2 Kor 6:16 Vad kan ett Guds tempel ha för gemenskap med avgudarna? Vi är den levande Gudens tempel, ty Gud har sagt: Jag skall bo hos dem och vandra med dem, och jag skall vara deras Gud, och de skall vara mitt folk. 17 Därför säger Herren: Gå ut från dem och skilj er från dem och rör inte vid något orent. Då skall jag ta emot er, 18 och jag skall vara er Fader, och ni skall vara mina söner och döttrar, säger Herren, den Allsmäktige.

(Profetiskt 1) Vi har fått det här tilltalet direkt från Herren en gång profetiskt så vi vet vad som menas med ordet praktiskt idag. Då gällde det för oss att dra ut ur en församling som byggdes i köttet (I egen kraft) Det var i den församlingen Gud visade oss att det här ”företagstänkandet” och ”cellgruppssystemet” var av världen och kom inte från honom.

(Profetiskt 2) Redan då på 90 talet visade Herren att ovanstående skulle infiltrera hela kristenheten och leda fram till en katastrof. Och idag är vi framme vid domen av Guds hus och det stora avfallet och han visar nu hur varenda församlingsbygge kommer att mätas och bedömas. Det som inte håller måttet nu kommer att försvinna.

Här får vi reda på att om vi inte går ut från dem som drivs av köttet är vi inte Guds barn. Och är vi inte hans barn är vi heller inte i Kristus Jesus och heller inte i Guds Israel.

Låt oss få förklara detta nu. Vad mäter Gud med egentligen? I Uppenbarelseboken 11 mäter han med templet med ”en stav” och tydligen driver samma stav ut dem som är på den yttre förgården.

Upp 11:1 En mätstång som liknade en stav gavs åt mig med orden: ”Stå upp och mät Guds tempel och altaret och dem som tillber där inne. 2 Men utelämna (Ex – Ballo = Driv ut) templets yttre gård och mät den inte, eftersom den är given åt hedningarna, och den heliga staden skall de trampa under fötterna i fyrtiotvå månader.

Ordet mät = Enligt en viss standard. Den yttre förgården är profetiskt den platsen där man ”köpte och sålde” det var platsen där man bröt Herrens Sabbat. Det var platsen där Jesus drev ut (Ex – Ballo – Drev ut ) alla som ”Köpte och sålde” (Att ”köpa o sälja” är att planera och göra vår egen vilja )

Alltså kristi kropp är tillsammans Gud Tempel och hans boningsplats. Guds barn är alltså de som tillber honom därinnede som tillber honom i Ande och sanning. (Joh 4)

En mätstång lik en stav är alltså det som mäter med en ”uppsatt standard” vilka som är Guds barn och vilka som inte är det. Låt oss titta på denna mätstång eller stav som är Guds ”uppsatta standard”

Gal 6:14 För min del vill jag aldrig berömma (Skina eller Lysa) mig av något annat än vår Herre Jesu Kristi kors, genom vilket världen är korsfäst för mig och jag för världen. 15 Det har ingen betydelse om man är omskuren eller oomskuren. Det som verkligen betyder något är en ny skapelse. 16 Frid och barmhärtighetöver dem som följer denna regel (2583 Kanon) ja, över Guds Israel.

Ordet 2583 Kanon är på Hebreiska en ”Mått stock” eller ” Mått stav” och det är Guds mått och standard som han mäter med. Människor och religion har många olika mått men Gud har bara ett enda som räknas inför honom som gällande. Denna regel eller ”Måttstock” eller ”Måttstav” är att inte berömma sig eller att lysa eller skina av någonting annat än genom Jesu Kristi kors. (Det här är Guds Prov)

Sedan nämner han att Frid och Barmhärtighet över dem som följer denna ”Kanon” ”Måttstav” eller ”Måttstock” De som följer denna regel är de som är bedömda enligt Guds standardmått. De är alltså Guds Israel och de är också de som tillber därinne i Templet i Ande och sanning. (Upp 11:1-2)

Om du skall vandra enligt denna måttstav och regel och bara berömma dig (Skina och lysa av) Jesu Kristi kors och låta honom leda dig på hans väg istället för att planera dina egna vägar själv kommer du att komma i konflikt men de människor som vandrar i köttet och drivas av mänsklig visdom. (Skiner av sig själva)

Om du nu läser (Profetiskt 1 + 2) högst upp så är vi nu framme vid (Profetiskt 3) Vi har nu inte bara församlingar som drivs av kött och egen visdom och skiner och lyser av sig själva utan nästan hela samfund.

(Profetiskt 3) Det handlar om vad Herren gör just nu!

När profetiska stegen 1 + 2 har skett precis som Herren visat oss. Vad kommer då att ske i det profetiska steget 3? Jo även detta har Herren visat oss på olika sätt.

På grund av Steg 1 + Steg 2 har Herren lett oss på en väg bort från det slaveri som dessa 2 steg innebär. Det är så likt honom först får vi alltid personligen möta problemen och bli utsatta för dem. Sedan kommer ljuset och undervisningen i Guds Ord. Och det är alltid i Guds eget ord vi får uttydningen av alla drömmar och syner ingen annanstans. Han tillåter inga tillägg till sitt eget ord!

I en dröm han gav mig Janne för några år sedan visade han vad skall göra nu i Steg 3 här kommer en förklaring till den drömmen. Han visade att steg 1 och steg 2 redan skett. Folket (kristenheten) sover om natten och ormen har i köttet fött (Inspirerat) fram en hel vingård (den synliga kristenheten) fullt med ormungar (Ogräs)

Huggormsungarna attackerade oss från att ha varit trevliga innan och de försökte skada våra ögon. Det som kännetecknade dessa huggormsungar var att de sken av sig själva (Så de höll inte provet Gal 6:14-16)

Herren tog oss bort ifrån dem och öppnade en stig för våra fötter att vandra på och jag upplevde att det inte bara var vi som vandrade på den stigen. De som vandrade på den vägen hade inget ljus i sig själva utan ffrån himlen kom det ner en stor strålkastare och lyste upp både dem som vandrade på vägen och själva vägen.

Ingen huggorm kunde beträda den väg som de rättfärdiga vandrade på för ljuset beskyddade dem. Jag såg sedan en explosion av ljus komma från höjden som jag tolkar som Jesu tillkommelse.

Jag kan nämna att den här drömmen var en väldigt stark upplevelse som gjorde att jag sökte Gud och bad om den rätta uttydningen. Jag förstod att drömmen innebar att vi skulle sluta vår tjänst på grund av att Steg 1 + Steg 2tagit över både pastorers tankesätt och precis det skedde också.

Precis innan det här skedde så sa Herren en morgon i bönen mycket tydligt: Jag skall väcka upp fiendeskap mellan kvinnans säd och ormens säd.

Det tyckte jag var intressant med tanke på drömmen. Det kommer alltså att bli precis som jag drömde att huggormsungarna som lyste av sig själva och inte håller provet (Ogräset) kommer att ”förfölja” den sanna säden. (Vetet)

Bara några månader senare besöker vi en församling där en man verkar som har en mycket stark profetisk gåva som bara bekräftade vad Herren redan talat. Det intressanta är att han inte har en aning om i vilken situation Elvor och jag befann oss i

Han bad för oss och fick ett profetiskt budskap som bara bekräftade det vi redan visste. Han sa att jag vet inte varför men jag ser en stor splittring framför mig och det gör ont. Sedan bekräftade han det Herren sagt om kvinnans säd och ormens säd.

Han sa: Jag fick också detta bibelord så starkt:

Gal 4:22 Där står skrivet att Abraham hade två söner, en med sin slavinna och en med sin fria hustru. 23 Slavinnans son var född av (Inspirerad av) mänsklig vilja, den fria hustruns son däremot i kraft (Inspirerad av) av ett löfte. 24 Detta har en djupare mening: de två kvinnorna betecknar två förbund. Det ena kommer från berget Sinai och föder sina barn i slaveri, det är Hagar. 25 Ordet Hagar betecknar Sinai berg i Arabien och motsvarar det nuvarande Jerusalem, eftersom det lever i slaveri med sina barn. 26 Men det himmelska Jerusalem är fritt, och det är vår moder. 27 Det står skrivet: Gläd dig, du ofruktsamma, du som inte föder barn, jubla högt, du som inte känner födslovånda, ty den ensamma har många barn, fler än den som har en man. 28 Ni, bröder, är löftets barn liksom Isak. 29 Och som det var då, att han som var född (Inspirerad av) efter naturens ordning förföljde den som var född (Inspirerad av) i kraft av Anden, så är det också nu.

Lägg märke till vad som står sedan:

Gal 4:30 Men vad säger Skriften: Driv ut (1544 EX – Ballo) slavinnan och hennes son. (Ogräset) Ty hennes son (Ogräset) skall inte ärva tillsammans med den fria hustruns son. (Vetet) 31 Alltså, bröder, är vi inte barn till slavinnan (Inspirerade av köttet ) utan till den fria hustrun. (Inspirerade av Anden)

Abrahams familj är alltså en bild av Guds Hus (Familj) här. Lägg märke till att ordet driv ut används i Upp 11 när Guds standard skall döma Guds hus och tempel. Och de som är på den yttre förgården skall drivas ut (EX – Ballo) och det är en bild på ESAU.

Lägg märke till att Mt 25 som handlar om de 10 Jungfrurna är också 2 olika sorters vishet.

De 5 ovisa vandrar alltså i sin egen visdom och ”Skiner av sig själva” mot målet men finner en stängd dörr. De 5 visa däremot vandrar enligt Guds standard ”De skiner inte av sig själva” och de finner en öppen dörr.

Det är viktigt att vi förstår att det Hebreiska ordet för frälsning är 3467 Yasha Som betyder att det öppnas en vägrakt igenom svårigheterna. Och det ordet innefattas ju i ordet EX i NT som ofta används om ändens tid.

Upp 3:7 Skriv till församlingens ängel i Filadelfia: Så säger den Helige och Sanne, han som har Davids nyckel, han som öppnar så att ingen kan stänga, och stänger så att ingen kan öppna: 8 Jag känner dina gärningar.Se, jag har låtit en dörr stå öppen för dig, en dörr som ingen kan stänga, ty din kraft är ringa och du har hållit fast vid mitt ord och inte förnekat mitt namn. 9 Se, jag överlämnar åt dig några från Satans synagoga, några som säger att de är judar men inte är det utan ljuger. Jag skall få dem att komma och falla ner inför dina fötter, och de skall förstå att jag har dig kär. 10 Eftersom du har bevarat mitt ord om uthållighet, skall jag bevara dig och rädda dig ur (EX) prövningens stund, som skall komma över hela världen och sätta dess invånare på prov.

Laodicea – Lyser av sig själva däremot och kommer inte att komma igenom prövningen.

Upp 3:14 Skriv till församlingens ängel i Laodicea: Så säger han som är Amen, det trovärdiga och sannfärdiga vittnet, upphovet till Guds skapelse: 15 Jag känner dina gärningar. Du är varken kall eller varm. Jag skulle önska att du vore kall eller varm. 16 Men eftersom du är ljum och varken varm eller kall, skall jag spy ut dig ur min mun. 17 Du säger: Jag är rik, jag har vunnit rikedom och behöver ingenting, och du vet inte att just du är eländig, beklagansvärd, fattig, blind och naken.

Gud kommer bara att bevara dem som inte lyser av sig själva. Han kommer att vara det enda ljuset för dem som vandrar på sanningens väg.

Den här skiljevägen tror vi kommer att bli tydlig när dessa domar nu kommer över jorden och tvingar oss att välja vilken väg vi ska vandra.