Gud samlar ”de haltande och de fördrivna”

Predikan av Elvor Ohlin
Parousia Mission 28 februari 2016
(Lyssna HÄR)

Uttrycket ”de haltande och de fördrivna” nämns i Sefanja 3 och Mika 4.

Bakgrunden var att det pågick ett avfall bland Guds folk Israel, som ledde till en uppdelning och splittring. Många ledare var maktmänniskor och det fanns många falska profeter som skröt och ”vanhelgade det heliga”. De förvred Guds ord (laglöshet), saknade gudsfruktan och föraktade Guds fostran och ledning. De drev bort och stötte bort Guds folk. Så förflyttas vi till ”den yttersta tiden” då situationen upprepas. GUD kommer att samla alla hednafolk till dom men han samlar också sitt eget folk.

Gud har alltid ett folk, om så bara en kvarleva eller en minoritet.

Agenda 21 /Agenda 2030 handlar om att FN har fått makt över hela världen som ska samla alla under samma agenda – med en Ny världsordning och ett av målen är en världsregering. Bibeln säger att onda andemakter samlar folken emot Israel (Sak 12, 14, Upp 16, Hes 38-39).

”Kingdom now” är ett falskt lärosystem inom religion (NWO) – de samlar till sig själva för att få MAKT ÖVER DIG. De samlar i själva verket till den globala antikristna agendan.

”Samla”, det syftar i Bibeln på att ”samla en skörd”.

Jag skrev om det 2010 i De två skördarna (3 delar).
I Matt 13 kan vi läsa om att vetet samlas [grek. ordet är sunago och betyder leds samman] till Guds lada. Ogräset samlas [ordet är sullego och betyder rafsas ihop] för att brännas upp.

Darnell är ordet för ogräs. Det ser ut som vete men men det är tomt inuti, utan substans och innehåll. Det beskriver en falsk (väckelse)rörelse, som leder till uppror mot Gud och hans rådslut.
Vetet har ax inuti. Vi kan jämföra med Hebr 11:1, som säger att tron är en övertygelse/(eng) substans. Tron har innehåll, när den är levande och vilar på Guds ord.

Att samla? Vill man ena alla kristna? Frågan är om man samlar till Jesus – eller till sig själv och sitt eget?

Matt 12:30  Den som inte är med mig är emot mig, och den som inte samlar [sunago] med (= tillsammans med, i sällskap med) mig, han skingrar [scorpizo].

Ordet ”skingra” (grek) är scorpizo och betyder att splittra.
Det beskriver villolärare i Upp 9.

Därför skrev Paulus till församlingen i Korint om JESUS– kärnan – om att samla TILL Jesus!
Inget annat får vara i centrum – inte ”enhet”, inte ”gemenskap”, inte ”tillväxt”…

Sak 3:16  På den dagen skall det sägas till Jerusalem: ”Frukta inte, Sion, låt inte dina händer falla! 17  HERREN, din Gud, bor i dig, en hjälte som frälsar. Han gläder sig över dig med lust, han tiger stilla i sin kärlek, han fröjdas över dig med jubel.” 18  Jag skall samla dem som sörjer för högtidernas skull, dem som varit skilda från dig och nu bär föraktets börda.
Att fira högtiderna i Israel var ett tecken på att folket levde i rätt förhållande till Gud och hans ord men så var det inte här. Det var inte Guds ord som undervisades längre. Man ville inte tala om helighet, Guds fostran, ödmjukhet, gudsfruktan. (jmf Laodicea).
Fast det fanns dom som sörjde över läget och de var föraktade och hånade
19  Se, jag skall på den tiden ta itu med alla som plågat dig. Jag skall frälsa de haltande och samla de fördrivna. Jag skall låta dem bli till lovsång och berömmelse på hela jorden, där de var så hånade. 20  På den tiden skall jag föra er hem, ja, då skall jag föra er samman. Ty jag skall låta er bli till berömmelse och lovsång bland jordens alla folk, när jag gör slut på er fångenskap inför era ögon, säger HERREN.” [löften inför Jesu återkomst]

Mika 4:6  På den dagen, säger HERREN, skall jag samla ihop de haltande och föra samman dem som drivits bort (de fördrivna) och dem som jag låtit drabbas av olyckor. [Gud hade tillåtit prövningar] Jag skall låta de haltande bli en kvarleva, och de som drivits långt bort ett mäktigt folk, och HERREN skall vara konung över dem på Sions berg, från nu och till evig tid.

Gud samlar till Sion. Det är det andliga tempelbygget av ”levande stenar” i det Nya förbundet som Jesus har uppfyllt som medlare. Här finns en dubbel betydelse:

 • Gud samlar sitt egendomsfolk judarna – till Israel och till sig själv.
 • Gud samlar allt sitt folk, alla frälsta – slutligt när Jesus kommer tillbaka.
 • Gud samlar och avskiljer ”de haltande och de fördrivna…”

Vilka är ”de haltande och de fördrivna”?
Det finns två förebilder och exempel på när den helige Ande leder in i Jesu segrar. Det visar hur Jesus samlar sitt folk TILL SIG SJÄLV!

Jag sa förra gången att den Helige Ande leder dig in i de segrar som Jesus har vunnit för dig! (utifrån Joh 16:13). Det är inte bara att få kunskap om sanningen – utan ett liv att leva i och med Jesus Kristus.

 1. ”DE HALTANDE”

Det här uttrycket har alltid fört mina tankar till Jakob.
Problemet med Jakob var bl a att han försökte uppfylla Guds löften på egen hand genom sin list och slughet. Därmed sårade han människor i sin omgivning. Jakob hade fel och brister men han värdesatte Guds välsignelse. Det kom en vändpunkt, en avgörande händelse i Jakobs liv.

Jakob ”brottades med Gud” hela natten. Natt beskriver en mörk och svår tid, (böne)kamp. Vi läser:

1Mos 32:27  Då sade han till honom: ”Vad är ditt namn?” Han svarade: ”Jakob” [betyder bedragare] . 28  Han sade: ”Du skall inte längre heta Jakob utan Israel, ty du har kämpat med Gud och med människor och segrat.”
[Israel betyder den som kämpar med Gud/Guds kämpe /utan svek]

Att få ett nytt namn  i Bibeln är detsamma som en ny karaktär (inre förändring). Det är detsamma som att bli ”ny skapelse i Kristus”. Här kommer sedan fostran in. Jakob måste fostras och lära sig att det är Gud som ska leda! Dvs. att gå i takt med Gud.

Gal 5:25 Om vi har liv genom Anden, låt oss då även följa [grek. stoicheo = gå i takt med, vandra i] Anden.

Bibeln talar mycket om att ”vänta på Herren”. Det är att låta saker ske på Guds sätt och i Guds tid. Jag kan ta som exempel vår tjänst som resande förkunnare/reseevangelister. Gud talade om det till mig väldigt tydligt och klart år 1990. Det var tre år innan jag träffade Janne. Uppfyllelsen kom 7 år senare på ett sätt som inte hade kunnat räkna ut eller påverka själva. Vi reste sedan som förkunnare åren 1997-2009.

1Mos 32:30  Jakob kallade platsen Peniel, ty han tänkte: ”Jag har sett Gud ansikte mot ansikte, och ändå har mitt liv skonats.” [Peniel betyder Guds ansikte] 31  När han hade kommit förbi Peniel såg han solen gå upp. Och han haltade på höften.

Gud måste slå Jakob på höften. Höften ses som den starkaste delen och beskriver när människans (vilje)styrka står i vägen för Guds kraft. Nu går solen upp i Jakobs liv. När våra liv är helt i Guds hand växer ljus och klarsyn.

Det motsatta hände i Mika 3:6 – Solen går ner över falska profeter. Bara den som ödmjukar sig och blir förödmjukad kan lära känna Gud.

Jakob ”vann seger” eller ”segrade”, säger Bibeln.

Hos 12:4  Ja, han kämpade med ängeln [Herrens ängel brukar ofta vara Jesus som uppenbarade sig i GT] och vann seger, han grät och bad honom om nåd…

Hur vann han seger?
Jo, han bekände sin synd. Han ödmjukade sig inför Herren. Han kapitulerade inför Gud för att få Guds välsignelse över sitt liv till varje pris. Jakob vann seger när Herren fick segra i hans liv!

4 gånger kan vi läsa uttrycket GT: Herren, ”den Starke i Jakob!”
Detta talade Herren så starkt till mig för många år sedan: NU var Jakob svag i sig själv men fylld av Guds kraft. GUD var stark i Jakob – den Starke i Jakob!
Namnet Jakob stod för ”den gamla människan”.

Det här är också en bild på judarna och Israel som kämpar med Gud hela natten – ”Jakobs nöd”, vedermödan – tills de känner igen vem Messias är. DÅ går solen upp.

Dan 12:1 Det kommer en tid av nöd, som inte har haft sin like ända från den dag då människor blev till, ända till den tiden. Men på den tiden skall alla bland ditt folk [=judarna] bli frälsta som finns uppskrivna i boken. [Livets bok]

Egen kraft och självtillräcklighet måste brytas (även militärt?). Men då griper Guds Messias in och kommer tillbaka. Egen kraft står för allt det man litar på istället för att lita på Gud

Vad blev frukten i Jakobs liv direkt efter Peniel?

1Mos 33:12  Och Esau sade: ”Nu bryter vi upp och drar vidare. Jag går framför dig.” 13  Men Jakob svarade honom: ”Min herre ser själv att barnen är små och att jag har får och kor med mig som ger di. Om man driver dem för hårt en enda dag så dör hela hjorden. 14  Därför ber jag min herre att gå före sin tjänare, så kommer jag efter i den takt som boskapen framför mig klarar av och som barnen orkar med, tills jag kommer till min herre i Seir.”

Vi kan se här att Jakob går i takt med de minsta, de svagaste – det tror jag är att gå i Guds takt. Det gäller alla ledare  för det är Guds sätt att leda med ”herdesinne”. Det står om Herren:

Jes 40:11  Han för sin hjord i bet som en herde, han samlar lammen i sina armar, han bär dem i sin famn. Sakta för han [nahal H9095] moderfåren fram.

Ordet nahal [Strongs H5095] på hebreiska betyder leder, vägleder sakta och varsamt, skyddar och bevarar.

Jag menar att DE HALTANDE är människor som förstår värdet av Guds nåd och välsignelse genom fostran och som inte längre litar på sin egen vishet, utan är beroende Gud. Det är den som värderar relationen och livet med Jesus högre än människors gillande. De har förstått att det finns det som har evighetsvärde, oändligt mer värdefullt än allt vi kan uppnå i den här världen.

 1. ”DE FÖRDRIVNA” 

Josef är ett annat känt namn i Bibeln. Han blev fördriven och förkastad av sina egna bröder. Det som var värre blev värst för Josef. Han blev falskt anklagad, dömd och satt i fängelse trots att han oskyldig.
Allt såg ut att gå tvärtemot vad Gud hade talat.

Det finns ett nyckelord i berättelsen om Josefs liv. Gång på gång kan vi läsa att Herren var med [eth] Josef”.

Det lilla ordet eth betyder med, nära, innan (= före).
Dvs att Gud gick före och han var själv med Josef hela tiden.
Gud styrde omständigheter och människor – fast det såg ut som kaos. Josefs väg var en svår väg men nödvändig för att göra honom till det Gud ville. Det var en förberedelse för en kommande uppgift.

Om Josef…

Ps 105:19 Herrens ord prövade [tsaraph] honom…

Tsaraph betyder att pröva, rena, luttra (som guld), förfina.

Ps 105:16 …han (Gud) sände hungersnöd…

Kan Gud sända hungersnöd?
JA, Gud kan sända nöd för att väcka och driva människor till sig själv.
Hungersnöden drev Josefs bröder till Egypten – för att Guds LÖFTE skulle uppfyllas och för att människor skulle räddas till ett rätt förhållande till Gud.

Förråd
Josef hade ett förråd att ge av i hungersnöden. Hur gick Josefs väg till seger? Hur vann Gud seger i Josefs liv?  Jag tror att det avslöjas i hans söners namn.

Manasse betyder ”Gud har låtit mig glömma [nasah] min olycka o hela min faders hus”
Nasah betyder förlåtelse – det är samma ord när Gud förlåter och glömmer. Han tillräknar inte en människas synd.

Efraim betyder ”Gud har gjort mig fruktsam i mitt lidandes land”.
Josef hade accepterat Guds väg även genom lidande.

Några kännetecken på Josef var att han:

 • bevarade tron, höll sig nära Herren
 • tjänade Gud oavsett omständigheter (uttydning av drömmar)
 • bevarade Guds tilltal (vision) i sitt hjärta

BEVARA! Var rädd om de heligaste stunderna med Gud! Bevara det Gud har talat eller visat – som har berört ditt hjärta. Guds beröring coh tilltal kännetecknas av renhet och helighet. Det berör på djupet och det uppenbarar Guds ord och Guds väsen.
Efter det kan man inte nöja sig med det som är ytligt, människocentrerat, uppblandat eller utblandat. Vi lär oss att känna igen ”den rätta tonen /tonen från himlen”. Det har räddat oss många gånger och det ger urskiljning.

Vad blev frukten i Josefs liv?
Jo, han kunde möta sina bröder med Guds kärlek och barmhärtighet (de skulle ju ingå i förbundet med de 12 stammarna).

DE FÖRDRIVNA har ett starkt vittnesbörd. De kan med erfarenhet och övertygelse vittna om att:

Rom 8:28  Vi vet att för dem som älskar Gud samverkar allt till det bästa..

…också det som ser svårt och hopplöst ut.

NU kanske du är fördriven på något sätt? Ensam? Utanför på grund av av att du följer Jesus?
SEDAN kommer en dag när det blir en verklig andlig hungersnöd.

Vill du förlåta? Vill du ha ett förråd av andlig mat att ge till människor?
Vill du liksom Josef kunna se allt i Guds ljus: ”Det var Gud som sände mig hit före er”.

Han kunde se Guds hand i allt nu.
Guds fostran (Hebr 12) leder till att vi får del av Guds helighet, frid och rättfärdighet”
Det är frihet från döda gärningar.

Döda gärningar betyder att prestera för att försöka behaga Gud och att drivas av dåligt samvete.
Gud vill inte att vi ska drivas av dåligt samvete eller skuldkänslor. Vi ska ledas av Guds Ande i frid och frihet.
”Herren är Anden och där Guds Ande är, där är frihet”

När Anden leder oss in i de segrar som Jesus har vunnit för oss – lär vi oss att…

 • Gud är trofast och hans ord är sant
 • Gud bevarar oss genom prövning när vi håller oss till Honom
 • Gud vakar ständigt över oss
 • Gud förser i varje situation
 • Gud uppmuntrar i rätt tid
 • Guds tidsplan är alltid rätt

..och så samlar JESUS ”de haltande och fördrivna” till sig själv!
..för HAN är deras STARKHET!

Kanske han säger: ”Jag är Herren den Starke i…Elvy…Sebastian…Noomie…Jim…osv.

Amen.