Upp 16:12 Den sjätte tömde sin skål över den stora floden Eufrat och dess vatten torkade ut så att vägen bereddes för kungarna från Östern.13 Och jag såg att det ur drakens gap och ur vilddjurets gap och ur den falske profetens mun kom ut tre orena andar som liknade paddor. 14 De är ondskefulla andar som gör tecken och de beger sig ut till kungarna i hela världen för att samla dem till striden på Guds, den Allsmäktiges, stora dag. 15 ”Se, jag kommer som en tjuv. Salig är den som vakar och bevarar sina kläder, så att han inte går naken och man ser hans kön.” 16 Och de samlade dem på den plats som på hebreiska heter Harmagedon.

King James

Upp 16:12 And the sixth angel poured out his vial upon the great river Euphrates; and the water thereof was dried up, that the way of the kings of the east might be prepared. 13 And I saw three unclean spirits like frogs come out of the mouth of the dragon, and out of the mouth of the beast, and out of the mouth of the false prophet. 14 For they are the spirits of devils working miracles which go forth unto the kings of the earth and of the whole world to gather them to the battle of that great day of God Almighty. 15 Behold, I come as a thief. Blessed is he that watcheth, and keepeth his garments, lest he walk naked, and they see his shame. 16 And he gathered them together into a place called in the Hebrew tongue Armageddon.

Joel 3 Har alltså med detta ihopsamlande mot Israel att göra. Så det är starka andemakter utgjutna nu. Något som kommer att avslöja anden bakom är just att man kommer att vända sig emot Israel. Och i årets FN möte så var det första gången USA kallade Judeen – Samarien för ockuperat land.

Men det är inte bara mot Israel man kommer att gadda ihop sig utan mot Guds sanna församling. En morgon i somras hörde Janne dessa ord i bönen.

1 Mos 3:15 Jag skall sätta fiendskap mellan dig och kvinnan och mellan din avkomma och hennes avkomma.

Det var ungefär samtidigt som rapporterna om Eufrats uttorkning så vi förstod vad Herren ville säga oss. Det kommer att komma en tid av avskiljning.

Carter Conlon i Times Square Church sa i sin senaste predikan: Gud kommer att resa upp ett motstånd mot den världsliga kyrkan och de kommer inte att kunna stå då. Bara de som böjt sig under korset kommer att få kraft att kunna stå.

Onda andar = Demoner = Gk Daimon = Rot Daio = ”To distribute fortunes”. Det säger oss att de onda andarna kommer att tala om en mkt god framtid. De kommer att tala om framgång, De kommer att profetera lycka över dem som inte följer Gud. Dessa onda andar kommer att vagga in folk i en ”falsk säkerhet”

Grundtexten säger att de kommer att först samla ihop konungarna (FN) och sedan hela världen. (I Babel) vi har fått flera gånger att det kommer att handla om ett falskt evangelium om att rädda miljön jorden mm.

Vi har alltså Gud som använder sig av onda andar för att få sin vilja igenom. Kan vi se mönstret? I 2 tess 2 så prisger Gud de avfallna genom villfarelsens makt (Onda andar – fallna änglar)

Du kan även se det här i liknelsen om ogräset i åkern Mt 13. I ändens tid skall hans änglar ta bort stötestenarna och de laglösa med hjälp av sina änglar (budbärare). Vi har ju nyss lärt oss att det kan gälla fallna änglar.

Jerry Potter profeterar om det här >> Harmagedon är ett intressant ord i sig. Har = Berg eller höjd Meggido = Roten till ordet är Gadad = ”Att huggas itu” ”Att avhuggas” ”Att huggas bort” ”Eller en stor katastrof”

Luk 19:27 Men dessa mina ovänner som inte ville ha mig till konung över sig, för dem hit huggen ned dem här inför mig.

När vi nu läser 1 Tess om vilka som får ryckas upp till honom så handlar det om de som överlevt ”en stor katastrof”

1Tess 4:15 Vi säger er detta enligt ett ord från Herren: vi som lever och är kvar till Herrens ankomst skall alls inte komma före de insomnade.

Orden är direkt hämtade från det hebreiska språket och betyder ”att överleva en stor katastrof” vilket i det här fallet måste vara att inte vända sig emot Israel och Jesus sanna församling i ”Det stora avfallet” eller ”upproret” som Paulus vidare beskriver i 2 Tess 2.

Upp 16:15 är intressant i sammanhanget för de som vakar och bevarar sina kläder kommer inte att dras med mot berget för att gå förlorade. Det är alltså dessa som älskar honom och vill ha honom som konung.

Läs >> bibelstudiet ”som en tjuv om natten” så får du se att uttrycket handlar om att vakta på altarelden som är tänd av Gud så de inte slocknar. Om det slocknar blir straffet att du förlorar dina kläder.

Det handlar alltså om att bevara det viktigaste av allting Agapekärleken till Gud. Därför kan man knyta ihop paddorna här med den villfarelsens andemakt som Gud släpper lös. Den kommer att drabba just de som inte ger kärleken till sanningen rum.

2 Tess 2:9 Den laglöses ankomst är ett verk av Satan och sker med stor kraft, med lögnens alla tecken och under 10 och med all slags orättfärdighet som bedrar dem som går förlorade, eftersom de inte tog emot sanningen och älskade den, så att de kunde bli frälsta. 11 Därför sänder Gud en kraftig villfarelse över dem så att de tror på lögnen 12 och blir dömda (Avskiljda) alla dessa som inte har trott (underordnat sig) på sanningen (ljuset) utan njutit av orättfärdigheten.

Paddorna och Villfarelsens andemakt är precis samma sak. Och det är precis de änglar som kommer för att rensa bort ogräset i Mt 13.

Mat 13:37 Han svarade: ”Den som sår den goda säden är Människosonen. 38 Åkern är världen. Den goda säden är rikets barn ogräset är den ondes barn. 39 Ovännen som sådde det är djävulen. Skördetiden är tidsålderns slut, och skördemännen är änglar. 40 Som när ogräset samlas ihop och bränns upp i eld, skall det vara vid tidsålderns slut. 41 Människosonen skall sända ut sina änglar, och de skall samla ihop och föra bort ur hans rike alla som blir andra till fall (stötestenar) och lever i laglöshet, 42 och de skall kasta dem i den brinnande ugnen. Där skall man gråta och skära tänder. 43 Då skall de rättfärdiga lysa som solen i sin Faders rike. Hör, du som har öron att höra med!

Redan när Bill Hybels började att starta nätverk i världen så började Guds Ande varna oss för att man lämnade korsets väg och började gå på världens väg istället. Herren visade att fienden sådde ogräs medan folket sov.
När sedan Rick Warren och Emerging Church senare kom med sina läror och nätverk så bekräftade bara Gud att världen redan börjat att inta hela församlingar.

Rick Warren gick sedan med i Tony Blairs faith foundation >> Och man började prata om den nya sociala evangeliet som i princip överensstämmer med FN:s visioner.

Världskyrkan kommer och här finns ingen plats för oss som tror att Jesus är enda vägen till Gud. Inte heller kommer det att finnas plats för de som tror på ett ändetidsscenario med harmagedon och dom.

Om nu Tony Blair blir president i EU vilket han tydligen är nominerad för så fruktar vi det värsta. Inte undra på att Guds Ande nu så starkt varnar för ett kommande avfall från tron in i ett jordiskt socialt evangelium med goda gärningar.

Här är ett tal som Hillary Clinton höll för Alliance of Civilization för ett tag sedan >> Tony Blair har exakt samma syn på extremism som FN:s Alliance of Civilization har. Med extremism menar de att ingen skall påstå att deras religion är enda vägen till Gud.

Rick Warren nu hamnat i den här soppan som medlem i Counsel of Forreign Relations som aktivt arbetar för en ny världsordning (NWO) men utan Gud. >>

1Joh 2:15 Älska inte världen, inte heller det som är i världen. Om någon älskar världen finns inte Faderns kärlek i honom. 16 Ty allt som finns i världen köttets begär och ögonens begär och högmod över livets goda, det kommer inte från Fadern utan från världen. 17 Och världen och dess begär förgår men den som gör Guds vilja förblir i evighet.

Att älska (Agape) är att underordna sig en härskare och hans regler. Vi måste lyda Gud mer än människor.

Ingen av oss kommer att kunna nå målet och frälsningen utan hjälp från Gud. Vi ser profetiskt hur ett råd kommer att sättas upp av den kommande världskyrkan som drar upp riktlinjerna för vad du får säga och vad du får predika och skriva. Vi hoppas att vi kan få kraft av Gud den dagen att säga som Apostlarna gjorde.

Apg 5:25 Men då kom någon och sade till dem: ”Männen som ni satte i fängelse är i templet och står där och undervisar folket.” 26 Ledaren för tempelvakten gick då tillsammans med tjänarna och förde bort dem utan att bruka våld, eftersom de var rädda för att bli stenade av folket. 27 När de nu fördes bort, ställdes de inför Stora rådet, och översteprästen förhörde dem 28 och sade: ”Förbjöd vi er inte strängt att undervisa i det namnet? Och nu har ni fyllt Jerusalem med er lära och vill att den mannens blod skall komma över oss.” 29 Då svarade Petrus och apostlarna: ”Man måste lyda Gud mer än människor. 30 Våra fäders Gud har uppväckt Jesus, som ni hängde upp på trä och dödade. 31 Honom har Gud med sin högra hand upphöjt som hövding och frälsare, för att ge omvändelse och syndernas förlåtelse åt Israel. 32 Vi är vittnen till detta, vi och den helige Ande, som Gud har gett åt dem som lyder honom.”

Ordet lyda här >> betyder: Att överbevisas av en konung till lydnad. Bara de som lyder honom kommer att bli frälsta. Det hjälper inte att på den dagen säga: Herre Herre! Vi måste göra Guds vilja och inte följa människors olika visoner.

Mat 7:21 Inte skall var och en som säger ’Herre, Herre’ till mig komma in i himmelriket, utan den som gör min himmelske Faders vilja. 22 Många skall säga till mig på den dagen: Herre, Herre, har vi inte profeterat med hjälp av ditt namn och med hjälp av ditt namn drivit ut onda andar och med hjälp av ditt namn gjort många kraftgärningar? 23 Men då skall jag säga dem sanningen: Jag har aldrig känt er. Gå bort ifrån mig, ni laglösa!

Och det var precis det här Elvors dröm handlade om: Att inte dras med i de laglösas villfarelse! >>

Mvh Ohlins / Göteborg