1Tess 2:13 Därför tackar vi alltid Gud för att ni tog emot Guds ord (3056 Logos) som vi predikade och tog det till er, inte som ett ord (3056 Logos) från människor utan som Guds eget ord, (3056 Logos) något som det verkligen är, ett ord (3056 Logos) som är verksamt (1754 Energeo) i er som tror. (4100 Pisteuo)

3056 Logos här innebär inte att ordet i sig själv som bokstav har någon förvandlande kraft. Nej Logos precis som ordet i GT 1697 Dabar >> uttrycker Gude plan och rådslut.

1754 Energeo i Spiro Zodhiathes betyder en aktiv levande kraft som utför under till förvandling.

4100 Pisteuo det är att ha förtröstan på någon eller något. Det innebär även att bli övertygad och helt överbevisad. (Se Heb 11:1-2)

Tron (4100 Pisteuo) är alltså knuten till (3056 Logos) och det förlöser förvandling genom kraft (1754 Energeo)

Och vi vet ju att Guds vilja verkar i oss med kraft och energi

Fil 2:12 Därför mina älskade, liksom ni alltid har varit lydiga, så arbeta med fruktan och bävan på er frälsning, inte bara som när jag var hos er, utan ännu mycket mer nu när jag inte är hos er. 13 Ty Gud är den som verkar (1754 Energeo) i er, både vilja och gärning, för att hans goda vilja skall ske.

Han talar om evangeliet.

Rom 1:16 Jag skäms inte för evangelium. Det är en Guds kraft som frälser var och en som tror, först juden och sedan greken. 17 Rättfärdighet från Gud uppenbaras i evangelium, av tro till tro, som det står skrivet: Den rättfärdige skall leva av tro.

Det evangeliet uppenbarar är en person och vad han har gjort för oss.

2 Kor 4:4 Ty den här tidsålderns gud har förblindat de otroendes sinnen, så att de inte ser ljuset som strålar ut från evangeliet om Kristi härlighet han som är Guds avbild. 5 Vi predikar inte oss själva, utan Jesus Kristus som Herren, och oss som era tjänare för Jesu skull.

Guds ord handlar om Jesus Kristus och Guds plan med honom uppenbaras i evangeliet. när planen uppenbaras för oss genom att vi ser honom med våra andliga ögon förlöses en enegi som förvandlar oss.

Heb 4:12 Ty Guds ord (3065 Logos) är levande och verksamt. (1756 Energes) Det är skarpare än något tveeggat svärd och tränger igenom, så att det skiljer själ och ande, led och märg, och det är en domare över hjärtats uppsåt och tankar. 13 Inget skapat är dolt för honom, utan allt ligger naket och uppenbart för hans ögon. Och inför honom måste vi stå till svars.

Guds ord (3056 Logos) är en person nämligen Jesus Kristus.

Joh 1:1 I begynnelsen var Ordet (3065 Logos) och Ordet (3065 Logos) var hos Gud, och Ordet (3065 Logos) var Gud.

Joh 1:14 Och Ordet (3065 Logos) blev kött och bodde bland oss, och vi såg (2300 Theaomai) hans härlighet, en härlighet som den Enfödde har av Fadern, och han var full av nåd och sanning.

Ordet 2300 Theaomai betyder:

SÅG = Gk: 2300 Theaomai – Spiro Zodiathes – Har inte bara med att titta på något att göra. Det handlar om en befriande förunderlig vision som förklarar objektet som du skådar. (2 Kor 3:15 – 4:6)

Så Jesus Kristus förklarad är meningen med allting som existerar, Det var med honom i centrum som allting blev till.

Joh 1:3 Genom honom har allt blivit till, och utan honom har inget blivit till, som är till.

Kol 1:16 Ty i honom skapades allt i himlen och på jorden, det synliga och det osynliga, tronfurstar och herradömen, makter och väldigheter. Allt är skapat genom honom och till honom.