Fil 2:12 Därför, mina älskade, liksom ni alltid har varit lydiga, så arbeta med fruktan och bävan på er frälsning, inte bara som när jag var hos er, utan ännu mycket mer nu när jag inte är hos er.

(1) Därför är ett ord som knyter samman någonting med vad som tidigare är sagt. Och det han tidigare har sagt är här menat att vara vers 10 + 11 där han talar om Kristi domstol.

Fil 2:9 Därför har också Gud upphöjt honom över allting och gett honom namnet över alla namn, 10 för att i Jesu namn alla knän skall böja sig, i himlen och på jorden och under jorden, 11 och alla tungor bekänna, Gud, Fadern, till ära, att Jesus Kristus är Herren.

Och detta är en direkt citering av Jes 45:23. Paulus menar att vi med våra liv är direkt ansvariga inför honom och kommer att få redovisa vad vi gjort av det. Om vi levt för oss själva eller om vi har levt för honom.

(2) Paulus fortsätter: mina älskade, liksom ni alltid har varit lydiga, så arbeta med fruktan och bävan på er frälsning, inte bara som när jag var hos er, utan ännu mycket mer nu när jag inte är hos er.

Lydnaden är alltså för vårt eget bästa

Jer 7:23 Det bud jag gav dem var detta: ”Lyssna till min röst, så skall jag vara er Gud och ni skall vara mitt folk. Vandra i allt på den väg som jag befaller er, så skall det gå er väl.”

I Apg 5:29-32 beskrivs hur vi skall lyda >> och vilken lön det ger nämligen den helige Ande och Liv.

Lydnad det är att först och främst presentera oss inför honom i helgelse. För att sedan med den kraft som flödar in i mitt liv tjäna honom genom att tjäna i kroppen. Detta är Kristi lag som är Agape

Rom 6:16 Vet ni inte att om ni gör er till slavar under någon och lyder honom, då är ni hans slavar och det är honom ni lyder, antingen under synden, vilket leder till död, eller under lydnaden, vilket leder till rättfärdighet?

Lydnad här är 5218 Hupakoe och betyder: att underordna sig det man hör i lydnad. Så när vi lyder det ord vi hör så underordnar vi oss det och det är att TRO och det är KÄRLEK (Agape) och det är helgelse.

1Pe 1:14 Som lydnadens barn skall ni inte styras av de begär som ni tidigare levde i när ni ännu var okunniga. 15 Nej, liksom han som har kallat er är helig, skall ni föra ett alltigenom helgat liv. 16 Det står skrivet: Ni skall vara heliga, ty jag är helig.

(3) så arbeta med fruktan och bävan på er frälsning (Fil 2:12)

För det första så menar han att det gäller var och en av oss. Det hjälper inte att följa något känt namn utan personligen var och en så kommer vi att ställas öga mot öga och redovisa våra egna liv.

Han menar inte att vi själva skall ta oss i kragen och försöka bli bättre människor. Han menar att vi skall ödmjuka oss istället och inse att vi inte kan bli bättre människor och heliga utan att korsets kraft får verka fram detta.

Gud har en mäktig kraft tillgänglig för oss att fullborda helgelsen med.

Kol 1:29 För det målet arbetar och kämpar jag i hans kraft, som verkar mäktigt i mig.

Paulus menar att vi skall samarbeta med Gud

2 Kor 6:1 Som medarbetare uppmanar vi er också att ta emot Guds nåd så att den blir till nytta. 2 Han säger ju: Jag bönhör dig i rätt tid, och jag hjälper dig på frälsningens dag. Se, nu är den rätta tiden, nu är frälsningens dag.

Det finns en tydlig definierad bild i bibeln gällande att Lydnad leder till Frälsning. Och i ändens tid kommer lydnad att föra med sig frälsning >> (Se Hebreiska ordet Yasha)

Tro och kärlek har med lydnad att göra.

Jak 2:17 Så är också tron i sig själv död, när den är utan gärningar. 18 Nu säger kanske någon: ”Du har tro.” – Ja, men jag har också gärningar. Visa mig din tro utan gärningar, så skall jag visa dig min tro genom mina gärningar.

Joh 6:26 Jesus svarade dem: ”Amen, amen säger jag er: Ni söker mig inte därför att ni har sett tecken, utan därför att ni fick äta av bröden och blev mätta. 27 Arbeta inte för den mat som tar slut utan för den mat som varar och ger evigt liv och som Människosonen skall ge er. På honom har Gud, hans Fader, satt sitt sigill.” 28 De frågade honom: ”Vad skall vi göra för att utföra Guds gärningar?” 29 Jesus svarade: ”Detta är Guds gärning, att ni tror på den som han har sänt.”

Jesus skall alltså ge oss en mat som ger evigt liv. Och han vill att vi skall arbeta för att få den maten. Och i Johannes 4 säger Jesus att den sanna maten är att göra Guds vilja och fullborda hans verk.

Att äta brukar i bibeln vara en bild på att leva av eller att inspireras av. Så Jesus menar att han har en mat som inspirerar till att göra Guds vilja och att fullborda hans plan för våra liv. Och det enda sättet vi kan ta emot den maten är i vår ande.

Det var därför Jesus sa till sina lärjungar: Jag har mat att äta som Ni inte känner (1492 Eido) till (Joh 4:32)Ordet1492 Eido är klart kopplat till intuition för samma ord ingår i samvetet (suneidesis)

Lärjungarna kände inte till den maten hur man åt den ännu. De var tvungna att få sin ande pånyttfödd först annars kunde de inte ta emot och äta den här andliga maten.

Lägg noga märke till att ordet 1492 Eido används i Joh 3 när Jesus beskriver Guds Riket.

Joh 3:1 Bland fariseerna fanns en man som hette Nikodemus, en av judarnas rådsherrar. 2 Han kom till Jesus om natten och sade: ”Rabbi, vi vet (1492 Eido) att det är från Gud du har kommit som lärare, ty ingen kan göra sådana tecken som du gör om inte Gud är med honom.” 3 Jesus svarade: ”Amen, amen säger jag dig: Den som inte blir född på nytt kan inte se (1492 Eido) Guds rike.” 4 Nikodemus sade: ”Hur kan en människa födas när hon är gammal? Inte kan hon väl komma in i moderlivet och födas en gång till?” 5 Jesus svarade: ”Amen, amen säger jag dig: Den som inte blir född av vatten och Ande kan inte komma in i Guds rike. 6 Det som är fött av köttet är kött, och det som är fött av Anden är ande. 7 Var inte förvånad över att jag sade att ni måste födas på nytt.

1 Vi vet att du verkigen gör Guds vilja Jesus. Och i ljuset av vad Jesus lär oss om maten så säger Nikodemus. Vi vet (1492 Eido) att du Jesus äter maten som kommer från Gud. (Lagen på grekiska nomos betyder mat)

Lägg märke till hur Nikodemus som inte är född pånytt använder 1492 Eido här. Men Jesus kontrar med att det är omöjligt för en människas själ att 1492 Eido – Guds rike (I Anden – Rom 14.27)

V 3 Att Se (1492 Eido) Guds Rike är samma sak som V5 Komma in i Guds Rike

Nikodemus upplevde (Eido) en sak han inspirerades över Jesus på det själsliga planet. Men Jesus sa att det är fött av kött (Fött är att inspireras av. ) Ni har djävulen till fader = Ni är inspirerade av honom. Vår moder är nya Jerusalem. Abraham väntade på staden han var en del av den stad han var inspirerad av. Nu byggs en jättestad på jorden där kommer alla att byggas in som inte är inspirerade och födda från ovan.

Det här är exakt samma sak som att säga att Jag har mat att äta som ni inte vet om (1492 Eido) Att äta är också att inspireras av någonting. Det är precis den maten (Brödet) Inspirationen Jesus skall ge oss sa han (Joh 6:27)

Jag upplever hur Anden ropar ut: Dra ut ur Babylon! Ha absolut ingen del i de församlingsbyggen som är födda och inspirerade av det jordiska och själsliga. Detta är att arbeta på vår frälsning med fruktan och bävan! (Fil 2:12)

Att arbeta på din frälsning i ändens tid ja vad kan det vara? Först och främst förstå vad frälsningen är för någonting. Det är absolut inte att ta emot Jesus i ett känslomässigt rus för att sedan leva mitt liv som jag själv vill. Inte ens som någon annan vill. Utan totalt och helt överlåtet som Jesus har planerat att du skall leva det inför honom som du skall redovisa för.

Vi lärde oss att frälsning på Hebreiska Yasha handlade om att ”öppna upp” och det finns flera ställen i bibeln som klart visar att den som inte aktivt arbetar på sin frälsning kommer att finna en stängd dörr. När då? Jo när den här tidsåldern är slut och ingången till nästa kommer. (de 5 ovisa jungfrurna Mt 25 Tex)

Filadelfia i uppenbarelse boken får nyckeln att komma igenom prövningen. Upp 7 visar en skara som kommit igenom prövningen och har arbetat på sin frälsning.

Jesus själv visar att vi är tvungna att göra det annars stannar vi kvar i världen med en stängd dörr till evigheten.

Luk 21:34 Men akta er för att berusa er och dricka er fulla och låta era hjärtan tyngas av det dagliga livets omsorger så att den dagen plötsligt kommer över er 35 som en snara. Ty den skall komma över alla som bor på jorden. 36 Vaka alltid och be om kraft att * (Kataaxioo) kunna undfly (EX) allt det som skall komma och kunna bestå inför Människosonen.”

Ordet EX-Pheugo visar oss att frälsning YashaTo Open up” tydligt är frälsning HÄR innan Jesus kommer. V 36 visar här hur vi arbetar på vår frälsning. Vaka Alltid! Be om Kraft! GK: Deomai = Att binda sig samman med någon.

GK: * Kataaxioo = Att bli bedömda som värdiga (Rättfärdighet genom TRO)

Detta ord pekar alltså bakåt på det ord som står innan och det är att ”Binda sig samman med honom” Kan du se att bedömandet att räknas värdig (GK: Kataaxioo) tas före den dagen som kommer som en snara över hela jorden?

Av vem tas det beslutet? Titta i Uppenbarelseboken 1 så får du se!

Jesus fann visst någonting hos församlingen i Filadelfia som gjorde att han skulle ”Öppna upp” en väg rakt igenom den här Prövningen eller Dagen som kommer att komma över hela jorden. Medan de i Laodicea inte kommer att komma igenom den här prövningen.

De 5 ovisa (Gk: Stängda i sitt inre) Jungfrurna ropar mitt i ”Prövningen och Dagen” ordet för frälsning på Hebreiska ”Yasha” ”Yasha” ”Öppna för oss” Dagen hade kommit över dem som en snara! Dörren som var stängd var ingången till nästa tidsålder.

Jag kommer senare om jag får tid att visa att uppenbarelsebokens budskap handlar om just denna dag eller denna prövning. Och om du skall arbeta på din frälsning och är en förkunnare så är det första du skall göra att sluta upp att predika om att församlingen skall ”ryckas bort” från prövningen eller innan den här dagen kommer.

Uppenbarelseboken avslutar med en riktig varning just för att ta bort eller lägga till något ifrån eller till boken. Och det min vän gör du om du predikar en sådan lära. Nej Uppenbarelsebokens budskap måste läsas ihop med alla andra böcker.

Psa 119:160 Summan av ditt ord är sanning, dina rättfärdiga domslut är eviga.

Upp 22:18 För var och en som hör profetians ord i denna bok betygar jag: Om någon lägger något till dessa ord (3056 Logos) skall Gud på honom lägga de plågor som det är skrivet om i denna bok. 19 Och om någon tar bort något från de ord (3056 Logos) som står i denna profetias bok, skall Gud ta ifrån honom hans del i livets träd och i den heliga staden, som det står skrivet om i denna bok. 20 Han som betygar detta säger: ”Ja, jag kommer snart.” Amen, kom, Herre Jesus! 21 Herren Jesu nåd vare med alla.

3056 Logos är samma sak som 1697 Dabar Och det betyder hans rådslut och hans vilja men även löfte >> Så att predika ett ”pre – trib” evangelium istället för att arbeta med fruktan och bävan för sin frälsning. Det är att ta bort från herrens ord (Rådslut och plan)