Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är jerusalem.jpg

Jerusalem [Sion]– den store Konungens stad

Predikan: Elvor Ohlin
2014-03-29
Sv Frälsningsarmén Borås

Lyssna HÄR (Mp3)

Sak 12:1  En profetia, HERRENS ord om Israel. Så säger HERREN, han som har utspänt himlen och lagt jordens grund och som har format människans ande i henne: 2  Se, jag skall göra Jerusalem till en berusningens kalk för alla folk runt omkring. Också Juda skall drabbas, när Jerusalem blir belägrat. 3  Det skall ske på den dagen att jag skall göra Jerusalem till en tung sten för alla folk. Var och en som lyfter den skall göra sig illa på den. Och alla jordens folk skall församla sig mot henne.

Profeten Sakarja fortsätter sedan att beskriva den väckelse som kommer i Israel och fullbordas där, innan och i samband med att Messias Jesus kommer tillbaka. När det gäller Jerusalem och Sion, så påminner det alltid om det himmelska (nya) Jerusalem ”som ska komma ner från himlen”. Jesus undervisade en gång och sa:

Matt 5:34  (Jesus) …Jerusalem, det är den store Konungens stad.

Ps 48:2 Stor är HERREN och högt prisad i vår Guds stad, på sitt heliga berg. 3) Skönt höjer det sig, hela jordens fröjd, berget Sion längst upp i norr, den store konungens stad.

När vi talar om Jerusalem eller Sion, så är det i princip samma sak.
Sions berg är platsen där kungen regerar.

Ps 2:6  (Psalmen beskriver det antikristliga upproret som kännetecknar den tid vi lever i) ”Det är jag som har insatt min konung på Sion, mitt heliga berg.” [det syftar andligt på Guds folk/ församlingen av både judar och hedningar och Guds rike]
Ps 74:2 Tänk på din menighet som du förvärvade för länge sedan, som du återlöste till att vara din arvedel. Tänk på Sions berg, där du har din boning.

Sion
Sion står också för det himmelska Jerusalem. Guds folk står på Sions berg [innebörden är detsamma som att stå på Klippan] eller församlingen som står på ”sanningens grundval”.

Joel 2:32 Och det skall ske att var och en som åkallar HERRENS namn skall bli frälst. Ty på Sions berg och i Jerusalem skall det finnas en räddad skara så som HERREN har sagt, bland kvarlevan som HERREN kallar.

Den ”skaran” gäller alla som har sina namn skrivna i Livets bok och är medborgare i det himmelska Jerusalem. Det beskrivs i Uppenbarelseboken om de 144 000, som är ett symboliskt antal av ”Israels stammar” men synen vidgas och Johannes ser den stora vita skaran av alla folkslag. Hela Upp-boken är fylld av symbolik och bildspråk. Det är viktigt att komma ihåg.
12 x 12 x 1000 = 144 000
12 är Förbundstalet: förbundets folk både i GT och NT. 12 står också för fullständighet.
1000 står ofta för evigheten eller för en lång tidsperiod.

Kvarlevan håller sig till Jesus och står bildligt talat på klippan (Sions berg). Det står om Sions berg i Hebr 12, som skiljer sig från upplevelsen vid Sinai berg, där Mose fick lagen.

Hebr 12:21 Så förfärande var synen att Mose sade: Jag är förskräckt och skälver. 22 Nej, ni har kommit till Sions berg och den levande Gudens stad, det himmelska Jerusalem, och till änglar i mångtusental, 23 till en högtidsskara, en församling av förstfödda som har sina namn skrivna i himlen…

Jag skrev en del om detta i Ohlins fundering i mars 2014:
Namnet Sion syftar först och främst på Jerusalem i GT och Davids stad (2Sam 5:7). Sions berg räknas som det högsta berget i Jerusalem och en symbol för hela staden och ett samlat namn för alla berg i Jerusalem (Ps 125:1-2), inklusive Moria berg, där flera händelser ägde rum i GT som var förebilder för Jesu försoningsdöd på Golgata och hans uppståndelse (1Mos 22; 2Sam 24). Här står det om Abraham och Isak på Moria berg, som senare var Araunas tröskplats där kung David reste ett altare och templet byggdes. Namnet Sion syftar också på Tempelberget och Templet (Ps 9, Ps 48:2, Ps 74:2) ”Sions dotter” i GT är ett uttryck för Jerusalems invånare (Sak 2:10).

Sion betyder troligen (olika betydelser beroende vilken rot man tror att det har) upphöjd, upplyft, uppväckt, solig, fästning /borg, försvar, förtorkad plats, öken, förödelse /ruin, vägskylt [en markör/minnesmärke som inrättats för att minnas, en markör för resenärer].

Det jordiska och geografiska Jerusalem och Sions berg har stor betydelse i profetiorna tillsammans med det judiska folket och Messias ankomst. ”Det himmelska Jerusalem” är profetians slutliga uppfyllelse och löften om staden.

Jerusalem
Jerusalem betyder fridens boning, vision av frid, grunden för frid och fred. Frid är det inre tillståndet och utan frid blir det ingen fred.

Ps 122:6  Önska Jerusalem frid! Må det gå dem väl som älskar dig. [KJ – Bed för Jerusalems frid]

Detta handlar naturligtvis om det jordiska Jerusalem. Vi ber inte bara om fred mellan folken. Vi ber framför allt om frid, dvs. frälsning. Att judar, araber, palestinier (vad de än kallar sig) blir frälsta, tar emot Jesu frälsning.

Berusade av Jerusalem
Arutz Sheva rapporterade 19/2-2014: ”Israel kan vara inne i slutfasen till att överlåta berget Sion i Jerusalem till Vatikanen”. Vatikanen gör påtryckningar för att få kontroll på Sions berg. ”Ett hemligt möte har ägt rum mellan Jerusalems kommunpolitiker, statsrådskansliet, tuiristministeriet och höga katolska tjänstemän. Rykten säger att det kan ske innan påven Franciskus besöker Israel i maj. Sions berg rymmer också Davids grav, en helig plats för religiösa judar”.

Artikeln säger att byggnaden med Davids grav inkluderar ”den övre salen”, där man planerar att påven ska hålla en gudstjänst (mässa? katolsk eukaristi?).

Vatikanen vill ha tillgång till sina ”heliga platser” (Väldigt tyst i israelisk media om detta).

Israel gav Vatikanen stora områden på Sions berg 1995 och deras egendomar är redan undantagna skatt. Det kan vara början på att ta Östra Jerusalem – det bibliska Jerusalem – ifrån judarna. Det finns planer på en andra Vatikanstat i Jerusalem. Vilka intressen har Vatikanen av Sions berg? Världsherravälde? Det handlar om att bygga ett jordiskt synligt ”gudsrike” innan Jesus kommer – en världskyrka(?) som Bibeln kallar ”skökan Babylon”.

Ersättningsteologi
Vatikanens försök att lägga Gamla stan och Östra Jerusalem under sig, går först och främst tillbaka till början på 1990-talet. Då skedde en del hemliga överenskommelser som visserligen spreds men som inte fick någon större uppmärksamhet. Det pågick mycket i Israel samtidigt som fredsavtalet i Oslo, som då var i fokus. Den egentliga bakgrunden och Katolska kyrkans strävan går tillbaka till Korstågen på 1000-talet som präglades av ersättningsteologi. De menade att de är ”det nya Jerusalem”. Därför är man också bundna i tankarna att få makt i Jerusalem, på Sions berg och i hjärtat av landet.

Påven har vid flertal tillfällen öppet efterfrågat en världsregering och en världsreligion enligt New World Order. Man vill uppnå ”likhet inför lagen för de tre monoteistiska religionerna: judendom, kristendom, islam” – Interfaith (Kyrkornas världsråd står bakom).

Jesus sa:
Mark 13:14  När ni ser ’förödelsens styggelse’ stå där han inte skulle stå – den som läser detta bör noga lägga märke till det – då skall de som bor i Judeen [Västbanken] fly bort till bergen.

Matt 24 – ”stå på helig plats”, dvs. Sion/Tempelberget.

En mindre sammanfattning
FN vill göra Jerusalem till en internationell stad, som före 1967.

Vatikanen vill styra över Gamla stan under FN:s överinseende. Då kan de bygga vad de vill på Sions berg.

Palestinierna vill ha Östra Jerusalem till huvudstad. Vatikanen lovar dem suveränitet om de får ägandet.I november 2012 hyllade Vatikanstaten FN:s erkännande av en palestinsk stat och att man gav den palestinska myndigheten ”observatörsstatus” i FN – samma status som Vatikanen.

Jordanien bevakar muslimska platser och hotar Israel och freden (om Israel skulle få suveränitet på Tempelberget).

Egyptens president Mursi och Muslimska Brödraskapet skulle inta Jerusalem. Men i dagarna ställs 100-tals inför rätta (dömda till döden) av dem som ville inta staden.

Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är Fatima.jpg

Ur Ohlins fundering maj 2011: Påven Johannes Paulus II införde ”Den nya Evangelisationen”. Det är Eukaristisk evangelisation. Målet är att vinna världen för ”eukaristins moder” [Maria, Himlens drottning, allas Moder, Modergudinnan…] och hennes son, ”den eukaristiske Jesus”. Detta pågår och ganska framgångsrikt.

Joel Halldorf skrev i Dagen 21 mars 2014: ”Maria är enhetens mor”.
Utan att ha läst artikeln tänkte jag: ja, enhet mellan alla religioner kommer den katolska Maria – himlens drottning – att lyckas med.

22 mars 2014 hölls ”En högtidlig vigning till jungfru Marias obefläckade hjärta”. Det är en lögn eftersom Jesus är den ende som är utan synd/syndfri.
Citat: ”Nordens katolska biskopar vigde våra nordiska länder till Marias Obefläckade Hjärta”. Här deltog ärkebiskopen Antje Jackelén, katolska och lutherska biskopar från Norden.

Det är en annan Jesus, en främmande ande och ett annat evangelium (2Kor 11:4). Bibeln säger att det finns bara ett namn: Jesus. Alla andra namn leder till fördärv och splittring i slutänden.

Kampen om Jerusalem [Sion]
Första gången Jerusalem nämns var ungefär 2000 f Kr (1 Mos 14:18). Hebreerbrevet tar upp det:

Hebr 7:1  Denne Melkisedek var konung i Salem och präst åt Gud, den Högste. Det var han som mötte Abraham, när denne kom tillbaka efter segern över kungarna, och Melkisedek välsignade honom. 2  Och Abraham gav honom tionde av allt. Melkisedek betyder för det första ”rättfärdighetens konung”, vidare ”Salems konung”, det vill säga ”fridens konung”.  3  Han står där utan far, utan mor och utan släktregister. Hans dagar har ingen början och hans liv har inget slut: han är lik Guds Son och förblir präst för evigt. [Jesus är av evighet – både konung och präst]

Jebus
När Israels folk intog landet under Josuas tid hette staden ”Jebus”. Folket hette jebusiter (jebuseer). (Dom 1) När stammarna intog landet låg det som är Jerusalem alldeles mellan Juda och Benjamins stam. Juda stam intog staden men den tillföll Benjamins stam. Istället för att fördriva jebusiterna, avföll Benjamin och började tillbe deras avgudar, som Gud hade varnat för (jmf Rom 1, att tillbe det skapade istället för Skaparen). Benjamins stam nådde ”botten” av synden i ett fruktansvärt dåd (Dom 19, som Sodom). Det blev ramaskri bland de övriga stammarna som måste ta itu med det hemska våldsdådet och stammen blev nästan utrotad som straff. Alltihop började med kompromissen då man inte lydde Gud.

Kung David intog Jebus (Jerusalem)
Den som senare intog Jerusalem och Sions berg var David när han blev smord till kung över hela Israel, ca år 1000 f Kr. David är ju en förebild på Messias och att inta Jerusalem, var det första David gjorde.

1Krön 11:1  Hela Israel samlades till David i Hebron och sade: ”Vi är ju ditt eget kött och blod. 2  Redan för länge sedan, ännu medan Saul var kung, var det du som var ledare och anförare för Israel. Och till dig har HERREN, din Gud, sagt: Du skall vara herde för mitt folk Israel, ja, du skall vara en furste över mitt folk Israel.” 3  När alla de äldste i Israel kom till kungen i Hebron, slöt David ett förbund med dem i Hebron inför HERREN. Sedan smorde de David till kung över Israel, enligt HERRENS ord genom Samuel. 4  David begav sig med hela Israel till Jerusalem, det vill säga Jebus, och där bodde jebusiterna. [jebuseerna] 5  Invånarna i Jebus sade till David: ”Här kommer du inte in.” Men David intog Sions borg, det är nu Davids stad. 6  David sade: ”Den som först slår jebusiterna, han skall bli överbefälhavare och överste.” Joab, Serujas son, kom först upp, och han blev överbefälhavare. 7  David bosatte sig sedan i borgen och därför kallade man den Davids stad. 8  Han byggde staden runt om den, från Millo och vidare runt omkring, och Joab återställde det övriga av staden. 9  David blev allt mäktigare, och HERREN Sebaot var med honom.

Vi läser också:
2 Sam 5:4  David var trettio år när han blev kung, och han regerade i fyrtio år. 5  I Hebron regerade han över Juda i sju år och sex månader, och i Jerusalem regerade han i trettiotre år över hela Israel och Juda. 6  Kungen och hans män tågade nu mot Jerusalem och jebusiterna som bodde där i landet. Dessa sade till David: ”Hit in kommer du inte, till och med blinda och halta skall driva bort dig.” De tänkte: David kan inte komma hit in. 7  Men David intog Sions borg, det vill säga Davids stad. 8  På den dagen sade David: ”Den som slår jebusiterna skall genom vattentunneln nå fram till dessa halta och blinda som Davids själ hatar.” Därför brukar man säga: ”Ingen blind eller halt skall komma in i huset.” 9  Och David slog sig ner på borgen och kallade den Davids stad. Där byggde han runt omkring, från Millo och vidare inåt. 10  David blev allt mäktigare, och HERREN, härskarornas Gud [Herren Sebaot] , var med honom. [var David emot handikappade? Nej, det var han inte… jag vill ta detta till ett djupare plan – utifrån grundtexten…]

”Blinda och halta”
Här kan man undra om David var emot handikappade? Nej, det tror jag inte. Vi ska se det på ett djupare plan och jag utgår från grundtexten, som jag har studerat en hel del här. Ibland kan texten göra att man inte förstår och vill gå vidare men man kan också reagera som så: det här vill jag förstå! Det finns säkert mer än det jag har grävt fram men jag vill ta upp vad det är förebild på, så långt jag förstår.

Jebus(it) betyder trampa ned hårt [tröskplats], förakta, bryta ner, ”den vattenlösa kullen”.

Det nya namnet på staden är alltså nu Jerusalem (Jerushalaim) som betyder fridens boning [harmoni], vision av frid, som är grunden för fred.

Shalam (shalom) betyder utspridda delar som kommer samman, frid, harmoni, helhet.

Namnet beskriver vad Gud vill göra när han får föra oss tillbaka till sig själv, in i sin vilja och framtidsplan. Herren ger harmoni och frid.

Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är Jerusalem2-300x199.jpg

Sions borg
Sion upprättades. David intog Sions borg men inte utan kamp. Han gick Guds ärende men han mötte öppet hån och förakt.
”Blinda och halta skall driva bort dig…” De menade att de svagaste och bräckligaste klarar av dig utan vidare… ”du kommer inte in här”.

Människor kan håna… men vi har också en fiende som hånar: Ge upp! Du klarar det ändå inte.. med dina fel och brister!

Men när fienden pekar på våra brister – då kan vi peka på Jesus, som har burit våra fel och brister och våra synder!
…fienden vill tysta dig/ditt vittnesbörd.
…fienden vill stjäla din frid.
Det är en kamp, precis som det var för David.

Gud visar här att på det värsta berget med det största (högsta) motståndet – var Gud med och förvandlade till den största seger när hans vilja fick ske!

Offren i GT fick inte ha något ”lyte eller fläck”, inget djur som var halt eller blint. Det handlar inte handikapp. Offren förebildade Messias Jesus i NT och det måste därför vara felfritt, dvs. syndfritt. Jag vill mena att jebusit här står för synd och onda begär.

Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är öken-300x210.jpg

Jebus – den vattenlösa kullen
”Vattenlöst” (den vattenlösa kullen = Jebus) är frånvaron av Gud.

Jesus blev hånad och föraktad både av självrättfärdiga judar och av hedningar – de andligt ”blinda och halta”.

Luk 23:33  Och när de kom till den plats som kallas Huvudskallen, korsfäste de honom och brottslingarna där, den ene på hans högra sida och den andre på hans vänstra. 34  Men Jesus sa: ”Fader, förlåt dem, ty de vet inte vad de gör.” Och de delade hans kläder mellan sig och kastade lott om dem. 35  Folket stod där och såg på. Men medlemmarna i Stora rådet hånade honom och sade: ”Andra har han hjälpt. Nu får han hjälpa sig själv, om han är Guds Messias, den Utvalde.” 36  Även soldaterna gick fram och hånade honom…

Jesus hade en diskussion med en grupp fariséer:

Joh 9:40  Några fariseer som var med honom hörde detta och sade: ”Inte är väl också vi blinda?” 41  Jesus sade: ”Om ni vore blinda skulle ni inte ha någon synd. Men nu säger ni att ni ser. Därför står er synd kvar

Blinda
De var andligt blinda när de vägrade att bekänna sin synd. De hade ”ett sken av rättfärdighet men vill inte veta av dess kraft” (2Tim 3:5), Guds kraft till frälsning och förändring.

Halta
Den som haltar är oförmögna att gå Guds väg, ”ostadig på alla sina vägar” (Jak 1:7-8; 1Kon 18:21).

Bildligt talat slog Jesus ihjäl jebusiterna – ”de halta och blinda”när han utplånade våra synder på korset.

1Petr 2:22  Han hade inte begått någon synd, och svek fanns inte i hans mun. 23  När han blev smädad, smädade han inte igen, och när han led, hotade han inte, utan överlämnade sin sak åt honom som dömer rättvist. 24  Och våra synder bar han i sin kropp upp på korsets trä, för att vi skulle dö bort från synderna och leva för rättfärdigheten. Och genom hans sår har ni blivit botade. 25  Ni var som vilsegångna får, men nu har ni vänt om till era själars herde och vårdare.

Jesus är vår frid. Fridsfursten – kungen i Jerusalem! När han får inta våra liv… ger han sin frid och läker våra sår. I den här kampen som ingår, uppmanas vi att stå emot djävulen…

1Petr 5:6  Ödmjuka er alltså under Guds mäktiga hand, så skall han upphöja er när hans tid är inne. [Vi kan se bilden här av vad David gick igenom i Guds skola/fostran och hur han upphöjer David för att strida för Guds verk och utföra Guds vilja. Det är en förebild i den bemärkelsen på Jesus som vann en evig seger över syndens makt och allt det onda] 7  Och kasta alla era bekymmer på honom, ty han har omsorg om er. [det vilar på vers 6: när vi har ödmjukat oss inför Gud, har vi rätt att kasta alla våra bekymmer på honom] 8 Var nyktra och vaksamma. Er motståndare djävulen går omkring som ett rytande lejon och söker efter vem han skall sluka. 9  Gör motstånd mot honom [(1917 översättn.) stå honom emot], orubbliga i tron, och tänk på att era bröder här i världen utstår samma lidanden [kan vara att stå emot frestelser]. 10  All nåds Gud, som har kallat er till sin eviga härlighet i Kristus, han skall upprätta, stödja, styrka och befästa er, sedan ni en kort tid har lidit. 11  Hans är makten i evighet, amen.

Vattenledningen
Vi läste tidigare vad David sa: ”Den som slår jebusiterna skall genom vattentunneln nå fram till dessa halta och blinda som Davids själ hatar.”
1917 års översättning: ”de som tränger fram till vattenledningen…”
Gud bryter igenom och strider för oss.

Vattenledningen var en rämna som var en hemlig passage som huggits ut i klippan under berget. Bilden är klar: Ur [den slagna] klippan [Jesus] strömmar vatten [Helige Ande].

Jebus ”den vattenlösa kullen” blir en plats med strömmar av Levande vatten… när Guds vilja får ske och ha framgång. Den torra och livlösa öknen (Sion) blev fylld av liv [helig Ande]. Det är vad Jesus gör i alla som tror och som ger kraft att stå emot det onda.

Ps 107:35  Han gjorde öknen till en vattenrik sjö och torrt land [tziya – rot till Zion] till källsprång.

Joh 7:37  (Jesus ropade) …”Om någon törstar, så kom till mig och drick! 38  Den som tror på mig, ur hans innersta skall strömmar av levande vatten flyta fram, som Skriften säger.” 39  Detta sade han om Anden, som de skulle få som trodde på honom…

Kungen på Sions berg
David bosatte sig på Sions borg [1917 bergsfästet] i Jerusalem.

Jes 33:16  han skall bo på höjderna, klippfästen [sela = hög ointaglig plats – talar om uppståndelsekraft. Det är två olika ord för ”klippan” de två gånger då Mose slog på klippan och när han skulle ha talat till den. Det första ordet talar om Golgata (tsur) och det andra om Uppståndelsen (sela)] skall vara hans värn. Sitt bröd skall han få, vatten skall aldrig fattas honom. [det är att vara ”i Kristus”, Guds ord som mättar genom den Helige Ande] 17  En kung i sin skönhet skall dina ögon se, de skall blicka ut över ett vidsträckt land. [KJ -de skall se landet som är långt där borta. Det är ”den himmelska visionen”. Vi uppmanas att ha blicken fäst på det som ”är där ovan och inte det som är på jorden”, att vi lever med den himmelska visionen, där Jesus är Konung och att lära känna honom mer]
(1917 års översättn.) Ja, dina ögon skola skåda en konung i hans härlighet, de skola blicka ut över ett vidsträckt land. [Vem är konungen på Sion/det himmelska Jerusalem? Jesus, Guds Son!]

På molnen
Upp 1:7  Se, han kommer med molnen, och varje öga skall se honom, även de som har genomborrat honom, och alla jordens stammar skall jämra sig över honom. Ja, amen. 8  Jag är A och O, säger Herren Gud, han som är och som var och som kommer, den Allsmäktige.

Änglarna sa, när han lyftes upp bland molnen från Oljeberget, att han ska komma tillbaka på samma sätt på molnen. Synligt, till Jerusalem.

Kampen om [det jordiska] Jerusalem pågår in i det sista
Jerusalem skall omringas av härar och befrielsen sker inte förrän Jesus kommer tillbaka.

Luk 21:20  När ni ser Jerusalem omringas av härar, då skall ni veta att staden snart skall bli ödelagd. 21  Då måste de som bor i Judeen [Västbanken] fly bort till bergen, och de som bor inne i staden måste lämna den, och de som är ute på landet får inte gå in i staden. 22  Ty detta är vedergällningens tid, då allt som är skrivet skall gå i uppfyllelse. [det som hände år 70 var en förebild på den slutliga uppfyllelsen i den yttersta tiden. Allt uppfylldes inte helt år 70. Det var en deluppfyllelse]

Sak 12:2 Se, jag skall göra Jerusalem till en berusningens kalk för alla folk runt omkring. Också Juda [Västbanken] skall drabbas, när Jerusalem blir belägrat. 3 Det skall ske på den dagen att jag skall göra Jerusalem till en tung sten för alla folk. Var och en som lyfter den skall göra sig illa på den. Och alla jordens folk skall församla sig mot henne.

Vi ser nu hur de stora pusselbitarna sätts på plats bit för bit, som Bibeln har förutsagt.

Den 2 februari skrev The New York Times att palestiniernas ledare Mahmoud Abbas har lagt fram förslaget till John Kerry att ”Det ska finnas en amerikanskt ledd NATO-styrka i en kommande palestinsk stat i hela området, inklusive Jerusalem”. ”Palestina” ska inte ha en egen armé, bara poliskår. ”NATO ska ansvara för att hindra smuggling och terrorism som Israel fruktar för”. Kerry arbetar för ett ramavtal med grundläggande principer och grova gränsdragningar enligt 1967 och ett delat Jerusalem. Detaljerna ska arbetas fram senare.

Enligt Hes 38 ska europeiska styrkor vara på plats när Gogs härnadståg (och många folk följer Ryssland och Iran m fl) drar ner mot Israel (slutstriden ”Harmagedon”). Det finns andra folk där innan, som skulle kunna vara NATO. De är bland annat från Europa (Tarsis).

Luk 21:24 …Jerusalem kommer att trampas ner [= trampas ned med förakt, trampas ned hårt – samma betydelse som Jebus!] av hedningarna, tills hedningarnas tider är fullbordade [inte chronos som betyder [löpande tid] utan kairos pleroo = speciella händelser är uppfyllda]. 25  Tecken skall visa sig i solen, i månen och i stjärnorna, och på jorden skall folken gripas av ångest och stå rådlösa vid havets och bränningarnas dån. [Men vem ropar man på i all turbulens? Tyvärr, en världsledare, en Antikrist = människans val för att lösa problemen. Demokrati är då inte viktigt utan detta pressas fram] 26  Människor skall ge upp andan av skräck, i väntan på det som skall komma över världen. Ty himlens krafter skall skakas. 27  Då skall man se Människosonen komma i ett moln med stor makt och härlighet. [Då kommer Jerusalems, Israels och Guds folks slutliga befrielse och frihet]

Parallellt läser vi:
Upp 11:1  En mätstång som liknade en stav gavs åt mig med orden: ”Stå upp och mät Guds tempel och altaret och dem som tillber där inne. 2  Men utelämna templets yttre gård och mät den inte, eftersom den är given åt hedningarna, och den heliga staden skall de trampa under fötterna i fyrtiotvå månader. [templet andligt eller bokstavligt? En falsk världskyrka/världsreligion]

Herrens dag
– när kungars Kung och herrars Herre kommer tillbaka

Sak 13:1  På den dagen (kan också betyda tidsperiod) skall Davids hus och Jerusalems invånare ha en öppen källa till rening från synd och orenhet. [bildligt: rening från ”det blinda och halta”] 2  På den dagen skall det ske, säger HERREN Sebaot, att jag skall utrota avgudarnas namn ur landet, så att man inte mer skall komma ihåg dem. Också profeterna och den orene anden skall jag ta bort ur landet.[1Joh 4 – ”att känna igen sanningens Ande eller villfarelsens ande /den orene anden”]

Sak 14:4  På den dagen skall han stå med sina fötter på Oljeberget, mitt emot Jerusalem, österut. Och Oljeberget skall delas mitt itu, från öster till väster, till en mycket stor dal genom att ena hälften av berget viker undan mot norr och andra hälften mot söder. 5  Och ni skall fly ner i dalen mellan mina berg, ty dalen mellan bergen skall sträcka sig till Asel. Ni skall fly som när ni flydde för jordbävningen på Ussias, Juda kungs, tid. Då skall HERREN, min Gud, komma och alla heliga med dig. [de heliga är änglarna, Mark 8:38, 2Tess 1:7. Samma beskriver Jesus i Matt 24, då han sänder ut sina änglar i alla väderstreck för att hämta de utvalda – alla frälsta som lever då efter att de döda i Kristus först uppstår] 6  Det skall ske på den dagen att ljuset blir borta, himlens ljus skall förmörkas. 7  Det blir en särskild dag, känd av HERREN, inte dag och inte natt. Men det skall ske att när aftonen kommer blir det ljust. 8  Det skall ske på den dagen att rinnande vatten skall utgå från Jerusalem, ena hälften mot Östra havet och andra hälften mot Västra havet. Både sommar och vinter skall det vara så. [här kommer det igen: tänk på ”den vattenlösa kullen” Jebus som blev Jerusalem, en stad med rinnande, levande vatten när Gud bröt igenom till seger] 9  HERREN skall vara konung över hela jorden. På den dagen skall det ske: HERREN är en och hans namn är ett.

Första uppfyllelsen:
Det var på ett sätt en deluppfyllelse på Pingstdagen i Jerusalem när den Helig Ande fyllde de 120 i ”den övre salen” (Apg 2). De var i bön och väntade på löftet. Levande vatten [den Helige Ande] strömmade fram i Jerusalem. Den slutlig uppfyllelse sker när Jesus kommer tillbaka.

Avfall
Avfall är när vi kommer bort ifrån sanningen. Det är när vi överger källan med levande vatten. Det blir ett ”Jebus”, en vattenlös kulle, och leder också till förakt för Guds sanna verk. Det fungerar så.

Det är bara JESUS vi upphöjer. Inga andra namn. Inga helgon. Ingen eukaristisk (katolsk) Maria eller vad man än hittar på. Det var det som hände med Benjamins stam när de kompromissade. Istället för att slå jebusiterna – dvs. göra upp med synd och onda begär – som Gud befallde, avföll de till att tillbe jebusiternas avgudar och var nära utrotning.

Tillbaka
Vi måste hela tiden tillbaka till den Levande källan, tillbaka till Guds ordning. Till fridens boning, Guds Jerusalem där Fridsfursten regerar.

Kol 3:15  Låt Kristi frid regera i era hjärtan, den frid som ni blev kallade till i en enda kropp, och var tacksamma.

Joh 14:27  …Min frid ger jag er. Inte ger jag er en sådan frid som världen ger. Låt inte era hjärtan oroas och var inte modlösa.

Det gäller idag och det gäller i denna strid som kommer att pågå tills Jesus kommer. Om vi får leva och tjäna Herren så vet vi [om vi har gjort vårt val] att vi tillhör Fridsfursten och har medborgarskap i det himmelska Jerusalem. Då gäller löftena om Guds seger också oss.

Amen