G12/Cellkyrkans ursprung och konsekvenser (Del 2)

Undervisning: Elvor Ohlin
Fortsättning från Del 1 26/9-2022
New age-kristendom – en falsk kopia 13/10-2022
Ohlins Funderingar

INNEHÅLL:
1. Egyptens pyramider
2. Andlig berusning och ockulta manifestationer
3. Andlig nykterhet…
4. De arbetar genom globala nätverk
5. ”Jätteväckelse”
6. Profetisk syn om en spricka
7. Klättra upp eller kliva ner?

1. Egyptens pyramider

Pyramiden är Egyptens kännetecken. De är gravplatser och innehåller döda ben. Jesus sa en gång till fariséerna:
Matt 23:27 Ve er, skriftlärda och fariseer, ni hycklare! Ni liknar vitkalkade gravar. Utanpå ser de vackra ut, men inuti är de fulla av de dödas ben och allt slags orenhet.
Egypten heter mizrajim på hebreiska. Roten är maitzar som betyder begränsning eller trångt utrymme. Symboliskt i det profetiska ordet står Egypten för denna världen och [syndens] slaveri eftersom det var där som israeliterna blev slavar. Farao står som en antikrist. Ett av orden för synd på hebreiska är amal som betyder mödosamt arbete och oro. Att söka hjälp i världen (”Egypten”) istället för hos Gud, leder alltid till nederlag.

Jes 30:1 Ve de upproriska barnen, säger HERREN, som rådslår utan mig, som sluter förbund utan att min Ande är med, så att de därigenom hopar synd på synd, 2 de som drar ner till Egypten (världen och dess mäktige), utan att ha rådfrågat min mun, för att söka skydd hos farao och en tillflykt under Egyptens skugga. 3 Faraos beskydd kommer att bli er till skam, tillflykten under Egyptens skugga en förödmjukelse. 4 Ty hans furstar var i Soan och hans sändebud kom ända till Hanes, (det var dåtidens visaste, liksom dagens många kristna ledare förlitar sig på världens framgångsrikaste människor och bjuder in dem att tala på de stora ledarkonferenserna) 5 men var och en skall skämmas över ett folk som inte kan vara dem till nytta, inte till bistånd eller hjälp, utan endast till skam och hån (det visar sig vad mänskliga planer och världens ande för med sig).

Guds församling och Guds folk ska inte ledas som ett företag eller som en världslig konstellation. Guds rike är inte av denna världen.
Jes 55:8 Mina tankar är inte era tankar, och era vägar är inte mina vägar, säger HERREN. (Vi kan aldrig räkna ut Guds vägar) 9 Nej, så mycket som himlen är högre än jorden, så mycket är mina vägar högre än era vägar och mina tankar högre än era tankar.
1Kor 3:18 Bedra inte er själva. Om någon bland er tycker att han är vis i den här världen, måste han bli en dåre för att bli vis. 19 Ty den här världens visdom är dårskap inför Gud (Världens framgångsrika som inte känner Gud, har endast det jordiska för ögonen). Det står skrivet: Han fångar de visa i deras slughet, 20 och vidare: Herren känner de visas tankar och vet att de är tomma (meningslösa).

Vi kunde se i Del 1 att en pyramidstruktur och ett nytt församlingsprogram med ursprung i Romerska Katolska Kyrkan har erbjudits och serverats kristna ledare över hela jorden. Med lite variationer i utformning och andliga yttringar finns det gemensamma nämnare hos dem alla:
-de följer falska (mänskliga) visioner.
-de är mer eller mindre öppna för ockult nyandlighet.
-de arbetar för enhet med och under Påven och Romkyrkan på bekostnad av sanningen, Guds ord.
-de säger att en världsvid ”jätteväckelse” ska komma (är det inte troligare villfarelsens ande som släpps lös enligt 2Tess 2?).

2. Andlig berusning och ockulta manifestationer

Minns ni Rodney Howard Brown som kallade sig ”Guds bartender”? Han är en falsk profet som var med och startade den s k Torontovälsignelsen (”välsignelse” är helt missvisande). Han överförde (imparted/ impartation) ”smörjelsen” som gjorde att man blev andligt berusad och kunde uppleva likadana manifestationer som i det ockulta som djurläten, hysteriska skratt och andra sjuka uppträdanden. Vittnesbörd efteråt talar för att det snarare var en förbannelse. Församlingen smulades sönder fullständigt och inget fungerade längre, enligt vittnesmål. I Pensacola sägs budskapet ha varit något vettigare men samma andlighet var med och tog över. Sen var det Todd Bentley i Lakeland med om möjligt ännu värre ockulta upplevelser och manifestationer. När Todd Bentley avskildes som apostel var bland andra Bill Johnson med från Bethel Church. New Wine startade ursprungligen i London men är idag inspirerat av Bill Johnson och Bethel Church. Här förekommer samma ockulta manifestationer och andlighet. Från Australien kom Hillsong med Bryan och Bobbie Houston. Vi har också Brian McLaren i EC (den framväxande kyrkan). Men han har nog tagit steget fullt ut i nyandlighetens mörker.

Andlig berusning samma onda andemakter som berusar idag verkade på Jesajas tid.
Jes 29:9 Häpna och förundras, stirra er blinda, ja, var blinda. De är druckna, men inte av vin, de raglar, men inte av starka drycker. 10 Ty HERREN har utgjutit över er en ande med djup sömn och tillslutit era ögon. Han har höljt mörker över profeterna och över siarna, era ledare.

Jag skrev en kommentar på en Fb-sida härom dagen och varnade för andlig berusning. Men döm om min förvåning när vederbörande påstod att ”de som nämns i vers 9 är de andefyllda”. Det är ett klassiskt sätt att försvara falska läror: ta en vers ur sitt sammanhang och gör en lära av den. Bibeln är mycket tydlig med att den Helige Ande ger sundhet, nykterhet och vaksamhet. Den andemakt som vill berusa, är Satan som vill stjäla människors urskiljning och sudda ut gränser, som Gud har satt till beskydd när vi lyder honom.

3. Andlig nykterhet hör ihop med ljuset och dagen – Guds Ande.

Andlig berusning hör ihop med mörker och natten – onda andar och demonisk påverkan.
1Tess 5:5 Ni är alla ljusets barn och dagens barn. Vi tillhör inte natten eller mörkret. 6 Låt oss därför inte sova som de andra utan hålla oss vakna och nyktra.
1Petr 4:7 Slutet på allting är nära. Var därför förståndiga och nyktra, så att ni kan be.

1Petr 5:8 Var nyktra och vaksamma…
1Tess 5:8 Men vi som hör dagen till, låt oss vara nyktra,..
1Tess 5:6 Låt oss därför inte sova som de andra utan hålla oss vakna och nyktra.
2Tim 1:7  Ty den Ande som Gud har gett oss gör oss inte modlösa, utan är kraftens, kärlekens och självbehärskningens [soophronismos – sunt sinne, disciplin och självkontroll] Ande.

Vad leder den andliga berusningen till? Kristna öppnar sig för ockult påverkan och falska läror. Den som är berusad förlorar omdömet, självbehärskning och urskiljning. Man kanske gör sådant som man aldrig skulle göra annars och inte förvånande har många av dessa självutnämnda apostlar och profeter fallit i sexuella och många andra synder.

Alla som är namngivna ovan ingår i den Nyapostoliska reformationen (NAR).
en [omvänd] reformation tillbaka till påven och RKK.
– samlande till skökan Babylon (Upp 18)
– uppbyggandet av en maktfullkomlig världskyrka (Upp 13).
Chrislam och Interreligiösa möten är vanligt inom den ekumeniken.

Yaledeklarationen från 2007 försvarade att kristna, judar och muslimer tror på samme Gud [Chrislam]. Den undertecknades bl a av David Younggi Sho, Robert Schuller, Bill Hybels, Rick Warren och en mängd andra kristna ledare. Den ena gränsen efter den andra passeras, när man överger Guds ord och Guds beskydd.

De ”nya apostlarna och profeterna” vill lägga en ny grund. Därför har många fått höra att de ska lämna allt som de hört tidigare, för nu kommer de verkligt smorda apostlarna. Tänk inte, bara ta emot! Dessa lurendrejare är livsfarliga och kristna borde göra tvärtom. Lyssna inte! Lyd dem inte! Bevara det du har fått, dvs. om du är grundad i Jesus Kristus med en sann tro och sund undervisning.
1Kor 3:11 Ty någon annan grund kan ingen lägga än den som är lagd, Jesus Kristus.

Profetiskt tal ska prövas och andarna ska prövas. All undervisning ska jämföras med Bibeln. Ibland kan något låta bra och rätt men kännas fel. Det kommer att visa sig om det är en annan ande som påverkar. Var leder budskapet? Vart vill förkunnaren komma? Leder det till ödmjukhet och gudsfruktan? Eller leder det till högmod och uppmuntrar det som är ämnat att dö ner (det köttsliga)?
1Joh 4:1 Mina älskade, tro inte alla andar utan pröva andarna om de kommer från Gud. Ty många falska profeter har gått ut i världen.
2Tim 4:3 Ty det skall komma en tid då människor inte längre skall stå ut med den sunda läran, utan efter sina egna begär skall de samla åt sig mängder av lärare, allteftersom det kliar dem i öronen.

4. De arbetar genom globala nätverk

Cedric Fisher skriver på sin hemsida att Global Church Network är världens största pastorsnätverk och världens största ekumeniska nätverk. 80 000 pastorer och ledare globalt har deltagit på konferenserna och 700 000 kyrkor ingår i nätverket, 2650 samfund och rörelse, i 150 länder. Hemsidan säger: ”GCN spänner över praktiskt taget alla samfund, strömmar och världsregioner”.

James O Davis är grundare av Cutting Edge International och av Global Church Network (GCN). Han ses som en av de 10 mest inflytelserika kristna i världen. Om ”Visionärt ledarskap” säger han (med min fetstil):
Det är viktigt för oss att förstå att vi lever i en tid utan motstycke i Kristi kropp, och det är möjligt för oss att fullborda det stora uppdraget. Varför? För vi har tillräckligt många medlemmar. Vi har tillräckligt med metoder. Vi har tillräckligt med multiplikation. Vi har tillräckligt med pengar. Vi har tillräckligt med motivation. Vi har tillräckligt med fart. Och med alla dessa kraftfulla krafter synergiserande (samarbetande – synergi är en viktig term i NAR) tillsammans, är det möjligt att fullfölja vår livs största tävling – det stora uppdraget.
En miljard själar ska frälsas.
Vi ska slutföra uppdraget (att evangelisera världen) till år 2030”.
Hoppsan? Samma år som WEF:S och FN:s Agenda? Intressant.

Den globala kyrkan ska vinna hela världen genom 7-bergen-läran, säger de. Det sker alltså genom superapostlar och profeter som ska erövra de 7 samhällspelarna eller bergen och sedan erövra hela världen och lägga den under sig.
James Davis: ”Vi måste ha en visionär plan som sveper in hela världen i evangeliet och lägger den vid Jesu fötter.” Precis som Bill Hybels Global Leadership Summit (GLS) har GCN världskända, bland världens rikaste som talare. De behöver inte vara kristna, bara de är kändisar.

Tillsammans med bl a Leonard Sweet samverkade James Davis och startade Global Church Divinity School i maj 2020. Alla som känner till Warren B Smith – en fantastisk förkunnare som blev frälst ut ur new age ockultism – vet att han har varnat mycket för Leonard Sweets new age-andlighet.
Citat av Leonard Sweet avslöjar var han står: …Kyrkan är i grunden en varelse, en person, en gemenskap vars celler är kopplade till varandra inom informationsnätverket som kallas Kristusmedvetandet.” [Quantum Spirituality, Dec 1, 1991]. …”Genom synergin av det gudomliga-mänskliga utbytet av energier, rundas ett otroligt fält av helande och transformerande energi upp och frigörs i universum.” [Quantum Spirituality (kvantandlighet), sid 62]

Än en gång möter vi New age-termer och ockult andlighet. Om Kristi återkomst har James Davis sagt: ”En dag kommer universums kung att sjunka ner genom evigheten i tiden, gå på moln, ärans diadem på hans huvud och en segerregnbåge lindad runt hans axlar.” [26] Detta är inte vad Bibeln säger. Det är en beskrivning av New age-kristus.

5. ”Jätteväckelse?”

Överallt kan vi höra om ”jätteväckelsen”. Många har profeterat om att den kommer som en tsunamivåg. Alla bibeltrogna läsare vet att det inte stämmer med Guds ord. Evangeliet skall predikas för alla folk och folkgrupper och Bibeln talar om väckelser i olika länder. Men det Bibeln verkligen beskriver som stort och utbrett i den sista tiden, är istället avfallet. Vi är flera som har fått varningar för just tsunamivåg. Den är motsatsen för äkta väckelse. När vi ser all blandning av andlighet kan man undra om det inte är Gud som sänder och tillåter villfarelsens makt, över dem som inte älskar sanningen utan älskar lögnen.
 Profetisk dröm om en andlig Tsunamivåg

2Tess 2:11 Därför sänder Gud en kraftig villfarelse över dem så att de tror på lögnen 12 och blir dömda, alla dessa som inte har trott på sanningen utan njutit av orättfärdigheten.

6. Profetisk syn om en spricka

Jag vill åter igen dela en profetia år 2009, av en man med en stark profetisk gåva. Han såg en stor spricka när han bad för Pingströrelsen. Samtidigt fick han Gal 4, som handlar om Ande och kött. Han sa med tårar i ögonen:
Mänskliga planer kommer att ta över Guds verk. Därför är en spricka oundviklig, för det finns ett folk – i alla fall en ”kvarleva” i pingströrelsen – som vill ledas av den helige Ande och gå Guds väg! De följer Lammet vart det går och imponeras inte av formler för ”snabb tillväxt” eller människors ambitioner, utan de inväntar den helige Andes ledning. De byter inte ut Gudsordet för att passa in i en gudlös värld, utan håller Jesus Kristus helig i sina hjärtan.

Vi får hoppas att det inte bara gäller Pingströrelsen utan alla samfund och församlingar. Hoppas naturligtvis att många fler kristna ska vakna och vända om. Inte minst får vi hoppas på en stor spricka i SKR, Sveriges kristna råd (jag har ibland kallat dem för Sveriges antikristna råd, när de t ex påstår att ”vi kan lära från andra religioner”- det som idag kallas Receptiv Ekumenik).

Det verkar ibland som om korrigering har skett, där det har varit osunt tidigare. Behövs det radikal omvändelse? Eller räcker det att bara ändra sin undervisning? Jag tror att det är väldigt viktigt att bekänna och ta tydligt avstånd från tidigare villoläror och osunda sammanhang, för att bli helt fri. Särskilt angeläget, om man har vilselett andra. Om man inte gör så, finns det risk att Satan har en liten hållhake, ett område som hindrar klarsynen och gör att man kan dras till nästa falska rörelse. Vi har sett det ske många gånger. Jesus renar, förlåter och börjar på nytt, när vi vänder om och ger hela våra hjärtan till honom.

7. Klättra upp eller kliva ner?

I en pyramid klättrar man uppåt. Guds väg är tvärtom att ödmjuka sig och kliva ner. Som ett globalt nät har ekumeniken spridits överallt och alla trådar leder tillbaka till Rom. Vad är det som har lockat så många att följa mänskliga planer och själviska ambitioner? Att överge korsets budskap och Guds verk och intala sig att Gud har ändrat sig? Vilken sorg! Men än finns det tid för omvändelse. Jesaja 30 talar inte bara om det stora avfallet när det köttsliga tar över. Här finns starka löften till den som ropar till Gud och vänder tillbaka till honom.

Jes 30:19 O, du Sions folk (gäller även Guds församling, det andliga Sion), som bor i Jerusalem, gråt inte mer. Han skall förvisso vara nådig mot dig när du ropar. Så snart han hör din röst, skall han svara dig. 20 Visserligen skall Herren ge dig nödens bröd och lidandets dryck, men sedan skall dina lärare inte längre gömmas undan, utan dina ögon skall se dina lärare. 21 Och vare sig du viker av åt höger eller vänster, så skall dina öron höra detta ord ljuda bakom dig: ”Här är vägen, gå på den.” (Gud bekräftar när vi följer Jesus)
…25 På den stora slaktens dag, när tornen faller [hebr. migdal betyder torn, pyramidformad och predikstol], skall bäckar med strömmande vatten flöda fram på alla höga berg och alla stora höjder. [Guds folk får uppleva Andens flöden] 26 Månens ljus skall vara som solens och solens ljus skall vara sju gånger klarare, som ett sjufaldigt dagsljus, när den dag kommer då HERREN förbinder sitt folks skador och helar såren efter slagen som det fått [Andligt: de föraktade och förföljda får läkedom, upprättelse och uppenbarelsens ljus, vishetens och uppenbarelsens Ande (Ef 1:17)].

Hur kan vi bevara oss rena från allt detta orena som väller fram? Vi som är kallade att predika måste ta klart avstånd och varna. Det är vår skyldighet att både visa på Guds väg och avslöja det som är i mörkret: förförelse, falska läror och lärare. Samtidigt har varje kristen ett ansvar att själv läsa Bibeln och leva i bön, öppen för Andens ledning och korrigering. Den som ärligt och uppriktigt vill och väljer att leva för JESUS och följa honom, kommer han själv att bevara intill slutet.

Matt 24:11 Många falska profeter skall träda fram och bedra många. 12 Och eftersom laglösheten tilltar, kommer kärleken att svalna hos de flesta. 13 Men den som håller ut intill slutet skall bli frälst. 14 Och detta evangelium om riket skall predikas i hela världen till ett vittnesbörd för alla folk, och sedan skall slutet komma.

New age-kristendom – en falks kopia Ohlins Fundering 13/10-2022

Läs om De 7 bergen-läran