ordet segulla på hebreiska som betyder juveler eller en dyrbar skatt. Det är samma ord som finns i uttrycket Guds egendoms(segulla)-folk. Guds dyrbara skatt. Det är så han ser på Israel, folket som han har utvalt och kallat – och där är vi inympade.

Många har huggits bort därför att de har förkastat sin Messias. Men Bibeln säger att i den yttersta tiden skall detta folk vända sig till honom – omvända sig – ta emot Jesus som Messias. Oh det ska leda till uppståndelsen från de döda. Dvs. Jesu återkomst.

Gudsfruktan är att vilja älska och lyda Gud och då får vi också be att Gud ska döma det i våra hjärtan som behöver dömas. Han är ju också domens Gud. men det är inte dom till förkastelse för den troende. Det är dom till rening, till befrielse.

När Gud utvalde Israel på det här speciella sättet då vet vi att det står tydligt och klart att det inte är för att de var större eller bättre. Det är inte för att de på något sätt förtjänade det. Det är bara Guds nåd. Det är Guds val. Han är Gud och han har rätt att välja som han vill. Det är precis likadant som med våran frälsning. Det är nåd och inget vi förtjänar. Vi är inte bättre än någon annan människa. Det är bara nåd och så är det för alla som tar emot hans frälsning.

Jag vill säga att om du någon gång känner dig ovärdig att komma inför Guds tron – vilket vi alla kan göra ibland: kan jag komma så här frimodigt.. Gud som är helig – tänk då på hur han beskriver din ställning inför honom. Han vill att du ska vara där. Om du helhjärtat vill tillhöra Jesus och följer honom, då är det så han ser på dig. Han har renat dig från all synd. Han ser dig som en ädelsten, en dyrbar skatt som han har köpt med sitt eget blod… som han bär på sitt hjärta… på sina axlar.. en äkta ädelsten därför att du har ditt värde i honom. I Kristus. Och han ger di ditt rätta värde. Du är märkt med Guds sigill.

Tänk också på att gudsfruktan är att tro på det han säger och det här är vad han säger om oss och om alla som tror. Låt oss ta emot detta och bevara det i våra hjärtan och fortsätta följa honom och stå för Jesus i den här tiden. Han ger oss kraft och nåd i den helige Ande och allt det vi behöver för varje dag.

Amen