TALA eller TIGA

1Kor 14:31  Ni kan alla profetera, en i sänder, så att alla blir undervisade och alla blir tröstade. 32  Och profeternas andar underordnar sig profeterna. 33  Ty Gud är inte oordningens Gud utan fridens. Liksom kvinnorna tiger i de heligas alla församlingar 34  skall de tiga i era församlingar. De får inte tala utan skall underordna sig, som också lagen säger. 35  Vill de veta något, skall de fråga sina män där hemma. Ty det är en skam för en kvinna att tala i församlingen. 36  Är det kanske från er Guds ord har gått ut? Eller har det kommit bara till er? 37  Om någon menar sig vara profet eller andligt utrustad, skall han inse att det jag skriver till er är Herrens bud. 38  Men om någon inte erkänner detta, är han själv inte erkänd. 39  Därför, mina bröder, var ivriga att profetera och hindra inte tungomålstalandet. 40  Men låt allt ske på ett värdigt sätt och med ordning.

Enligt de flesta teologer är det känt sedan länge(!) att denna text kan syfta på en speciell situation där kvinnorna inte hade varken insikt eller grundlig kunskap i Skriften. Männen hade däremot fått det sedan barnsben.

Men den troliga förklaringen är att Paulus här (med lite ironi) citerar det brev som han besvarar. Citatet är då från de ”människobud”, som Jesus tillrättavisade fariséerna för. Sådana bud gjorde Guds ord om intet. Ett sådant bud fanns nämligen i Talmud men det står ingenstans i Gamla testamentet att ”kvinnorna skulle tiga”.

Mark 7:7  Förgäves dyrkar de mig, eftersom de läror de förkunnar är människobud. 8  Ni upphäver Guds bud och håller er till människors stadgar.” 9  Han sade också till dem: ”Ni upphäver fullkomligt Guds bud för att hålla fast vid era egna stadgar.

Vers 36 (1 Kor 14) kan nämligen översättas: Är det från er (män) som Guds ord har utgått? Eller har det kommit endast till er (män)?
Det är då en tillrättavisning till männen som trodde att bara de hade rätt att tala. Det stämmer även bra överens med den övriga texten, att allt ska ske med ordning men att ingen ska hindras att tala.

Här följer Paulus ord till Timoteus om att anförtro undervisningen till pålitliga människor som skulle undervisa andra. (Antrophos – både män och kvinnor. Översattes felaktigt ”män” i 1917 års övers.)

2Tim 2:2 Och det som du har hört av mig inför många vittnen skall du anförtro åt pålitliga människor [antrophos – både män och kvinnor] , som i sin tur skall bli utrustade att undervisa andra.

Helheten är avgörande

Många åberopar att vi ska ”läsa som det står” eller ”vi ska läsa Bibeln bokstavligt”. Märk väl att villoläror också kommer till genom att man läser ”som det står” och ”bokstavligt”. MEN man tar oftast en eller ett par verser och gör en (villo)lära av dem. Likaså har skett med denna vers, vilket djävulen gillar eftersom många kvinnor har grävt ned sitt pund och sin nådegåva eller hindrats i tjänst med hjälp av denna vers. Det finns kvinnor som lever i en felaktig ”ödmjukhet” som är bundenhet, på grund av ett totalt missförstånd eller missbruk av texten att ”kvinnan ska tiga”.

Vi ska läsa Bibeln som det står tillsammans med HELHETEN. Då blir det genast lättare att se DET ÖMSESIDIGA samarbetet, beroendet,  jämlikheten och komplementet – både i församling och äktenskap. Det Gud har visat är ett ömsesidigt underordnande och tjänande mellan män och kvinnor. Så börjar vägledningen till relationen i det kristna äktenskapet:

Ef 5:21  Underordna er varandra i Kristi fruktan.

Underordna er (här i passiv form) betyder frivilligt tjänande, frivilligt samarbete, villighet till samarbete.

Adams ”hjälp”

Adams ”hjälp” (kvinnan) betyder i sammanhanget jämlik partner eller medarbetare enligt Hans W Levy, kunnig i hebreiska. Det bekräftas vid kallelsen som gavs Adam och Eva och i NT där grundtexten visar att män och kvinnor ska samarbeta, är medarbetare och medarvingar. Rom 16:3, 1 Petr 3:7 (Skillnad endast fysisk)

Adam och Evas gemensamma kallelse

1 Mos 1:26  Gud sade: ”Låt oss göra människor [adam – människa] till vår avbild [tselem = skugga, representant], till att vara lika oss. De skall råda över fiskarna i havet och över fåglarna under himlen, över boskapsdjuren och över hela jorden och över alla kräldjur som rör sig på jorden.” 27  Och Gud skapade människan till sin avbild, till Guds avbild skapade han henne, till man och kvinna skapade han dem. 28  Gud välsignade dem och sade till dem: ”Var fruktsamma och föröka er och uppfyll jorden! Lägg den under er och råd över fiskarna i havet, över fåglarna under himlen och över alla djur som rör sig på jorden!” 29  Och Gud sade: ”Se, jag ger er alla fröbärande örter på hela jorden och alla träd med frukt som har frö. Detta skall ni ha till föda.

Redan från början fick Adam och Eva samma kallelse och välsignelse från Gud.

Grunden är lagd

Vad gäller frälsning, det andliga livet, helgelse, kallelse, ledarskap osv. finns ingen skillnad p g a kön, folkslag eller utbildning. Gud kallar vem han vill till vad han vill. Vi har en stark, kvinnlig förebild i exempelvis Debora i GT. Hon var både profet(issa), domare och militär ledare i Israel – ledare både för män och kvinnor. Stark i bemärkelsen beroende av Guds ledning och vilja, i lydnad och trohet till Guds kallelse i sitt liv.

I NT finns många hälsningar i breven till eller från kvinnor i tjänst. De var ledare, predikanter, lärare och tjänade även i övriga tjänstegåvor. Som exempel kan nämnas det gifta paret Priskilla och Akvila som tillsammans ledde en församling och undervisade eller Febe som i grundtexten beskriver en lärare och pastor (Rom 16).

Paulus skriver också att Febe har varit ett ”stöd” för många och även för honom. Ordet stöd är prostatis, den feminina formen från proistemi som annars översätts ledare eller föreståndare (äldste), den som går i spetsen. Andra ledande kvinnor nämns också här, som Persis, Tryfena och Tryfosa, Julia m fl. Många av dem var medarbetare till Paulus.

Johannes andra brev är skrivet personligt till en kvinnlig föreståndare men har ofta tolkats som att gälla en församling. När vi ser efter, upptäcker vi många kvinnor i tjänst, som bevisar att problemet i 1 Kor 14 inte handlade om att tysta kvinnorna i allmänhet.

Gal 3:28  Här är inte jude eller grek, slav eller fri, man och kvinna. Alla är ni ett i Kristus Jesus. 29  Om ni nu tillhör honom är ni Abrahams avkomlingar, arvingar enligt löftet.

Gal 3:28 visar grunden och konsekvensen av Jesu försoningsoffer på Golgata för att upprätta Guds plan med oss i Kristus. Paulus kämpade för evangeliets budskap – Jesu död och uppståndelse. Grunden var lagd för full upprättelse men kampen mot slaveri och kvinnans lika rätt som mannen fullt ut (de fick inte ens vittna på den tiden), fick andra utkämpa senare.

Jesus behandlade kvinnor och män lika, vilket ofta chockerade och ändå sker inte all förändring på en gång, utan i en process. När evangeliet sprids och vi – både män och kvinnor – dör ner från själviskheten, kommer allt på sin rätta plats undan för undan. När bara Jesus är upphöjd, ser vi att vi kompletterar varandra. Det brukar också känneteckna äkta väckelser.

Män och kvinnor sida vid sida

Enligt en del teologer är äldstetjänsten grunden för alla andra tjänstegåvor och förkunnargåvor, vilket visar att det gäller både män och kvinnor. Översättningen av äldre män har gärna översatts ”äldste”, medan samma ord för kvinnor översatts ”äldre kvinnor” (1 Tim 5:1-2, 5:17-19). Enligt Thayers Lexicon handlar det om en tjänst och borde översättas manliga äldste och kvinnliga äldste. Grundtextens ord översätts annars ”äldste”. Missförstånd på det här området beror på översättningen.

När Joels profetia uppfylldes på pingsten i Jerusalem gjordes ingen skillnad mellan kvinnor och män (Apg 2). Nej, den som försöker tysta Guds tjänarinnor går enbart den Ondes ärende.

Apg 2:17 Och det skall ske i de sista dagarna, säger Gud: Jag skall utgjuta av min Ande över allt kött. Era söner och era döttrar skall profetera, era unga män skall se syner, och era gamla män skall ha drömmar.

Här bör påpekas att pluralformen när det är både män och kvinnor skrivs i maskulin form, likaväl som när det bara är män, både i hebreiska och grekiska. Det bör då översättas era ungdomar (eller unga män och kvinnor) skall se syner och de äldre bland er (ca 40 år och uppåt) – äldre män och kvinnor – skall ha drömmar.

Det är uppenbart genom hela Bibeln och genom historien att Gud ger drömmar och syner till både män och kvinnor i alla tider!

Många kvinnor har gett sina liv på missionsfältet och fört många till Jesus. De har planterat församlingar, predikat och undervisat, fungerat som äldste och församlingsföreståndare. Oftast är det män som blir ihågkomna i efterhand när det gäller väckelsehistoria, medan kvinnorna ”glöms bort”. Men det viktiga är att Gud aldrig glömmer någon och han har alltid sista ordet.

Hebr 6:10 Ty Gud är inte orättvis, så att han glömmer vad ni har gjort och vilken kärlek ni har visat hans namn genom att nu som tidigare tjäna de heliga.

Att tjäna Gud innebär en del hårda törnar och sårande attityder och kommentarer ibland, enbart för att man är kvinna, men ”gräv inte ned ditt pund” eller din kallelse! Gud kallar och utrustar och han hjälper genom allt. Inget kan hindra Guds vilja när vi väljer hans väg för våra liv och det är det viktigaste och rätta valet.

/Elvor Ohlin

Läs även:
Adam och Eva (Del 1)  >>