När vi tänkte igenom alla varningar Herren gett oss om en kommande katastrof kan vi sammanfatta:

 • Vi tror att det som sker i det naturliga, kan spegla profetiskt vad som sker i den andliga världen.
 • Det Israel möter i det naturliga speglar profetiskt även vad som sker i församlingen.
 • När världen nu vänder sig mot Israel så vänder man sig också mot den sanna församlingen.

Vi tog upp det på den tiden när nyheterna berättade att Eufrat torkade ut och att det samtidigt händer något i andevärlden då. Eufrat betyder gräns och när den gränsen försvinner så öppnar det upp för konungarna från öster. Vi tror att det både är bokstavligen men också andligen (Babylon – New World Order)

Här är en intressant fundering från 22/6 – 09 >> där vi skrev om detta! Vi kommer att se ett Babylon byggas upp innan Jesus kommer tillbaka igen.

Vi fick ett intressant mail från Finland som beskriver vad detta Babylon (NWO) skall göra. Vi ser ändetidens Babylon på samma sätt.

”Satt idag och läste Uppenbarelseboken och plötsligt slog mig följande: Vi är nästan framme vid händelserna i början av bibeln! I början byggde man Babels torn ( ett ziggurat) man var enade och ville skapa sig ett namn. Den tidens ziggurat i Mesopotamien var ekonomiska och religiösa centra. Säden som bars in som skatt förvarades där (stora rikedomar) och prästerna dyrkade därifrån himmelens makter. I uppenbarelsen står om den stora staden Babylon. Det står att vi skall dra ut från den så att vi inte tar del i hennes synder och drabbas av hennes plågor. Idag är nästan hela världsekonomin samordnad ( saknas bara en världsvaluta och ett visst märke!) och den religiösa enheten tycks nu gå med hast. Tornet är snart färdigt! Domen över Babylon i Upp.18 beskrivs också i Jes.24. Intressant!”

Det är speciellt två makter som arbetar tillsammans för att bygga upp detta Babylon och det är USA och Europa. Antikrist kommer att träda fram i EU (Dan 9:26-27) Även David Wilkerson skriver om det i Synen. >> (Obs! Efter en ekonomisk kris) Se också denna profetiska dröm om Greklandskrisen >>

Vi har nu sett två katastrofer som skakat om världen men som samtidigt är ett profetiskt budskap. Dessa katastrofer drabbar speciellt de 2 blocken som går i spetsen för den nya världsordningen, nämligen USA och EU. Läs denna profetia genom Lance Lambert >> (Profetian nämner USA + EU speciellt)

 • Vi såg först vulkanutbrottet på Island och ett rökmoln som spred sig över hela Europa
 • Rök är en profetisk bild i bibeln på både villolära och högmod.
 • Rök är även en bild på Guds vrede (5 Mos 29:20 King James)

Rök på jorden skall även vara ett tecken på att det profetiska ordet går i uppfyllelse, att man delar Israel och att världen förbereds för Harmagedon.

Joel 2:30 Och jag skall låta tecken synas på himlen och på jorden: blod, eld och rökpelare. 31 Solen skall vändas i mörker och månen i blod, innan HERRENS dag kommer, den stora och fruktansvärda. 32 Och det skall ske att var och en som åkallar HERRENS namn skall bli frälst. Ty på Sions berg och i Jerusalem skall det finnas en räddad skara så som HERREN har sagt, bland kvarlevan som HERREN kallar.

Glöm inte att Kap 3 hör ihop med Kap 2

Joel 3:1 Ty se, i de dagarna och på den tiden, när jag gör slut på Judas och Jerusalems fångenskap, 2 skall jag samla alla hednafolk och föra dem ner till Josafats dal. Där skall jag hålla dom över dem för mitt folks, min arvedel Israels, skull, som de har förskingrat bland hednafolken. De har delat mitt land

Vi såg sedan den väldiga oljekatastrofen i USA som började med en jättebrand på en oljeplattform och slutade med ett gigantiskt oljeutsläpp som kan förstöra och skada ofantliga områden. Man ser det som en del i lösningen att tända eld på oljan och därmed sände man upp jättelika rökmoln och eldslågor. (Tidstecken?)

Vad händer under tiden både i EU och USA? Man sätter press på Israel att dela Herrens land! Det är märkligt att råolja på hebreiska heter neft och att det betyder egentligen: Anden från underjorden. (källa: Israel today)

Profetiskt verkar det hända något i andevärlden som förbereder USA och EU på Harmagedon. Det är antikrists ande och den kommer emot både nationen Israel och de som följer Lammet vart det än går. (De sant troende)

Upp 16:12 Den sjätte tömde sin skål över den stora floden Eufrat, och dess vatten torkade ut så att vägen bereddes för kungarna från Östern. 13 Och jag såg att det ur drakens gap och ur vilddjurets gap och ur den falske profetens mun kom ut tre orena andar som liknade paddor. 14 De är ondskefulla andar som gör tecken, och de beger sig ut till kungarna i hela världen för att samla dem (Babylon) till striden på Guds, den Allsmäktiges, stora dag. 15 ”Se, jag kommer som en tjuv. Salig är den som vakar och bevarar sina kläder, så att han inte går naken och man ser hans kön.” 16 Och de samlade dem på den plats som på hebreiska heter Harmagedon.

Här kan Ervin Baxters tolkning av Uppenbarelseboken vara en nyckel:

 • Sigillen = utvecklingen mot Harmagedon sedd ur ett långt tidsperspektiv.
 • Basunerna = utvecklingen mot Harmagedon från ett kort tidsperspektiv.
 • Skålarna = utvecklingen mot Harmagedon sedd från ett extremt kort tidsperspektiv.

Eftersom vi sa att det som händer Israel speglar vad som sker i församlingen så kommer vi i så fall att se en stor splittring i kristenheten. Vi ser ett avfall i 2 Tess 2 av de som kommer att välja världen och världens möjligheter när världen skakas. (Babylon) Läs om detta i 1 Joh 4

Vi kan även se detta profetiskt i Sakarja bok kap 4 och 5:

 • Sakarja 4 Ljusstaken = den äkta Församlingen (Huset på Klippan)
 • Sakarja 5 Bokrullen är domen = avfallet – En falsk enhet
 • Sakarja 5 Kvinnan skall till ett hus i Sinear (Babylon, Huset på sand)

Gud bereder själv omständigheterna i världen så att vi kommer att få välja sida.

Varför står det om kläder just här i Upp 16:15 ? Jo därför att döpas in i Kristus är att ikläda sig Kristus (Gal 3:27) * Det är att göra sig ett med och underordna sig hans konungavälde och hans ord och hans lära. (Se 1 Kor 10:2 >>)

 • * Därför är smörjelsen (Oljan) förknippad med kläder och kläder med Andlig kunskap och lydnad och Agape.
 • Ps 13:2 Pred 9:8 och tvärtom – ingen olja, inga kläder i Laodicea (Upp 3)- De ovisa jungfrurna (Mt 25)
 • Därför är det så viktigt att få olja Smörjelsen i lampan nu (1 Joh 3) (Kläder)(Mt 25)
 • Därför att det som sker i Upp 16:12-14 är en bild på avfallet som beskrivs i 1 Joh 4 (världen >> eller Kristus)

Harmagedon betyder ”Berget där man huggs av” och innan man kommer dit så kommer alla människor att passera Josafats dal och den dalen kallas för ”The valley of Decicion” Det här är profetiskt för här måste vi välja och det avgör helt och hållet vilken skörd vi kommer att hamna i för det blir 2 skördar. (Den onda kommer först)

Joel 3:11 Skynda er att komma, alla ni hednafolk häromkring, och församla er. Sänd, HERRE, dina hjältar dit ner. 12 Låt hednafolken resa sig och dra ut till Josafats dal, ty där skall jag sitta till doms över alla hednafolk häromkring. 13 Låt lien gå, ty skörden är mogen. Kom och trampa, ty pressen är full, presskaren flödar över, ty deras ondska är stor. 14 Det är skaror på skaror i Domens dal, ty HERRENS dag är nära i Domens dal. 15 Solen och månen förmörkas, och stjärnorna mister sitt sken. 16 HERREN ryter från Sion, från Jerusalem låter han sin röst höras, så att himlen och jorden bävar. Men HERREN är en tillflykt för sitt folk, ett skydd för Israels barn.

Vers 14 Domens dal på Engelska är ”The valley of Decision” men på hebreiska kan det betyda ” En djup depresssion” eller en ”Tröskningsplats” eller ”Skörderedskap med skarpa taggar” ”Kastskoveln” och ”Ett beslut vi handlar på”

Vers 15 Hebr: Han ryter från himlen men skänker (Nathan) en röst i Jerusalem (Församlingen) (Amos 3:6-8) Gud kommer att ha röster och vittnen för människor när bergen och höjderna faller ihop. Han kommer att ha en profetisk församling som kommer att förstå och vittna om vad han gör i ändens tid.

 • Johannes Döparens profetia om att Jesus har ”Kastskoveln” i sin hand (Lk 3:17)(Mt 13:30)
 • Johannes Döparens profetia om att Jesus har ”Yxan” i sin hand (LK 3:9)(Mt 3:10)
 • Vers 16 Vad orsakar den djupa depressionen? Herren talar: Genom att han skakar himmel och jord! (Heb 12)
 • Vers 15 Solförmörkelsen (enl. Mark Biltz nu i Juli) är tecken – men även Eld och rökmolnen på jorden (Joel 2.30)

Herren talar för fullt! Han skakar allting som kan skakas och han visar också tecken på himlen och jorden. Han sänder in en hel värld i depression för att vi skall välja mellan 2 berg. (Babylon eller Sion)

 • Babylon står för Upp 13 och världsregeringen och New World Order.
 • Sion står för alla som är på Jesu sida.

Lagom till den här funderingan hittade vi en profetia framförd av Lance Lambert från 18 April i år.

Intressant att höra en profetia från Lance Lamberth igen. Han är känd för att ha en bibeltrogen undervisning och han älskar Israel. Han profeterade även ett starkt budskap om New World Order 1992 >>

Frukta inte eller bli nedstämda av vad som nu kommer över hela jorden, för jag är med er, säger Herren. Men jag är en motståndare mot nationerna, säger Herren. Nationerna försöker att dela mitt land, säger Herren. Detta land som jag gav till Abraham genom förbundet och som gäller för hans säd efter honom, genom Isak och Jakob till en evig arvedel.

Jag skall vända dem upp och ned och skaka om dem invändigt och de kommer inte att förstå vad det var som hände. Detta gäller även de länder som nu kallar sig för superstater. För det är jag som är den ende Allsmäktige Guden och jämte mig finns ingen annan.

De tror i sin arrogans och sitt högmod att de kan förgöra förbundet som jag den Allsmäktige har gjort. De tror att de kan förändra det som har kommit ut ur min egen mun. Detta är mitt ord och mina bud som jag själv har gett till Abrahams säd. Detta ord kan aldrig människor göra om intet för jag ensam är den Allsmäktige, så frukta inte.

Detta är orsaken till att vi nu kommer in i helt ny fas av domar som är mycket strängare. Frukta inte nu för det är jag och ingen annan som skakar allt. Kom ihåg att det är i mig som ni har frid och inte i världen för där lider ni betryck.
Lita på mig nu för jag skakar allting som kan skakas för att det som inte kan skakas skall förbli kvar. När alla era omständigheter förändras till det onormala så vill jag att ni upptäcker mig och min frid. Det är där ni finner er vila och uppfyllelsen av allting.

I denna nya fasen av dom kommer dessa gamla supernationer att bli som om de vore länder i tredje världen. Supernationerna kommer inte att förbli supernationer utan sådana länder som Indien och Kina kommer att resa sig och börja ta över deras plats. En stor skara av de förlossade kommer att komma just ur dessa länder. När nu denna förändring kommer så frukta inte.

Jag känner era svagheter och era tendenser att bli rädda och frukta, men ge inte upp och bli nedstämda när allt detta kommer över er. Mitt i dessa turbulenta tider och mitt i dessa skakningar och stridigheter så finns det två folk som ligger på mitt hjärta. De ena är den sanna levande församlingen och den andra är Israel. Jag kommer att använda dessa händelser för att rena församlingen och för att frälsa Israel.

Frukta inte för dessa stormar, skakningar och konflikter som nu kommer för det är jag som är den Evige och den Allsmäktige. I mig kan ni inte skakas, utan ni kan bara förlora allt som inte är värt att behållas.

_________________________________________________________________________________________

Bloggen Aletheia nämner att oljespillet kan vara nämnt i Upp 16 >> Och Broder Brian nämner ett hisnande scenario som kan utveckla sig nu till sommaren >> Frågan är om vi snart får se Europas starke man stiga fram för att bringa ordning på världen?

Upp 13:5 Och åt vilddjuret gavs en mun som talade stora och hädiska ord, och det fick makt att göra så i fyrtiotvå månader.