Ordet kommer av 2 ord A + Letho som betyder att någonting som är gömt och fördolt kommer fram och blir synligt. Och man kan då förstå vad som menas med att vandra i ljuset.

Sanningen (225 Aletheia) är någonting som avtäcks och blir synligt. Det är något man förstår och det ligger till grund för ett beslut som jag måste ta. Antingen förkastar jag sanningen eller också agerar jag på sanningen. Ernest Oneill säger att sanningen är 2 faldig. Det uppenbarar först och främst någonting som finns hos Gud men samtidigt blir någonting uppenbarat hos oss.

Den som står i sanningen kommer därför att kännetecknas av att Jesus blir större och större och vi blir mindre och mindre. Joh 3:30 Han måste bli större och jag mindre.

Det uppenbarar alltså vem Gud är men samtidigt också vem du är i förhållande till Gud, Matteus 16 är en underbar bild på när sanningen uppenbaras.

Mat 16:15 Han sade till dem: ”Och ni, vem säger ni att jag är?” 16 Simon Petrus svarade: ”Du är Messias, den levande Gudens Son.” 17 Jesus sade till honom: ”Salig är du, Simon, Jonas son. Ty kött och blod har inte uppenbarat detta för dig, utan min Fader som är i himlen. 18 Jag säger dig: Du är Petrus, och på denna klippa skall jag bygga min församling, och helvetets portar skall inte få makt över den. 19 Jag skall ge dig himmelrikets nycklar. Allt vad du binder på jorden skall vara bundet i himlen, och allt vad du löser på jorden skall vara löst i himlen.”

 • Ljuset kommer från himlen till Petrus som får se vem Jesus verkligen är. DU ÄR MESSIAS!
 • Jesus svarar: DU ÄR PETRUS!
 • Klippan är här Guds Eviga Plan – PETRUS fanns redan hos Gud redan innan världen skapades. (Jes 51:1-2)
 • Petrus var den nya skapelsen i Kristus Jesus.
 • Petrus skulle bli en sten som Jesus kan bygga med i sitt andliga tempel.

Sanningen uppenbarar Guds rådslut och Guds vilja (Guds Ord Logos >>)(Guds Ord 1697 Dabar >>) Vem Gud är och Vem du är i hans stora plan.

Psa 119:130 När dina ord (1697 Dabar) upplåtas (Avtäcks) giva de ljus och skänka förstånd (995 Byin Urskiljning) åt de enfaldiga. (Enkelseende)

Det här är sanningen som skall befria oss det är Guds Levande Ord. (Tveeggade svärdet)

Ökenvandringen var till för att uppenbara sanningen för folket att ge dem sanningen om Gud men också sanningen om dem själva. Precis på samma sätt skall sanningen befria oss så att vi kan gå in i vilan och in i förutberedda gärningar.

Heb 4:1 Låt oss därför med fruktan se till att ingen av er visar sig bli efter på vägen, när nu ett löfte att komma in i hans vila står kvar. 2 Ty evangeliet har predikats för oss liksom för dem. Men för dem blev ordet som de hörde inte till någon nytta, eftersom det inte genom tron hade smält samman med dem som hörde det. 3 Det är vi som tror som går in i vilan. Herren säger: Då svor jag i min vrede: De skall aldrig komma in i min vila, och det fastän hans verk stod färdiga sedan världens grund blev lagd. 4 Ty på stället om den sjunde dagen säger han: Och Gud vilade på den sjunde dagen från alla sina verk. 5 På det här stället säger han: De skall aldrig komma in i min vila. 6 Det står alltså fast att somliga går in i vilan och att de som först fick höra evangeliet predikas inte kom in för sin olydnads skull. 7 Därför bestämmer han på nytt en dag som han kallar i dag, när han långt senare säger genom David vad som redan är nämnt: I dag, om ni hör hans röst, förhärda inte era hjärtan. 8 Ty om Josua hade fört dem in i vilan, skulle Gud inte längre fram ha talat om en annan dag. 9 Alltså finns det en sabbatsvila kvar för Guds folk. 10 Den som har kommit in i hans vila får vila sig från sina gärningar, liksom Gud vilade från sina. 11 Låt oss därför ivrigt sträva efter att komma in i den vilan, så att ingen kommer på fall som de och blir ett exempel på olydnad. 12 Ty Guds ord är levande och verksamt. Det är skarpare än något tveeggat svärd och tränger igenom, så att det skiljer själ och ande, led och märg, och det är en domare över hjärtats uppsåt och tankar. 13 Inget skapat är dolt för honom, utan allt ligger naket och uppenbart för hans ögon. Och inför honom måste vi stå till svars. 14 Då vi nu har en stor överstepräst, Jesus, Guds Son, som har stigit upp genom himlarna, så låt oss hålla fast vid vår bekännelse. 15 Ty vi har inte en överstepräst som ej kan ha medlidande med våra svagheter, utan en som blev frestad i allt liksom vi, men utan synd. 16 Låt oss därför frimodigt gå fram till nådens tron för att få barmhärtighet och finna nåd till hjälp i rätt tid.

Hans röst är alltid sanningen det är alltid 2 faldigt (V7) Det är levande och tränger ner i vårt innnersta och uppenbarar VEM GUD VERKLIGEN ÄR och VEM VI ÄR. Det är ett överbevisande ljus i vårt hjärta.

Paulus säger att det ljuset har uppfyllt hela hans hjärta (2 Kor 4:6) han ser skillnad på vem Gud är och vem han själv är (2 Kor 4:5) Du får reda på vem du är i Kristus Jesus och vad Gud vill att du i den nya skapelsen skall göra.

EF 2:8 Ty av nåden är ni frälsta genom tron (överbevisning) inte av er själva, Guds gåva är det, 9 inte på grund av gärningar, för att ingen skall berömma sig. 10 Ty hans verk är vi, skapade i Kristus Jesus till goda gärningar, som Gud har förberett, så att vi skall vandra i dem. (eller vandra in i dem)

Här är det en del som tror att nåden bara är en slags fribiljett som gör att vi kan bara hänga med för vi blir frälsta i allafall för Gud är ju nåd och kärlek. Det är så att den äkta nåden alltid verkar tillsammans med sanningen.

Det står att Jesus är full av nåd och sanning

Joh 1:14 Och Ordet blev kött och bodde bland oss, och vi såg hans härlighet, en härlighet som den Enfödde har av Fadern, och han var full av nåd och sanning.

 • Att få se hur Gud verkligen är (sanning)
 • Samtidigt att få se vem du verkligen är i honom. (sanning)

Vet du vad nåden är då? Jo den kraft från Gud som skall göra mig till det som Gud vill. Det är alltså omöjlligt att stå inåden om du inte samtidigt står i sanningen. (Heb 4:1-15)

Gal 5:4 Ni har kommit bort ifrån Kristus, ni som försöker bli rättfärdiga genom lagen. Ni har fallit ur nåden 5 Vi däremot väntar i Anden genom tron på den rättfärdighet som är vårt hopp. 6 Ty i Kristus Jesus beror det inte på om vi är omskurna eller oomskurna, utan om vi har en tro (överbevisning) som är verksam i kärlek. (Agape) 7 Ni började bra. Vem har nu hindrat er, så att ni inte längre lyder (3982 Petho = Övertygas – Försäkras) sanningen?

 • Tron (överbevisningen) som skall vara verksam i kärlek (Agape = är att underordna sig en konungs bud)
 • Och att övertygas av sanningen är samma sak.

Trons ögon ser en konung i sin härlighet och sig själv som underordnad. Och att se sanningen (2 faldig) är att se konungen och sig själv i det ljuset. Det är nåden som är själva kraften som gör att vi lyder honom och underordnar oss honom.

Utan nåden så har vi inte kraft att höra och göra och bli frälsta.

Tit 2:11 Ty Guds nåd har uppenbarats till frälsning för alla människor. 12 Den fostrar oss att säga nej till ogudaktighet och världsliga begär och att leva anständigt, rättfärdigt och gudfruktigt i den tid som nu är, 13 medan vi väntar på det saliga hoppet, att vår store Gud och Frälsare Jesus Kristus skall träda fram i härlighet. 14 Han har offrat sig själv för oss för att friköpa oss från all laglöshet och rena åt sig ett egendomsfolk, som är uppfyllt av iver att göra goda gärningar. 15 Så skall du tala, förmana och tillrättavisa med allt eftertryck. Låt ingen se ner på dig.

2 Tess 2:9 Den laglöses ankomst är ett verk av Satan och sker med stor kraft, med lögnens alla tecken och under 10 och med all slags orättfärdighet som bedrar dem som går förlorade, eftersom de inte tog emot sanningen och älskade (Agape) den, så att de kunde bli frälsta. 11 Därför sänder Gud en kraftig villfarelse över dem så att de tror på lögnen 12 och blir dömda, alla dessa som inte har trott på sanningen utan njutit av orättfärdigheten. 13 Men vi är skyldiga att alltid tacka Gud för er bröder, Herrens älskade, eftersom Gud från begynnelsen har utvalt er till att bli frälsta, genom att Anden helgar er och ni tror (Överbevisas) sanningen. (2 faldig) 14 Det är detta som Gud har kallat er till genom vårt evangelium, för att ni skall vinna vår Herre Jesu Kristi härlighet. (Hur han är) 15 Stå alltså fasta och håll er till de lärdomar ni har fått, muntligt eller genom brev. 16 Må vår Herre Jesus Kristus själv och Gud, vår Fader, som har älskat oss och i sin nåd gett oss evig tröst och gott hopp, 17 uppmuntra era hjärtan och styrka er till allt gott i ord och gärning.

 • Sanningen kommer till oss och uppenbarar vem Gud är och vem vi är i hans eviga rådslut.
 • Vi skall Agape den = Underordna oss en konung och lyda honom.
 • Det här gör att frälsningen är att bli det Herren bestämt redan från begynnelsen.

Lögnen måste därför vara precis tvärtom mot sanningen. Lögnen är därför också 2 faldig det är en fel bild av vem Jesus är och samtidigt också en felaktig bild på vem du är.

Lägg märke till vad Herren säger till Laodicea.

Upp 3:14 Skriv till församlingens ängel i Laodicea: Så säger han som är Amen, det trovärdiga och sannfärdiga vittnet, upphovet till Guds skapelse: 15 Jag känner dina gärningar. Du är varken kall eller varm. Jag skulle önska att du vore kall eller varm. 16 Men eftersom du är ljum och varken varm eller kall, skall jag spy ut dig ur min mun. 17 Du säger: Jag är rik, jag har vunnit rikedom och behöver ingenting, och du vet inte att just du är eländig, beklagansvärd, fattig, blind och naken.

Laodicea stod inte i sanningen (2 faldig) utan i lögnen. Om Laodicea hade stått i sanningen och sett konungen skulle de ha sett sig själva i det ljuset och bli hjälplösa.

Här är några bibelställen där Aletheia står.

Joh 1:17 Ty lagen gavs genom Mose, nåden och sanningen kom genom Jesus Kristus.

Johannes 4 är ytterligare ett bevis för att sanningen är 2 faldig för där uppenbarar sig Herren för kvinnan och hon får veta vem Herren är och samtidigt vem hon själv är.

Joh 4:23 Men den tid kommer, ja, den är redan här, då sanna tillbedjare skall tillbe Fadern i ande och sanning. Ty sådana tillbedjare vill Fadern ha. 24 Gud är ande, och de som tillber honom måste tillbe i ande ochsanning.”

Joh 14:6 Jesus sade till honom: ”Jag är vägen och sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig.

Joh 16:13 Men när han kommer, sanningens Ande, då skall han föra er in i hela sanningen. Ty han skall inte tala av sig själv, utan allt det han hör skall han tala, och han skall förkunna för er vad som kommer att ske. 14 Han skall förhärliga mig, ty av det som är mitt skall han ta och förkunna för er.

Han skall uppenbara vem Jesus är för dina ögon. Men samtidigt även vem du är i hans ögon. Det är omöjligt att få se vem Jesus är utan att han samtidigt får se in i dig.