Ohlins Funderingar

Profetiskt: Ohlins funderingar (EO) 22/8-2017

Undervisning: Elvor Ohlin

Innehåll:
1. Äkta eller falskt –
när oäkta material blandas i det äkta, grundsanningar, [Grundtext: Kapeleuo Strong G2585]
2. Apokatastasis och Universalism – likheter med Emergent Church-vägen, Gud är en rättvis Domare [Grundtext: Apokatastasis Strong G605]
3. Felaktigt stöd för ”allas frälsning” – när meningar tas ur sitt sammanhang, Bibeln visar på två vägar [Grundtext: Pas Strong G3956, Exomologeo Strong G1843]
4. Omtolkningar och omdefinitioner -närmande till New age-tankar – ”frälst som genom eld” (1Kor 3),  ”en gång frälst alltid frälst”, typiska tecken på villolära [Grundtext: Aionios Strongs G166]
5. Upprättelsen sker I KRISTUS –
det finns ett innanför och ett utanför, vem ärver Guds rike? [Grundtext: Eis Strong G1519]
6. Svåra frågor -men inga falska löften eller läror
– studera och samtala men gör inte en lära när du inte förstår, svåra frågor får inte alltid svar, ordet frälst [Grundtext: Apollumi Strong G622]

1. Äkta eller falskt

Jag vill börja med att citera Rune Johansson i hans senaste Runes hörna: ”Ett tidigt exempel på hur manipulation av en valuta kan få långtgående konsekvenser hittar vi redan under romarrikets sista dagar där en av flera orsaker till rikets sammanbrott går att finna i en förvanskad valuta. Detta skedde genom införandet av legeringar där oädla metaller tilläts få en allt mer dominerande roll på bekostnad av ädelmetallerna.”

Detta gällde ekonomin och min första tanke när jag läste, var att detsamma pågår på en hel del håll inom kristenheten. Man blandar ut det äkta med oäkta material, inte sällan för att få vinst och tjäna på det (pengar eller popularitet). Jag har skrivit om det tidigare men upprepar, för det här beskriver exakt det grekiska grundtextordet ”kapeleuo” i Paulus brev.

2Kor 2:17  Vi är inte som de flesta, som för egen vinning förfalskar [kapeleuo G2585] Guds ord. Nej, i Kristus predikar vi med rent sinne inför Gud det ord som kommer från Gud.

Det grekiska ordet kapeleuo [Strongs G2585] betyder förfalska och skada. Ordet beskriver en ”en köpman som blandar in oäkta material i en ren vara, (blandar ut det som är äkta) för att tjäna på det”.

Det finns många villoläror – ofta utifrån enstaka bibelverser tagna ur sitt sammanhang – som man gör en lära av men som strider emot helheten och summan av Bibelns budskap.  Det är inte ovanligt att falska lärare och profeter säger till åhörarna att glömma allt som de har lärt sig tidigare, ”för Gud gör något nytt”. Inget ska sedan prövas och ”kraft” ska tas emot utan att man tänker. Tvärtemot detta uppmanar oss Bibeln att pröva allt, för att se om det är äkta eller falskt (1Joh 4:1, 1Tess 5:19-22).

Vad innebär helhet och summa? Det finns ett värdefullt uttryck som beskriver det: ”Låt skrift förklara skrift”. Först och främst ska vi hålla oss till det som står tydligt och klart och som går som en röd tråd genom Bibeln. Det finns bibelord som beskriver grundsanningar, därför att de bekräftas på många andra ställen i Bibeln.
Exempel på sådana ”grundsanningar”:

 • Bibeln talar om två vägar och två slutmål. Ett av de starkaste grekiska orden för synd – hamartia – betyder ”att missa målet” (Joh 3:16)
 • Jesus är den enda vägen till Gud/Fadern (Joh 14:6)
 • I Kristus är jude och grek (icke-judar), slav och fri, man och kvinna ett, alltså på samma nivå och lika värda oavsett det yttre. (Gal 3:28). Den Helige Ande uppfyllde enligt löftet både ”söner och döttrar”, ”tjänare och tjänarinnor” på pingstdagen (Apg 2). Allihop utrustades till tjänst för Gud och det var bara början på det som brukar kallas ”Nådens tidsålder”.

När vi stöter på svårförståeliga bibelverser kan vi inte utgå ifrån den versen för att göra en lära eller tolkning. Då måste vi inse att det här ska förklaras med hjälp av summan och helheten, alltså andra bibeltexter. I vissa fall finns det olika förklaringar eller tolkningar, vilket vi kan få nöja oss med utan att vara helt säkra på den exakta betydelsen. Ibland spelar översättningen in. Det kan finnas en uppmaning som talar in i en speciell situation och som inte gäller allmänt eller alltid. I sådana fall blir det uppenbart genom många andra bibelverser som samstämmigt säger något annat.

2. Apokatastasis och Universalism

Det var i samtal på Facebook som jag kom i kontakt med författarna till boken ”Tidens fullbordan”, skriven av Madeleine och Peter Wallgren. Först vill jag klargöra att jag inte är ute efter att svartmåla Wallgrens. Jag har inte hört eller läst deras övriga undervisning och kan inte uttala mig om den. När det gäller den nämnda boken har jag inte läst den och kommer inte att läsa den. Jag anser nämligen att det räcker med att ta del av de kommentarer, som är konsekvensen av och förutsättningen för läran som kallas Apokatastasis, vilka framkom i diskussionen på nätet. Jag avråder också andra att läsa boken. Många hakar på sådana här läror utan insikt och få kristna är vana att pröva idag, av rädsla för att vara ”kritisk och dömande”. Det kan vi ”tacka” kyrkoledarna för, tyvärr.

Jag tog upp något om det här ämnet i predikan Sant lärjungaskap 13/8-2017.

Apg 3:19  Ångra er därför och vänd om, så att era synder blir utplånade 20  och tider av vederkvickelse kommer från Herrens ansikte och han sänder Messias som är bestämd för er, nämligen Jesus. 21 Honom måste himlen behålla (ta emot) tills de tider kommer då allt [pas] det blir återupprättat [apokatastasis], som Gud har förkunnat genom sina heliga profeters mun från urminnes tid.

Ordet apokatastasis [Strong G605] betyder återupprättelse, tillbaka till sin ursprungliga form. Läran som kallas ”apokatastasis” är en form av universalism, eftersom man påstår att alla blir frälsta till slut, att allt ska återupprättas i sin ursprungliga form. Men kommer ”allt” som existerar återupprättas till sin ursprungliga form? Nej, så står det inte. Vad ska återupprättas? Svar: allt detsom Gud har förkunnat genom sina heliga profeters mun från urminnes tid”. Att påstå något annat är att gå långt utöver vad Skriften säger! Bibeln varnar också för att lägga till eller ta bort något från Guds ord. (Jag återkommer till detta i punkt 3 om ordet alla, grekiska ”pas”).
Exempel på profeternas ord:

Dan 12:2 De många som sover i mullen skall vakna, några till evigt liv, andra till förakt och evig skam. 3 De förståndiga skall då lysa som himlavalvets ljus, och de som har fört många till rättfärdighet, som stjärnor, alltid och för evigt.
Ords 10:25 När stormen kommer är det ute med den ogudaktige, den rättfärdige har en evig grundval.

Hes 3:19 Men om du varnar den ogudaktige och han ändå inte vänder om från sin ogudaktighet eller sin ogudaktiga väg, då skall han dö i sin missgärning, men du har räddat din själ. (Hesekiels kallelse som väktare)
Mal 3:18 Då skall ni åter se skillnaden mellan den rättfärdige och den ogudaktige, mellan den som tjänar Gud och den som inte tjänar honom.
Ords 11:31 Om den rättfärdige får sin lön på jorden, hur mycket mer då den ogudaktige och syndaren!
1Petr 4:17 Ty tiden är inne för domen, och den börjar med Guds hus. Men om den börjar med oss, vad skall då slutet bli för dem som inte lyder Guds evangelium? 18 Och om den rättfärdige med knapp nöd blir frälst, vad blir det då av den ogudaktige och syndaren?
Jes 1:18 Kom, låt oss gå till rätta med varandra, säger HERREN. Om era synder än är blodröda, skall de bli snövita, om de än är röda som scharlakan, skall de bli vita som ull. 19 Om ni är villiga att höra, skall ni få äta landets goda.

tidens-fullb

rob_bell-

EC – vägen

Konsekvensen av all form av universalism tycks leda till att man närmar sig New age-tankar och jag kommer att visa varför. Den vägen har åtskilliga pastorer inom Emergent Church (EC) gått, som nu verkar inom New age. Ett exempel är f d EC-pastor Rob Bell, som har skrivit en bok som ger uttryck för universalistiska tankar. En annan som på liknande sätt började ifrågasätta, omtolka och omdefiniera bibelordet är EC-ledaren Brian McLaren, som också kan betecknas som en anhängare av nyandligheten idag och han förnekar Jesu ställföreträdande död.

Vi kan ha tankar och samtal om det här ämnet men vi kan inte göra en lära som strider emot summan och helheten av Bibelns budskap. När en lära leder till att hela textsammanhang omtolkas och ord omdefinieras, förutom att man använder liknelser för att få stöd, då är man farligt ute. En liknelse har en poäng och den används för att förklara en viss situation men den går inte att ”dra för långt”. Grundtexten kan inte heller användas hur som helst godtyckligt, utan den ska bekräfta och förtydliga summan.

Det finns andra som påstår att alla som går förlorade får samma straff,  att en vanlig ”hygglig” medborgare får samma straff som en ondskefull människa som Hitler osv. Jag hörde själv sådan undervisning ibland i min ungdom men jag har övergett den uppfattningen sedan många år. Jag upprepar det jag har skrivit tidigare: En jordisk domstol dömer inte en mördare eller våldtäktsman till samma straff som en snattare. Inte om den är rättvis och hederlig. På samma sätt har det naturligtvis betydelse hur vi lever. Var och en ska dömas efter sina gärningar. Hur det går till eller utmäts är Guds sak, inte vår.

Jes 3:10 Säg till den rättfärdige att det skall gå honom väl, ty sina gärningars frukt skall de äta. 11 Men ve över den ogudaktige! Honom skall det gå illa, han skall vedergällas efter sina gärningar.

Upp 20:12
Och jag såg de döda, både stora och små, stå inför tronen. Och böcker öppnades, och ännu en bok öppnades, livets bok. Och de döda blev dömda efter sina gärningar, efter vad som stod skrivet i böckerna. 13 Och havet gav igen de döda som fanns i det, och döden och helvetet
(dödsriket) gav igen de döda som fanns i dem, och var och en dömdes efter sina gärningar.

Vi får inte svar på alla frågor men det vi med all säkerhet vet och kan lita på är att Gud är den Rättvise Domaren. Han gör inga misstag och allt är öppet och uppenbart för honom.

Hebr 4:13 Inget skapat är dolt för honom, utan allt ligger naket och uppenbart för hans ögon. Och inför honom måste vi stå till svars.

3. Felaktigt stöd för ”allas frälsning”

Här följer ett par exempel på meningar som är tagna ur sitt sammanhang för att stödja den falska läran om allas frälsning.

1Kor 15:22 Liksom i Adam alla [pas] dör, så skall också i Kristus alla [pas] göras levande.

Den här versen tas ur sitt sammanhang som stöd för att ”alla blir frälsta”. MEN grammatiskt syftar pas [Strong G3956] som betyder alla, alla i den gruppen, varje del som är tillämpligt eller applicerbar (de som hör dit – inte alla möjliga). Vilken grupp? Ja, det får vi veta i nästa vers.

1Kor 15:23 Men var och en i sin ordning: Kristus som förstlingen och sedan, vid hans ankomst, de som tillhör honom. 24 Därefter kommer slutet, då han överlämnar riket åt Gud, Fadern, sedan han gjort slut på varje välde, varje makt och kraft.
1Kor 15:28 Och när allt har blivit lagt under honom, då skall Sonen själv underordna sig den som har lagt allt under honom, för att Gud skall vara allt i alla [pas].

De som det gäller är förenade med Kristus och hans natur (födda på nytt), liksom syndens människa har Adams natur. Det finns flera verser med uttrycket ”allt i alla”. Sammanhangen visar att samtliga syftar på Guds folk, Guds församling, de som är pånyttfödda och frälsta.

Kol 3:9 Ljug inte på varandra. Ni har ju klätt av er den gamla människan med hennes gärningar 10 och klätt er i den nya människan, som förnyas till rätt kunskap och blir en avbild av sin Skapare. 11 Här är det inte längre fråga om grek eller jude, omskuren eller oomskuren, barbar eller skyt, slav eller fri, utan Kristus är allt och i alla.
1Kor 12:4 Det finns olika slags nådegåvor, men Anden är densamme. 5 Det finns olika slags tjänster, men Herren är densamme. 6 Det finns olika slags kraftgärningar, men Gud är densamme, han som verkar allt i alla.
Ef 1:22 Allt lade han under hans fötter, och honom som är huvud över allting gav han åt församlingen, 23 som är hans kropp, fullheten av honom som uppfyller allt i alla.

Vi läste tidigare från Apg 3 att ”allt [pas] det blir återupprättat [apokatastasis]”. ”Allt” syftar inte på allt som existerar utan på allt ”som profeterna har förkunnat”. Här missbrukar man återigen delar av en mening och går långt utöver vad Skriften säger.

Det finns universalister som påstår att om inte Gud kan upprätta allt skulle hans plan misslyckas. Det påminner om när villoläraren Kenneth Copeland övermodigt påstod att Gud är den störste ”misslyckaren”, därför att syndafallet hände. Utan skam står han och hånar himlens Gud, Skaparen. Om vi har gudsfruktan gör vi bäst i att ödmjuka oss inför att GUD vet allt och är FULLKOMLIG och HELIG. Att påstå att Gud skulle ”misslyckas” om inte alla blir frälsta – frivilligt eller av TVÅNG, som det då kräver – avslöjar väl snarare högmodet när det mänskliga förståndet vill bestämma över Gud.

De som står för apokatastasis påstår att elden och eldsjön (Uppenbarelseboken) renar så att alla blir frälsta till sist. Det är ganska fantasifullt och saknar stöd i Bibeln. Den människa som hatar Gud brukar dessutom hata honom ännu mer när han straffas för sina synder, som han varken vill bekänna eller kännas vid. Det har vi också bibelord på.

Upp 16:8 Den fjärde tömde sin skål över solen, och den fick makt att bränna människorna med eld. 9 De brändes av stark hetta och hädade Guds namn, han som har makt över dessa plågor. Men de vägrade omvända sig och ge honom äran. 10  Den femte tömde sin skål över vilddjurets tron, och dess rike lades i mörker. Människorna bet sig i tungan av smärtan 11  och hädade himlens Gud för sina plågor och sina bölder, men de omvände sig inte från sina gärningar.

Upp 22:11 Den orättfärdige må fortsätta att göra orätt, den orene att orena sig, den rättfärdige må fortsätta att göra vad som är rätt och den helige att helga sig.”

Nikodemus bekände att de religiösa ledarna visste att Jesus var sänd från Gud. Ändå beslutade de sig för att avrätta och döda Jesus.

Joh 3:2 Han kom till Jesus om natten och sade: ”Rabbi, vi vet att det är från Gud du har kommit som lärare, ty ingen kan göra sådana tecken som du gör, om inte Gud är med honom.”

Vad består i ”elden”? Guds ord. Den som inte har Guds ord och Guds Ande inom sig är inte frälst och kan inte bestå.

Mark 13:31 Himmel och jord skall förgå, men mina ord skall inte förgå.
1Joh 5:10 Den som tror på Guds Son har vittnesbördet inom sig. Den som inte tror på Gud gör honom till en lögnare, eftersom han inte tror på vittnesbördet som Gud har givit om sin Son. 11 Och detta är vittnesbördet: Gud har skänkt oss evigt liv, och det livet är i hans Son. 12 Den som har Sonen har livet. Den som inte har Guds Son har inte livet.
2Tess 1:6 Gud är rättfärdig: han vedergäller dem med lidande som plågat er 7 och ger åt er som blir plågade lindring tillsammans med oss. Och det sker när Herren Jesus kommer från himlen och uppenbarar sig med sina mäktiga änglar, (Jesu återkomst) 8 i flammande eld och straffar dem som inte vill veta av Gud och dem som inte lyder vår Herre Jesu evangelium. 9 Dessa skall bli straffade med evigt fördärv, bort från Herrens ansikte och hans härlighet och makt, 10 när han kommer för att förhärligas i sina heliga (den frälsta skaran) och väcka förundran hos (i) alla dem som tror. Ty vårt vittnesbörd har ni trott. Så skall det ske på den dagen. 11 Och därför ber vi alltid för er, att vår Gud skall anse er värdiga sin kallelse och med kraft fullborda varje god föresats och gärning i tron, 12 så att vår Herre Jesu namn förhärligas i er och ni i honom genom vår Guds och Herren Jesu Kristi nåd.

En annan vers som felaktigt används för ”allas frälsning”:

Fil 2:7  …Han som till det yttre var som en människa 8  ödmjukade sig och blev lydig ända till döden – döden på korset. 9  Därför har också Gud upphöjt honom över allting och gett honom namnet över alla namn, 10  för att i Jesu namn alla knän skall böja sig, i himlen och på jorden och under jorden, 11  och alla tungor bekänna [exomologeo], Gud, Fadern, till ära, att Jesus Kristus är Herren.

Alla skall erkänna [exomologeo Strong G1843] – villigt eller mot sin vilja (motvilligt!) – att Jesus är den han är. Ordet talar om att ingen ska kunna förneka att Jesus är den han är. Det innebär inte att alla blir frälsta och det är inte det som Paulus talar om någonstans. När det står om den som bekänner Jesus som den han är enligt Ordet utifrån hjärtats tro, används ordet homologeo. Oavsett grundtextord ger sammanhanget och helheten det tydliga budskapet att alla skall stå inför Guds domstol och att det finns två utvägar som vi får välja här i livet. Gud har gett människan en fri vilja.

2Kor 6:2 Han säger ju: Jag bönhör dig i rätt tid, och jag hjälper dig på frälsningens dag. Se, nu är den rätta tiden, nu är frälsningens dag.

Vissa påstår att människor blir frälsta, bara vi visar kärlek. Det är ett önsketänkande, att det skulle gälla alla. Jesus, Guds Son, var syndfri. Han gjorde gott och hjälpte alla… (Apg 10:38). Fariséer och skriftlärde visste att han var från Gud men ändå valde de att döda honom. Om godhet och kärlek räckte för att människor skulle bli frälsta, hade alla blivit frälsta omkring Jesus. Kärleken har sin glädje i sanningen (1Kor 13:6) men människor älskade sina onda gärningar [mörker] mer än ljuset [sanningen]. Det bildades alltid olika läger där Jesus gick fram.

Joh 3:19 Och detta är domen: ljuset (JESUS) kom till världen och människorna älskade mörkret och inte ljuset, eftersom deras gärningar var onda.

4. Omtolkningar och omdefinitioner
– närmande till New age-tankar

De som förespråkar Apokatastasis förnekar att de tror på New age-tanken att ”Gud är i alla”. Ändå är det just det som deras resonemang leder till. Här följer de kommentarer som visar att de närmar sig New age-tankar. Omtolkningar av tydliga och klara bibeltexter görs nu som stöd för Apokatastasis och Universalism.
Detta gällde 1 Kor 3, vilket påstods betyda att ”alla blir frälsta”:

Citat: ”Paulus kan också ha menat alla människor i 1Kor 3”, ”Det ena behöver inte utesluta det andra. Självklart är Paulus brev skrivna till troende, men det finns inget som säger att en del av hans budskap även omfattar icke troende.”

1Kor 3:9 Ty vi är Guds medarbetare, och ni är en Guds åker, en Guds byggnad. 10 Efter den nåd som Gud gav mig har jag som en kunnig byggmästare lagt grunden, och en annan bygger nu på den. Men var och en bör se till hur han bygger. 11 Ty någon annan grund kan ingen lägga än den som är lagd, Jesus Kristus. 12 Om någon bygger på den grunden med guld, silver och dyrbara stenar eller med trä, hö och halm, 13 så skall det visa sig vad var och en har byggt. Den dagen kommer att visa det, eftersom den uppenbaras i eld, och hur vars och ens verk är skall elden pröva. 14 Om det verk någon har byggt består provet, skall han få lön. 15 Men om hans verk bränns upp, skall han gå miste om lönen. Själv skall han dock bli frälst, men som genom eld. 16 Vet ni inte att ni är ett Guds tempel och att Guds Ande bor i er?

Hela texten och hela brevet är skrivet till Guds församling i Korint och gäller Guds folk. Paulus skriver till församlingen att de uppför sig som andliga spädbarn (v 1) trots att de borde vara andligt mogna vid det här laget. Han skriver vidare att de är ”köttsliga och lever som alla andra …som folk i allmänhet” (v 3-4). Vilka andra? Självklart de som inte tror, de som INTE ÄR I KRISTUS (v 1). Men i dessa troende människors liv har Paulus genom sin undervisning lagt en rätt grund: ”..den som bygger PÅ DEN GRUNDEN…”. Den som inte är frälst bygger INTE på den grunden, vilken är JESUS! Det som vi bygger själva är av ”trä, hö och halm” även som frälst. Det som Guds Ande bygger i våra liv är värdefullt och består, det är som ”guld, silver och dyrbara stenar”.

Jag har många gånger undervisat om Abraham, Lot och Lots hustru som exempel på den här texten. Lot såg efter det jordiska och flyttade allt närmare Sodom, tills han bosatte sig i staden. Det står ingenstans att han sökte Guds vilja och ledning i sina beslut. När Guds dom föll med eld över Sodom och Gomorra förlorade Lot allt i Sodom och han måste fly för sitt liv. Lot ”blev frälst som genom eld”, därför att han var en rättfärdig man. Hans räddning var att Herren manade Abraham till bön och förbön. Det sista vi läser om Lot är att han levde fylld av fruktan i en grotta. Detta var inte det som Gud hade tänkt för hans liv. Abraham däremot lät Gud bygga i sitt liv och kallas därför ”Guds vän” och ”trons fader”, som en förebild för oss. När han sökte Guds vilja och ledning och följde i tro och lydnad, ser vi Guds verk av ”guld, silver och ädelstenar” (en andlig bild). Han gjorde mänskliga misstag precis som vi gör men han sökte sig alltid närmare Herren igen.
Lår skrift förklara skrift..!

2Petr 2:6 Städerna Sodom och Gomorra dömde han till undergång. Han lade dem i aska och gav så ett exempel på vad som skulle hända de ogudaktiga. 7 Men han frälste den rättfärdige Lot, som plågades av de ogudaktigas utsvävande liv.

Paulus skriver vidare att ”ni är ett Guds tempel” (1Kor 3:16). Menar han de som inte är frälsta/pånyttfödda? Alla människor? SJÄLVKLART INTE! Hur kan man bli så förblindad så att man omtolkar och förfalskar Guds ord? Gud ger sin Ande till dem som lyder honom (Apg 5:32). När man säger att den här texten kan gälla alla, närmar man sig New age-tankar:

”Gud är i alla, de måste bara inse det”
”Gud är i alla, vi har bara inte insett det”
(Rob Bell)
= ”alla har redan Grunden, de måste bara inse det”
= ”alla är redan frälsta, de måste bara inse det”

Paulus skrev att han inte använde några knep eller hemlighetsmakeri. Det han skriver är tydligt och klart, det som står – och det gäller även 1 Kor 3.

2Kor 4:1 Därför, då vi genom Guds barmhärtighet har denna tjänst, så tappar vi inte modet. 2 Vi har avsagt oss allt hemligt och skamligt och använder inga knep. Vi förfalskar inte Guds ord utan lägger öppet fram sanningen och anbefaller oss själva inför Gud åt varje människas samvete. 3 Är vårt evangelium dolt, så är det dolt för dem som går förlorade.

2Kor 1:12 Vi kan med gott samvete berömma oss av att vi här i världen, och särskilt mot er, har uppträtt i helighet och renhet inför Gud och inte varit ledda av världslig visdom utan av Guds nåd. 13 Ty vi skriver inget annat till er än det ni läser och kan förstå. Och jag hoppas att ni ända till slutet kommer att förstå 14 det ni redan delvis har förstått: att vi är er berömmelse liksom ni är vår berömmelse på Herren Jesu dag.

Det krävs ett ställningstagande och beslut eftersom vi är ”döda genom våra (era) överträdelser och synder” (Ef 2:1-). Det är väl bäst att påpeka att denna text är skriven till Guds församling, alltså de troende i Efesus. Gud vill ge förlåtelse och från Guds sida är allt klart genom Jesus Kristus. Från vår sida krävs omvändelse och bekännelse.

2Kor 5:19  Ty Gud var i Kristus och försonade världen med sig själv. Han tillräknade inte människorna deras överträdelser, och han har anförtrott åt oss försoningens ord. 20  Vi är alltså sändebud för Kristus. Det är Gud som förmanar genom oss. Vi ber å Kristi vägnar: låt försona er med Gud.

1Joh 1:9 Om vi bekänner våra synder, är han trofast och rättfärdig, så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet. (Nåd eller att bli benådad kan inte ges utan bekännelse och omvändelse till pånyttfödelse) 10 Om vi säger att vi inte har syndat, gör vi honom till en lögnare, och hans ord är inte i oss.

Villoläran ”en gång frälst alltid frälst”

Det är inte särskilt förvånande att universalister också står för villoläran ”en gång frälst alltid frälst”. Som stöd för detta fick jag svaret: ”Om vi vore frälsta av gärningar, skulle vi kunna förlora vår frälsning, men nu är frälsningen av nåd och Gud kan inte ångra sin kallelse och sina nådegåvor, Rom 11:29. Däremot kan vi förlora vår lön och blir då frälsta som genom eld.”

Att dra sådana slutsatser ur Rom 11 är helt orimligt. Denna text handlar om Israels och judarnas utkorelse och kallelse som Guds egendomsfolk. Paulus är knivskarp mot all form av ersättningsteologi och högmod från oss (hednakristna) gentemot det judiska folket, Israels folk, därför att de förkastade Messias. Det kommer en tid då Israel som folk ska bekänna sig till och tro på Messias Jesus och det leder fram till Jesu återkomst och uppståndelsen från de döda (Rom 11:15, Matt 23:39, Apg 3:19-20).

Rom 11:28 I fråga om evangelium är de fiender för er skull (som folk förkastade judarna sin Messias Jesus), men i fråga om utkorelsen är de älskade för fädernas skull (de fäder som trodde på Gud och hans ord: Abraham, Isak, Jakob…). 29 Ty sina gåvor och sin kallelse kan Gud inte ångra. (Guds kallelse står kvar och varje människa väljer ja eller nej)

 • Alla judar har inte tagit emot Guds frälsning och varje individ i detta folk måste ta personlig ställning till Guds Messias, Jesus (Yeshua).
 • Genom hela Bibeln finns det exempel på avfall, att människor förlorar sin frälsning därför att man viker av från vägen. Jesus varnade många gånger att se till så att vi inte blir bedragna, det vill säga att ledas vilse.
 • Detta handlar inte heller om ”alla människor” och stöder på inga sätt påståendet att ”alla blir frälsta”.

Matt 24:11 Många falska profeter skall träda fram och bedra många. 12 Och eftersom laglösheten tilltar, kommer kärleken att svalna hos de flesta. 13 Men den som håller ut intill slutet skall bli frälst.

Vad som händer när kärleken kallnar och man blir ljum, kan vi läsa om i budskapet till församlingen i Laodicea (Upp 3).

De som står för Apokatastasis försöker omdefiniera ord som ”evigt” och ”frälst”. Ordet evigt [aionos] kan översättas på flera sätt – men det finns orsak till att det översätts evigt eftersom Gud är evig [aionos]. Om ”evigt [aionos] straff” betyder att straffet kan ändras, har vi inte heller löfte om evigt [aionos] liv och då är kanske inte heller Gud evig [aionos]

Aionios [Strongs G166] betyder evigt, utan början och slut. Ordet kommer från aion [G165] som betyder ålder, tidsålder, evig, världen, för alltid.
Wordstudy Dictionary:
evig, som hör till ai’nn /aion (G165), om tiden i sin varaktighet, konstant och hållbar. När man hänvisar till det eviga livet betyder det livet som är Guds och därför påverkas inte tidsbegränsningarna. Aiō̄nios är speciellt förknippad med de frälsande välsignelserna av gudomlig uppenbarelse, som betecknar de saker som inte är övergående.

Matt 25:31  När Människosonen kommer i sin härlighet och alla änglar med honom, då skall han sätta sig på sin härlighets tron. 32  Och alla folk skall samlas inför honom, och han skall skilja dem från varandra, som en herde skiljer fåren från getterna. 33  Och fåren skall han ställa på sin högra sida och getterna på den vänstra.
…46  Och dessa skall gå bort till evigt [aionios] straff, men de rättfärdiga till evigt [aionios] liv.”

Rom 16:26 men nu har uppenbarats och genom profetiska Skrifter på den evige [aionos] Gudens befallning gjorts känd, för att alla folk skall föras till trons lydnad – 27 Gud, den ende vise, tillhör äran, genom Jesus Kristus, i all evighet [aion], amen.

Hebr 7:28 Ty lagen insätter svaga människor till överstepräster, men det ord som bekräftades med ed och kom senare än lagen insätter Sonen, som är fullkomlig för evigt [aion].

Jag vill här ge en sammanfattning av det jag mötte av Apokatastasis/Universalism och dess konsekvenser som är typiska för villolära:

 1. man utgår ifrån en vers eller en mening tagen ur sitt sammanhang och gör en lära
 2. konsekvensen är en förblindelse så att man omtolkar bibeltexter som är klara och tydliga
 3. man omdefinierar ordens betydelse och använder grundtexten på ett felaktigt sätt
 4. man ställer gärna två extrema uppfattningar emot varandra för att få medhåll

5. Upprättelsen sker I KRISTUS

Guds plan är att allt ska upprättas i Kristus. Det finns ett innanför och ett utanför. Människan är fri att välja och Gud tvångsfrälser inte. Utan Jesus Kristus/Messias finns ingen frälsning och inget evigt liv. Jesus är arvtagaren till skapelsen som han friköpte med sitt eget blod på korset (Upp 5). Vi står som medarvingar i Kristus. Vi har ingen arvsrätt i oss själva. På samma sätt står vi som rättfärdigförklarade i Kristus genom tro på hans rättfärdighet. Vi har ingen egen rättfärdighet i oss själva. Hela Kolosserbrevet talar om nödvändigheten att vara i Kristus, genom tro på hans namn efter ett personligt ställningstagande och beslut här i livet.

Guds rike består när alla andra faller (Dan 2:44). Alla har inte del eller arvsrätt i Guds rike. Att påstå det, kallar Paulus för ”tomt prat”. Det finns inga löften om att man kan få ärva EFTER domen och straffet (yttersta domen).

Gal 5:19 Köttets gärningar är uppenbara: de är otukt, orenhet, lösaktighet, 20 avgudadyrkan, svartkonst, fiendskap, kiv, avund, vredesutbrott, gräl, splittringar, villoläror, 21 illvilja, fylleri, utsvävningar och annat sådant. Jag säger er i förväg vad jag redan har sagt: de som lever så skall inte ärva Guds rike.

Ef 5:5 Ni skall veta att ingen otuktig eller oren eller girig – en sådan är en avgudadyrkare – skall ärva Kristi och Guds rike. 6 Låt ingen bedra er med tomt prat. Allt sådant nedkallar Guds vrede över olydnadens barn. 7 Ha därför ingenting med dem att göra. 8 Ni var en gång mörker, men nu är ni ljus i Herren. Vandra då som ljusets barn.

Människan skapades till – eller ”i” – Guds avbild [tselem Strong H6754 – att skugga, likhet, bild, illusion]. Till detta var vi ämnade men som syndare är vi inte Guds avbild. Jesus är Guds sanna avbild, härligheten från Gud. I Kristus, i tron på honom, blir vi det Gud hade tänkt och skapat oss till när vi lever i Guds vilja och hans ledning. När ”rådandet” (dominion) över skapelsen som Adam och Eva fick av Gud (1Mos 1:26), tas i människans hand utan beroende av Guds ledning och Guds Ande blir resultatet däremot katastrof på alla områden. (Det ser vi också på det andliga området inom herraväldesteologin /Dominion-läran och dess falska apostlar).

2Kor 4:3 Är vårt evangelium dolt, så är det dolt för dem som går förlorade. 4 Ty den här tidsålderns gud har förblindat de otroendes sinnen, så att de inte ser ljuset som strålar ut från evangeliet om Kristi härlighet – han som är Guds avbild. 5 Vi predikar inte oss själva, utan Jesus Kristus som Herren, och oss som era tjänare för Jesu skull.

Joh 3:36  Den som tror [eis] Sonen har evigt [aionios] liv. Den som inte lyder Sonen skall inte se livet, utan Guds vrede blir kvar över honom.”

Grekiska ordet eis [Strong G1519] betyder till, in i. Det beskriver en pågående rörelse in mot centrum, alltså ett växande i tro när vi lär känna Jesus mer och mer. Guds vrede över synden står kvar när människan vägrar att ta emot Guds gåva, Jesu frälsning och syndernas förlåtelse.

6. Svåra frågor -men inga falska löften eller läror

Hur går det med dem som inte har hört evangeliet? Vi kan lugnt lita på att Gud gör allt rätt och han vet om varje människas förutsättningar. Vi känner inte till allt som sker i människors liv. Det händer att Gud på olika sätt söker och frälser människor som omges av andligt mörker, som inte har hört evangeliet eller har någon kristen i sin omgivning. Gud talar ibland till människor genom drömmar och uppenbarelser om Jesus som leder fram till omvändelse och frälsning. Jesus sa: ”den som söker, han finner”. Det finns många exempel på människor som ärligt har sökt sanningen. Då är Gud där och på olika sätt visar på Jesus, enda vägen till Gud.

Vi läser genom hela Bibeln att Gud kallar och utrustar människor att vara hans redskap mitt ibland ett ogudaktigt släkte. Se på Noa, som byggde arken under 150 år. Hela tiden var Noa ett vittne och en prövosten för alla människor som såg honom eller hörde om honom. De ställdes inför ett val. Noa var en ”rättfärdighetens förkunnare” både i ord och gärning (2Petr 2:5).

Att utifrån de svåra frågorna göra en egen mänsklig lösning som universalisterna, är att gå långt utöver vad Skriften säger (1Kor 4:6). Det vi inte har svar på nu, får vi lämna i Guds hand. Jag tänkte att djävulen måste vara väldigt desperat när han till och med vill få oss att tro att han ska bli räddad till slut och få oss att glömma allt som Jesus sa om satan, denne alltigenom onda varelse. ”…djävulen har kommit ner till er i stor vrede, eftersom han vet att hans tid är kort” (Upp 12:12). Det är nämligen så att om man omtolkar att ”Gud ska bli allt i alla” till att gälla allt skapat så gäller det djävulen och hans demoner också. Annars har Gud fortfarande ”misslyckats” med sin plan att upprätta allt. Nej, detta är en falsk lära, en lögn.

Vi kan ha tankar och samtal, diskutera och studera men vi har inte rätt att göra en lära som strider emot hela Bibelns budskap och som leder till omtolkningar, förvanskningar eller omdefinitioner av tydliga och klara bibeltexter och bibelord. Det finns frågor som vi kanske inte får svaret på här i livet därför att Gud vill dölja det och vårt förstånd är begränsat. Det finns frågor som vi kan ha tankar omkring men inte vet tvärsäkert.
Jag tänker exempelvis på frågor som dessa:

Är vi evighetsvarelser? Det står att Gud ensam är odödlig (1Tim 6:16). Det borde betyda att allt annat – allt skapat – existerar så länge Gud vill och har bestämt? Vad betyder ordet att ”Gud har lagt evigheten i människornas hjärtan” (Pred 3:11)? Vi vet att det inte betyder att alla har en ”gudagnista” som mystikerna påstår (Rom 7:18, Matt 7:11, 12:34). Det är New age-tankar och inte biblisk undervisning. Däremot vet vi att det finns en medvetenhet i människan om att det måste finnas något mer än detta jordelivet. Det visar sig också ibland i katastrofer som påminner om domar, att den värste ateist kan ha en medvetenhet om Guds dom eller ”domedagen”. Bibelversen är alltså inget självklart stöd för att vi är ”evighetsvarelser”. Men är vi inte evighetsvarelser då Gud blåste livsande i människan? Det står att så blev människan ”en levande varelse” men Adam och Evas synd ledde till att människan förlorade härligheten från Gud. Jesus är Guds härlighet och det var den relationen och Guds närvaro som människan förlorade (Hebr 1:3).

Rom 3:23 Alla har syndat och saknar härligheten från Gud,

Är det slutliga straffet evigt i bemärkelsen att det pågår för evigt – eller betyder det att straffet och domen är evigt bestämt och aldrig kommer att ändras och att strafflängden varierar utifrån människans gärningar som hon döms för? Här finns det olika uppfattningar.

Frälst

Jag vill nämna ordet ”frälst” eftersom det görs försök till att omdefiniera ordet till något som det inte betyder. Frälst kan förklaras i tre steg utan att gå in djupare på grundtexten.

 1. Tron till pånyttfödelse är början på vägen – man är frälst [frikänd] från syndens straff. Man förklaras rättfärdig genom tro och går fri i domen (”i hoppet är vi frälsta”) tack vare Jesu offerdöd och uppståndelse. Den som inte har bekänt sin synd och skuld inför Gud är inte frälst och kan därför inte få eller ges nåd, bli benådad.
 2. Livet med Jesus är en livslång process som kallas helgelse – en pågående frälsning som innebär att vi mer och mer blir frälsta från syndens makt (korsets verk i oss som tror), så att vi kan tjäna Gud.
 3. Vi talar ibland om ”slutfrälsning” och då syftar vi på uppståndelsen och förvandlingen när Jesus kommer tillbaka – vi blir frälsta från syndens närvaro och går in i det himmelska, eviga livet.

Vi kan alltså bekänna redan nu att vi är frälsta och har evigt liv om vi tror på Jesus, Guds Son och tillhör honom. Därefter uppmanas vi att fortsätta på den smala vägen i Jesu efterföljelse och överlåtelse till honom, så att vi inte viker av från vägen (avfaller) i synd (grek. hamartia = missar målet) utan förblir i Kristus. Om vi så håller ut till slutet skall vi bli frälsta (slutfrälsning, Matt 24:13).

1Joh 5:11 Och detta är vittnesbördet: Gud har skänkt oss evigt liv, och det livet är i hans Son. 12 Den som har Sonen har livet. Den som inte har Guds Son har inte livet. 13 Detta skriver jag till er för att ni skall veta att ni har evigt liv, ni som tror på Guds Sons namn.

Låt oss inte glömma det vi (många av oss?) lärde redan i söndagsskolan!

Joh 3:16 Ty så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde Son, för att den som tror på honom inte skall gå förlorad [apollumi] utan ha evigt [aionios] liv. 17 Inte sände Gud sin Son till världen för att döma världen utan för att världen skulle bli frälst genom honom. 18 Den som tror på honom blir inte dömd, men den som inte tror är redan dömd, eftersom han inte tror på Guds enfödde Sons namn.

Apollumi [Strong G622] betyder ruin, dö, fullständigt förstöras, att förgås, att förlora, gå förlorad.

Det står inte: det är bättre att du tar emot Jesus nu, så att du slipper straffet och blir frälst sen.
Det står inte: du kan tro på vad du vill och leva hur du vill – en dag kommer du ändå att bli frälst.

Det stora är att Gud erbjuder alla människor frälsning och syndaförlåtelse och att han vill att alla människor ska bli frälsta (1Tim 2:3-4). Därför ska vi inte ge människor falska eller vilseledande löften utan sprida sanningen, budskapet om Jesus med den helige Andes kraft, där vi är och dit han leder oss.

Mvh
Elvor Ohlin

Tillägg 9 september 2017:
Jag vill ge ett exempel på hur man felaktigt använder liknelser som stöd för universalism. I Matt 18 talar Jesus om ”de små”, de som ödmjukar sig och blir som barn för att komma in i Guds rike. Han varnar sedan för världen som förför och ger den skarpaste varning till den som förför ”en av dessa små”. Här använder Jesus en liknelse om herden som lämnar de 99 fåren, för att söka och leta upp det enda förlorade fåret, ett får som alltså har blivit förfört och gått vilse.

Citat av en universalist: Vad vill då Gud? Jo, Han vill att ”ALLA människor ska bli frälsta och komma till kunskap om sanningen”, därav liknelsen om herden som inte ger sej förrän han samlat in 100% av fåren! Varför står denna liknelse med i Bibeln annars? …Den gode herden får vara lite mindre petig med att räkna sina får..

Sammanhanget är tydligt med att det gäller de som redan är Guds barn. Det gäller fåren som tillhör herden – dvs. Guds folk – och inga andra.

Matt 18:14 Så är det inte heller er himmelske Faders vilja att någon enda av dessa små skall gå förlorad.

Liknelsen gäller först och främst ”de förlorade fåren av Israels hus” (Matt 15:24). Israel är Guds egendomsfolk men inte ens alla i det folket trodde och tillhörde därmed inte Jesu får. Även i det utvalda folket gäller ett personligt ställningstagande. Här talar Jesus till judar som tvivlade på vem han var:

Joh 10:26 Men ni tror inte, därför att ni inte hör till mina får. 27 Mina får lyssnar till min röst, och jag känner dem, och de följer mig.

När evangeliet sedan spreds till alla folk, gäller liknelsen alla som är Guds barn, eftersom vi är inympade (Rom 11). Fader-son/-dotter (barn) relation fås genom frälsning ENDAST i Jesus Kristus. ”Guds barn” och ”den gode herdens får” är ENDAST de som tror på Jesus och tillhör honom. Alla är skapade av Gud men Guds barn blir man enbart genom att födas ovanifrån, födas på nytt (Joh 3). När ett av dessa får förförs och lockas vilse, söker herden Jesus efter det förlorade fåret.

Guds plan är att återupprätta. Erbjudandet gäller alla MEN alla tar inte emot! Den som tackar nej förnekar eller föraktar Gud och har därmed inte del i Guds rike. Liknelsen här i Matt 18 handlar däremot inte om alla människor, utan endast om Guds folk. Villoläror bygger som sagt ofta på enstaka verser tagna ur sitt sammanhang. Konsekvensen är att de försöker riva upp och rasera det som står skrivet tydligt och klart i Guds ord.
Låt dig inte luras!.

/Elvor Ohlin

Fler Ohlins funderingar