En liten repetition vad det betyder att ha Gud till vår fader

1Kor 15:45 Så står det skrivet: Den första människan, Adam, blev en levande varelse. Den siste Adam blev en livgivande ande.

Vi beskrev i vårt första studie hur Messias har gjort en helt ny människa i honom. Innehållande alla som är födda pånytt av den helige Ande. Vi beskrev också att den som inspirerar dig och ger dig liv är din fader.

Därför kunde Johannes säga till fariseerna att de var huggormsungar och hade djävulen till fader. De var inspirerade av köttet och deras gärningar kom från köttet. Och Paulus visste vad det var för makt som bodde i köttet.

Rom 7:18 Ty jag vet att i mig, det vill säga i mitt kött, bor inte något gott. Viljan finns hos mig, men att göra det goda förmår jag inte.

I köttet bor inget gott utan där bor synden och köttet som vill manifestera sig och göra saker men allt som är fött av kött det är kött. Om vi tar och tittar på det grekiska ordet Alazoneia >> får vi reda på att alla som är i världen har denna drivkraft. En församling kan komma ut ur Nåden och in i världen börja drivas av Alazoneia istället för Ande.

Men alla som har Gud till sin fader är drivna och inspirerade av honom. Omskärelsen är alltså en bild på att byta drivkraft och att bildligt talat byta fader. Jesus själv kallar alltså ”De omskurna” fariseeerna och den religösa eliten i Israel på den här tiden för djävulens barn så omskärelsen är bara en förebild.

Jesus och barnen har alltså en helt annan drivkraft. De tillhör en helt annan människotyp i den nya skapelsen.

EF 2:18 Ty genom honom hava vi, de ena såväl som de andra, i en och samme Ande tillträde till Fadern.

Rom 8:14 Ty alla de som drivas av Guds Ande, de äro Guds barn. 15 I haven ju inte fått en träldomens ande, så att I åter skullen känna fruktan; I har fått en barnaskapets ande i vilken vi ropa: ”Abba! Fader!”

De troende i den nya förbundet

De tidiga kristna talade om att Gud nu skapat en ny ras som består av hedningar och Judar som fötts på nytt. Dessa lever nu i det nya förbundet och tillhör någonting som kallas Ecclesia:”de utkallade” (församlingen)

Låt oss fortsätta och titta på det nya förbundet. Det är inte ett för det första inget helt annat förbund mellan människan och Gud. Inte heller är det Moses förbund men med lite förbättringar. Nej det nya förbundet handlar om en ny mänsklighet född och driven av Gud och hans Ande.

Låt oss gå tillbaka igen till samtalet mellan Nikodemus och Jesus den där natten. Jesus sa till denne Judiske ledare att han måste bli född på nytt.

Joh 3:3 Jesus svarade: ”Amen, amen säger jag dig: Den som inte blir född på nytt kan inte se Guds rike.

Ordet född på nytt på Grekiska har också betydelsen: ”Från ovan” eller ”Från begynnelsen” och ordet SE (1492 Eido) brukar användas när det står talas om Intuition. Ordet Eido finns i ordet för Samvete (Suneidesis)

Så inte bara ger pånyttfödelsen ”en ny början” det ger också människan rätt att starta om ”från begynnelsen.” Och ”den nya födelsen” eller skall vi kalla den för ”den nya inspirationen” och ”den nya drivkraften” kommer från ovan och med det menas från Gud. (Vår fader)

Den gamla människan och den här världen är dömd till undergång. Men Gud skapade redan i Begynnelsen en ny människa i Jesus Kristus. Den nya människan har en helt ny drivkraft än den gamla människan för den nya människan drivs av Anden från Gud vår Fader och den gamla av själen (Köttet) och drivs av Ormen.

Den nya människan lever i en helt ny dimension än den gamla människan gör. Den nya människan tar emot information och drivkraft och ljus från Guds Ande i sin ande och vidare genom ett rent samvete (Suneidesis) in till själen. Den informationen och inspirationen från himlen kan inte den jordiska själiska människan ta emot det är för henne en dårskap. Men detta är att komma in i Guds vila. (Heb 4)

Vi som lever och drivs av Anden och är Guds barn vi är nya skapelser och vi är insatta i den nya världen som han redan skapat med dess gärningar. Vi tillhör inte denna världen vi drivs inte heller av männskors planer och deras visdom som redan är förkastat av Gud och som kommer att brinna upp.

Den nya skapelsen börjar därför med ett kors och i kraft av detta kors kan vi dö ner från den här världens visdom och bli nya skapelser och göra de förutberedda gärningar som är i den nya världen i Andens drivkraft från Gud.

Läs om de 2 inspirationerna i 1 Kor kap 2

TRON är en bild på att stå i korsets och den nya skapelsens inspiration.

I kommentarena vi gjort till Heb 11:1 kan vi lära oss att tron vilar på en grund som redan är fullbordat. >> Men det står att Abraham trodde Gud och det räknades honom till rättfärdighet.

Att tro det är att inspireras av någon eller något och det är redan ett fullbordat faktum. Vi måste ställa oss frågan vad som var ett fullbordat faktum för Abraham. Och det är 2 saker det handlar om här.

(1) Jesus Kristus Guds lamm blev redan från begynnelsen korsfäst för våra synder.

Upp 13:8 Alla jordens invånare kommer att tillbe det, alla som inte har sitt namn skrivet i livets bok som tillhörLammet som är slaktat från världens grundläggning.

(2) Alla gärningar vi verkar nu idag stod redan färdiga på den 7:e dagen och kan bara göras av en ”Ny skapelse”

Heb 4:1 Låt oss därför med fruktan se till att ingen av er visar sig bli efter på vägen, när nu ett löfte att komma in i hans vila står kvar. 2 Ty evangeliet har predikats för oss liksom för dem. Men för dem blev ordet som de hörde inte till någon nytta, eftersom det inte genom tron hade smält samman med dem som hörde det. 3 Det är vi som tror som går in i vilan. Herren säger: Då svor jag i min vrede: De skall aldrig komma in i min vila, och det fastän hans verk stod färdiga sedan världens grund blev lagd. 4 Ty på stället om den sjunde dagen säger han: Och Gud vilade på den sjunde dagen från alla sina verk. 5 På det här stället säger han: De skall aldrig komma in i min vila.

Tron sa vi ju var grundat på ett redan fullbordat faktum (Heb 11:1 >>) så att vandra i Tro det är att inspireras av Guds Ande i vår ande för att kunna göra de gärningar som redan är fullbordade.

Här skall vi nu titta på den nya människan i Kristus Jesus som skall göra gärningar genom TRON och inte genom egna gärningar.

EF 2:6 Ja, han har uppväckt oss (Födda på nytt) med honom och satt oss med honom i den himmelska världen, i Kristus Jesus, 7 för att i kommande tider visa sin överväldigande rika nåd genom godhet mot oss i Kristus Jesus. 8 Ty av nåden är ni frälsta genom tron, inte av er själva, Guds gåva är det, 9 inte på grund av gärningar, för att ingen skall berömma sig. (Heb: Skina eller Lysa) 10 Ty hans verk är vi, skapade i Kristus Jesus (Födda på nytt) till goda gärningar, som Gud har förberett, så att vi skall vandra i dem.

Tillbaka igen till Nikodemus och Jesus nu igen. För att komma in i den här nya världen och se och förstå vad det är som gäller i den världen. Nikodemus måste först få sin ande pånyttfödd och få sina andliga ögon öppnade för att kunna ta emot den här informationen. Annars är det omöjligt att kunna göra Guds vilja.

Den himmelska nya människan vandrar i en helt annan inspiration och drivkraft än den själiska människan gör. Det här är också bilden av 2 olika sorters visdom eller om du vill 2 olika sorters vägar. Se >> Vi kan också se det här i Paulus undervisning till Korintierna.

1Kor 2:1 När jag kom till er, bröder, var det inte med stor vältalighet eller hög visdom som jag predikade Guds hemlighet för er. 2 Jag hade nämligen bestämt mig för, när jag var hos er, att inte veta av något annat än Jesus Kristus och honom som korsfäst. 3 Svag, rädd och mycket orolig kom jag till er. 4 Och mitt tal och min predikan bestod inte i ord (Planer och vägar) som skulle övertyga genom mänsklig visdom utan genom en bevisning i Ande och kraft. 5 Vi ville inte att er tro skulle bygga på människors visdom utan på Guds kraft. 6 Vishet förkunnar vi emellertid bland de fullkomliga, en vishet som inte tillhör den här världen eller den här världens härskare, som går mot sin undergång. 7 Nej, vi förkunnar Guds hemliga vishet, den vishet som är fördold och som Gud från evighet har bestämt att bli till härlighet för oss. 8 Denna vishet har ingen av den här världens härskare känt – om de hade känt den, skulle de inte ha korsfäst härlighetens Herre. 9 Men vi känner, som Skriften säger, vad ögat inte har sett och örat inte hört och människohjärtat inte kunnat ana, vad Gud har berett åt dem som älskar honom. 10 Ty för oss har Gud uppenbarat det genom sin Ande. Anden utforskar allt, också djupen i Gud. 11 Vem vet vad som finns i människan utom människans egen ande? Så vet heller ingen vad som är i Gud utom Guds Ande. 12 Men vi har inte fått världens ande, utan den Ande som är från Gud, för att vi skall veta vad vi har fått av Gud. 13 Detta förkunnar vi också, inte med ord som mänsklig visdom lär utan med ord som Anden lär, när vi återger andliga ting med andliga ord. 14 En oandlig (Själisk) människa tar inte emot det som tillhör Guds Ande. Det är dårskap för henne, och hon kan inte förstå det, eftersom det måste bedömas på ett andligt sätt. 15 Den andliga människan däremot bedömer allt, men själv kan hon inte bedömas av någon. 16 Ty vem har lärt känna Herrens sinne, så att han kan undervisa honom? Men vi har Kristi sinne.

Budskapet korset är död för den gamla människan och hennes visdom som är inspirerad av ormen. Istället skulle de ha entro som var byggt på Guds kraft (Heb 11:1 >>) redan fullbordat faktum.

En själisk människa får inte tag i den inspirationen som kommer ifrån Gud. Hon kan inte drivas av Guds Ande och är således inte inspirerad av Gud och har honom därför inte heller som sin fader. Utan en själisk människa är inspirerad av sin egen själ och lever utanför kristus i världen och är ormens barn.

Det är så att mänsklig visdom och mänsklig tro inte alls vilar på någonting som redan är fullbordat som den kan vila på utan den bygger vidare på jorden. Det är precis därför det står att ”byggnadsmännen” förkastar ”hörnstenen

Hörnstenen är en bild på det fullbordade lammet som blev slaktat från begynnelsen. Bara på och med den hörnstenen kan vi bli Guds barn och komma in i hans vila.

Apg 7:48 Den Högste bor dock inte i hus som är byggda av människohand. Profeten säger: 49 Himlen är min tron, och jorden är min fotpall. Vad för ett hus kan ni bygga åt mig, säger Herren, eller vad för en plats,där jag kan vila? 50 Har inte min hand gjort allt detta?

Jes 66:1 Så säger HERREN: Himlen är min tron och jorden min fotapall. Vad för ett hus kan ni bygga åt mig, vad för en plats där jag kan vila? 2 Min hand har ju gjort allt detta, så att det blev till, säger HERREN.Jag skådar ner till den som är betryckt och har en förkrossad ande, och till den som fruktar mitt ord.(1697 Dabar = Vilja – Plan och Rådslut)

Meningen med ordvalen är att den som fruktar Gud och är förkrossad i sitt hjärta han förstår att det är omöjligt för den naturliga människan att kunna prestera någonting i den Andliga världen. För i den världen vilar Gud från alla sina verk (Heb 4) och vi med.

Villfarelsen ormen kommer med idag är att vi kan med ”Bygga” Guds tempel och församling med ”Mänsklig visdom” Om vi öppnar dörren för den här visdomen att komma in i församlingen och börja driva oss så kommer det att leda till en katastrof.

De som inte Tror är därför de som letar efter starka ledare att leda dem för de ser inte att allt redan äe fullbordat och vilar på en fast grund. Dagens jakt på starka ledare är därför ett av de starkaste tecknen vi kan se på otro. Människor jagar efter någon som med mänsklig visdom kan peka ut en säker väg de kan gå på. Men Gud kommer att förstöra all mänsklig visdom.

Allt som inte är byggt genom tron kommer alltså att skaka sönder och det blir uppenbart vilka som tror och vem som inte tror. (Heb 12) Bara det som inte kan skaka kommer att förbli kvar hur kristet och fint det än tycks se ut på ytan.

Gud kommer att slå de bergen så att det skakar nu. När detta sker finns det bara 2 alternativ att välja mellan. Underordna sig världslig visdom eller underordna sig Guds visdom.