Välsignelse eller förbannelse

Undervisning: Elvor Ohlin
2016-11-09

Det började med Abra(ha)m – trons fader

1 Mos 12:1  Och HERREN sade till Abram: ”Gå ut ur ditt land och från din släkt och från din faders hus, bort till det land som jag skall visa dig. 2  Så skall jag göra dig till ett stort folk; jag skall välsigna dig och göra ditt namn stort, och du skall bliva en välsignelse. 3 Jag skall välsigna [barak H1288] dem som välsignar dig och förbanna [arar H779] den som förbannar [qalal H7043] dig. I dig skall alla släkter på jorden bli välsignade [barak H1288].”
1 Mos 12:7  Och HERREN uppenbarade sig för Abram och sade: ”Åt dina efterkommande skall jag ge detta land.” Då byggde han ett altare åt HERREN som hade uppenbarat sig för honom.
1 Mos 35:12 
(Gud sa till Jakob) Det land som jag har givit åt Abraham och Isak ger jag till dig. Och åt dina efterkommande skall jag ge detta land.”

Gå ut ur…   [skilj dig från] det Kaldeiska Ur (Babylon). Med andra ord: Lämna förvirring, blandreligion och hela detta tänkesätt! Drag ut!

Löftet var tvåfaldigt
1. Naturligt: judarna genom Isak, Jakob och de 12 stammarna… folket och landet
2. Andligt: alla frälsta/rättfärdiga (GT + NT)

Välsignelsen tas emot i tro men förbundet med Abraham är också knutet till folket och landet där Messias föddes och staden Jerusalem dit han ska återvända vid sin återkomst.
Den slutliga uppfyllelsen av ”välsignelsen genom avkomlingen” var Messias Jesus. Paulus förklarar:

Gal 3:16  Nu gavs löftena åt Abraham och hans avkomma. Det heter inte: ”och åt dina avkomlingar”, som när man talar om många, utan som när det talas om en enda: och åt din avkomling som är Kristus.
Lagen gavs som en övervakare fram till Kristus (Gal 3:24).

korset

Barak (hebr) [Strongs H1288] = välsigna, böja knä (ödmjukhet)
Det innebär:
– att vara vänd till Gud
– ett rätt förhållande till Gud
– att ha Guds välbehag över sitt liv

När Gud välsignar oss: Jesus (försvarsadvokaten) manar gott för oss, ber för oss – dvs. talar gott om oss.
När vi välsignar Gud: vi ödmjukar oss – böjer knä, böjer oss – inför Jesus och hans ord och tar emot hans nåd så att vi får den helige Ande som ger kraft och inspiration att följa och lyda hans plan och vilja (Bibeln).

 bon

Välsigna den som förföljer er

Här en jämförelse med det grekiska ordet Eulogeo [Strongs G2127] som betyder välsigna, att önska välgång, tacka eller att tala gott om.

Rom 12:14 Välsigna [Eulogeo G2127] dem som förföljer er, välsigna [Eulogeo G2127] och förbanna inte.

Två artiklar 7/10-2016 gav ett starkt exempel på att välsigna den som förföljer:
Kristna nordkoreaner har krossats med ångvält
Vädjar till omvärldens kristna: Be för oss
Citat:
”Vad säger de kristna nordkoreanerna? – Främst säger de ”Be för oss. Vi behöver era förböner.” De ber själva för sin egen regim. De ber att Kim Jong-Un ska få möta Kristus – att han ska få en ”Paulusupplevelse” liksom Jesus uppenbarade sig för Paulus och sa ”Det är mig du förföljer.”

Att välsigna:
– betyder inte att vi ursäktar synd och ondska eller förminskar den
– betyder att vi ber för människors frälsning = att tala gott, önska det bästa…
– att inte förbanna (önska ont), utan att önska gott (frälsning)

Paulus bad om beskydd för fientliga och onda människor – även om hans högsta önskan var att de skulle bli frälsta (2 Tess 3:2) Han sa rakt ut att falska lärare är under förbannelse – de förvred Guds evangelium och ledde människor bort från sanningen. De var främlingar för Jesus och representerade inte honom och de gjorde stor skada bland Guds folk. De var utlämnade eller prisgivna till undergång, om de inte vände om (Rom 1).

Gal 1:8 Men om det än vore vi själva eller en ängel från himlen som predikade evangelium för er i strid med vad vi har predikat, så skall han vara under förbannelse [anathema G331]. 9 Det vi redan har sagt säger jag nu än en gång: om någon predikar evangelium för er i strid med vad ni har tagit emot, så skall han vara under förbannelse [anathema G331].

Anathema [Strongs G331] betyder fördömd, under förbannelse, skild från, bestämd till undergång, tillspillogiven (utlämnad till sig själv).

Guds förbannelse – Guds vrede – vilade över dem

Joh 3:36  Den som tror på Sonen har evigt liv. Den som inte lyder Sonen skall inte se livet, utan Guds vrede blir kvar över honom.”

Förbannelse drabbar syndaren

Apg 5:30  (Petrus) Våra fäders Gud har uppväckt Jesus, som ni hängde upp på trä och dödade (dvs förbannade). 31  Honom har Gud med sin högra hand upphöjt som hövding och frälsare, för att ge omvändelse och syndernas förlåtelse åt Israel. 32  Vi är vittnen till detta, vi och den helige Ande, som Gud har gett åt dem som lyder honom.”

Gal 3:13  Kristus friköpte oss från lagens förbannelse, när han blev en förbannelse i vårt ställe. Det står skrivet: Förbannad är var och en som är upphängd på trä. 14  Vi friköptes, för att den välsignelse Abraham fått skulle i Jesus Kristus komma till hedningarna och för att vi genom tron skulle få den utlovade Anden.

Jag går tillbaka till 1Mos 12:3 och orden ”förbanna”. ”Jag skall välsigna [barak H1288] dem som välsignar dig och förbanna [arar H779] den som förbannar [qalal H7043] dig.”

Qalal (hebr) [Strongs H7043] = förbanna, häda, förakta, att göra lätt
– förbanna är att förakta Guds ord, häda Gud, räkna hans ord som värdelöst (väger lätt)
– förbanna är att vara bortvänd och skild från Gud

Jer 17:5  Så säger HERREN: Förbannad är den man som förtröstar på människor och söker sin styrka i det som är kött och vars hjärta vänder sig bort från HERREN.

guld

Jämför ordet förbanna – att göra något lätt, alltså räkna som värdelöst – med ordet för HÄRLIGHET:
Kabod [Strongs H3519] = härlighet, tyngd – det har med värde att göra!

Jesus är och utstrålar Guds härlighet, Hebr 1:3.
vårt rätta värde kan bara Jesus ge (Rom 3:23-24)
Guds ord har högsta värde (väger tungt!), Ords 2

mur

När Gud ”förbannar” den som förbannar hans eget folk (och Sonen) i 1 Mos 12:3 används ordet ”arar”.
Arar
(hebr) [Strongs H779] = förbanna, att binda, att omringa med hinder, att stå emot, hålla utanför, att göra kraftlös, stöta bort.

Att vara ”förbannad” innebär att vara bortdriven från Guds ansikte och bunden i sin synd
– det är en en konsekvens av ett eget val eftersom nåd och välsignelse erbjuds till alla!
Samma innebörd finns i:

Jak 4:6 Men större är nåden han ger. Därför heter det: Gud står emot [antitassomai G498] de högmodiga, men de ödmjuka ger han nåd.

Antitassomai [Strongs G498] är ett gammalt militärt uttryck som betyder att stå emot, att strida emot, att arrangera eller ställa upp i strid på ett ordnat/arrangerat sätt”. När vi läser i GT kan vi se exempel som beskriver exakt detta. Till den som ödmjukar sig gäller motsatsen, nämligen välsignelsen av att Gud har förberett vägen och alla gärningar som den troende får vandra in i genom öppna dörrar (Ef 2:10).

Jeremia var förkrossad när Juda intogs av Babylon. Han bad å folkets vägnar.

Klag 3:7  Han har byggt en mur omkring mig, jag kan inte komma ut, han har lagt på mig tunga bojor.

Orsaken till varför Herren stred emot folket gavs till Jeremia, som fick förmedla Herrens ord:

Jer 2:19  Det är din ondska som tuktar dig, och ditt avfall som straffar dig. Inse därför och tänk på hur ont och bittert det är att du överger HERREN, din Gud, och inte fruktar mig, säger Herren, HERREN Sebaot.

Israel – en (andlig) äktenskapsbryterska

Hos 2:6  Se, därför skall jag stänga din väg med törnen. Jag skall resa en mur framför henne, så att hon inte finner sina stigar. 7  När hon då löper efter sina älskare, skall hon inte få fatt på dem…

Förbannelsen av fikonträdet

Jesus förbannade fikonträdet. Det var då en bild på det egenrättfärdiga Israel.
– det religiösa Israel skulle aldrig bära frukt – de höll sig till laggärningar och självrättfärdighet
– dessa religiösa föraktade (förbannade) sin Messias, Guds Son

Att förbanna = att förakta Guds Messias och Guds ord, hans plan och vilja som den är nedskriven i Bibeln
Att välsigna = att ödmjuka sig och hålla Guds ord för sant och rätt

img_0108

Att välsigna Israel

Gud hade slutit förbund med Israels folk. Att välsigna Israel betyder inte att man måste hålla med om allt som görs i Israel. Det betyder att vi håller med Gud i hans beslut och vilja när det gäller Israel och önskar och ber att det ska bli precis så.

Att tvärtemot Bibelns ord kämpa för att dela landet Israel (Joel 3:2) och att blunda för de onda planerna emot Israel – Bibeln avslöjar vem som ytterst ligger bakom – och att därmed göra att Guds ord ”väger lätt” och räknas som värdelöst – det är att förbanna. Då föraktar man Guds ord. Det här är av högsta betydelse i allt det som Gud varnar oss för i sitt ord.

Välsignelse och förbannelse beskrev två vägar (GT): Livets väg och Dödens väg
= lydnad eller olydnad till Gud

5Mos 11:26  Se, jag förelägger er i dag välsignelse och förbannelse: 27  Välsignelse, om ni lyssnar till HERRENS, er Guds, bud som jag i dag ger er, 28  och förbannelse om ni inte lyssnar till HERRENS, er Guds, bud, utan viker av ifrån den väg jag i dag befaller er att gå och följer andra gudar som ni inte känner. 29  Och när HERREN, din Gud, har låtit dig komma in i det land dit du går för att ta det i besittning, skall du utdela välsignelsen på berget Gerissim och förbannelsen på berget Ebal.

Förbannelse …var konsekvensen av olydnad. Det fanns villkor i förbundet!
– olydnad leder till dom o straff
(Detta har inget att göra med ”trolldomsformler” eller besvärjelser).

Förbannelsernas ”dödsstöt” kan man nog säga om sista versen i sammanhanget:

5Mos 27:26  Förbannad är den som inte upprätthåller alla ord i denna lag genom att följa dem. Och allt folket skall säga: ”Amen.”

Alla är alltså under förbannelse  på grund av synden och ingen kan hålla lagen. Men hur skall man ”få” eller ”nå” välsignelserna?
Hur skulle Israels folk få välsignelserna i landet?

5Mos 11:10  Ty det land som du nu kommer till för att ta det i besittning är inte som Egyptens land [andl världen] som ni drog ut ifrån, där du måste trampa upp vatten [hårt arbete, egna gärningar] till den säd du sådde, så som man gör i en köksträdgård. 11  Nej, det land dit ni nu drar för att ta det i besittning är ett land med berg och dalar, som får vatten att dricka genom himlens regn. [att vara i Kristus = nåd, Jesu rättfärdighet, förberedda gärningar] 12  Det är ett land som HERREN, din Gud, vårdar sig om. Ständigt vilar HERRENS, din Guds, ögon på det, från årets början till årets slut.

berg

Gerissim och Ebal

5 Mos 11:29 Och när HERREN, din Gud, har låtit dig komma in i det land dit du går för att ta det i besittning, skall du utdela välsignelsen på berget Gerissim och förbannelsen på berget Ebal.

5Mos 27:4  När ni har gått över Jordan, skall ni på berget Ebal resa dessa stenar som jag i dag ger er befallning om, och du skall bestryka dem med kalk. 5  Och du skall där bygga ett altare åt HERREN, din Gud, ett altare av stenar, som du inte skall bearbeta med något järn. …8  På stenarna skall du klart och tydligt skriva alla ord i denna lag.”

På berget Ebal – berget där förbannelsen lästes upp – skulle de resa ett altare! Det handlar om offer och är en förebild på Jesu offer. Jesus tog syndens förbannelse över mänskligheten på sig själv – i vårt ställe. I tron på Jesus och hans försoningsverk får vi del av ”all den himmelska världens andliga välsignelse”.

Välsignelserna är alla ”samlade” i Jesus, Guds Son. Allt gott är i honom som uppfyllde alla Guds bud och  lagens krav på ett heligt  och perfekt liv.

Ef 1:3  Välsignad [eulogetos] är vår Herre Jesu Kristi Gud och Fader, som i Kristus har välsignat [eulogeo] oss med all den himmelska världens andliga välsignelse [eulogia], 4  liksom han innan världens grund blev lagd har utvalt oss i honom för att vi skulle vara heliga och fläckfria inför honom. 5  I sin kärlek har han genom Jesus Kristus förutbestämt att vi skulle tas upp som hans barn, enligt sin vilja och sitt beslut, 6  för att den härliga nåd som han har skänkt oss i den Älskade skall prisas.

Joh 6:28  De frågade honom: ”Vad skall vi göra för att utföra Guds gärningar?” 29  Jesus svarade: ”Detta är Guds gärning, att ni tror på den som han har sänt.”

hebrew

Jesus ÄR den välsignade ”den Salige” [makarios G3107] (1Tim 6:15)

Makarios [Strongs G3107] betyder välsignad, salig, (över)lycklig.

Matt 5:3  ”Saliga [makarios G3107] är de som är fattiga (utfattig som en tiggare) i anden, dem tillhör himmelriket.
Den som är fattig i anden, är den som har insett att han/hon inget har att erbjuda Gud utan är helt beroende av Guds nåd och välvilja.

Rom 4:6  Därför prisar också David den människa salig [makarismos], som Gud tillräknar rättfärdighet utan gärningar: 7  Saliga [makarios G3107 =välsignade] är de, vilkas överträdelser är förlåtna och vilkas synder är överskylda. 8  Salig [makarios G3107] är den man som Herren inte tillräknar synd.

Den som är välsignad – makarios – är i ett rätt förhållande till Gud i Kristus! Ordet beskriver ett tillstånd: en inre tillfredsställelse som är oberoende av yttre omständigheter. Det är också ett tillstånd som inte förändras om känslorna förändras. Negativa känslor kan inte ta bort eller förändra Guds välsignelse!

Att vara välsignad [makarios] är ett tillstånd som beror på:
– att vi är ett tempel åt den Helige Ande och att vi har Guds rike inom oss
– att våra liv är i Guds hand

Välsignelsen:
– vi ”blir Guds barn” genom tro
– vi är friköpta genom Jesu blod
– vi har fått förlåtelse för våra synder
– vi blir helgade (= Guds fostran till befrielse, Guds ledning..)
– vi får den helige Ande som gåva
– vi har ett arv (den nya skapelsen/det himmelska) & evigt liv

/Elvor Ohlin