Undervisning: Elvor Ohlin
30/5 -2010

Matt 24:11-14 Många falska profeter skall träda fram och bedra många. Och eftersom laglösheten [anomia] tilltar, kommer kärleken [agape] att svalna [psucho] hos de flesta [polus = många, flertalet, mer än hälften]. Men den som håller ut intill slutet skall bli frälst. Och detta evangelium om riket skall predikas i hela världen till ett vittnesbörd för alla folk, och sedan skall slutet komma.

Agape = gudomlig kärlek …skall kallna hos de flesta. Detta måste alltså gälla kristna eftersom det handlar om Guds kärlek.
Psucho = kallna, kylskåp som kyler, kall vind, att andas, blåsa (jmf vindkast i läran)
Definition: ”en andlig kraft som fördärvar genom en ondskefull och giftig vind”
Psuche = själ

Det handlar alltså om själiska läror. Paulus kallar det läror som ”kliar i öronen”. Själiska läror saknar omvändelse och överlåtelse till Gud. I församlingar där världens tänkesätt (ex företagstänkande) tagits in, handlar det om överlåtelse till ledaren, församlingen och systemet/strukturen.

Anomia = laglöshet, överträdelse, förakt för Guds vilja och lag (starkaste ordet för synd)
Roten är Nomos = laglig mat (för får eller kreatur), ren mat
Anomia (a+nomos) = olaglig mat, förbjuden mat
Att äta vid någons bord i andlig bemärkelse är att ta in en lära, ett budskap. I detta fall obibliska, själiska läror. Man tar in obibliska läror vilket leder till förakt för Guds ord och hans vilja – eller att man redan har avlägsnat sig från Guds ord och har därför ingen urskiljning att se eller kraft att stå emot.

Matt 16:21-23 Från den tiden begynte Jesus förklara för sina lärjungar, att han måste gå till Jerusalem och lida mycket av de äldste och översteprästerna och de skriftlärde, och att han skulle bli dödad, men att han på tredje dagen skulle uppstå igen. Då tog Petrus honom avsides och begynte ivrigt motsäga honom och sade: ”Bevare dig Gud, Herre! Ingalunda får detta vederfaras dig.” Men han vände sig om och sade till Petrus: Gå bort, Satan, och stå mig inte i vägen du är för mig en stötesten [skandalon], ty dina tankar är inte Guds tankar, utan människotankar.”

Skandalon = stötesten, snara. Roten är kampto som betyder att böja.
Det är alltid en bekvämare väg och en bred väg, enligt människotankar.

Upp 2:14 Men jag har något litet emot dig: du har hos dig några som hålla fast vid Bileams lära, hans som lärde Balak hur han skulle lägga en stötesten [skandalon] för Israels barn, så att de skulle äta kött från avgudaoffer (olaglig, förbjuden mat) och bedriva otukt (otrohet emot Gud).

Israels folk såg på hednfolken: ”Hur har ni framgång? Hur har världen framgång?”

Man började intressera sig för andra folks vägar till framgång istället för att ödmjuka sig och söka Herren. De andra folken tillbad avgudar. Idag gör man likadant. Hur har världen framgång? Företagstänkande tas in i kyrkan och blir som en avgud, vilket är förödande och leder vilse. Resultatet (ytligt sådant) är det som räknas.

Matt 24:4-5 Jesus svarade dem: ”Se till att ingen bedrar er. Ty många skall komma i mitt namn och säga: Jag är Messias, och de skall leda många vilse [planao].

Planao = leda vilse, förvilla, leda vid sidan av vägen, orsaka att man flackar omkring och gå vilse. Jesus prövades av satan i öknen att gå en lättare väg men det var en villoväg. Han frestades att ”böja” [kampto] det som var rakt. Till församlingen i Laodicea var budskapet:

Upp 3:15-17 Jag känner dina gärningar: du är varken kall eller varm. Jag skulle önska att du vore antingen kall eller varm. Men nu, då du är ljum (kärleken kallnar) och varken varm eller kall, skall jag utspy dig ur min mun (Jesus bekänner sig inte längre till dem). Du säger ju: ’Jag är rik, ja, jag har vunnit rikedomar och behöver intet’ och du vet inte att du just är eländig och ömkansvärd och fattig och blind och naken.

3 Mos 20:22 Så skall ni nu hålla alla mina stadgar och alla mina rätter och stadgar och göra efter dem, för att landet (bildligt att vara i KRISTUS) inte må utspy er (om de levde i synd skulle de förlora Guds beskydd och därmed sin arvslott i landet och bli fördrivna av fiender), det land dit jag vill föra er, så att ni får bo där. 23 Och ni skall inte vandra efter det folks stadgar, som jag vill fördriva för er; ty just därför att de har bedrivit allt sådant, har jag blivit led vid dem. 24 Och därför har jag sagt till er att ni skall besitta deras land, ty jag skall giva er det till besittning, ett land som flyter av mjölk och honung. Jag är HERREN, er Gud, som har avskilt er från andra folk.

En definition på agape är att underordna sig och lyda/vandra i en kungs (Jesus) vilja och befallning (lära). Att kärleken kallnar handlar alltså om att man inte längre underordnar sig och lyder Jesu bud, utan har börjar följa och lyda mänskliga bud.

Namnet Laodicea betyder folkvälde eller folkets åsikt. Guds väg leder alltid rätt och till att han blir förhärligad. Laodicea-församlingen menade att deras framgång och rikedom visade att de var ”andliga”. Deras mål var rikedom, framgång och hälsa. I Guds ögon var de fattiga, blinda och nakna. Deras framgång var deras eget verk och innehållet var värdelöst inför Gud.

Vad föraktade man i Laodicea? Kors, överlåtelse, överlåtelse, försakelse, enkelhet, fostran, lidande, prövningar, ödmjukhet inför Gud… 1 Tim 6 v 10 …penningbegäret är en rot till allt ont… v 5 människor som tappat bort sanningen…som menar att gudsfruktan är ett medel till vinning… Målet är vinst och rikedom. Vi uppmanas att fly sådant (v 11).

Matt 6:24 Ingen kan tjäna två herrar; ty antingen kommer han då att hata den ene och älska den andre, eller kommer han att hålla sig till den förre och förakta den senare. Ni kan inte tjäna både Gud och Mammon.

1 Tim 4:1 Men Anden säger tydligt att i de sista tiderna kommer somliga att avfalla från tron och hålla sig till villoandar och till onda andars läror.

Onda andar = (grekiska) daimon (demonisk lära).
Roten är daio = överföring av rikedom, framgång, lycka [att utlova rikedom och framgång] Daimonion = djävul
Diabolos = djävul, förtalare, anklagare, ”den som kastar sig mellan två för att skilja dem åt”

Matt 24:15 (Jesus:) När ni då ser ’förödelsens styggelse’, som profeten Daniel talar om, stå på helig plats…

Antiokus Epifanes 168-167 f Kr (förebild på Antikrist) var kung över seleukiderna i Syrien. Han intog Israel och påtvingade alla länder hellenismen (alla skulle formas efter den grekiska kulturen/världen). Han förstörde kopior av GT (förkastade Guds ord) och bytte brännoffersaltaret (bild på korset och Guds evangelium) i templet mot avgudaaltare (onda andars läror) och offrade svinkött (jaget på tronen) och han utropade sig som gud.
Detta kallades bland judarna ”förödelsens styggelse”. Han förföljde och dödade dem som inte löd. Det föregicks också av ett avfall från Gud och hans ord när man kompromissade på olika sätt, vilket gjorde att man ingen kraft hade att stå emot.

Jud 1:11 Ve dem! De har slagit in på Kains väg, de har mot betalning störtat sig i Bileams villfarelse, de har gjort uppror som Kora och gått under.

VÄG – LÖGN (VILLFARELSE) – DÖD
Judas brev handlar om människor som tar sig en position de inte är ämnade för eller har fått ifrån Gud. De är inte nöjda med den uppgift de fått, vill inte lägga ned sina egna planer eller sitt liv till Jesus. De låter egna planer och sökande efter framgång och resultat ta över. De vill gärna bli något mer än den uppgift de tilldelats.

KAIN – BILEAM – KORA
Kains väg innebär att man slår in på en annan väg, man missar målet.
Kain = styrka, besittning, vinning, bygga upp (för egen vinning). Det står för egenrättfärdig och självupphöjelse.
Bileam = folkens fördärvare, att erövra folk. JAGET är på tronen. Egen vinning, girighet, själviska ambitioner. Bileams villfarelse var framför allt att tjäna pengar på profeterande och han kallas en falsk profet. Han försökte böja (kampto) Guds ord.

Upp 2:14 Men något har jag emot dig, att du har några som hålla fast vid Bileams lära, hans som lärde Balak hur han skulle lägga en stötesten [skandalon – från: kampto = att böja] för Israels barn…

Koras uppror
Kora = kyla, is, kall. Kora gjorde uppror emot Guds vilja och väg och Guds tjänare. Kärleken hade kallnat.

Upproret ledde till övermod, vilket i sin tur leder till laglöshet.

VÄG – SANNINGEN – LIVET
Joh 14:6
Jesus sade till honom: ”Jag är vägen och sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig.

Bibeln säger att vi har allt i Jesus!
Jesus är vägen
– han är enda vägen till Gud. Jesus vill leda oss och han är den som bygger sin församling. Allt vid sidan om, som läggs till, är avguderi. Struktur eller system är inte svaret, utan uppenbarelsen av Jesus! Förlitan på yttre strukturer leder till att vi tar över och resonerar utifrån vårt mänskliga förstånd, precis som i ett företag. Det är Kains väg som leder till självrättfärdighet och andligt slaveri.
Jesus är sanningen
– när vi lägger ner våra liv och våra planer kan vi ledas i Guds fullkomliga vilja. Sanningen gör oss fria och är alltid enligt Guds ord (aldrig böjt eller förvrängt utan Guds ord uppenbaras mer och mer och förklaras). Vi kan aldrig räkna ut Guds vägar. Att försöka böja Guds ord för att passa våra planer är Bileams villfarelse.
Jesus är livet – när vi följer honom och hans väg, förökas kärleken och vi lever i harmoni med Gud och når målet.

Om vi inte lägger ner ALLT inför Jesus och låter honom vara Herre och lämnar resultat åt honom, riskerar vi att drivas av våra egna ambitioner och mänskliga planer tar lätt över. Då kallnar kärleken till Jesus och hjärtat kommer i upproriskhet likt Kain.

Framgång i Guds ögon är att vi är trogna i den uppgift han ger oss, oavsett om vi ser resultat här och nu.

Se på Jeremia som profeterade minst 23 år för Israels folk utan att se resultat. Se på Paulus som när han satt i fängelse, till synes åsidosatt och föraktad av de ”övermåttan höga apostlarna”. Men den helige Ande ledde honom att skriva brev till församlingar, brev som är en stor del av Nya testamentet idag. Vem kan värdera det arbetet? Hur var det med Johannes som var förvisad till ön Patmos för sitt vittnesbörds skull. Gud gav honom en uppenbarelse som utgör den sista boken i Bibeln.

Hur såg Jesu framgång ut?…Han kom till sitt eget, och hans egna tog inte emot honom”. Jesus var 100% framgångsrik för han gjorde i allt Faderns vilja! Löfte till den som vänder om:

Upp 3:20-21 Se, jag står för dörren och klappar; om någon lyssnar till min röst och upplåter dörren, så skall jag gå in till honom och hålla måltid  med honom och han med mig. Den som vinner seger, honom skall jag låta sitta med mig på min tron, likasom jag själv har vunnit seger och satt mig med min Fader på hans tron.

Måltid med Jesus! Jesu mat! Det är verklig, livgivande mat! Det är ljus! Det är sanningen!

Matt 24:13 Men den som är ståndaktig intill änden (håller sig till Jesus Kristus/Messias och Bibelns ord), han skall bli frälst. 14 Och detta evangelium om riket skall bli predikat i hela världen, till ett vittnesbörd för alla folk. Och sedan skall änden komma.

Gud har alltid redskap som han förberett, för just den tiden. Det kommer att finnas ett sant Guds folk som följer Jesus och bär ut hans ord. Ett folk som bara lyder Herren Jesus och inte sina egna planer, eller världens tänkesätt och som för ut evangeliet klart och tydligt till människors frälsning.

Matt 16:24 Därefter sade Jesus till sina lärjungar: ”Om någon vill efterfölja mig, så försake han sig själv och tage sitt kors på sig: så följe han mig. 25 Ty den som vill bevara sitt liv, han skall mista det; men den som mister sitt liv, för min skull, han skall finna det. 26 Och vad hjälper det en människa, om hon vinner hela världen, men förlorar sin själ? Eller vad kan en människa giva till lösen för sin själ?

När uppdraget är slutfört – evangeliet till alla folk – kommer slutet och Jesus kommer tillbaka!