Douglas A. Wheeler, Ph.D., TH.D. är den som står för den Hebreiska betydelsen av Echad

En av de stora fundamentala sanningarna I JUDAISM är SHEMA som betyder att höra. Skriftställena är dessa 5 Mos 6: 4-9 5 Mos11:13-21 och 4 Mos 15: 37-41 Det första stället är det mest betydelsefulla 5 Mos 6: 4-9 och handlar om en tron på en enhetlig GUD såväl som en lojalitet till TORA (undervisning) och alla buden i den.

5 mos 6:4 Hör, Israel! HERREN, vår Gud (ELOHIM) HERREN är en. (ECHAD) 5 Och du skall älska HERREN, din Gud, av allt ditt (HELA) hjärta och av all (HELA) din själ och av all (HELA) din kraft.

Det är precis det Paulus menar här!

1Th 5:23 Men fridens (1515 EIRENE) Gud (ELOHIM) själv helge er till hela er varelse, så att hela er ande och er själ och er kropp finnas bevarade ostraffliga vid vår Herres, Jesu Kristi, tillkommelse.

1515 Frid = To Join + Ta utspridda delar och föra samman igen till ETT (Obs! med andra ord ECHAD) Frid (Föra samman till Echad) och helande (Frälsning) verkar vara vad Gud vill i våra liv.

EF 1:8 Och denna nåd har han i överflödande mått låtit komma oss till del, med all vishet och allt förstånd, 9 i det att han för oss har kungjort sin viljas hemlighet, enligt det beslut som han efter sitt behag hade fattat inom sig själv, 10 om en ordning som i tidernas fullbordan skulle komma till stånd, det beslutet att i Kristus sammanfatta allt som finnes i himmelen och på jorden 11 I honom (KRISTUS) har vi ock undfått vår arvslott (LANDET) vi som förut var bestämda (PRO – ORITZO) därtill genom dens beslut, som verkar (ENERGI) allting efter sin egen viljas råd.

Isa 53:10 Det behagade HERREN att slå honom med krankhet om hans liv så blev ett skuldoffer då skulle han få se avkomlingar och länge leva, och HERRENS vilja skulle genom honom ha framgång.

(Han ropade ju ut på Huvudskalleplatsen – Det är fullbordat!!!!) Herrens vilja = Rådslutet den Stora Planen GUDS RIKE Obs! Grekiskan = Föra allting tillbaka in i en enhet under ett huvud (Det började han på Golgata – Huvudskalleplatsen)(Slutar med sista basunens ljud) Tänk efter hur väl detta stämmer!

Därför blir det ett FRIDSRIKE!!!!! Då skall vi se vad som hände på Huvudskalleplatsen på korset fick Guds plan (ELOHIMS) framgång? (Golgata) FRID OCH HELANDE!

Isa 53:5 But he1931 was wounded2490 for our transgressions,4480, 6588 he was bruised1792 for our iniquities:4480, 5771 the chastisement4148 of our peace7965 was upon5921 him and with his stripes2250 we are healed.7495

Nu kan kanske vi kan börja förstå betydelsen av bönen FADER VÅR

Mat 6:9 I ska alltså be sålunda: Fader vår, som är i himmelen! Helgat varde ditt namn; 10 Tillkomme ditt rike ske din vilja såsom i himmelen (I GUD) så ock på jorden.

Det här är mycket intressant – för en JUDE så är ordet HIMMELEN samma sak som GUD (ELOHIM) Detta kan vi också se därför att liknelserna om Himmelriket och Gudsriket används synonymt. Alltså RIKET och GUDS VILJA – är den Stora Planen ECHAD (5 mos 6:4-5) Det är ju precis det som Paulus försöker att uttrycka i EF 1:8-11 (SE OVAN) Att UNDER ett huvud = EN (ECHAD) HERRE (SOM SJÄLV MÅSTE LEVA I ECHAD)(MÅSTE VARA EN I TREENIGHEN)(I GUD) För att ALLTING skall tillbaka till ETT (ECHAD) Det skall så småningom leda fram till att GUD (Elohim) (som är AGAPE och ECHAD) skall bli allt i alla.

1Co 15:20 Men nu har Kristus uppstått från de döda, såsom förstlingen av de avsomnade. 21 Ty eftersom döden kom genom en människa, så kom ock genom en människa de dödas uppståndelse. 22 Och såsom i Adam alla dö, så ska ock i Kristus alla göras levande. 23 Men var och en i sin ordning: Kristus såsom förstlingen, därnäst, vid Kristi tillkommelse, de som hör honom till. 24 Därefter (DÅ) kommer änden, då när han överlämnar riket åt Gud och Fadern, sedan han från andevärldens alla furstar och alla väldigheter och makter har tagit all deras makt. 25 Ty han måste regera ”till dess han har lagt alla sina fiender under sina fötter”. 26 Sist bland hans fiender blir också döden berövad all sin makt; 27 ty ”allt har han lagt under hans fötter”. Men när det heter att ”allt är honom underlagt”, då är uppenbarligen den undantagen, som har lagt allt under honom. 28 Och sedan allt har blivit Sonen underlagt, då skall också Sonen själv ge sig under den som har lagt allt under honom.

Och så skall Gud (Elohim) bli allt i alla. Vers 24 I sammanhanget kan lika gärna på Grekiska översättas DÅ – och DÅ i sammanhanget blir alltså vid den Sista Basunens ljud!

EF 1:10 är Guds hemliga rådslut! ATT med Kristus som Huvud – föra allting till Echad – tillbaka till GUD = FRID! Därför så skall ljuset (ordning (enhet) (dagen) bringa ordning i kaoset (mörkret)(natten) Det var därför Paulus uttrycker sig som han gör inför Jesu tillkommelse.

1Th 5:5 I är ju alla ljusets (ECHAD) (GUDS PLAN) barn och dagens barn. Ja, vi hör inte natten eller mörkret till (KAOS – EJ ECHAD)

Obs!

Deu 6:4 Hör, Israel! HERREN, vår Gud (ELOHIM) HERREN är en. (ECHAD) 5 Och du skall älska (AGAPE) HERREN, din Gud, av allt ditt (HELA) hjärta och av all (HELA) din själ och av all (HELA) din kraft.

Det var detta som GUDS (ELOHIM som är ECHAD) SON (2 Personen i GUDOMEN gjorde på GOLGATA (Huvudskalleplatsen) Därför är korset det centrala i Guds frälsningsplan – här blir Guds plan en verklighet. Det måste alltså komma en person ifrån GUD (ELOHIM) själv ner till jorden och vandra här med oss. Emmanuel = GUD (ELOHIM) MED OSS! EN som har GUDS EGET LIV!

Guds liv är ett liv som inte har någon början eller något slut. Det existerar inget annat i universum inte ens universums väldiga vidder som har det livet för det finns bara I GUD själv. I det livet finns AGAPE – ingen annanstans. Så när kravet kommer att vi skall AGAPE (ÄLSKA) Herren Så är det omöjligt för människan – därför fick Judarna lagen men de kunde inte fullgöra den.

Joh 14:21 Den som har mina bud och håller (TEREO) dem, han är den som älskar mig (AGAPE) och den som älskar mig (AGAPE) han skall bli älskad (AGAPE) av min Fader, och jag skall älska honom och jag skall uppenbara mig för honom.

SONEN själv GUD (Elohim) han har det livet. Låt oss se hur Hebreerbrevets författare uttrycker MELKISEDEK som en bild på GUDS SON

Heb 7:1 Denne Melkisedek, som var konung i Salem och präst åt Gud den Högste – han som gick Abraham till mötes, när denne var stadd på återvägen, sedan han hade slagit konungarna, och som välsignade honom, 2 varvid Abraham å sin sida gav honom tionde av allt denne, som när man uttyder vad han kallas, är först och främst ”Rättfärdighetens konung”, men därjämte ock ”Salems konung”, det är ”Fridens konung”, 3 denne som står där utan fader, utan moder och utan släktledning, utan begynnelse på sina dagar och utan ände på sitt liv och likställes med Guds Son – denne förbliver en präst för beständigt.

Ser du livet – MELKISEDEK var en förebild på GUDS (ELOHIMS) SON som skulle komma till oss personligen. Hans liv har INGEN BÖRJAN ELLER SLUT – Därför kan heller inte Guds SON vara skapad. Messias han är av evighet insatt i sin tjänst. HÖR DU? Vad betyder det då att höra? Ordet på Heb SHEMA betyder mer än att bara lyssna. Den Hebreiska definitionen är en 3 delars process.

Man räknas inte ha hört någon förrän man har LYSSNAT + FÖRSTÅTT och VAKTAT DET HAN HÖRT + FLÖDAT UT DET. Det är helt annorlunda med Västvärldens tankesätt här räknar man det som hört om man bara lyssnat att föra det till avslutad handling är inte så noga. Vi kan se det 3 – Faldiga i såningsmannen Lk 8:15 Jesus är såningsmannen som sår ut sin säd (Läran om Riket) Den goda jorden där säden faller är goda hjärtan – som hört ordet + vaktar på det + bär fram frukt Att bevara ”TEREO” betyder att bygga en mur runt om det du hört för att bevara det i oskadat helt skick. Det betyder även att vakta på någonting oerhört värdefullt. (Ordspråksboken visar oss att det har med sinnet att göra)

Pro 25:28 Såsom en stad vars murar är nedbrutna och borta, så är en man som inte kan styra sitt sinne.

Mur förresten på HEB betyder ”ATT KOMMA SAMMAN TILL ETT (ECHAD)” och det är ju precis det som var tanken i ordet FRID (Eirene) Så att bygga upp en mur är att komma samman till en enhet (ECHAD) innan för de av GUD uppsatta GRÄNSERNA (LÄRAN) Detta kan du finna om du läser ESRA (LÄRAN) NEHEMJA (BYGGA MUREN) Denna process visar sig även i breven tex Jakobs

Jak 1:22 Men var ordets görare, och inte bara dess hörare, eljest bedrar I er själva. 23 Ty om någon är ordets hörare, men inte dess görare, så är han lik en man som betraktar sitt ansikte i en spegel: 24 när han har betraktat sig däri, går han sin väg och förgäter strax hur han var. 25 Men den som skådar in i den fullkomliga lagen, frihetens lag, och förbliver därvid och inte är en glömsk hörare, utan en verklig görare, han varder salig i sin gärning.

Du ser igen Lyssna -Vakta (lägga ihop rikedomarna till ett)– Göra Så man skulle kunna säga att om du verkligen har lyssnat Så bygger du upp en mur runt det som du hört för att beskydda det du hört (så ditt sinne är som en mur) Lyssnandet (anden) – byggnaden (själen) utförandet (kroppen) Nu börjar det verkligen bli intressant för i MT 7 så säger Jesus att den som hör hans ord och gör dem han är lik en man som byggde sitt hus på klippan Barnes kommentar Deu 6:5 Hjärtat är sätet för förståndet (Vi har ett nytt hjärta som är ande drivet i NT) Själen representerar din vilja och din personlighet Might = Representerar utflödet av all energi och kraft och representeras då av din KROPP Biblisk enhet definierad Ett annat ord I SHEMA är ordet ECHAD Ordet för GUD är ELOHIM och visar tydligt att han är PLURAL men att han är ECHAD Han är 3 i nummer maskulinum men i ECHAD Han är alltså ECHAD och det är faktiskt ett mycket viktigt ord för oss att studera.

För att det dyker upp i NT på flera ställen där bibeln uppmanar oss att bli ETT och om vi skall förstå detta måste vi först studera det Hebreiska ordet. Enligt Gesenius Hebrew/Chaldee Lexicon så betyder ECHAD följande, Att förena till ETT Att slutas samman till ETT, Att tvinnas samman som ett rep till ETT. Och så det viktigaste av allt – Ordet ECHAD betyder inte siffran 1 som i ental utan betyder en enhet som är producerad genom det som förenar.(FRID (Eirene) i NT = To Join) Vi kan se ECHAD i

1 Mos 2:23-24 Då sade mannen Ja, denna är nu ben av mina ben och kött av mitt kött. Hon skall heta maninna, ty av man är hon tagen 24 Fördenskull skall en man övergiva sin fader och sin moder och hålla sig till sin hustru och de skola varda ett (ECHAD) kött.

Här talas om att de är ett för att de delar samma – regler – samma gränser – samma frid – de har samma mål och syfte. Precis samma sak gäller för NT och Paulus tar denna bild och visar oss att precis samma sak skall gälla mellan KRISTUS (Läraren) – FÖRSAMLINGEN(Lärjungar bruden)

Ef 5:31 Fördenskull skall en man övergiva sin fader och sin moder och hålla sig till sin hustru, och de tu skola varda ett (ECHAD) kött. 32 Den hemlighet som ligger häri är stor jag säger detta med tanke på Kristus (LÄRAREN) och församlingen.(Lärjungar – Bruden)

Mat 19:4 Men han svarade och sade: Har I inte läst att Skaparen redan i begynnelsen gjorde dem till man och kvinna 5 och sade: Fördenskull skall en man övergiva sin fader och sin moder och hålla sig till sin hustru och de tu skola varda ett (ECHAD) kött 6 Så är de inte mer två, utan ett (ECHAD) kött. Vad nu Gud har sammanfogat, det må människan inte åtskilja.

De är förenade och bundna tillsammans i äktenskap – som med banden av ett rep – de har ett syfte och inget kött får förstöra den enheten. Det är en enhet som inte förstör individualiteten. Det är precis detta som uppenbaras i ordet SHEMA. Vi har sett att Elohim är både plural och maskulin. Det som menas med uttalandet från GUD i SHEMA – är egentligen – på Heb Israel Hör + Förstå + agera på fakta att vår GUD ELOHIM är en GUD av ENHET och den PLURALISMEN av ENHET ÄR starkt sammanbundna som med band eller med rep.

De har 1 syfte och du kan delta i den här enheten igenom att du delar samma mål med GUD = SANNINGENS VÄG GUD HAR BARA EN VÄG! EN TANKE och PLAN !

Ef 1:9 i det att han för oss har kungjort sin viljas hemlighet, enligt det beslut som han efter sitt behag hade fattat inom sig själv, 10 om en ordning som i tidernas fullbordan skulle komma till stånd, det beslutet att i Kristus sammanfatta allt som finnes i himmelen och på jorden.

Vers 9 Gud har i förväg innan Jorden skapades – Tänkt ut en plan (DET ÄR VÄGEN) På Grekiska står ordet att den PLANEN – TANKEN = VÄGEN = ATT SAMLA BÅDE ALLT både på Jorden o Himlen in under Kristus i ECHAD ECHAD i Nya Testamentet Lärjungarna var innan kraften utlöstes över dem på Pingsdagen

Act 2:1 När sedan Pingstdagen var inne, var de alla församlade med varandra i ett Accord. På Grundspråket står det att de var alla församlade med varandra i ett och samma Accord (sinne = tanke sätt / och väg)

De var alltså allihop bundna tillsammans i enhet igenom att man hade samma VÄG (tankesätt) Man hade en och samma regel en o samma syfte och ett o samma mål – Det gav skörd! De var i ECHAD med varandra men de var också ECHAD med GUD. Eftersom de levde i ECHAD levde de också i AGAPE Så fort det var stridigheter i en församling sa Paulus – att man skulle bli ett (ECHAD) i sinnet Han menade – Det finns bara en väg en plan för församlingen bara en vilja bara ett tankesätt som får kraft och välsignelse från Gud. DÄRFÖR STÅR DET SÅ HÄR I VERS 11 Eph 1:11 I honom har vi också vi undfått vår arvslott (LÖFTET DHA) vi som förut var bestämda därtill (PRO – ORITZO) genom dens beslut, som verkar allting efter sin egen viljas råd. (Grekiska – låter all sin egen energi verka i enlighet med sitt rådslut – sin plan sina tankar) (PÅ DEN VÄGEN)

De här tankarna bekräftas bara av Jes 40 från – barn till ynglingar – till fullvuxna (SE EF 4) Tjänstegåvorna för att växa! Genom att vi förstår Planen!

Isa 40:28 Vet du då inte, har du ej hört det, att HERREN är en evig Gud, han som har skapat jordens ändar? Han blir ej trött och uppgives icke, hans förstånd är outrannsakligt. 29 Han ger den trötte kraft och förökar den maktlöses styrka. 30 Ynglingar kunna bli trötta och uppgivas, och unga män kunna falla; 31 men de som bida efter HERREN hämta ny kraft, de få nya vingfjädrar såsom örnarna. Så hasta de åstad utan att uppgivas, de färdas framåt utan att bli trötta.

Vers 31 De som BIDAR = 6960 QAVAH = Tvinna sig ihop med någon Vet du vad detta måste innebära i sammanhanget vi nu lärt oss? Den som går in i ECHAD med GUD – GÖR GUDS VILJA! Överlåter sig åt Herrens lära och hans syften (VÄGEN PLANEN – EVIGA RÅDSLUTET) DOM FÅR NY KRAFT – IGEN DOM FÅR DEL AV VERS 28 KRISTI HÄRLIGHET (HANS EGET LIV) Precis samma sak säger Paulus med andra ord i

2Co 4:1 Därför, då vi nu, genom den barmhärtighet som har vederfarits oss, har detta ämbete, så fälla vi icke modet

VILKET ÄMBETE? JO ATT FÅ SKÅDA KRISTI HÄRLIGHET Och stiga (med Örnavingar) från den ena härligheten in i den andra Som svar på Judarnas fråga om han var Kristus – så svarade Jesus att jag och fadern är ett (Echad) John 10 Det är precis exakt samma ord som används I DT 6:4 och genom att använda sig av det så definierar han det på sig själv och använder Echad på samma sätt som det används i 1 moseboken. Han helt klart identifierar sig som en del av treenigheten (Elohim) Judarna kunde flytande Hebreiska och verkligen kunde skrifterna och reagerar våldsamt och vill stena honom. Det som Jesus sa på Hebreiska var att han och fadern är helt förenade och sammantvinnade och totalt förenade I en komplett enighet.

Med samma mål och de delar ett syfte.(EF 1) Jesu klaraste uttydning av ordet ECHAD finner vi i

John 14:7-11, Joh 14:7 Hade I känt mig, så hade I också känt min Fader nu känner I honom och har sett honom. 8 Filippus sa till honom: ”Herre, låt oss se Fadern, så har vi nog. 9 Jesus svarade honom: Så lång tid har jag varit hos er, och du har inte lärt känna mig, Filippus? Den som har sett mig, han har sett Fadern. Hur kan du då säga: Låt oss se Fadern’? 10 Tror du inte att jag är i Fadern, och att Fadern är i mig? De ord jag talar till er talar jag inte av mig själv. Och gärningarna, dem gör Fadern, som bor i mig de är hans verk. 11 Tro mig jag är i Fadern, och Fadern i mig. Varom inte, så tron för själva gärningarnas skull.

Här har du Jesu egen förklaring på ordet ECHAD med GUD Jag är i Fadern och fadern är i mig totalt förenade bundna samman till ett och uppfyllda av exakt samma gemensamma syfte. De troende skall också vara ECHAD – Jesus han utsträcker exakt samma Echad till oss i JOH 17 I Johannes ber inte bara Jesus för lärjungarna då utan han ber att alla skall bli ett (Echad) I vers 22 så säger Jesus att denna Echad denna enhet I Liv o Lära o Syfte kommer inte bara att få oss att mogna tillsammans med Gud utan också med varandra (v 23) Det är denna manifestation av Echad (I lära och liv) är kärlek till GUD och till varandra. Jesus är därför vårt exempel på Echad med Gud – om en person säger sig vara Echad med Gud men inte har Agape då är det ingen Echad. Agape = Joh 14 Judar o Hedningar i Echad – Judar och hedningar I samma Echad.

Paulus beskrivning av Echad i Ef 2 är både undervisande och profetiskt i natur. I verserna 11-18 läser vi

Ef 2:11 Kommer därför ihåg att I förut, I som var hedningar i köttet och blev kallade oomskurna av dem som kallas omskurna, efter den omskärelse som med händer göres på köttet – Eph 2:12 kom ihåg att I på den tiden, då när I var utan Kristus, var utestängda från medborgarskap i Israel och främmande för löftets förbund, utan hopp och utan Gud i världen. 13 Nu däremot, då I är i Kristus Jesus, har I, som förut var fjärran, kommit nära, i och genom Kristi blod. 14 Ty han är vår frid, han som av de båda har gjort ett och brutit ned den skiljemur som stod emellan oss, nämligen ovänskapen. 15 Ty i sitt kött gjorde han om intet budens stadgelag, för att han skulle av de två i sig skapa en enda ny människa och så bereda frid, 16 och för att han skulle åt dem båda, förenade i en enda kropp, skaffa försoning med Gud, sedan han genom korset hade i sin person dödat ovänskapen. 17 Och han har kommit och har förkunnat det glada budskapet om frid för er, I som var fjärran, och om frid för dem som var nära. 18 Ty genom honom har vi, de ena såväl som de andra, i en och samme Ande tillträde till Fadern. 19 Alltså är I nu inte mer främlingar och gäster, utan I har medborgarskap med de heliga och är Guds husfolk, 20 uppbyggda på apostlarnas och profeternas grundval, där hörnstenen är Kristus Jesus själv, 21 i vilken allt det som uppbyggs blir sammanslutet och så växer upp till ett heligt tempel i Herren. 22 I honom blir också I med de andra uppbyggda till en Guds boning, i Anden.

Det här lär oss att igenom Jesu offer så har Gud gjort Judar och hedningar EN (Echad) Människa. Denna ”nya människa” skall fungera under Kristi Herravälde – och den blir förenad och ihopbunden med honom och delar samma liv o lära och mål med Herren i att slutföra Guds syften i världen. Efesierbevet lär oss att Judar o Hedningar som i den förgångna var 2 helt skilda saker nu skall komma tillsammans och bli en Echad ny människa. Vi delar faktiskt samma rot – en stor del av kristenheten saknar ännu ljus och lär Guds ord igenom Grekisk tänkande istället för ett Hebreiskt tänkande och på så sätt går stora skatter förlorade.

Ta bara ordet ECHAD och att flytta över tankarna från GT till Jesus – NT har inte ändrat dess mening ett dugg det bara bekräftar Guds ord och tankar. Istället så närmar vi oss Joh 17 om enhet och kopplar på vår mänskliga visdom som då kommer att bädda för ett stort avfall istället. Kom I håg att församlingen föddes mitt I Judendomen – Det var Judar och inte hedningar som var med och byggde upp den första församlingen och Apostlarnas undervisning är starkt Hebreiskt och det var mkt stor kraft i det evangeliet – det borde finnas många borglömda skatter att vaska fram för den som söker. SHALOM