Text: Elvor Ohlin

Innehåll:
1. Israel, profetia och Jesu återkomst –
sambandet profetior, Jesu återkomst och Israel
2. Ersättningsteologins utbredning –
en allvarlig utveckling i Kyrkornas världsråd, SKR, Lausannedeklarationen… ”Palestina”, Netanyahu i FN
3. New Public Management –
Den tysta revolutionen: forskare beskriver tidsandan – den röda hästen
4. Marken är förberedd
– Danielsbokens profetia går i uppfyllelse, Ulf Ekmans väg till Rom
5.
Framgångsteologins grund ger vika – falsk karismatik har bräcklig grund, avslöjande artikel i Aftonbladet om den s k ”Älmhultsväckelsen” och Kanal 10

sa2

1. Israel, profetia och Jesu återkomst

Någon enstaka gång dyker en insändare upp i någon kristen tidning som påminner om Bibelns profetior, ändetiden och Jesu återkomst. Det är mer vanligt i kristna Israelsvänliga tidningar och tidsskrifter. För övrigt tycks det mest råda tystnad i kyrkor och kristenhet i ämnet. Har det ett samband? Javisst är det så. Israel och Jerusalem är den centrala platsen både för profetior och Jesu återkomst. Den som anser att vi inte ska bry oss om Bibelns profetior och inte tala om ändetiden och Jesu återkomst, talar inte heller om Israel och Jerusalem ur bibliskt perspektiv – och tvärtom. Det går hand i hand och borde vara en naturlig del i undervisningen.

Att judarna fick tillbaka sitt land efter nästan 2000 års förskingring är ett tecken inför hela världen. Jag vill gå så långt som att säga: Om Gud inte håller sina löften till Israel, vad är det som säger att han håller sina löften till dig och mig?

Israel Today skrev följande 22 oktober: Israelisk minister: Vår huvudstad kan inte delas (Eng) ”Israels kabinett har ställt sig bakom ett lagförslag som kräver en stor Knessetmajoritet för att godkänna en ny uppdelning av Jerusalem, medan premiärminister Benjamin Netanyahu är motståndare till förslaget, med argumentet att det kommer att hindra fredssträvandena. Lagförslaget skulle kräva godkännande av minst 80 av Knessets ledamöter (två tredjedelar av de 120-medlemmar parlamentariskt organ) för att ens inleda förhandlingar som leder till delning eller avstå av ens en liten del av Jerusalem till palestinierna. …Netanyahu lovade mer än en gång att inte förhandla om Jerusalem, sa ”Litzman.” Budskapet i propositionen är tydlig: Jerusalem är Israels huvudstad och ligger utanför alla förhandlingar.

Sak 12:2 Se, jag skall göra Jerusalem till en berusningens kalk för alla folk runt omkring. Också Juda skall drabbas, när Jerusalem blir belägrat. 3 Det skall ske på den dagen att jag skall göra Jerusalem till en tung sten för alla folk. Var och en som lyfter den skall göra sig illa på den. Och alla jordens folk skall församla sig mot henne.

Vem vågar förneka att profetiorna går i uppfyllelse? Att judarna är tillbaka i Israel och Jerusalem är ju förutsättningen för Jesu återkomst. Profetiorna är bokstavliga, samtidigt som vi ser en djupare andlig innebörd. Uppenbarelserna innehåller ofta symbolik och bildspråk, som exempel Uppenbarelseboken (som tolkas med övriga bibelböcker). Senaste tiden har Israel funnit enorma gasfyndigheter i havsbottnen och oljefyndigheter i Negevöknen och vid det senaste gasfältet (Israel ska t o m exportera gas) och ”ofantliga mängder skifferolja” sydväst om Jerusalem. När Mose välsignade de 12 stammarna beskrev han bokstavligen sådana fynd.

5Mos 33:19 Folk bjuder de in till sitt berg. Där offrar de rätta offer. Ty havens rikedom suger de till sig, och skatter som sanden döljer.”

I det nya förbundets ljus vet vi att ”rätta offer” syftar framåt på Jesus och Golgata och det gäller andliga rikedomar, att lära känna Herren. ”Sanden” kan liknas vid det köttsliga sinnet i motsats till Ande och liv, Guds vishet. Jesus gav bilden om att bygga sitt liv på sanden eller på klippan (Matt 7). Profetia om det judiska folket:

Hes 36:23 Jag vill helga mitt stora namn, som har blivit vanärat bland folken, därför att ni har vanärat det bland dem, och de skall inse att jag är HERREN, säger Herren, HERREN, när jag bevisar mig helig bland er inför deras ögon. 24 Ty jag skall hämta er från folken och samla er från alla länder och föra er till ert land. 25 Jag skall stänka rent vatten på er, så att ni blir rena. Jag skall rena er från all er orenhet och från alla era avgudar.

 • Guds plan med judarna:
  1. Återkomst till landet
  2. Upprättelse i landet
  3. Andligt liv
 • Satans plan med judarna:
  1. Propaganda
  2. Bojkott
  3. Utrotning

Vi måste vara på vår vakt så att vi står på rätt sida i den andliga kampen. Satan är troligen som farligast när han gör sig ”lik en ljusets ängel” och säger sig stå för rättvisa, fred och trygghet. Detsamma kommer antikrist att utge sig för, när han i själva verket är ute efter att ”stjäla, slakta och förgöra”, (Joh 10:10).

Samlandet av judarna till Israel pågår idag och vi kan gång på gång läsa om att antisemitismen ökar och judarna känner sig otrygga. Jerusalem Post skrev nyligen att Israel måste förbereda sig på en ström av judar från Europa, inom en snar framtid. Exodus Europa (Världen idag)

Allt får tjäna Guds syften till sist, därför sker inte allt på det sätt som vi kanske föreställer oss när det gäller uppfyllelsen av profetia. Den senare delen i Hesekiels profetia är inte uppfylld än, men den kommer helt säkert. Än finns det nog en hel del ”avgudar att rensa ut” i Israel. De första sionisterna var väl inte kända för att ha varit de mest fromma och bibeltroende judarna (?) och försvaret av landet har skett genom vapenmakt, som vilket annat land som helst. Ändå finns det många vittnesbörd om märkliga och gudomliga ingripanden i de värsta striderna. Utan Guds hjälp och beskydd hade fienderna säkerligen lyckats med att ”kasta dem i havet” och utplåna namnet Israel från kartan. Å andra sidan hade det judiska folket inte ens haft något eget hemland utan Guds hjälp!

Sågar av grenen han sitter på
(bild borttagen)

2. Ersättningsteologins utbredning

Många av de mest kända (fr a amerikanska) pastorerna som har stort inflytande på svensk kristenhet idag är antisemiter och förordar ersättningsteologi, dvs. att judarna har spelat ut sin roll när de förkastade Jesus och nu är det den kristna kyrkan som har ersatt dem och som löftena gäller. Hur läser de Bibeln? De tror inte på den bokstavliga profetian utan allegoriserar texterna (allt är metaforer). Exempel är Bill och Lynne Hybels (vi minns väl Christ at the Checkpoint >> ), Brian McLaren (har han övergått till New age?), Rick Warren, Tony Campolo, Hank Hanegraaff och många andra. Vissa av dem säger uttryckligen att vi inte ska bry oss om det profetiska ordet eller tidstecken, vilket vi har uppmärksammat sedan länge. Rick Warrens och Bill Hybels inflytande och påverkan i kristenheten märks tydligt.

Romerska Katolska kyrkan och Kyrkornas världsråd går hand i hand när det gäller ersättningsteologi.

Sveriges kristna råd (SKR) är med i olika böneinitiativ och ber om ”…upphörandet av ockupationen av de palestinska områdena” och ”…fred och försoning i i Syrien, Egypten, Palestina och Israel”. Är priset för ekumeniken att vissa präster och pastorer så lättvindigt överger sanningen och sin bibliska syn på Israel? Var står de egentligen? Bland pastorerna som står bakom detta kan vi läsa (länken) namnen Pelle Hörnmark, Anders Blåberg, Torbjörn Freij och Marianne Andreas, bland många andra namn som är mindre förvånande. Hur kan man stå med i dessa initiativ och samtidigt hävda att man står för biblisk lära och tro?!

”Palestina”
En påminnelse om bakgrunden:
Det finns inget Palestina och har egentligen aldrig funnits. Namnet användes av romarna på 130-talet e Kr att förnedra och förgöra det sista judiska upproret mot den romerska ockupationen. Det hänsyftade till filistéerna som var ärkefiender i GT. Goliat var en filisté! Varken judar eller araber ville knytas till namnet Palestina eller palestinier förrän efter sexdagarskriget 1967, när judarna hade segrat på alla fronter i ett försvarskrig och återtagit Jerusalem. Då började araberna att tala om Palestina och palestinier. Dessa araber har sedan dess varit en bricka i ett politiskt maktspel som arabländernas regimer och terroristorganisationer har använt emot Israel. Nu och då kommer rapporter om att de arabiska barnen uppfostras i tidig ålder, att hata judarna och i läroböckerna saknas Israel på deras kartor.

Vi har sett Caryl Matriscianas senaste video Wide is the gate, som handlar just om ersättningsteologi. Mycket är känt sedan tidigare men det var skrämmande att se utvecklingen exempelvis på det som startade som Lausannedeklarationen 1974. Från deras konferens i Sydafrika 2010 kan man läsa följande deklaration: ”…Den enda kyrkan som Gud har kallat att vara i Kristus, har dragits från varje nation, stam, folk och språk, vilket har resulterat i att ingen enskild etnisk grupp kan påstå sig vara Guds utvalda folk…” (slut citat)

Detta är ersättningsteologi. Vad händer då med Israel och Jerusalem? Konsekvensen blir naturligtvis att man inte bryr sig om ifall landet delas och om Jerusalem delas eller förklaras som en internationell stad. Det blir som att de blundar och omtolkar det profetiska ordet i Bibeln och inte ser den historiska bakgrunden. Hoppet om Jesu återkomst till Jerusalem bleknar för många när det inte talas om det. När tidsandan och massmedia, som ofta är Israelsfientlig, styr inställningen fördunklas bibelordet.

Med den ”bibliska synen på Israel” menar jag inte att vi ska förringa (de s k) palestiniernas situation. Däremot är vi skyldiga att stå för sanning och fakta och välsigna och försvara Israel och judarna mot den massiva antisemitiska och antikristliga propagandan. Det kan vi göra även om vi inte nödvändigtvis håller med Israel i precis allt.

Israel är fortfarande Guds egendomsfolk.

Rom 11:1 Jag frågar nu: Har då Gud förskjutit sitt folk (judarna)? Visst inte. Jag är själv israelit, av Abrahams ätt och av Benjamins stam. 2 Gud har inte förskjutit sitt folk, som han tidigare har känt som sitt.

Rom 3:3 Vad betyder det, om somliga (judar) inte trodde? Inte kan väl deras otro göra Guds trofasthet om intet?

Rom 11:17 Men om nu några av grenarna har brutits bort (bland judarna) och du, som är ett vilt olivträd (hedning, ej judisk), har blivit inympad bland dem och fått del av det äkta olivträdets feta rot (Guds förbund med Abraham och det judiska folket, egendomsfolket, i vilket Messias skulle födas – ”frälsningen kommer från judarna” – och frälsning i Namnet/Jesus som erbjuds till alla folk), 18 då skall du inte förhäva dig över grenarna. Men om du förhäver dig skall du veta att det inte är du som bär roten (Jesus, av Juda stam) utan roten som bär dig. 19 Nu invänder du kanske att grenarna (judar som inte trodde) bröts bort för att du skulle ympas in. 20 Du har rätt, för sin otros skull bröts de bort (förkastade Jesus, sin Messias), men du står kvar genom tron. Var inte högmodig utan lev i fruktan. 21 Ty om Gud inte skonade de naturliga grenarna (judarna) skall han inte heller skona dig (hednakristen).

Varningen är tydlig och allvarlig till alla som förespråkar ersättningsteologi.

Jag skulle vilja vända mig till er som tror på en ”tvådelad” Jesu andra tillkommelse, att tänka efter här. Den är inte ”klassisk kristendom” som många tror , utan snarare en ny lära från 1830-talet. Utifrån undervisningen (summan i Bibeln) och inte minst från Romarbrevet är en sådan uppdelning inte möjlig, eftersom vi är inympade i det äkta olivträdet. Förutsättningen för att Jesus över huvud taget skall lämna himlen och återvända (Apg 3:19-21; 15:14-18, Rom 11:15), är att de ”naturliga grenarna” (judarna) inympas i sitt eget träd och bekänner Jesus som Messias (Luk 23:29). Förbundet står kvar, inte på grund av judarnas trohet (den uteblev) men på grund av Guds trofasthet! Det finns bibelord som vi inte förstår (än), vilken syn vi än har på Jesu återkomst men vi kan därför inte hitta på en ny lära, som inte tydligt uttrycks i en enda bibeltext. Alla texter om Jesu ankomst/tillkommelse/återkomst beskriver EN händelse som är SYNLIG för alla. Det sker vid den sista (sjunde) basunens ljud och då skall ”de döda i Kristus uppstå”. Det är den första uppståndelsen (1Kor 15) på den yttersta dagen (Joh 6). Hoppet vi har är Jesu ankomst eller återkomst, och inget annat. Det är NT solklart om. Eftersom den ”första uppståndelsen” gäller dem som blir martyrer under vedermödan, kan ingen uppståndelse ske innan vedermödan. Först är först, (Upp 20:1-6).

Netanyahu citerar Bibeln i FN

Vi har den senaste tiden haft ett par Temadagar i olika församlingar med ämnet Israel och det profetiska ordet och vi har upplevt Guds välbehag när vi välsignar Israel och tror på Guds ord – med Jesus Kristus/Messias i centrum.

Alla som förstår engelska rekommenderas att se och höra Israels premiärminister Benjamin Netanyahus tal i FN >> , utlagt 1 oktober 2013. Han använde Jesu uttryck om ”varg i fårakläder” när det gällde Iran: ”Mahmoud Ahmadinejad är en varg i vargkläder men Rouhani är en varg i fårakläder”. Med världens (troligen) bästa underrättelsetjänst skulle jag tro att han vet vad han talar om.

Netanyahu avslutade talet med att säga: ”De bibliska profetiorna har blivit verklighet. Som profeten Amos sa: De skall plantera vingårdar och få dricka vinet från dem. De skall anlägga trädgårdar och få äta deras frukt. Jag skall plantera dem i deras eget land. De skall inte mer ryckas upp ur det land som jag har givit dem, säger HERREN, din Gud. Damer och herrar, Israels folk har kommit hem, för att aldrig mer ryckas upp igen!” Han citerade Amos 9:14-15 både på engelska och hebreiska.

Jag skulle vilja applådera så att det kunde höras ända dit!

3. New Public Management

Jag hann höra 10 minuter av programmet som väckte mitt intresse, på bilradion här om kvällen. Ska snart förklara varför. På Sveriges radios hemsida fann jag senare att programmet hette Den tysta revolutionen >>

Citat: Forskaren Jens Stilhoff Sörensen fortsätter sin granskning av den ekonomiska styrningsfilosofi som kallas New Public Management och dess genomgripande effekter på rättstaten och demokratin.

Utdrag från essän (med min understrykning): ”Just nu pågår, långsamt och systematiskt, en djup samhällsomvandlande process som förändrar det svenska samhället i grunden. Det handlar om en revolution som sker i tysthet utan debatt, där hela synen på den offentliga sektorn genomgår förändring. Förändringen påverkar alla delar av välfärdsstaten och förhållandet till medborgaren. Den innebär ett angrepp på det fundament som den moderna demokratiska staten byggts upp på. Den påverkar yttrandefriheten, meddelarfriheten och därigenom de grundlagar som garanterar demokratin. Förändringen drivs av en styrningsfilosofi som inom samhällsvetenskapen kallas New Public Management (NPM) och som har kommit att influera både de borgerliga allianspartierna och socialdemokraterna. New Public Management är en nyliberal filosofi för hur den offentliga sektorn ska styras och den utgör en politisk modetrend som påverkar vår tidsanda men utan att ha debatterats offentligt och utan att någon har fått ta ställning till den i ett riksdagsval. Det är ingen överdrift att påstå att den sannolikt innebär en av de mest genomgripande samhällsomvandlingarna sedan välfärdsstatens och demokratins framväxt.

Kännetecknande för den nya modellen är att hela den offentliga sektorn ska drivas som en samling företag. Verksamheter ska vara självbärande, det vill säga lönsamma och vinstdrivande.

I praktiken har New Public Management inneburit en förödelse av den offentliga sektorn. Den korrumperar alla andra värden genom att omvandla dem till ekonomiska. Eftersom allt ska mätas och utvärderas måste all verksamhet, alla beteenden, allt, omvandlas till kvantitativa paket och enheter som får ett numeriskt och därigenom ekonomiskt värde.

Även yttrande- och meddelarfriheten hotas. När myndigheter plötsligt ska agera som företag börjar cheferna kräva lojalitet mot myndighetens varumärke i stället för ämbetsmannaetik.

Den samlade effekten blir rent sovjetisk. Alla yrkesgrupper och professioner infantiliseras till förmån för den byråkratiska kontrollanten.
Den totala övervakningen av medborgarna, som så att säga automatiskt är misstänkta säkerhetsrisker tills motsatsen är bevisad, har nu nått längre i den västerländska demokratin än den någonsin gjorde i de kommunistdiktaturer vi en gång kritiserade.”

Bilden som växte inom mig när jag lyssnade var en pyramid – maktkoncentration och kontrollsamhälle, (Upp 13) – och jag tycker att programmet både förklarar och bekräftar Bibelns beskrivning av den tid vi lever i. Det värsta av allt är att detta tänkesätt som så präglar tidsandan, också har öppna dörrar i många kyrkor. För visst ser vi den tydliga mallen i dagens ”företagstänk” och ropet efter ”entreprenörer”, för att inte tala om ”lojalitet mot ledare” för att inte bli utfryst ur olika sammanhang. Är det inte detta som Naturlig Församlingsutveckling (NFU) och andra företagsinriktade system handlar om? Statistik, resultat i siffror, vinst, företagstänk, effektivitet…?

Orden ”den samlade effekten blir rent sovjetisk” ringde i mina öron när jag gick ur bilen. Är detta ännu en bekräftelse på det vi i många år har undervisat och varnat för på temat Ändens tid om den röda hästen i Uppenbarelseboken (NT) och Sakarja (GT), dvs. marxistiska och kommunistiska tankar? ”Hästarna” som är vindar (profetiskt i Bibeln) eller andemakter/andekrafter påverkar mänskligheten (Sak 6:5). Vi läser att Gud tillåter dem att ”fara omkring på jorden”. Det är konsekvensen av människans val, (Sak 1:11).

Det finns en motkraft mot denna girighetens makt- och kontrollstruktur, som kännetecknar ändens tid och antikrists ande. Motkraften är Guds kraft och Guds Ande men då gäller det att vi lyder Gud och inte följer tidsandans trend. Inte så att vi kan stoppa en utveckling som mänskligheten väljer och som Gud tillåter och därför har sagt måste ske men vår kallelse är att leva ”i världen men inte av världen.” Vi kan inte nå framgång för Guds rike genom företagsmodeller.

4. Marken är förberedd

Marken förbereds för en världsledares (antikrist) framträdande påhejad av en andlig ledare (den falske profeten), under parollen världsfred och social rättvisa, globalism och religionssynkretism som jämställer alla religioner och trosuppfattningar till en världsreligion. Här kommer alla jag-centrerade religioner och filosofier att samlas med Rom(kyrkan) som en central (interreligiös) plats, ”staden på de sju kullarna” (Upp 17:9).

Framgångsteologer och den falska karismatiken, mystiker och ersättningsteologer dras samman. Så många som möjligt vill man ha med sig (vinst) och det gäller att erbjuda kristna ”andlig berusning”, så att de förlorar sitt omdöme och villigt följer med strömmen. Rodney Howard Brown som kallar sig ”guds bartender” och hans medarbetare sprider sitt gift. Andra lockas hellre av österländska religioners inslag och mystikernas andliga övningar eller sakramentalism och religiösa traditioner. Målet är detsamma.

Dan 9:27 Han skall stadfästa förbundet med de många under en vecka (en årsvecka är 7 år), och mitt i veckan skall han avskaffa slaktoffer och matoffer. Och på styggelsers vinge skall förödaren komma, till dess att förstöring och oryggligt beslutad straffdom utgjuts över förödaren.”

Ordenstyggelsers vinge kan översättas på vidrigheters (villolärors) utbredande skall förödaren (antikrist) komma”. Antikrists ande kommer inte bara på ett sätt. Den verkar på många sätt och sprider sig på många vägar så att marken förbereds politiskt, religiöst och ekonomiskt. Ändå uppmanar oss Jesus att inte frukta för han har segrat och är med oss alla dagar intill tidens slut och evangelium ska nå ut i hela världen.

Ulf Ekmans väg mot Rom

Förvånande nog stöter man fortfarande på LO:are som inte har insett att Ulf Ekman är på väg mot Rom. Detta trots samtalen med Peter Halldorf 2008 på LO som var ganska avslöjande, förutom andra avslöjanden sedan dess. Lyssna på en genomgång med David Smeds av Ulf Ekmans artikel i tidningen Keryx senaste nummer Livets Ord Paradigmskiftet 1 >> & del 2 >> , som har uppmärksammats på nätet den senaste tiden. Det som Ekman skriver i artikeln är katolicism, ingen tvekan. Han nöjer sig nog inte med att påverka sin egen kyrka. Han vill påverka hela kristenheten och inriktningen går inte att ta miste på.

Ulf Ekman blev med all rätt hårt kritiserad på 80-talet. Avfallet i Sverige satte fart på allvar när övriga kristenheten inte längre stod emot trycket utan släppte in framgångsteologin och trosrörelsen och därmed falsk karismatik genom företrädare som Kenneth Hagin, Benny Hinn, Kenneth Copeland, Rodney Howard Brown och många andra. Själv blir jag förvånad varje gång jag hör någon tala sig varm över hur fantastiskt det var från början i LO. För att bilda mig en egen uppfattning gick jag och hörde Ulf Ekman 1984. Chockad gick jag därifrån och tänkte ”hur kan dessa kalla sig kristna? De låter ju som nazister”. (Ja, det var faktiskt det jag tänkte). Jag upplevde att det var en hård och otäck ande i mötet, troligen den tiden när Ekman gick på som värst och förbannade alla som var emot honom. Det var det värsta jag dittills hade hört i kristna sammanhang.

David Smeds tar upp något som jag har skrivit om tidigare angående Ulf Ekmans retorik. Han framställer ofta två extrema åsikter och förlöjligar sina motståndare genom det. Exempel: Ulf Ekman säger att Gud alltid vill hela alla ”men en del tror att Gud kastar sjukdomar på en…” Antingen måste du alltså enligt honom tro det ena eller det andra, för inga andra åsikter finns i hans framställning.
Smeds berättar ett exempel när Ulf Ekman ska få fram sin katolska indoktrinering (sakramenten) och jämför med ”de andra” som är livrädda för det yttre, både för bilder och utsmyckningar och för att Gud skulle använda skapelsen…
(Vilka är det?)

Lägg märke till detta: En maktmänniska kan verka principfast men kan ändra uppfattning och ”göra en kovändning” om han eller hon vinner på det: en högre position, mer inflytande och makt, mer pengar… kanske har det funnits en egen agenda redan från början som hållits dold. De till synes tvära kasten behöver inte vara så förvånande.

Ef 4:14 Vi skall då inte längre vara barn som kastas hit och dit av vågorna och som förs bort av varje vindkast i läran, när människorna bedriver sitt falska spel och i sin list förleder till villfarelse. 15 Vi skall i stället i kärlek hålla fast vid sanningen och i allt växa upp till honom som är huvudet, nämligen Kristus.

5. Framgångsteologins grund ger vika

Matt 6:19 Samla inte skatter på jorden, där rost och mal förstör och där tjuvar bryter sig in och stjäl. 20 Samla er skatter i himlen, där varken rost eller mal förstör och där inga tjuvar bryter sig in och stjäl. 21 Ty där din skatt är, där kommer också ditt hjärta att vara. 22 Ögat är kroppens ljus. Om ditt öga är friskt, får hela din kropp ljus. 23 Men är ditt öga sjukt, ligger hela din kropp i mörker. Om nu ljuset i dig är mörker, hur djupt är då inte mörkret! 24 Ingen kan tjäna två herrar. Antingen kommer han då att hata den ene och älska den andre, eller kommer han att hålla sig till den ene och se ner på den andre. Ni kan inte tjäna både Gud och mammon.

Framgångsteologin står på en bräcklig grund, för att inte säga gungfly. Den är otäck därför att den styrs av och uppmuntrar girighet och föraktar i själva verket Gud. Framgångsteologin handlar om att ”tjäna Gud” på egna premisser, för att vinna Mammon. Jesus blir ett medel för att få framgång, rikedom, hälsa och succé. Detta är kopplat till Herraväldesteologin som leder till ett farligt högmod, när människor tror att de har makt och herravälde och t o m att de är gudar. Den läran säger att den troende ”är rättfärdiggjord (fullkomlig) i sin ande” medan Bibeln säger att du är ”förklarad rättfärdig” av Gud. Den falska rättfärdiggörelsesynen leder till att människan likställer sig med Jesus. Därför säger många trospredikanter att de är gudar eller att de är allt som Kristus är. Se denna video om trosrörelsens rötter: Word of Faith Teachers: Origins & Errors of Their Teaching (Eng). Detta är INTE Bibelns evangelium. Det är en annan ande och en annan Jesus.

Enligt Bibeln vilar herradömet på Fridsfurstens axlar som Jesaja profeterade om Messias (Jesus). Vi är enbart förvaltare och tjänare. Förvaltare och tjänare gör det som de blir befallda. De tar inte makten i egna händer eller ”tar ut rättigheter” som de inte har. Guds rike är ju ett rike av nåd, för syndare frälsta av nåd.

Jes 9:6 Ty ett barn blir oss fött, en son blir oss given. På hans axlar vilar herradömet, och hans namn är: Under, Rådgivare, Mäktig Gud, Evig Fader, Fridsfurste.

1Kor 4:1 Som Kristi tjänare och som förvaltare av Guds hemligheter skall man alltså betrakta oss.

Avslöjande artikel i Aftonbladet

Genom framgångsteologi och falsk andlighet ”blir sanningens väg smädad”. Jag blev väldigt besviken för något år sedan när Börje Classon sa öppet på riksradion att ”Kanal 10 står för en teologi som brukar kallas framgångsteologi”.

Aftonbladet skrev om Kanal 10 och den s k ”Älmhultsväckelsen” 27 oktober 2013: Han drar in miljoner på kollekt – i tv: ”…Medan han talar syns ett bankgironummer i tv-rutan. Predikan handlar om att skänka pengar till kanalen. –Någon av er i kväll kanske ger bort hus, några av er ger kanske ger bort juveler, några av er i kväll ger bort bilar, säger Jens Garnfeldt. Han fortsätter: –Tyck inte att det är för mycket eller för dyrt för ännu mer kommer din väg. Och det är inga småpengar som ska ges – då betyder det ingenting för Gud, enligt Garnfeldt. –Det måste ge dig någon sorts känsla av förlust, säger han. Sedan välsignar han alla som har skänkt pengar.
…Mikael Stenhammar, teolog inom pingstkyrkan, är kritisk till tv-kanalens metoder. Han är övertygad om att många skänker mer än de har råd med och med fel motiv. –Vissa människor jag känner har tagit lån för att ge. För att de tror att de ska få tillbaka mer från Gud. Det är ett jättebekymmer, säger Mikael Stenhammar. Han har själv sett det på nära håll inom Livets ord där han var verksam under tolv år. Han förklarar att det ofta är människor som är sjuka eller har ekonomiska problem som söker sig till den så kallade framgångsteologin – som säger att ekonomisk framgång garanteras av Gud.
Som ett pyramidspel. Framgångsteologin kom till Sverige med Livets ord på 1980-talet. –Kanalens dragplåster pastor Jens Garnfeldt är inget annat än en hårdkokt framgångsteolog, säger Mikael Stenhammar. Han fortsätter: –Det blir lätt som ett pyramidspel. De i toppen får mycket. Pastorerna är exempel som utstrålar: ”Titta på mig, vad formeln fungerar bra för mig. Jag som tror.
…Kanal 10:s andre ägare Stefan Edefors drev tidigare företaget Matrix Global. Företaget utsattes under 2010 för massiv kritik och pekades som ett pyramidspel – där ägarna berikade sig medan de som fanns längre ner i kedjan förlorade pengar. Varken Claesson eller Edefors ville kännas vid kritiken när de granskades av tidningarna”.

Lägg märke till att det här är CITAT direkt från mötet som finns på video. Ändå finns det kristna som försvarar istället för att avslöja! ”Som ett pyramidspel…” Dessa tycks tro att de kan köpslå med Gud och styra Gud och därmed förlöjligar de Guds namn så att ”sanningens väg blir smädad”.

2Petr 2:1 Men det fanns också falska profeter bland folket, liksom det bland er kommer att finnas falska lärare som smyger in (annan övers. leder vid sidan om, med..) förödande läror. De skall till och med förneka den Herre som har friköpt dem och drar så plötsligt fördärv över sig. 2 Många skall följa dem i deras utsvävningar, och för deras skull kommer sanningens väg att smädas. 3 I sin girighet kommer de att med falska argument (Grundtext: förvränger ordet efter sina begär) sko sig på er (tjäna pengar på er). Men domen över dem är sedan länge verksam, och deras undergång sover inte.

Kärlek till pengar och girighet åsamkar onödigt lidande i längden. Kärlek till pengar är väl drivkraften också hos dem som ger för att få ännu mer?

1Tim 6:10 Ty kärlek till pengar är en rot till allt ont. I sitt begär efter pengar har somliga kommit bort från tron och vållat sig själva mycket lidande.

1Petr 3:17 Ty det är bättre att lida för goda gärningar, om det skulle vara Guds vilja, än att lida för onda gärningar.

Utan tvekan kommer det att finnas kristna som menar att artikeln i Aftonbladet är förföljelse av stackars kristna som sprider evangelium. Nej, detta är INTE Bibelns evangelium och det är inte förföljelse för goda gärningar utan snarare för onda, när man sprider sådan förvillelse. Detta ska vi inte försvara! Räddningen för ägare och medarbetare på Kanal 10 är att de nyktrar till så att de kan storstäda i sitt utbud och rensa bort det som är skräp. Då kommer Gud att välsigna och tiggeriet kan sen upphöra.

När tron prövas kommer det att visa sig vad framgångsteologin går för. Vad är viktigast: tron och bekännelsen eller pengar och karriär, människors upphöjelse och beundran? Alla kristna kan falla och göra misstag men med framgångsteologin som grund är det kört från början – inte en chans när grunden är falsk och ger vika och Guds kraft saknas. I bästa fall vaknar man då över att man har blivit lurad – och ännu värre lurat andra – och vänder om. Gud både kan och vill förlåta, börja om och bygga på den rätta och sanna grunden i varje människas liv.

Vi lever i en svår tid och vi måste inse att den beskrivning som Paulus ger om människorna i den sista tiden är de som handlar mot bättre vetande, de känner till sanningen (2Tim 3). Det är sådana som utger sig för att vara gudfruktiga men som bara har ett sken av gudsfruktan. ”Håll dig borta från dem!”, uppmanas vi. Vi ska hålla ut och fortsätta be Gud om en äkta väckelse i Sverige och kraft och mod att stå emot det som är falskt.

Jak 5:8 Var också ni tåliga och styrk era hjärtan, ty Herrens ankomst är nära.

…som en judisk ortodox man i Jerusalem sa i ett samtal med en av våra kristna vänner, för ett tag sedan: ”Ja, när han (Jeshua) kommer tillbaka kommer allt att läggas till rätta”.

Mvh
Elvor Ohlin