Religion handlar om att vi måste göra någonting för att duga inför Gud. Medan tro innebär att jag förlitar mig på någonting som redan är fullbordat

Nu har det dykt upp en företeelse inom kristenheten i vårt land som heter Messianska Föreningen Shalom som ställer till stor förvirring i kristenheten. Man vill föra tillbaka människor in i laggärningar…

Gal 2:15 Vi själva är visserligen judar till födelsen och inga hedniska syndare. 16 Men eftersom vi vet att människan inte förklaras rättfärdig (Frikända) genom laggärningar utan genom tro på Jesus Kristus, så har också vi satt vår tro till (Eis) Kristus Jesus, för att vi skall stå som rättfärdiga genom tro på (Eis) Kristus och inte genom laggärningar. Ty genom laggärningar blir ingen människa rättfärdig. (frikänd från dom) 17 Men om vi genom att söka rättfärdigheten i Kristus visar oss vara syndare, skulle då Kristus stå i syndens tjänst? Nej, och åter nej! 18 Men om jag bygger upp igen det som jag har rivit ner, då står jag där som en överträdare. 19 Ty jag har genom lagen dött bort från lagen för att jag skall leva för Gud. Jag är korsfäst med Kristus, 20 och nu lever inte längre jag, utan Kristus lever i mig. Och det liv jag nu lever i min kropp, det lever jag i tron på Guds Son, som har älskat mig och utgivit sig för mig. 21 Jag förkastar inte Guds nåd. Om rättfärdighet (frikännande) kunde vinnas genom lagen, då hade Kristus dött förgäves.

  • Eis Är en rörelse in emot centum av någonting och här Jesus Kristus.
  • Tro (PISTISHeb 11:1 Biblisk tro vilar på ett fullbordat faktum.

Så verserna här beskriver en rättfärdighet och en frikännande från dom. Vi kan bara få tag på detta genom att vi tror att i honom är allting redan berett och klart för oss.

Det är precis det här EF 2:8-10 försöker att förklara för oss. Redan innan den här världen var skapad så var du planerad men också vad du skall göra i honom.

EF 2:8 Ty av nåden är I frälsta genom tro – och det inte av er själva, Guds gåva är det 9 inte av gärningar, för att ingen skall berömma sig. 10 Ty hans verk är vi, skapade i Kristus Jesus till goda gärningar, vilkaGud förut har berett, för att vi ska vandra i dem.

Vad var det vi lärde oss att Tro var? Jo tron vilade på något som redan är fullbordat! >> Vers 8 och vers 10 beskriver alltså exakt samma sak!

Vers 8 Frälst (4982 Sozo) (gjorts hel och fullkomlig) genom TRON (Pistis = Genom någonting som redan är fullbordatNåden måste då vara det som är i Gud det som är fullkomligt och perfekt.

Vers 10 skall alltså försöka förklara detta påstående med andra ord. Från början innan världen var till så fanns du i Guds plan vad du skulle bli och vad du skulle göra för honom. Synden kom in och förstörde den planen men Jesus kom och utplånade synden. Han öppnade den möjligheten för oss pånytt att kunna bli det Gud bestämt från begynnelsen att vi skall bli. Och göra det han från begynnelsen bestämt att vi skall göra.

Det är här det blir stopp för den mänskliga visheten. Det blir stopp för människans berömmelse! Hur i hela friden skall jag arma människa kunna veta vem jag är och vad Gud har bestämt för mig att jag skall göra? (1 Kor 2)

Först och främst vem är Herre över det verk som skapades innan världens grund var lagd

Heb 2:7 En liten tid lät du honom vara ringare än änglarna, men krönte honom sedan med härlighet och äraoch satte honom till herre över dina händers verk; 8 allt lade du under hans fötter.” När han underlade honom allting, undantog han nämligen intet från att bliva honom underlagt om vi ock ännu inte se allting vara honom underlagt. 9 Men honom som en liten tid hade blivit gjord ”ringare än änglarna”, honom, Jesus, se vi för sitt dödslidandes skull har blivit krönt med härlighet och ära, för att det genom Guds nåd skulle komma alla till godo att han smakade döden. 10 Ty den för vilkens skull allting är, och genom vilken allting är, honom hövdes det, att när han ville föra många sina barn till härlighet, genom lidanden fullkomna deras frälsnings (4991 soteria rot 4990 Sozo) hövding.

Jesus gick in i sin härlighet som Herren över hans händers verk. Han hade redan den härligheten hos Gud redan innan som Guds Son (Joh 17:5)

Så när vi förs till härlighet så förs vi in i hans plan som redan innan världen fanns till existerade hos Gud. Och Jesu död och lidande är att han raserar alla hinder för oss att kunna bli det han har tänkt och kunna göra det han har planerat. Återigen ser vi att helande inte i första hand har med kroppen att göra utan med att vi kan gå in i det han har planerat för oss att bli. Rom 8:28-30 

Återigen ser vi ett perfekt studie av det som vi kallar ”mönsterförkunnelsen” vilket är Paulus evangelium som han har fått ta emot från Herren >> & >>

Så när Jesus säger kom till mig menar han alltid att han har och kan föra oss in i härlighet och förutberedda gärningar i honom. Men många även evangelikala församlingar förstår inte och ser inte det ljuset från evangelium. Utan man för människor in i religöst slaveri och bygger församling själva i en pyramidliknande form.

Det är detta ljuset om Guds härlighet som strålar fram i Paulus evangelium. Det är att vekligen se härlighetens Herre och förstå att han är Herren över Guds verk. Det är att vi inte kan hitta på en enda sak själva det är totalt meningslöst att ens försöka.

Att se det här är att frukta Gud! Och då vill man vinna (Överbevisa) människor för Gud med det ljuset. Om du nu tar och läser 2 Kor 4 noga skall du se att detta är Paulus evangelium. Tro evangelium är alltså att se Herren Jesus som huvud över Guds verk (Heb 2:7-10) Och hans verk är vi skapade till förutberedda gärningar (Ef 2:8-10)(Heb 4)

Paulus har alltså bara ett enda evangelium och de som inte förkunnar i enlighet med detta evangelium är förbannade. (Gal 1:4-9)

Du kan aldrig lära dig Guds plan och vilja genom någon människa, Guds vilja och plan måste komma till dig genom Anden. (1 Kor 2) Och Anden kan du bara få om du underordnar dig konungen Apg 5 >>

Gud varnar ljust nu så oerhört starkt att Satans evangelium kommer att leda in över 50 % av de bekännande kristna i laglöshet. För det är precis vad ordet ”många” betyder i Mt 7. Du måste se att det ”nya evangeliet” som nu invaderar församlingar över hela vårt land skiljer sig från det evangelium som Paulus predikade.

När Anden föll på pingstdagen så var det inget annat evangelium som predikades än det Paulus förkunnade så Petrus måste ha menat exakt samma sak som Paulus. Anden föll nu över dem och nu förstod de vad de skulle göra vad Herren kallat dem till (1 Kor 2)

Lägg märke till att de Judiska överbevisade bröderna ropar ut: Vad skall vi göra? Det räckte alltså inte med att vara Jude och att hålla lagen! Man var ju till och med här i Jerusalem för att fira lagens givande på Sinai berg.

Lägg noga märke till pingstpredikan Apg 2 och att det handlar om att Jesus Kristus är Herren och Messias. Och Herren är sittande på faderns högra sida (Ps 110:1) Och det är precis samma sak som att han är Herren över hans händers verk.

Det är fullständigt klart att de åhörare som blev frälsta förstod budskapet på pingstdagen.

Psa 8:6 En liten tid lät du honom vara ringare än Gud, med ära och härlighet krönte du honom. Psa 8:7 Du satte honom till HERRE över dina händers verk, allt har du lagt under hans fötter:

Anden överbevisade dem om sanningen och de ropade! Bröder! Vad skall vi göra?

Apg 2:36 Därför skall hela Israels folk veta att denne Jesus som ni korsfäste, honom har Gud gjort både till Herre och Messias.” 37 När de hörde detta, högg det till i hjärtat på dem, och de frågade Petrus och de andra apostlarna: ”Bröder, vad skall vi göra?” 38 Petrus svarade dem: ”Omvänd er och låt er alla döpas i Jesu Kristi namn, så att era synder blir förlåtna. Då skall ni få den helige Ande som gåva. 39 Ty er gäller löftet och era barn och alla dem som är långt borta, så många som Herren vår Gud kallar.” 40 Också med många andra ord vittnade han och uppmanade dem: ”Låt er frälsas från detta bortvända släkte.” 41 De som då tog emot hans ord döptes, och så ökade antalet lärjungar den dagen med omkring tre tusen.

  1. Jesus är Herren över Guds verk skapat innan världen var till. (Krukmakaren)
  2. Nu förstod de vad det innebar Anden överbevisade dem de insåg sin situation.
  3. De utropar: Vad skall vi göra? (Det är fördolt för de visa 1 Kor 2)
  4. Svaret är att underordna sig konungen (Apg 5 >>)
  5. Då får vi Anden som kan tala om vad vi skall bli och göra (1 Kor 2)

Och det här följer ju precis mönstret i Ef 2:8-10

EF 2:8 Ty av nåden är I frälsta genom tro och det inte av er själva, Guds gåva är det 9 inte av gärningar, för att ingen skall berömma sig. 10 Ty hans verk är vi, skapade i Kristus Jesus till goda gärningar vilka Gud förut har berett, för att vi ska vandra i dem.

Det var därför de ropade: Bröder Vad skall vi göra? Det handlar om någonting som är större än templet!