Gal 5:22 Andens frukt däremot är kärlek (Agape) glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, 23 trohet, mildhet och självbehärskning. Sådant är lagen inte emot. 24 De som tillhör Kristus Jesus har korsfäst sitt kött med dess lidelser och begär. 25 Om vi har liv genom Anden, låt oss då även följa Anden. 26 Låt oss inte söka tom ära, inte utmana varandra och inte avundas varandra. Gal 6:1 Bröder, om ni kommer på någon med att begå en överträdelse (se falla ur nåden) då skall ni som är andliga människor (de som följer och vandrar i Andens ljus ) i mildhet upprätta (föra tillbaka in i byggnaden igen) en sådan. Men se till att inte du också blir frestad. (att söka tom ära) 2 Bär varandras bördor så uppfyller ni Kristi lag. 3 Ty den som tror sig vara något, fast han ingenting är han bedrar sig själv. 4 Var och en skall pröva sina egna gärningar. Han behåller då för sig själv det som är värt att vara stolt över och jämför sig inte med andra. (som har helt andra gåvor att redovisa för Gud) 5 Ty var och en skall bära sin egen börda. (utrustning att redovisa för Gud)

Här är en gyllene regel för att kunna förstå evangeliets budskap till oss. Kristi lag vad är det? Vad är hela uppfyllelsen på Guds lag?

Rom 10:4 Ty Kristus (I oss) är lagens slut, till rättfärdighet för var och en som tror.

Rom 13:10 Kärleken (Agape) gör inte något ont mot sin nästa. Alltså är kärleken (Agape) lagens uppfyllelse. (Kristi Lag)

Lagens slutmål är Kristus (i oss) och Agape är lagens uppfyllelse. Jesus Kristus skall alltså mer och mer ta sin boning i våra liv och när det sker så manifesteras också frukten Agape. I de här studierna kan vi se vad Agape är för något Vi Agape är att underordna sig en konungs lag. (Se Gal 6:2 Kristi lag)

Vi kan se 2 klara sidor på Agape och det är att underordna sig ordet och de gränser som han har satt upp för oss att vandra innanför.

Här är 1:a sidan av Agape och det är mot Gud och hans regler och bud.

Joh 14:21 Den som har mina bud och håller fast vid dem (Kristi Lag) han är den som älskar (Agape) mig. Den som älskar (Agape) mig skall bli älskad (Agape) av min Fader, och jag skall älska (Agape) honom och uppenbara mig (Manifestera) för honom.”

Den andra sidan av Agape är att älska din broder och syster och inte upphöja sig som ledare över.

Gal 6:2 Bär varandras bördor så uppfyller ni Kristi lag. 3 Ty den som tror sig vara något, fast han ingenting är han bedrar sig själv.

Joh 15:12 Detta är mitt bud att ni skall älska (Agape) varandra så som jag har älskat (Agape) er.13 Ingen har större kärlek (Agape) än att han ger sitt liv (5590 Psuche) för sina vänner. 14 Ni är mina vänner, om ni gör vad jag befaller er. (Kristi Lag)

Vi ser alltså helt klart att Agape handlar om 2 riktningar mot Gud och mot människor båda måste finnas där annars byggs inte församlingen upp på klippan utan på sanden.

Gal 6:4 hur skall jag pröva mina gärningar? Jo finns Agape i mitt liv? Och om det nu finns och du prövat dig själv från vem kommer då den nådakraften? Jo nåden kommer ifrån honom och verkar i dig på ett annat sätt än de kanske gör i en annan människa. Gal 6:4 Men den nåden som har tilldelats dig som en fri gåva från Jesus Kristus skall du deklarera inför honom. (talenterna)

Detta kan du se i Ef 4 som handlar om hur församlingen skall byggas upp.

Ef 4:1 Jag uppmanar er därför, jag som är en fånge i Herren, att leva värdigt den kallelse ni har fått. 2 Var ödmjuka och milda på allt sätt. Visa tålamod och ha fördrag med varandra i kärlek.(Agape) 3 Var ivriga att bevara Andens enhet genom fridens band 4 en kropp och en Ande, liksom ni kallades till ett hopp, det som tillhör er kallelse, 5 en Herre, en tro, ett dop, 6 en Gud som är allas Fader, han som är över alla, genom alla och i alla. 7 Men åt var och en av oss gavs nåden (5485 Charis) alltefter den gåva som Kristus mätte ut. (Den bördan du skall redovisa i Gal 6:4) 8 Därför heter det: Han steg upp i höjden, han tog fångar och gav människorna gåvor. 9 Detta ord ”han steg upp” vad betyder det, om inte att han också stigit ner till jorden? 10 Han som steg ner är också den som steg upp över alla himlar för att uppfylla allt. 11 Och han gav några (genom nåden) till apostlar, andra till profeter, andra till evangelister och andra till herdar och lärare. 12 De skulle utrusta de heliga till att utföra sin tjänst att bygga upp Kristi kropp, 13 tills vi alla når fram till enheten i tron och i kunskapen om Guds Son, till ett sådant mått av manlig mognad att vi blir helt uppfyllda av Kristus.(I oss) 14 Vi skall då inte längre vara barn som kastas hit och dit av vågorna och som förs bort av varje vindkast i läran, när människorna bedriver sitt falska spel och i sin list förleder till villfarelse. 15 Vi skall i stället i kärlek (Agape) hålla fast vid sanningen och i allt växa upp till honom som är huvudet, nämligen Kristus.

Paulus kunde inte bli någonting annat än det han var kallad till och genom Guds nåd blev efter lång tid. Och det var Guds nåd som genom honom verkade.

2Kor 12:9 men han svarade mig: ”Min nåd (5485 Charis) är nog för dig, ty kraften fullkomnas i svaghet.” Därför vill jag hellre berömma mig av min svaghet, för att Kristi kraft skall vila över mig.

Och du kan då se i Ef 4:7 att nåden är redan utmätt för Paulus och att möjligheterna att ge andra kraft ökar när svaghet och otillräcklighet blir tydlig i hans liv. (Lerkärlet i 2 kor 4)

Nådegåvorna och Agape

Agape var ju 2 faldig lärde vi oss men den är samtidigt nåd (Charis) Nåden (Charis) manifesterad till andra är (Charis – ma) Och det är precis därför Paulus beskriver att nådegåvorna (Charis – Ma) är totalt meningslösa utan Agape.

När det står MA efter CHARIS så betyder det ett utflöde av nåd. När vi nu vet vad att Agape handlar om 2 saker nämligen stå i lydnad under läran samtidigt som vi böjer oss under varandra med den gåvan vi har för att andra också ska kunna flöda i samma nåd.

Vi ska ta och titta på vad Paulus egentligen menar i 1 Kor 12 han kan väl ändå inte mena att varje person skall söka sin egen gåva och helst den som är störst? Nej församlingen skall tillsammans söka sig framåt i Agape så kommer det starkaste utflödet att komma fram (Charis – Ma)

Det är därför det står om gåvorna

1Kor 12:7 Men hos var och en uppenbarar (manifesterar) sig Anden så att det blir till nytta.

Det grekiska ordet för nytta här = 4851 Sumphero och betyder ”att tillsammans bära” eller ”passa in” och det visar ju påaspekt 2 i Agape som handlar om att bära upp varandra.

Och hänvisar då tillbaka till vererna 4-6

1Kor 12:4 Det finns olika slags nådegåvor, men Anden är densamme. 5 Det finns olika slags tjänster, men Herren är densamme. 6 Det finns olika slags kraftgärningar, men Gud är densamme, han som verkar allt i alla.

1Co 12:31 Men sträva efter (Tillsammans) de nådegåvor (Charis – Ma) som är störst. (Starkast) Och nu visar jag er en väg som vida överträffar alla andra

Och hela Korintierbrevet 13 handlar om Agape kärleken som vi har visat de 2 aspekterna på. Det betyder att underordna mig Guds lag och att underordna mig och lyfta min syster och broder. För att ytterligare visa att den här tolkningen med nådegåvorna och Agape är rätt så tar vi ett annat bibelord om nådegåvorna (Charis – Ma)

1Pe 4:7 Men änden på allting är nu nära. Varen alltså besinningsfulla och nyktra, så att I kunnen bedja. 8 Och varen framför allt uthålliga i er kärlek (Agape) till varandra, ty ”kärleken (Agape) överskyler en myckenhet av synder”. 9 Var gästvänliga mot varandra utan knot, 10 och tjänen varandra, var och en med den nådegåva (Charis – Ma) han har undfått, såsom goda förvaltare av Guds mångfaldiga nåd. 11 Om någontalar, så vare hans tal i enlighet med Guds ord, om någon har en tjänst, så sköte han den efter måttet av den kraft som Gud förlänar, så att Gud i allt bliver ärad genom Jesus Kristus. Honom tillhör äran och väldet i evigheternas evigheter, amen.

I de här verserna finner vi de 2 sidorna på Agape som vi har tagit upp och som Ef 4:15 handlar om

Eph 4:15 ButG1161 speaking the truthG226 inG1722 love,G26 may grow upG837 intoG1519 himG846 in all things,G3956 whichG3739 isG2076 theG3588 head,G2776 even Christ:G5547

V 11 Handlar om underordnandet under Kristi lära och hans kraft.

V 7-10 Talar om församlingen där du skall böja dig för att tjäna med sin (Charis – Ma)

Se nu hur Paulus går vidare i 1 kor 13.

1Kor 13:1 Om jag talade både människors och änglars språk men inte hade kärlek (Agape) vore jag endast en ljudande malm eller en skrällande cymbal. 2 Och om jag ägde profetisk gåva och kände alla hemligheter och hade all kunskap, och om jag hade all tro så att jag kunde flytta berg men inte hade kärlek, (Agape) så vore jag ingenting. 3 Och om jag delade ut allt vad jag ägde och om jag offrade min kropp till att brännas, men inte hade kärlek, (Agape) så skulle jag ingenting vinna. 4 Kärleken (Agape) är tålig och mild, kärleken avundas inte, den (Agape) skryter inte, den (Agape) är inte uppblåst, 5 den (Agape) uppför sig inte illa, den(Agape) söker inte sitt, den (Agape) brusar inte upp, den (Agape) tillräknar inte det onda. 6 Den (Agape) gläder sig inte över orättfärdigheten men har sin glädje i sanningen. 7 Den (Agape) fördrar allting, den(Agape) tror allting, den (Agape) hoppas allting, den (Agape) uthärdar allting. 8 Kärleken (Agape) upphör aldrig. Men profetiorna skall upphöra och tungomålstalen skall tystna och kunskapen skall förgå. 9 Ty vi förstår till en del och profeterar till en del, 10 men när det fullkomliga kommer, skall det förgå som är till en del. 11 När jag var barn, talade jag som ett barn, tänkte jag som ett barn, och förstod jag som ett barn. Men sedan jag blivit man, har jag lagt bort det barnsliga. 12 Nu ser vi en gåtfull spegelbild, men då skall vi se ansikte mot ansikte. Nu förstår jag endast till en del, men då skall jag känna fullkomligt, liksom jag själv har blivit fullkomligt känd. 13 Nu består tron, hoppet och kärleken, dessa tre, men störst av dem är kärleken.(Agape)

Om du nu går tillbaka till där vi började om kristi lag så får vi där se att Agape = Hörnstenen/ Jesus Kristus i oss.

Rom 10:4 Ty Kristus (I oss) är lagens slut, till rättfärdighet för var och en som tror.

Rom 13:10 Kärleken (Agape) gör inte något ont mot sin nästa. Alltså är kärleken (Agape) lagens uppfyllelse. (Kristi Lag)

Det finns enligt bibeln ingen annan modell för äkta församlingstillväxt än denna trots alla moderna metoder och tekniker och företagstänkande som bara skapar pyramider. En ledare som blir ”byggare” startar upp ”visionen” och så här brukar det se ut. Detta är en bild Herren gav oss i en modern cellgruppsförsamling (pyramid)

Ledaren har ingen Agape utan sätter sig på toppen och bygger uppifrån och nedåt. Högst upp hamnar de själiskt starkaste med inflytande. Under dem sedan ”nickedockorna” sedan längst ner de fattiga i världen de som går korsets väg och inte kan ”smickras” till någon position.

Jag skulle kunna namnge församlingen om jag ville för Herren sände oss dit med ett profetiskt budskap en varning till de ledare som byggde så här. Dessa lyssnade inte så den smärtsamma splittringen blev snart ett faktum.

Kom ihåg vad Agape står för när du läser verserna nu så förstår du hur man splittrar hans kropp och förstör hans tempel.

Jak 2:1 Mina bröder, ni kan inte tro på vår Herre Jesus Kristus, den förhärligade, och på samma gång göra skillnad på människor. 2 Anta att det vid er sammankomst kommer in en man i vackra kläder och med guldring på fingret och samtidigt en fattig man i smutsiga kläder. 3 Om ni då ser till den vackert klädde och säger: ”Var så god och sitt, här är en bra plats,” men till den fattige: ”Du kan stå där” eller: ”Sätt dig vid mina fötter” 4 har ni då inte kommit i strid med er själva och blivit domare som dömer partiskt? 5 Lyssna, mina älskade bröder. Har inte Gud utvalt de fattiga i den här världen till att bli rika i tron och till att ärva det rike som han har lovat dem som älskar honom? 6 Men ni föraktar den fattige. Är det inte de rika som förtrycker er och drar er inför domstolar? 7 Är det inte de som smädar det sköna namn som har nämnts över er? 8 Om ni uppfyller den konungsliga lagen enligt Skriften: Du skall älska din nästa som dig själv, då handlar ni rätt. 9 Men om ni gör skillnad på människor begår ni synd, och lagen överbevisar er om att ni är överträdare.

Det första som händer är att ”Byggaren” utan Agape (Hörnstenen) gör skillnad på människor. De själsligt starka upphöjer sig och orsakar splittring i kroppen. I Korintierbrevet lärde vi oss att vi tillsammans (Alla både stora och små) skulle söka Charis – Ma (Utflödet av Nåd) i Agape för att bygga upp församlingen. Här har du det moderna ”företagstänkande” församlingen som splittrar kristi kropp idag.