Påskens (glada) budskap

Undervisning: Elvor Ohlin

På den allra första påsken  fick israeliterna på Guds befallning genom Mose, stryka blodet av ett lamm på dörrposterna på sina hus och sedan äta lammets kött en (påsk)måltid. Blodet var tecknet [hebreiska OHT] som beskyddade dem från dödsängeln som skulle gå genom Egyptens land. Blodet talar om Guds förlåtelse, beskydd och befrielse (2Mose 12). Pesach – påsk på hebreiska – betyder ”gå förbi”.

1Petr 1:2  Ni är av Gud, Fadern, förutbestämda till att helgas genom Anden, så att ni lyder och blir bestänkta med Jesu Kristi blod. Må nåd och frid i allt rikligare mått komma er till del. 3  Välsignad är vår Herre Jesu Kristi Gud och Fader. I sin stora barmhärtighet har han genom Jesu Kristi uppståndelse från de döda fött oss på nytt till ett levande hopp, 4  till ett arv som aldrig kan förstöras, fläckas eller vissna och som är förvarat åt er i himlen. 5  Med Guds makt blir ni genom tron bevarade till den frälsning som finns beredd och skall uppenbaras i den sista tiden. 6  Gläd er därför, om ni nu en kort tid måste utstå prövningar av olika slag.

Calvary-

Någon annan har dött istället

Vi sjunger i en psalm: Det finns en som har dött istället för mig, fastän skyldig jag friheten fick. Mina synder har Frälsaren tagit på sig, när till korset han blödande gick…

Ordet tecken på hebreiska stavas OHT. Idag är väl de tre gammalhebreiska bokstävernas symboler ganska väl kända:

  • ALEF – ledare eller offer
  • VAV – spik
  • TAV – kors

Ledaren blev offret som spikades på ett kors.
ALEF och TAV är första och sista bokstaven i hebreiska alfabetet. Bokstaven VAV betyder ”och” och uttalas ”ve”. Bokstäverna betyder därför ”den förste och den siste”, samma som ”A och O” i grekiska. Detta är alltså bokstävernas innebörd i hebreiska för ordet TECKEN! Jesus sa:

Upp 22:13 Jag är A och O, den förste och den siste, begynnelsen och änden.

Jes 44:6 Så säger HERREN, Israels Konung, och hans Återlösare, HERREN Sebaot: Jag är den förste och jag är den siste, förutom mig finns ingen Gud.

arken

Tabernaklet i öknen som förebild

Ovanifrån bildar de olika sakerna eller möblerna ett kors i Tabernaklet. Det är fyllt av symboler och förebilder på det himmelska. Jag vill här bara nämna några av dem.

Gud sa till Mose:
2Mos 25:8  De skall göra en helgedom åt mig, så att jag kan bo mitt ibland dem. 9  Tabernaklet med alla dess tillbehör skall ni göra helt enligt de mönsterbilder som jag visar dig. Så skall ni göra. 10  De skall göra en ark av akacieträ, två och en halv aln lång, en och en halv aln bred och en och en halv aln hög. 11  Du skall överdra den med rent guld på insidan och utsidan och du skall göra en guldkant runt den.
…17  Du skall göra en nådastol av rent guld, två och en halv aln lång och en och en halv aln bred. 18  Och du skall göra två keruber av guld. I hamrat arbete skall du göra dem och sätta dem vid de båda ändarna av nådastolen. 19  Sätt en kerub vid ena änden och en vid den andra. I ett stycke med nådastolen skall ni göra keruberna vid dess båda ändar.
21  Du skall sätta nådastolen ovanpå arken och i arken skall du lägga vittnesbördet som jag skall ge dig. 22  Där skall jag göra mig känd för dig. Och från nådastolen, från platsen mellan de båda keruberna som står på vittnesbördets ark, skall jag tala med dig om allt som jag genom dig skall befalla Israels barn.

Först! Gör en ark med en nådastol (lock) som stod i det Allra heligaste. Hit fick översteprästen gå en gång om året och bestänka med offerblod. Han stänkte blod 7 gånger på nådastolen. 7 är fullhetens tal. Jesus gick in med sitt eget blod och inga mer offer behövs. Blod talar om död för att något nytt ska börja.

  • Acacieträet är förebild på Jesu mänskliga natur, Fil 2
  • Guld  är förebild på Jesu gudomlighet, Gud och Guds verk (oförgänglighet)
    En dag ska alla frälsta iklädas oförgänglighet, 1Kor 15:54

Innehållet i Arken:    

  • vittnesbördet/10 budorden – Guds vilja [Jesus uppfyllde lagens krav] Lagen krävde syndarens straff och död – MEN någon annan har dött istället!
  • Arons grönskande stav – en överstepräst [Jesus är vår evige överstepräst] Staven var död men fick liv igen.
  • en kruka med manna – bröd från himlen som ger evigt liv [Jesus är Livets bröd]

Keruber överskuggade nådastolen – en i varje ände av arken. Nådastolen skylde lagen och vilade som ett lock på arken. Det är delvis en bild på Guds tron – nådens tron/nådatronen – och Jesus som  Medlaren. Guds härlighet uppenbaras och här möter Gud. Stol/säte talar om vila – Gud vilar i sin Sons, Jesu försoningsverk.

1 Tim 2:5 Ty en enda är Gud, och en enda är medlare emellan Gud och människor: en människa, Kristus Jesus

Hilasterion [G2435] är grekiska ordet för nådastol, försoningsmedel, att skyla över, att betäcka, stilla, blidka, rena.

Rom 3:25 Honom har Gud, genom hans blod, ställt fram som en nådastol [hilasterion], att tas emot genom tron. Så ville han visa sin rättfärdighet, eftersom han hade lämnat ostraffade de synder som förut hade blivit begångna,26 under tiden för Guds tålamod. I den tid som nu är ville han visa sin rättfärdighet: att han själv är rättfärdig, när han förklarar den rättfärdig som tror på Jesus. 

lamm

Guds Lamm var tyst

En dödsdömd piskades före avrättningen. Då brukade fångar erkänna sitt brott men vi läser att Jesus var tyst. Jesus var oskyldig men han tog hela mänsklighetens synd och skuld på sig. Jesus var själv skuldfri och syndfri.

Jes 53:6 Vi gick alla vilse såsom får, var och en gick sin egen väg, men all vår skuld lade HERREN på honom. 7 Han blev misshandlad, men han ödmjukade sig och öppnade inte sin mun. Lik ett lamm som förs bort till att slaktas, lik ett får som är tyst inför dem som klipper det, så öppnade han inte sin mun.

Det sägs att ett får kan hitta ett hål i stängslet och ta sig ut – men det hittar aldrig tillbaka in igen. Man måste hämta det varje gång. På samma sätt är det med oss. Det är alltid Gud som söker oss först.

uppstånden

Han är uppstånden! Han lever!

Joh 20:1 Tidigt den första veckodagen, medan det ännu var mörkt, kom Maria från Magdala ut till graven och fick se att stenen var borttagen från den.

Matt 28:1 Efter sabbaten, i gryningen den första veckodagen, gick Maria från Magdala och den andra Maria för att besöka graven.

Här uppfyllde kvinnorna profetia på den första veckodagen, vår söndag. Detta var judarnas Förstlingshögtid då översteprästen gick till Kidrondalen tidigt på morgonen. När första solstrålen kom fram bakom Oljeberget tog han ett strå/en kärve av vårskörden av korn från skörden i Kidrondalen, för att symboliskt skörda. Det kallades förstlingsskörd. Detta förde han till templet.

1Kor 15:20 Men nu har Kristus uppstått från de döda som förstlingen av de insomnade.
(v 23) Men var och en i sin ordning: Kristus som förstlingen och sedan, vid hans ankomst, de som tillhör honom.

Jesus uppstod och vid hans återkomst ska vi uppstå eller/och förvandlas.
I synagogan läser man enligt tradition på sabbaten:

HV 4:6-7 Till dess morgonvinden blåser och skuggorna fly, vill jag gå bort till myrraberget, [Getsemane/Golgata – Jesu kropp var smord med myrra] till den rökelsedoftande höjden [Jesu bön/förbön]. Du är skön alltigenom, min älskade, på dig finnes ingen fläck. [syndfri och fullkomlig]

Att äta av landets skörd kan liknas vid att mättas av Jesus. Vi har funnit livets mening och behöver inte söka mer.

De elva lärjungarna var tröga att tro på kvinnornas vittnesbörd – Jesus tillrättavisade dem senare! – men Petrus och Johannes sprang till graven för att se efter själva.

Joh 20:4 …De  sprang båda på samma gång, men den andre lärjungen sprang fortare än Petrus och kom först fram till graven. 5 Han lutade sig in och såg linnebindlarna ligga där, men han gick inte in. 6 Strax därefter kom Simon Petrus. Han gick in i graven och såg linnebindlarna ligga där 7 och duken som hade täckt huvudet. Men den låg inte tillsammans med bindlarna utan för sig, hopvikt på en särskild plats. 8 Sedan gick också den andre lärjungen in, han som hade kommit först till graven, och han såg och trodde.

Grunden för vår tro

Linnebindlarna utan kropp – stelnade – hade inte klippts eller skurits upp. Om någon hade tagit kroppen hade de varit borta. Jesus måste ha rest sig och gått ut ur bindlarna och genom gravstenen. Graven var tom. Duken var hopvikt och någon har sagt att enligt texten betyder det hälsningen ”jag har varit här och lämnat för jag har uträttat det jag skulle”. Men vad var det som Maria fick se när hon stod och grät utanför graven?

Joh 20:11 Maria stod utanför graven och grät. Och medan hon grät lutade hon sig in i graven. Hon fick då se två änglar i vita kläder sitta där Jesu kropp hade legat, den ene vid huvudets plats, den andre vid fötternas.

Här har vi uppfyllelsen av förebilden i Tabernaklet – skuggan av verkligheten! Änglar eller keruber i båda ändar av arken. Änglar/ keruber vid huvudets och fötternas plats – där Gud skulle göra sig känd o tala! Här är grunden och centrum för vår tro: Jesu död och uppståndelse. Här satt de vid båda ändar, där Jesus hade legat.

Där skulle Gud ”göra sig känd” och ”tala”! Än idag kan vi höra de underbara orden: ”Varför söker ni den levande bland de döda?”, Luk 24:5. ”Han är uppstånden, han är inte här. Se, här är platsen där de lade honom.” Mark 16:6 – och Petrus som hade förnekat Jesus fick en särskild hälsning:
7 Men gå och säg till hans lärjungar och särskilt till Petrus: Han skall gå före er till Galileen, och där skall ni få se honom så som han har sagt er.”

Det är bara JESUS som kan frälsa och förlåta och upprätta!
Därför kan vi säga Glad påsk!

/Elvor Ohlin